רתאהו ר"תיב רתאה תמקה רתאה תווצ יללכ
רתאהו ר"תיב רתאה תמקה רתאה תווצ יללכ
םע קודה הלועפ ףותישמ רתאה הנהנ ותמקה זאמ
לאיצנטופה לע דמעש ןושארה .הצובקה תלהנה
ר"ויה ,שדד השמ היה ימשר רתאב םולגה
תונשב הלש רהוזה תפוקתב ר"תיב לש יגולותימה
רתא שי ותצובקלש שדדל עדונש עגרמ .90-ה
ידמ ויליעפמ תא קיעזהל דיפקה אוה ,טנרטניא
תספדממב ,ולש ישיאה בשחמב לפטל ידכ שדוח
ומכ םיפוחד םינייניעבו שכרש תינועבצה רזיילה
.םהינימל הידמיטלומ ינקתהו ואדיו סיטרכ תריחב
האור .רוג ןב יבוק ר"תיבל עיגה ,שדד השמ ירחא
עומשל חמש ונוא תיירקמ חלוממה ןובשחה
,הצובקהמ הכימת וא הרומת אלל להונמ רתאהש
םע הלועפ ףתשי אוה הלאה םיאנתבש חיטבהו
.גייס אלל רתאה
עיגה ,רוג ןב יבוקב שדד לש דרמה תובקעב
2000 תוקזחא ר"תיב ישנא .יבאז דג ר"תיבל
לוהינ לש םישדח םיטרדנטס הצובקל ואיבה
שקיבש ,ץרפ ימומ הנומתל סנכנ ןושאר .ינעוצקמ
הלועפ ףותיש חיטבהו רתאה חותיפל תינכת ןיכהל
גיצנ םע ןדיבא םייח שגפנ וירחא .יואר ביצקתו
תוינימה ויתויטנ לע רצק רוריב ךרע ,רתאה
ביצקתו הלועפ ףותיש חיטבה וקופיס לע אבשמו
,השיגפ דוע ובייח ןודעומה תלהנהב םייונישה .יואר
רצונש םשורה תורמל .טאטב ןועמש רמ םע םעפה
,החישה עצמאב םדרנ טאטב רמ וליאכ ,השיגפב
ביצקתו הלועפ ףותישל ולש החטבהה הלבקתה
,לזמה עורל .רתאה תווצ לש היולג החמשב יואר
טיברשהו ןודעומב טאטב לש ותוליעפ המצמוצ
התליג הנורחאה וז .יבאז לכימ לש הידיל רבע
ףותיש רתאל החיטבהו עפשב בוט ןוצרו תובהלתה
ץרמ שדוחבש אקע אד .יואר ביצקתו הלועפ
איפקה ,לכימ לש היבא ,יבאז דגש ררבתה 2001
ךכ ךותבו ,ןודעומה לש תידיתעה תוליעפה לכ תא
תורמלש ןייצל יואר .רתאה חותיפל תוינכתה תא
,םינפ תשובב ר"תיב תא יבאז תצובק לש התביזע
רתאה לש חוריאה ימד תא םלשל לכימ הכישמה
האמכ לש תללוכ תולעב ,םישדח העברא ךשמב
.ב"הרא רלוד
ר"תיב לוהינל .ש.ש.מ.מ תצובק לש התסינכ
.רתאה ייחב השדח הפוקת לש התליחת תנמסמ
םידהואמ תבכרומש הלהנה תחת יכ קפס ןיא
יואר ביצקתל ףוס ףוס רתאה הכזי ,םייתימא
,הצובקהמ הלועפ ףותישו

.היונבה beitar-jerusalem.org.il-ב האבה הנשל
[Made with a Mac]
םייתנשב .1996 רבמטפס שדוחב חתפנ םילשורי ר"תיב לש טנרטניאה רתא
הרבחה .הידמיטפוא תרבחב IIS תרש לע רתאה חראתה ומויקל תונושארה
אלל רתאה תושרל הלש הנכתהו הרמוחה ,תשרה יבאשמ תא הדימעה
זאמ .םלועה ןמ המלענו לגרה תא הטשפ יופצכו ,הרומת אללו הלבגה
Apache תרש לע רתאה ןכוש ,1998 ץיקב הידמיטפוא לש תרעצמה התריטפ
בטימב ,תישענ רתאה לש הקיפרגהו הכירעה תדובע לכ .תירבה תוצראב
.דבלב שוטניקמ יבשחמ לע ,תיר"תיבה תרוסמה

[OptiMedia - R.I.P.]
חכשנ אל

הכירע ,רתאה תמקהלקנרפ דוד
הביתכ ,הקיפרג ,שמתשמ קשממ יברגומ יסוי
הביתכ ,תונכת ןאידיוד יטומ
הביתכ רקוטסור ןורי
תיקסע תינכת ,הביתכ יול יחצ
הביתכ
קשממ בוציע ,רתאה לוהינב ףתוש לואש היה 1997 - 1998 םינשב
.רוביצ יסחיו תואנויער ,הביתכ ,שמתשמה
טרמלוא לואש


ןמרדפ דוהא :ר"תיב תלהנהב רתאה לש רשקה שיא

ןותיע לש טרופסה רודממ בר עויס ונלביק רתאה םויקל תונושארה םייתנשב
לש תונומתה ןויכרא להנמ ,םקימע השמ לש םתרזע ןויצל היואר דחוימב ."בירעמ"
םינותנ רתאל קפיסש ,לארשיב טרופסה יאנותיע ריכב ,םקימע ןור לשו ,ןותיעה
ינור ,ישיבא ידע :םהיתודובעב שמתשהל האשרה ונל ונתנש םימלצה ןיב .םייטסיטטס
רחשו טרגלא ילא ,'ץיבוקלוו המלש ,למימ ,ןהכ ינד ,ןהכ ימולש ,יסק סקלא ,רציש
בוטה טרופסה ןיזגמ ,"קחשמה םש" ןוחרימ םימוליצ רתאה לבקמ ןכ ומכ .דליפסנמ
.הנידמב רתויב ינלאמשה ןותיעה ,םילשוריב "ריעה לכ" ןומוקמהו ,לארשיב


:תודות
.תונלבסהו הכימתה לע - ןלפק ארויגו םהרבא ף'ג - הידמטפוא תלהנה
.םינש ךרואל תינכטה הכימתהו רתאה תמקהב הרזעה לע - טדטשיינ הינ'ג
בושמו (םיקירבמ) תונויער ,ףרוחה תומיב לופ תקפסא - ריפכ יש
,ר'גאת-בל ירוא ,והילא יש ,קפוא הליה ,טכה ידע - הידמיטפוא ידבוע
.תונושארה ויתונשב רתאל ורזעש םירחאו בורוט'צח יליסו

:דודו לואש לש י'צראפאפ תנומת ןאכ םיגיצמ ונחנא לבגומ ןמז קרפל
[us]
:דוד
תשוחת תא רצק ןמז קרפל םילשורי ר"תיב התווח 1996 ץיקב
ידכ תחדינ הנידמל האבש תיפוריא לגרודכ תמצעמ לש תונדאה
הדימ הנק םידיליל הקינעמ איהש ךות ,תימוקמה הפולאה תא ץוחמל
,הלאה םידיליה ונחנא ללכ ךרדב .םהילילא לש תיתימאה תלוכיה לע
"סמייט"ה ןותיעב דחא יאנותיע בתכ ,הנש התואב הטלמל עסמב לבא
:קחשמה תרחמל ימוקמה
Floriana no match for superior Israelis
.5:1 תימוקמה הנאירולפ תא הסיבה ר"תיבש רחאל
םייוליבה רוזא ,ליווה'צאפב טטושמ ידועב ,קחשמה ינפל םוי
הזילע הרובחב תוצח רחאל טעמ יתלקתנ ,יזטלמה יאה לש
ודמיל ינלוקה םקוחצו דדונתמה םכוליהש םילארשי לש
השמו יול םהרבא ויה םילבמה ןיב .םמדב לוהוכלאה תמר לע
.םילשורי ר"תיב לש תמצמוצמה התלהנהמ םישילש ינש - שדד
ינש סוניכ לש ינוחטיבה תוירחאה רסוחב ןודל םוקמה ןאכ אל
"ירוס ליט הפ לפונ היה םא") דחא םוקמב וזכ המרב םישיא
יתעלקנש ןיבהל ידכ קיפסה יול םהרבא לש וינפב דחא טבמ .('וגו
הלאשמ קינעמו קובקבהמ דש אצוי ןהב תודגא ןתואמ תחאל
תא שוכרל - רבד לכ שקבל יתלוכי .וכרדב הרקנה ןושארה שיאל
הצובקב יעיבר רעוש תויהל ,םימולשתב ןפטס לש ןקחשה סיטרכ
השמ לש תישימחה ותיבל ךופהלו ןימ יונישל חותינ רובעל וא
םויה דעש םימעטמ .רשאמ היה השמו ,םיכסמ היה םהרבא - שדד
תא יתלאש :רתוי הברה העונצ השקבב יתקפתסה יל םירורב םניא
טנרטניאה רתא תא חותפל לוכי ינא םא שדד השמו יול םהרבא
ךותמ - יתכשמה ינאו ,דימ ומיכסה םה .הצובקה לש ימשרה
,ימשר טנרטניא רתא לש תונושה תוכלשהה תא ריבסהל - תוניגה
תא יתיאר יצחו טפשמ ירחא ...עפ ףותישו תובוח ,תויוכז ,ינכטה ןפה
תויולת יול םהרבא לש םילימהשכ ,בוחרה לוקיעב תמלענ הרובחה
ןמ הלועה הכשחב ןטיאל תוגפסנו חולמהו חלה יזטלמה ריואב
"?אל המל ,ימשר רתא ,חטב" - םיה

:לואש
הרמאו ,דחא רקוב יתוא הריעה הליעגמה תוחאהשכ ליחתה לכה
בושש רבכ יתדחפ .יתיא רבדל הצור ישארה רטאיכיספהש יל
הכופה תנתוכ ילע םישל וא ,ילמשח קושב לופיט יל תתל םיצור
יתינע אלו ןשי ימצע תא יתישע ןכלו ,םייניש תחשמ לש חיר םע
לזרבה תלדב תוחתפמה קושקש בוש עמשנ תוקד המכ רחאל .הל
םירוהב הוולמ ,דסומה להנמ וסנכנ ילש ןטקה אתלו ,הדבכה
יתטבה .רפסה -תיב ימימ ילש תצעויה ,םואבננט הכרבבו ,ילש
להנמה רמא ,"וניבת" .םולכ יתרמא אלו ,תופילח ירוהבו וב
תולעופ אל טושפ תולבוקמה לופיטה תוטיש " ,ירוה לא ותונפב
קועצל ליחתמ אוה ,רדחל רטינס וילא סנכנש םעפ לכ .וילע
וילא סנכנש םעפ לכ ,"הקיתעל הרטשמ -הרטשמ םיכירצ אל"
,תוינאידניא תומהנ םוהנל ליחתמ אוה ונלש ןויקנה לעופ
םיאפור" ונל קעוצ אוה רוגסה ףגאל ותוא םיסינכמש םעפ לכו
יתקפאתהו יטבמ תא יתלפשה ."ונשאייתהו טעמכ ונחנא ."יבכמ לש
יל השוע הזה ר"תיב אנושהש קיפסמ אל .יכבב ץורפל אלש
עומשל יל ונתייש ידכ הפי גהנתמ ינא עובשה לכו תוומה תא הפ
יל הארנ וישכע לבא" .ןנולתמ דוע אוה ,"םירעשו םיריש"
,רפתשהל יושע ולש בצמהש יל הארנ" .רמא אוה ,"ןורתפ יתאצמש
.םיליעומ םיקיפאל בתני אוה וזה תיטוכיספה היגרנאה לכ תא םא
םוקמב זאו ,הצובקה לש טנרטניאה רתאב הדובע ול רדסנ ילוא
תויסרגאה תא קורפי אוה ,ןוצר יבא תא ללקלו תורדגה לע ספטל
אוה ,םסוק אוה" רישל יתלחתהו טעמכ ."תונמאה ךרדב ולש
הזה רודיסהש תצעויה לע יתטלק רשי לבא ,החמיש בורמ "םסוק
יתעדי .הזמ תדרל להנמה תא תענכשמ ףכית איהשו ,הל הארנ אל
ייניע דגנלו דוערל יתלחתה .םייחב םעפ לש תונמדזה וזש
תימואלל היילעהמ לחה .ייח תופוקת לכמ םיקזבה עגר ןיב ופלח
יבכמל ונבנגש עיבגה ,87-ב הנושארה תופילאה ךרד ,1980-ב
.ץוחב ופי יבכמל םש הנחואש הייעיברהו ,ןכ-ירחא הנש הפיח
ונתיי קר םאש יתחטבה תושגרתהמ דעור לוקבו הטימהמ יתמק זא
.רפתשי שממ ילש בצמהשו בוט דלי תויהל חיטבמ ינא סנא'צ יל
.דבע הז -אל וא ונימאת