הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
יאמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
4:1 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב 1:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה
1:1 דודשא .ק.ט.מ םילשורי ר"תיב 1:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ

39 רוזחמ
[Down] [Up]
היתוללקו הנוע הלכת
1:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה
אבס רפכ לעופה לומ וקית םהב םימי ויה - יאמב 27 ,אבס רפכ
םילטלטמ ,שרגמה תורדג לע םייולת ר"תיב ידהוא תורשע םע םייתסמ היה
,"!רטפתת" .םתצובקל רושקש ימ לכ לע תירפגו שא םיכפושו םעזב ןתוא
וכל" .הווקת-חתפ יבכמ ירוחאמ הגילה תא םייסש ןמאמל םיארוק ויה
תא וריזחת" .לפנ קחשמ דוע ומייסש םינקחשל םיקעוצ ויה "!התיבה
.והשמב םימשא דימתש הלהנהה ירבח לומ לא םיקעדזמ ויה "תוחתפמה
ועיגהש ר"תיב ידהוא תורשע :ירמגל םינוש תוזחמ קחשמה םותב וארנ הנשה
תצובק לומ וקית הצליחש ירחא אשדהמ הדריש םתצובקל ועירה אבס רפכל
דחא לכ טעמכ .תפי ןולא טפושה לש בידנה ועויסב אבס רפכ לש תיתחתה
תונורחאה תוקדה םיעשת תא םייסש ה'גרפ ינד ללוכ ,תואושת לביק םינקחשהמ
אל םיקיתו םידהוא :תונווגמ ויה החמשל תוביסה .ר"תיב ידמב ולש
םיקוריה ודירוה ובש 91/92 תנועב קחשמה תא אבס רפכ לעופהל וחכש
ודירוהש תוצובקה תומכ ,תמאה לע תודוהל םא .תיצראה הגילל ר"תיב תא
םינעוט רשא םינמאמה תומכמ קר ילוא הנטק הנוע התואב הגיל ר"תיב תא
האצמנש דע ?תוטוזב קדקדל המל לבא ,הנחוא ילא תא וליגש הלא םה-םהש
וז היהת ,אבס רפכ לומ ץוחה תדוקנ תא גוגחל הביס ר"תיב ידהואל
.יאליטרע ירוטסה קויד הזיא לש ומשב םהלש החמשה תא עוטקל המשל תוירזכא
Nimrod & Bro
אבס רפכב המקנל םיכחמ הלמרמ והילאו דורמנ םיחאה

גאדומו רוויח היה ןוריואה לש לדנפה ירחא תובהלתהב ללותשהש דחא דהוא
הצובקהש יבכמ דהוא ותיא ברעתה ,רבתסמ ,הנועה עצמאב .עוריא ותואל דע
.תודוקנה עברא תתחפה שנוע תורמל ר"תיב ינפל הגילה תא םייסת טנרג לש
דחא ,ישישה םוקמל תדרוי ר"תיב התיה יאבס רפכ ןוחצינ לש הרקמב
החמש .הלפשהה קמוע תא ןאכ ריבסהל ךרוצ ןיאו ,ביבא-לת יבכמ ירחא
תורשע המכש ,הדוהי ינב ידהוא לש םדיצמ ןבומכ האב עיציב הלודג
ילא" הנחואל ורש םימותכה .ר"תיב תא ודדועו םיבוהצל ופרטצה םהמ
ול רדסל ויכינח תא ןברדל הסני אצויה ןמאמהש הווקתב "הנוכשל אוב
תיצחמה לכב תחא םעפ קר ואסיכמ םק הנחוא לבא ,לעה הגילב הדובע םוקמ
ינדו ץרפ דוד םיאקימוקה דמצב הוולשב הפצ קחשמה ראשבו הנושארה
הנורחאה הביסה .םילשורי ר"תיב לש קחשמה ישועל םיזחתמ םהשכ ה'גרפ
תא םהלש הצובקה העיבטה ףוס ףוסש הדבועה התיה ר"תיב ידהוא תלהצל
הפיח יבכמ לע תונוחצנהש ירחא .1999/2000 תנועב הגילה לע המתוח
הווקתהמ ךפה עיבגה רמגש ירחאו הקוריה הצובקה לש תונולשכה לגב ועלבנ
סנכיהל תונמדזהה תא ר"תיב הלביק ,הנשה לש שפנה חפמל הנועה לש
,דימת ומכ .הנשמה תגילל אבס-רפכ לעופה תא הדירוהש ימכ הירוטסהל
תמלעתמו תונותחתה תורושה תא תרכוז הירוטסהה - םינשמ אל םיטרפה
םייחה תורוקב טלוב םוקמב םשרי ,לשמל ,עיבגה רמג .וגשוה הבש ךרדהמ
דמעמב ר"תיב לש תופתתשהל םיירקיעה םיארחאהש תורמל ,הנחוא ילא לש
.הינתנ יבכממ םאלג השמו עבש ראב ר"תיבמ בונודנא ויה הזה דבוכמה
תנוכשב םיצרענה םישיאהמ דחא יחרזמ ןולא הלילה היה ןפוא ותואב
עקבוה אבס-רפכ לעופה לש התשרל ולש רעשהש הדבועה ףא לע ,הווקתה
הגילה ימי ירבדב .תפי ןולא טפושה לש ונוימדב קר הארנכ היהש לדנפב
.וירוענ תצובק תא הגילב ריאשה יחרזמ ןולא לש רעשש הדבועה קר םשרת
התיה ר"תיב עיציב תוצילעל הביס דוע .שגרמו יטמרד רתוי הברה הז
ןטקה םסוקה תא ריתומש המ ,יטוקסה לבאדב סר'גנייר וגזאלג לש היכזה
.דנלטוקסב רתויב אונשה ןקחשה - וזה הנועל דדוב ראות םע "קיטלס"מ
.הפוריא לכב האבה הנשל
םתסה ןמ רומש אלמה ומשש ,שיאה .דרטומ םויה הארנ דחא דהוא קר
חירקמ םדאש המ םושמ טילחה ,לארשיב הרטשמ תונחת טעמ אלב
דג רשאמ רחא אל אוה יר"תיבה לספסה דיל קחשמה בור דמעש
םמורתה תוקד המכ לכ .שדוחכ ינפל ר"תיב תא שכרש רדראילימה ,יבאז
- ועוצקמב יוקינ ירמח ןלבק - המודמה באזה לע ריטמה םירידא ןורגבו רוחבה
הקספהב ."התסה" לש תיטפשמה הרדגהל תונוע יאדוב ויהש תוררמצמ תוללק
ןמטוג ילאש חיטבה יתימא תוברת ןבל האיכו ותועט לע שיאה דמעוה
.תואירבה וקב אוהשכ ר"תיבב דחא ןומיא וליפא םייסי אל
ןורשיכה רסחו לופנה לגרודכהמ הנוש והשמ םויה התארה אל ר"תיב
.(םהילע התרש רטע ןבואר לש וחורש םיקחשמ המכ טעמל) הנועה התחמתה ובש
לבא ,ירוחא רושיק ילב הצובקה תא הריאשה סיסקובא יסוי לש העיצפה
לגדה לא וארקנ ה'גרפ ינדו ץרפ דוד :יתריצי ןורתיפ אצמ הנחוא ילא
ןומהו רודכ ידוביא ,תולשוכ תוריסמ לש טרצנוק להקל ונתנ דחיבו
- םיקומס ויה ה'גרפ לש וינפ .הלש תילכתה רסוחב בלל תעגונ הציר
להקב שיאלו ,ןורשב ץיקה תליחת לש תחפוקה שמשה תחת - םילוגס טעמכ
.ןורחאה רושעב הצובקה לש רתויב לשוכה שכרה תא ללקל בל היה אל יר"תיבה
Nimrod & Bro
בורק רבח םע יערד ןלוג

הנחוא ילא םע ההוזמש ינשה ןקחשה היה לוכסתה לכ תא גפסש ימ
ושקיבש םיאנותיעמ רקיעב ,הנועה םיחבש טעמ אלב הכזש יערד ןלוג -
לש ליגרה גצימה תא ןתנ יערד .אצויה ר'גנמה לש ומש תא וכרד ראפל
םייוכיסה לש טרופמ רואית להקהמ לביקו םירתוימ םירורדכו רודכ ידוביא
ילאוטריוה רוביגה .ןמטוג ילא תחת האבה הנועב לגרודכ קחשל ולש
90 לכ ךלהמב תיבויח תחא הלועפ עציב אל - יחרזמ ןולא - קחשמה לש
רוזעל הסנמ אוהשכ רושיקב רקיעב ומצע תא אצמ ה'צאפ רוטקיוו תוקדה
היה ,הגצה - ליגרכ - ןתנש ימ .עצמאה וק תא רובעל ה'גרפו ץרפל
הליחכ .םייטבורקא םיקוניזב םירעש ינש תוחפל ענמש ןייפנרוק קיציא
היה קאיטירטו הבוח רעשב ר"תיבל התלעש תימויה תועטה טעמל בוט היה
יללכה ןוויכל תוכיבמ תוטיעב יתשל טרפ קיודמו טקש ,רק - קאיטירט
ותוא הכזמ היהש קחשמ דוע ןתנ רודנאש .ה'גדמס לש ורעש לש דואמ
הזה ןורשיכה ...ןורשיכה לבא - ידט אל הזו - דחא ןוויכל סיטרכב
םיפוצה תא ריאשה 90-ה הקדב ולש דחא עצבמ .םינמאמ הברה ליפי דוע
תורמלש תחא הטיעבו םיניגמ השולש ךרד רודכה םע דוקיר :הפ ירועפ
לש םהיפב ריר הלעמש גוסהמ ,הקזחו תיליצא התיה הלש קוידה רסוח
.הזה םולהיה תא שטלל וחילצי םה אקוודש םיענכושמש םינתפאש םינמאמ
Game
הנושארה תיצחמהמ תינייפא הנומת .תצחלנ ר"תיב ,תפקות אבס רפכ

ןקחש .הדיח ראשנ ,םילשורי ר"תיבמ ולש הדירפה קחשמב ,רמאה ןווטשיא
םיקחשמה לבא הלד התיה ר"תיבב ולש תונועה שולשב ולש תעצוממה המורתהש
דע עיגהלו (97/98) תופילא תחקל הצובקל ורזע הלעתה םהב םידדובה
קלח תויהל ךפה אוה יכ וילא עגעגתנ .ןורחאה עיבגה רמגב הכראהל
יתועמשמ רתוי קוזיחל הווקנ לבא ,ונלש ןורחאה ןווטשיאה היהו ר"תיבמ
.ונממ רתוי ביציו

םיבוהצל התיה הכלהמב ,הנושארה תיצחמב ר"תיב תא הצחל אבס רפכ לעופה
.תויזואוטריוב ףדה יאבס-רפכה רעושהש רמאה לש הקזח הטיעבמ תחא תונמדזה קר
וק תא הרבש קמוע תריסמש ירחא 22-ה הקדב שבכנ םיחראמה לש רעשה
רודכה םע ץר לי'גרבא ביני .רעשהמ םירטמ םישולשכ ר"תיב לש לדבנה
הזה רשכומה ץולחה לש תוללעתהה תא תצק ריכזהש המב קאיטירט ינפל
השע ,ןייפנרוק לומ ,הבחרה ךותב .םינש שמח ינפל בוציינזוק גלואב
.המינפ קזח טעבו שקבתמה תא ל'גרבא
Goal!
יר"תיבה לספסה דיל םיקבחתמ אבס רפכ ינקחש
ל'גרבא ביני לש ורעש ירחא

זא לבא ץוחלל ,אבס רפכ הכישמה הינשה תיצחמב
םינקחשב הפלחה לש םויאהו ,לספסה לכ תא הנחוא ילא םיקה
ררוע הקירודואת ןיטנלוו ןקז ןויצ ,'ץיבומרבא ןולא תמגוד םינומלא
הדיחיה הטיעבה לבא יאבס-רפכה יצחל רבע ץחלה .יר"תיבה בכרהה תא
ךותל ררדיכש יערד ןלוג לש וילגרמ האב ה'גדמס לש ורעש תא הנכיסש
תופקתהה ומת ךכבו ישוקב ףדה רעושה .הבורקה הניפל קזח טעבו הבחרה
השילגב הליחכ דוהא עגפנ ינשה רבעה ןמ .םימלשוריה לש תונכוסמה
הקירודואית - "הלו" - ןיטנלוש דע העש עברכ לגר בחסו רודכל הצימא
ףרטצהל הברהו קיודמו ריהמ היה ,בטיה קחיש ריעצה םלבה .ומוקמב סנכנ
םינורחאה םישדחב הנחוא ותוא רמש הפיא תוהתל הביס דוע .הפקתהל
תיר"תיבה הנוכמה תא רפשל תוסנל ךישמה הנחוא .הז תא השע אוה המלו
יבויח לגרודכ הארה ץרפ .רמאה םוקמב ץרפ ילא (?) ץולחה תא סינכהו
לככ .הזמ וניאר אל םילוג לבא םיימעפ הבחרל ברקתהל וליפא חילצהו
תקחרהב וקפתסה הינקחש .הצחלנו אבס רפכ הכלה קחשמה םויס ברקתהש
,דדועל ,אבס רפכ המידק" ולש תואירקב םימחר ררוע הלש זורכהו םירודכ
קוריב םיבמוזה יפלא דצמ ךורא קוהיפב ונענש תואירק - "!ןמזה הז
תא ,ימוקמה ןמאמה ,יול עשילא איצוה הזה בלשב .םיעיציה תא ושדגש
.עיבגה רמג יצחב ר"תיב דגנ דמצה שבוכ ,הלומא תבוטל ל'גרבא ביני
םיאבס-רפכה לש םיידי תמרהכ הזה ךלהמה תא הארינכ שריפ תפי טפושה
.הבחרב יחרזמ ןולא לש הליפנ ירחא ר"תיב תוכזל לדנפל קרש 87-ה הקדבו
ידכ ךות לפנו ולש םסרופמה בוביסה תא הסינ ,רודכ לביק ןוריואה
הבחרב לפונ יחרזמש הינשה םעפה וז התיה .ןגמה םע ירקמ עגמ ירחא ךכ
ןמיס ץרפ ילא .םיעוריאה ינש םוכיסב הקרשנ ןישנועה תטיעבש ןכתיו
הלועפ ומצעל תושרהל היה לוכי אל הנחוא לבא ,טועבל הצור אוהש לספסל
ןוריואה לש הטיעב .הצמחה לש הרקמב תויביטרופס רסוחכ שרפתתש תינקתפרה
תראשנו תודוקנ יתשב אבס רפכ תא תרבוע הדוהי ינב - םיימשב הנוכשהו
םיניגמה תא סקריק הלומאו התסנ אבס רפכ .וניעב ראשי וקיתה םא הגילב
לש תומלעתהו ןייפנרוק לש םיקוניז ינש לבא ,ןימי ףגאב םייר"תיבה
ירחא םג האצותה תא ואיפקה הבחרב יאבס רפכ ןקחש לש הליפנמ טפושה
הרוכבה תעפוהל ריעצה ןקז ןויצ סנכנ ןכלהמב ,ןמז תפסות לש תוקד שש
.ה'צאפ רוטקיו לש ומוקמב םירגובב ולש

.םיעיציל דע העיגהש החוור תחנא בוהצב םינקחשה ואיצוה םויסה תקירש םע
ר"תיב לש להקב רתוימ גוליפו םיחוד םיככת ,דודר לגרודכ לש הנוע
וקפתסהש םיפורש םידהוא םייתאמ טעמכ לש םהיתואושת לוקל המייתסה
רפכ לעופה לש הדיאל החמיש - ביבא-לת לעופה םהל הריתוהש םירוריפב
וגהנממ תוחפ תצק - המלש הינש ךשמב להקל םייפכ אחמ הנחוא .אבס
זאו ,ולש הרשמה לע קבאמב םיעיציה לש הכימתל קוקז היהש הפוקתב
טונד ,רומאכ ,ללוכ ,אשדה לעש בוהצה ישבול לכל דודיעה דעצמ לחה
הנחוא ילא לש הנושארה הנועה תא למסי תובר םינש דועש ןקחשה ,ה'גרפ
תא שבלי יטגרנאה ינמורהש הנכס רתוי ןיאשכ וישכע .ר"תיב ר'גנמכ
ףולשנש עשעשמ ןורכיזל שרגמה לע דרטממ תחא תבב ךפה אוה ,הרונמה ידמ
.ןוצר יהי ןכ ןמא .והנשמל דחא תרמצ קחשמ ןיב האבה הנשב

Eli's last stand
- םייתניב - הנורחאה םעפב שרגמהמ דרוי הנחוא ילא
.הדות .םילשורי ר"תיב ןמאמכ

תוכזב םעפה ,שדח לפשל "םירעשו םיריש" תינכתה העיגה קחשמה ילושב
דיקפת תא החלצהב ללכ ךרדב אלממ לולהב .לולהב ריהוז ןרדב-ןרדשה
ונאבה םהמ תואמגודש רשפה ירסחו םיכוראה ויטפשמ םע ,תינכתב ןויקומה
םילשורי ר"תיבל אימחהל לארשי לוקמ האלנ יתלבה גהלמה הסינ םעפה .רבעב
יעבט ןפואב .הגילב הלש ןיינעה רסוח תורמל לגרודכ קחשל היצמאמ לע
ץוחה תדוקנש טילחה לולהב .דחוימב תשפוטמ הידורפל ולש הכרבה הכפה
הצובקה תא תרהטמ (תפי ןולא טפושל תכייש הבור רומאכש) ר"תיב לש
דושח וניאש ,ןוצר יבא וליפא .ןאש-תיב דגנ "אוהה" קחשמה לש ומתכמ
קספב וכעמ םילימה תרטממ הנווכתה המל ןיבהל הסינ ,ר"תיב תדהאב
קסופכ שדחה ודיקפתב ידמ חוחז היה לולהבש אלא ,הזה הנושמה ןידה
ןרדשה לולהב היה וליא .וירבד תוליואל ותעד תא תתל ידכמ ירוטסה
תאז השוע יאדוב היה ,תועדה הגוה לולהב לש ויעוציב תא ראתל שקבתמ
תביוחמה תואיצמה ןיממ םניאש םיכוביס רייהוז ול ךבסמ בושו" :ךכ
חצמ תשוחנ תוטש דוע לא ךרדב לקלקעו לתלתפ לולסמ השוע ונושלשכ
".ךובנ - םלועהו םלועה ריוא לא ןטש השעמ הל תקמוחשתימואלה הגילה
39 רוזחמ
85 א"ת לעופה 1
76 הפיח יבכמ 2
74 ת"פ לעופה 2
60 ת"פ יבכמ 4
59 םילשורי ר"תיב 5
58 א"ת יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט
(הקירודואית) הליחכ
,יערד .ג ,ןונג
,רודנאש
,(ץרפ ילא)רמאה
,ה'גרפ ,ץרפ .ד
(ןקז) ה'צאפ
ןוריואהו

38 רוזחמ
[Down] [Up]
הז תא ול רופסנ אל
4:1 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
םירקבמש (םיאנושה יאדוובו) םידהואל - יאמב 20 ,ידט ןוידטצא
,צ"לשאר ינוריעל 4:1 הריפחמה תיתיבה הסובתה לע הנחוא ילא תא םויה
:םוקמה .93/94 תנועב תימואלה הגילה לש םויסה רוזחמ תא ןאכ ריכזנ
ןמאמה .הדוהי ינבו םילשורי ר"תיב :תוצובקה .דליפמולב ןוידטצא
הדוהי ינב :האצותה .ןטשק (ברברש/ףשכמ/םסוקה) רורד :ר"תיב לש
קחשל הצור אלש הצובק .ןמאמה דימת אל הז .2 םילשורי ר"תיב ,8
ןוסוגרפ סכלא םע םג חילצת אל - וישכע םילשורי ר"תיבל שיש המ הזו -
ףירטהל היה לוכי םיובנגייפ עייש - ילוא קר לבא - ילוא .םיוקה לע
,הדוהי ינב לש תיתנשה הלצהב קוסע עיישש אלא ,ברעה םיבוהצה תא
יבכמ איה תואדווב טעמכ תדרויש ימ .תירשפא יתלב תיארנו תכלוהש
םיענ ץיק ול םילחאמ ונחנא ןאכמו ,יולאש ןפטס ונבוהא םע הילצרה
.האבה הנשב ,וירושיכל היוארש הצובקל ,לארשיל הרזחו הירגנוהב
תוסובתה טעמל) ידטב ר"תיב לש הגיפסה איש תא רבש םויה לש קחשמה
םיפוצ תוחפ וב ופצ לזמה הברמל לבא ,(טמילג הדובו ןאנזופ-ךלל
ועיגה םידהוא תואמ-עבשכ .ןורחאה רושעב ר"תיב לש תיב קחשמ לכבמ
ר"תיב לש ןורחאה תיבה קחשמב תופצל ידכ ידטב רדוקה יברעמה עיציל
טוריפ ינפל ,ןייצל הבוח .םיענ היה אל הזחמהו 1999/2000 תנועב
ןוויכל והשמ - הנוש תויהל התיה הלוכי האצותהש ,םירעשה לש רצק
רעוש תא קיחרמו 18-ה הקדב שקבתמה תא השוע היה טפושה םא - 0:0-ה
תיקורשמה םע שיאה ,ומח ןב .הבחרל ץוחמ אוהשכ רודכ ודיב ףדהש ןושאר
,עוריאה תא האר ,לגרודכ טופישל םיצוחנש םירחא םירבד המכ ילב לבא
עריא אל וליאכ קחשמה תא ךישמהו ,לגד ףינהל חרט אלש ןווקב ץיצה
לומ הלש הריהמה הפקתהה ןורתי תא ןושאר השמימ 37-ה הקדב .רבד
ןולא תא הנועה הנושארה םעפב הללכ רשא ,ר"תיב לש תלבלובמה הנגהה
תופקתה תא ריבגה קר ידובכ ידוא לש ורעש .ןוסחהו ריעצה 'ץיבומרבא
הינשה תיצחמב .ףסונ רעש יסוטיפ יבא עיקבה תיצחמה ינפל טעמו ןושאר
חגנ ה'צאפ רוטקיוו (יסוטיפ יבא) 57-ה הקדב 3:0-ל ןושאר התלע
וסינ אל םיר"תיבה .3:1-ל קמצל ידכ 84-ה הקדב הגילב 13-ה ורעש תא
ותוא ןזאל ורהימו השק הזה רעשה תא וחקל ןושארב לבא ,גוגחל וליפא
לש הבחרב העורג הקחרה ירחא ןוטרמ רובאג לש וילגרמ ,םהלש רעשב
.ימצע טעמכ רעש - ר"תיב
אלש תיפוס ררבוהש ירחא הנחוא ילא לש ולרוגל םיגאדומה םידהואל
לע העידי רדיש לארשי לוק :םויה המיענ העתפה התיה ר"תיבב ךישמי
ילאל םילשורי לעופה ןמאמ דיקפת תא םילשורי ריעה שאר עיצה היפ
ונלש אצויה ר'גנמה םש לבקיש רכשל ףיסוהל בייחתמ אוהשכ ,הנחוא
םיבאשמב אלו תומורת יפסכב רבודמש ןייצל רתומל .רלוד 100,000 דוע
ךרעש רוהיטה עסמ ירחא ,דחא דצמ .םילשורי תייריע לש םיירוביצ
םינקחשהמ המכ ןכש ,דיקפתל םיאתמה שיאה אוהש ןכתי הנשה ר"תיבב הנחוא
המכ ,ינש דצמ .םילשורי לעופהב םויה םיאצמנ ר"תיבמ שירפה אוהש
הנמאמ ,יול סאילא אטח המ :הזה ךלהמה תובקעב תוחותפ תוראשנ תולאש
?הצובקה תא ןמיא הב הרצקה הפוקתב ותלוכי תא חיכוהש לעופה לש
לש ודי תלזאמ ששואתהל המייס אל דועש ,םילשורי לעופה האטח המ
םינומיאה רכ תויהל הל םידיעומ רבכו - ןייד לשימ - דחא רבע ןקחש
הנחוא תא תותפל םירומאש םירלוד ףלא האמ םתואו ?ףסונ שרופ לילא לש
תורשפא םוש ןיא םאה - לעופה לע ולש יטסטנפה ןומיאה ידסחמ עיפשהל
רשאמ קקזנ תוחפ טעמ ףוגל םתוא שידקהל ינומלאה םרותה תא ענכשל
שולשב (וטנ) םילקש ןוילמ השולש טעמכ םילשורי ר"תיבמ לביקש שיאה
?תונורחאה םינשהתימואלה הגילה
38 רוזחמ
84 א"ת לעופה 1
74 ת"פ לעופה 2
73 הפיח יבכמ 3
60 ת"פ יבכמ 4
58 םילשורי ר"תיב 5
57 הפיח לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,'ץיבומרבא ,קאיטירט
,יערד .ג ,ןונג
('ג'גח) רודנאש
,ה'גרפ ,סיסקובא
,ה'צאפ ,רמאה
(ץרפ ילא) ןוריואהו

37 רוזחמ
[Down] [Up]
תוחוכ אל
1:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ
ועיגה ר"תיב ידהוא ףלאמ תוחפ -יאמב 13 ,דליפמולב ןוידטצא
.ביבא-לת יבכמל 4:1 םתצובק לש הסובתב תופצל דליפמולב ןוידטצאל םויה
חתמהמ וא ורהוזמ והשמ דביא תוקיתוה תוביריה יתש ןיב שגפמהש אל
.תינויגהו הטושפ התיה עיציב םיר"תיבה טועימל הביסה - וביבסש
קרו ,שרגמה לע ולע םינקחשהש ינפל הברה הרורב התיה קחשמה תאצות
.תסבומ םתצובק תא תוארל ידכ סיטרכ שוכרל ןוכנל ואר םיר"תיב טעמ
הדביאש הצובק - םילשורי ר"תיב ,דחא דצמ :םירורב ויה החיתפה ינותנ
תא דירוהל וא תולעהל לוכי אל הלבטב המוקימשו הגילב ןיינעה תא
הנועה ףוסב התוא בזוע הלש ןמאמהש הצובק .הפוריאב קחשל הייוכיס
הינקחשש הצובק .הנועה עצמאב רבכ עודי היה הלש דעוימה ןמאמהשו
תא הדביאש הצובק - רוציקב .הב םדיתע יבגל תואדוו-יאב םיאצמנ
העקשהל הינקחשמ תופצל רשפא יאשו לגרודכ קחשל הלש היצביטומה ידירש
תמיאמ תררחושמש הצובק :רומגה ךפיהה - ינשה דצה ןמ .שרגמה לע
רבכ עדוי הלש ןמאמהש הצובק ,תרמצה לש חתמב הנותנ אלו תיתחתה
יביטקרטא בכרה עובש ידמ דימעהל ומצעל תושרהל לוכי ןכלו ךישמי אלש
הנשבש הנועה עצמאמ דוע םיעדוי הינקחשש הצובק .ררחושמו חותפ קחשמש
םייואר םהש תוארהל םיצמאמ םישוע ןכלו שדח ןמאמ םהל היהי האבה
קחשמ גיצהלו לגרודכמ תונהל הלוכיש הצובק - רוציקב .הב ךישמהל
תליחתב הדיחיה הלאשהש ןאכמ .םיפוצל האנהו רודיב ולוכש ןיע הבוש
ןייד-ןב ידד רשאכ ,32-ה הקדב הלחה הריפסה ."?המכ" התיה םויה קחשמה
העיגה יבכמ .הנגהה לכ תא רבעש רודכ ןייפנרוק קיציא לעמ ץיפקה
ןקחש ץימחה תחא םעפ - הנושארה תיצחמב םינייוצמ םיבצמ ינש דועל
ןישנוע תטיעב ונלש רעושה ףדה תחא םעפו ןייפנרוק תא רבעש ירחא הלש
החיתפה ינותנ תורמלו ר"תיב התלעתה הינשה תיצחמב .ינמנ יבא לש
יחרזמ ןולא .רמאה ןווטשיא לש וילגרמ רעש העיקבה הלש םיתוחנה
תושיחנה ןגפממ המשרתה אל יבכמ .ההובגה תשרל טעב רמאהו הבחרב ול רסמ
ה'צאפ לש ותסינכ ירחא םיצולח השולש םע רבכ הקחישש) ר"תיב לש
ןב ,ינמנ - םירעש השולש העיקבה קחשמה ףוסל דעו (סיסקובא םוקמב
.רמורב ידגו ןייד

לעופה :עיבגה רמגב ירמגל הנוש הצובק ר"תיב תשגופ יעיבר םויב
ר"תיב - תורצויה וכפהתי הזה קחשמב .תופילאב םויה התכזש ביבא לת
לעופה דועב ,וזה תיטסטנפה הנועהמ והשמ איצוהל היציבמא תרודח עיגת
.ר"תיבל 0:3 - רתאה לש שוחינה .תופילא תרוכיש ןיידע היהת ביבא לת
.הכראה ילב

תויופילא שולש החקל םילשורי ר"תיב :לעופה לש תופילאל רשקב הלימ דוע
ץרפ םימעפ שולש .(ה'גרפ טונד אלל ןלוכ) תונורחאה םינשה עבשב
1997 יאמב 17-ב ידטב ,1993 יאמב 1-ב הינתנב - שרגמל בוהצה להקה
תוציפקב ר"תיב ידהוא וקפתסה םירקמה לכב .1998 יאמב 9-ב ידטבו
םינקחשה לש םפוגמ םינוש שובל יטירפ לש העירק ,אשדה לע תונושמ
ביבא-לת לעופה התכז םויה .שרגמה לע ורמשש םיסוסה יללג לע הכירדו
םיביטימירפל וארה הידהואו ,ת"פ לעופה לש הדספה תובקעב תופילאב
תנוכשב שרגמב םירעשה דחא תא ורקע םה .יהמ תיתוברת הגיגח ידטמ
םד וכפששכ "הלוע םודא" אמסיסה תא השעמל הכלה ומיגדהו הווקתה
תא םיתכהש םימודאה לש םמד הז היהש רבתסמ דבעידב) .שרגמה לע
יאמוסריפו א"ת לעופה ר"וי ,םימואת השמל עידצמ ונלש רתאה .(אשדה
םילאה להקל הנינא םיאמדקא תרובח לש יומיד דימצהל חילצהש רשכומ
.ולש הצובקה תא דהואש חצמה ךומנותימואלה הגילה
37 רוזחמ
81 א"ת לעופה 1
73 ת"פ לעופה 2
72 הפיח יבכמ 3
60 ת"פ יבכמ 4
58 םילשורי ר"תיב 5
56 הפיח לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,הליחכ ,קאיטירט
יערד .ג ,יערד .ר
רודנאש ,ןונג
,(ה'צאפ) סיסקובא
היליבס ,רמאה
ןוריואהו

36 רוזחמ
[Down] [Up]
תיטסטנפ הדוקנ
1:1 דודשא .ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב
תא םעפ עבט לודגה ןאילימלמ ירוא - יאמב 6 ,ידט ןוידטצא
להקה ידירש ומיגדה םויהו ,"דלונה תא האורה ?םכח והזיא" םגתפה
םייפכה תואיחמ .ידגאה הנומש רפסמ לש ויתולימב םתנומא תא ר"תיב לש
ךורב דודשא .ק.ט.מ לש הנקחשל ויה ידטב יברעמה עיציה קפינש רתויב תומרה
שבכש תורמל קחשמב ןייטצה אל וגד .הינשה תיצחמב ףלחוהש תעב וגד
הנשה לע רבכ םיבשוח םיבוהצה םידהואה לבא ,ותצובקל ןורתיה רעש תא
ןקחש ,וגד .תיטסטנפ הנוע דוע םהמ עונמל ולכויש םיעצמאה לעו האבה
רובעי ,לארשיב םיטלובה םיריעצה תונורשיכה דחאו תיפמילואה תרחבנה
ולש תואושתב עיבה להקהו ץראב תולודגה תוצובקה תחאל האבה הנשב
ידודשאה לש תודחהו תוננערה .ר"תיב היהת וזה הצובקהש ונוצר תא
בינהל ולכוי ה'גרפ טונד לש קחשמה תמכחו ןויסנה םע דחיב ריעצה
ר"תיב תא ריזחהל לכוי רשאו ידטב חכשיהל ליחתמ רבכש גוסהמ לגרודכ
.תופילאה יקבאמ - יעבטה המוקמל םילשורי
לע קחושש קחשמהמ רתוי ןיינעמ בוש היה םויה ידטב םיפוצה רפסמ
דועב ,שיא 1500 ןיבל 1000 ןיב וענ תרושקתה ישנא תוכרעה .אשדה
ויהי םינותיעב וארקתש םירפסמה םג .3000 רפסמב בקונ הצובקה רבוד
לכב .תואיצמה תא תופיל בתכה לש הייטנה תדימב ,םתסה ןמ ,םייולת
זאמ ר"תיב לש יתיב הגיל קחשמ ףאב הארנ אלש רפסמב רבודמ הרקמ
.ידטב קחשל הלחה
הצחל ר"תיב .ער שממ היה אל קחשמה לבא ידטב םויה היה אל חתמ
.תויצחמה יתשב תונלשרב ואטחוהש תויונמדזה רתוי ויה דודשאל לבא רתוי
וילגרמ 11-ה הקדב םיחרואה ושבכ ר"תיב לש הקזח החיתפ ירחא אקווד
לע תונמאב וילא רסמנש רודכ ןימיל לאמשמ קזח טעב רשא ,וגד לש
לבא םיבוט םיבצמ ינש דועל העיגהו הרפתשה דודשא .ןזח ןולא ידי
ןימימ ןישנוע רודכ היבגה סיסקובא יסוי .הקספהה ינפל התוושה ר"תיב
הלאכ םיבצמב עובקה חגונה ,רודנאש לש ומוקמ תא אלימ יחרזמ ןולאו
תא עבקו המינפ הפי חגנ יחרזמ .םיבוהצ םיסיטרכ ללגב קחיש אלש
לש יזואוטריו עצבממ םיפוצה ובהלתה הינשה תיצחמב .קחשמה תאצות
תצפקהב םהמ דחא ףקוע אוהשכ דודשא יניגמ ןיב רבעש רמאה ןווטשיא
העטקנ לזמה עורל .יחרזמ ןולא לש ונוויכל בחור רודכ רסומו בקע
ויה וזה תיצחמב םינכוסמה םיבצמה ראשו דודשא םלב לש לגרב הריסמה
.ינשה דצב
ידי לע תובוחה תקידב המייתסה תבשה לש רתוי םיניינעמה םיקלחב
ויהי אל םא .יבאז תצובק לשו םילשורי ר"תיב תתומע לש ןידה יכרוע
הרוצב ודרי זאו םיבורקה םימיב השיכרה םכסה םתחי םישדח םילושכמ
.תפסונ תיטסטנפ הנועל םייוכיסה תיתועמשמתימואלה הגילה
36 רוזחמ
80 א"ת לעופה 1
73 ת"פ לעופה 2
69 הפיח יבכמ 3
60 ת"פ יבכמ 4
58 םילשורי ר"תיב 5
53 הפיח לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,הליחכ ,קאיטירט
יערד .ג ,יערד .ר
ה'גרפ ,ןונג
רמאה ,סיסקובא
ןוריואהו ה'צאפ