.םיארוק ידי לע ונילא חלשנ ר"תיב לש רתאה לש םיצבקה תדרוה זכרמב םסרפתמה ןכותהמ קלח
תדרוה .עגופ וא קיזמ ןכות םהב ןיאש אדוולו םיצבקה תא קודבל ותלוכי בטימכ השוע רתאה תווצ
םא םכל הדונ .דבלב הצקה שמתשמ תוירחא לע אוה םהב שומיש וא/ו םיישיא םיבשחמל םיצבקה
webmaster@beitar-jerusalem.org.il תבותכל םייתייעב םיצבק לע ונל וחוודת