:רתאה לש םיצבקה תודרוה זכרמל םיצבק חולשמ תויחנה

ידכ םנורשיכו םצרימ ,םנמזמ םישידקמש םידהואה לכל הדות ריסא רתאה תווצ .1
.הליהקה תבוטל םייפרגו םיינויע םינכת רוציל
.ךסמ ירמוש ללוכ ,אוהש גוס לכמ (executables) הצרה יצבק םסרפל לכונ אל ונרעצל .2
ןויצ ךות webmaster@beitar-jerusalem.org.il תבותכל חולשל שי םיצבקה תא .3
,ל"אוד תבותכ ,םש ,אמגודל) ץבוקה םש םע םסרפל םיניינועמ םתאש םיטרפה
.(טנרטניא רתא תבותכ
.רתאה תווצ לש ותעד לוקיש יפ לע אוה םיצבקה םוסרפ .4