הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
רבמטפס - טסוגוא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
4:2 ר"תיב - הפיח יבכמ 1:3 םילשורי לעופה - ר"תיב
2:1 ר"תיב - ת"פ יבכמ 2:2 -ןושאר - ר"תיב

4 רוזחמ
[Down] [Up]
תירגנוהב הבוט הנש
1:3 םילשורי לעופה - ר"תיב
[Beitar Lamp]
םוכסב םושלש סנקנ יולאש ןפטס - רבמטפסב 19 ,ידט ןוידטצא
הצובקה ירעש ךלמ .רלוד םיפלא תרשע - ילארשיה לגרודכב םידקת רסח
הנפנו ןמאמה לש ותטלחה לע תוחמל םעט ןיאש ןיבה תונורחאה תונועב
,ימלשוריה יברדה .ןוחצינ תוימרפו םירעש - םולשתה יעצמא .קזנה תא םצמצל
ר"תיבו ,ירמגל ידדצ דח היה ,םיפוצ ףלא רשע השימחכ לש איש להק יניעל
,לעופה .תוחפל םירעש השולש דוע שובכל התיה הלוכיו הישילש השבכ
קחשמה ראשבו הקספהה ינפל רעש תונורחאה םינשב ליגרכ השבכ ,הדיצמ
סלכיא יחרזמה עיציה לש ימורדה שוגה .קחשל ןטשק לש ויכינחל העירפה
םהלש םיצמאמה חכונל םימחר שוחל אלש היה השקו לעופה ידהוא תא םויה
.ר"תיב ידהוא לש שערה סונייקואב ועבטש םיצמאמ ,םהילילא תא דדועל
ראשנו הלש שרגמה יצחל רודכה רבע זאו תנכוסמ הפקתה םע החתפ לעופה
בוקינסלטו סיסקובא במוד ,חלש לש ןיוצמ הנגה קחשמ .הינשה תיצחמה בור םש
בוקינסלט .שרגמה זכרמב ומרז םירודכהו םימודאל יוכיס טעמכ ריתוה אל
יולאשו רודנש ,רמאה - םירגנוהה תשולשו קחשמה תינבב ופלחתה סיסקובאו
תלוכי .לעופה רעוש רבוארטש ןריל לש רעשה יפל דע קחשמה תא ואיבה -
ןורתיה רעש תא והשה תירטש רפוע לש ינוניב םויו רעושה לש הבוט
רודכ לביק יולאש ןפטס .עשתו םירשעה הקדב קר עיגהש ,םיבוהצה לש
ןגמב עגפ רודכה .יול קילומש םע הלופכ הריסמ להנל הסינו ןימי דצב
רעושה לעמ חור רוקב טעבו ןפטס וילע טלתשה םש הבחרל עיגהו לעופה לש
םודא ץולח במוד יסא לישכה ךכ רחא תוקד הרשע תחא .הקוחרה הניפל
תטיעבו הרוקב העגפ תישפחה הטיעבה .תיר"תיבה הבחרל וכרדב היהש
ןייפנרוק לש וינפ לע הפלח ,אשדה לע הצפק ונינד ימולש לש ךשמהה
םיירגנוה םיעצבמ ינש .רעשה ךות לא הרדחו לקשמה יוויש תא דביאש
רמאה לש קירבמ בחור רודכמ יולאש לש תטיעב - דומעה דיל ומייתסה
ףוליח ר"תיב הכרע הקספהב .ולש דיחי תצירפ ירחא רודנאש לש הטיעבו
םג טעבו קיודמו ץרמנ היה רכב .יול קילומש םוקמב סנכנ רכב ןליאו
.רטמיטנס רשע הששו רטמב תרגסמה תא איטחהש רודכ ,רטמ םירשעמ הפי רודכ
סיסקובא .לאמש ףגאב וקה לע בוקינסלט לשכוה שמחו םישימחה הקדב
תילאמשה הניפל םיניגמ השולש ןיב חגנ רודנאשו הבחרל קזח רודכ היבגה
קחשמה רגסנ עשתו םיעבשה הקדב .ר"תיבל ןורתיה תא ריזחהל ידכ הקוחרה
תורמל רודכה תא תויטלחהב חקל ןפטס .הבחרב יולאש לש השיפת ירחא
רעושל ןתנ וכרדכ ןפטס .הנחוא ילא לש לדנפל םיבר םידהוא לש תואירק
.1:3 - המינפ לגלגש ינפל קנזלתימואלה הגילה
3 רוזחמ
10 הפיח לעופה 1
10 םילשורי ר"תיב 2
9 ת"פ יבכמ 3
9 ת"פ לעופה 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,חלש ,ןייפנרוק
(רכב) יול ,במוד
סיסקובא ,בוקינסלט
רודנש, רמאה
(הנחוא) תירטשו יולאש

3 רוזחמ
[Down] [Up]
רפסה תיבל הרזחב
4:2 ר"תיב - הפיח 'כמ
[Beitar Lamp]
,תופילאה רתכל תנעוטה ,הפיח יבכמ - רבמטפסב 12 ,רזעילא תיירק
לדוגל םיעדומה ,םיר"תיבה .םילשורי ר"תיבל הדות תריסא תויהל הכירצ
דע אובל ובדנתה ,רחש בוקעי לש םיקוריה םמצע לע וחקלש המישמה
רוזעיש רועיש ,לגרודכב יטרפ רועיש תימוקמה הצובקל תתלו הפיחל
הגילל ורתונש םירוזחמה העבשו םירשעב וירבחו ןוינב יסויל קפס אלל
הקיספה ר"תיבש ירחא ,2:4 :האיצמ שממ ,םניח טעמכ - ריחמה .תימואלה
.60-ה הקדב קחשל
רזעילא תירקל ועיגה ,םימלשורי 3000-כ םכותמ ,םיפוצ םיפלא תרשעכ
קאיטירט ייגרסו היליבס רינ םע .היזיולטב רישיה רודישה תורמל
ר"תיב הבצייתה ,העשפמב העיגפ ירחא לספסה לע יול קילומשו ,םיעוצפ
ונטריפש יפכ .הנשה הגילב הלש רתויב תושקה תויודדומתהה תחאל
ןוידטצאב תונורחאה םינשב תחנ ר"תיב העבש אל ,קחשמה תארקל הריקסב
וקתעוהש םיקחשמב ןהו הפיח יבכמ דגנ םיקחשמב ןה ,למרכה תולגרמלש
םיריעצה םיבכוכה ףסואו דחא דצמ הירוטסהה .םיקוריה לש םשרגמל
רורד לש ןורתיפה .ימלשוריה הנחמב ששח ורשיה ינשה דצה ןמ הפיח לש
םיקוריה .תיאפיחה הבחרה דיל רבכ תורשפ אלל ץחל קחשמ היה ןטשק
הינשה הקדב רבכ .םיריהמ םיבוהצ םיסיטרכ ינש וגפסו תונבצעב וביגה
יסוי לש וקהמ הלצה קרו ,סיסקובא יסוי לש ןרק רודכ במוד יסא חגנ
תונמדזה במוד לביק ךכ רחא תוקד הנומש .םידקומ רעש הענמ ןוינב
הרוקל בורק דרי סיסקובא לש ןרקה רודכ .התוא לצינו םירופיש הצקמל
.המינפו הרוקל ךומס קיודמו קזח רודכ חגנ יר"תיבה םלבהו ,תילאמשה
יאפיחה רעושה טעבש רודכ ודיב רמאה ןווטשיא רצע ןכמ רחאל תוקד עברא
םיהרביא .עוריאהמ דואמ קוחר היהש טפושהמ הרהזא לכ גפס אל םלוא
טפושה ינפב תוכשוממ החמ עגר ותוא דע הפיחב םיטלובהמ היהש ורוד
סיטרכ היה ילולימה תומיעה לש יופצה ףוסהו ,עיגה אלש הדבועה לע
לפנ רתוי רחואמ תוקד המכ .העש עברב הפיחל ישילשה - ורודל בוהצ
םלבב עגפו רודכה תא איטחהש יחרזמ ןולא לש השילג ירחא במוד יסא
רחא תוינש המכו בוהצ סיטרכ יחרזמל ףלש טפושה .רוחאמ ימלשוריה
לע בוש החמש ורוד םיהרביא לש ורבעל םודאה סיטרכה תא ףינה ךכ
OK OK ול רמאו לוזלזב םייפכ ורוד ול אחמ טפושה ירבדל .הקיספה
לש םיטויסה דחא ,יחרזמ ןולאו תוקד המכ דוע ופלח . Beitar Win
םימלשוריה הבחרה דיל רודכ לביק ,תונורחאה םינשב םילשורי ר"תיב
איצוהל וסינ - חלשו במוד - םיבוהצה םימלבה ינש .רעשה לא ובגשכ
יחרזמ לש תיזואוטריוה ותלוכימ םתמיאו ,תרחבנה ץולחמ רודכה תא
תא טועבלו לגר טישוהל במודל המרג םידובא םיבצממ םירעש עיקבהל
ינשה ורעש .ןייפנרוק לש ורעש ךות לא ץולחה לש ןילגר ןיבמ רודכה
עיגרה אבה רעשה לבא תופסונ תופקתהל םיאפיחה תא דדוע במוד לש
יולאש :ר"תיב ינקחש ןיב הפי ףוריצ ירחא 35-ה הקדב עיגה אוה .םתוא
תירטש לש החיגנהו ,16-ה תבחר לש ידגנה הצקל היבגה ,ןימי ףגאב ץרפ
,ריואהמ הדח הטיעבב רודכה תא שגפ רודנאשש ינפל הבחרב תחא םעפ הצפק
ץרפ הקספהה ירחא תוקד שמח .רעשה לש תינמיה הניפל ,לאמשל ןימימ
תוטשומה וידי לעמ רודכ םירהו תינמיה הרוקה דיל בחורה וק דע רמאה
רעשה ךותל רטממ חוגנל היה תירטש רפועל רתונש המ לכ .רעושה לש
תירטשל עיגה ןימי דצמ רודנאש לש התשקהו תוקד שמח דוע ורבע .קירה
תאו - הפיח יבכמ תא םיהדהל ידכ ,ריואהמ בוביס יצחב ,הפי טעבש
קחשמל הרבע ר"תיב .1:4 םע - יאפיחה שרגמב לבסה ידומל ר"תיב ידהוא
חגנש יסייק םרודא עיקבהש טושפ רעשב 80-ה הקדב ךכ לע המלישו יטיא
יולאש םוקמב ףילחמכ סנכנש יול קילומש .רעשה לש ןימי דצל ןרק רודכ
תויונמדזה יתש דוע ויה ר"תיבל .סנכהל רודכל חינהו זכורמ היה אל
טעב רכב ןליא תא ףילחהש ןבואר יבוק :תונורחאה תוקדב תוניוצמ
רודכ איטחה תירטש רפועו ,ןרקל אציו ןגמב עגפש רודכ הבחרה זכרממ
.הצוחה ,בזכואמ ,לגלגתה לבא רעשל סנכיהל שקיבש בחור
יבוקלו ,םהלש הרוכבה ירעש לע במוד יסאו רודנש שאמאטל וניתוכרב
בושחל ךירצ יבוק .ר"תיב ידמב הגילב ולש הרוכבה תעפוה לע ןבואר
תעב ול עיצהש ,ןהכ יבא ינשה ץורעה ןשרפ לש וירבד לע תוניצרב
תודוהל אלא ונל ןיא .הריהמ רתוי הרוצב ולש תוריהמב שמתשהל רודישה
ץולחהש תווקלו ולש תוגהה ירבד לע ביבא-לתמ לגרודכה ןקיטרואיתל
םתסה ןמ ושעש ומכ ,אירב קוחצ קחצי תוחפל וא - םתוא םינפי ריעצה
.היזיולטה יפוצ בורתימואלה הגילה
3 רוזחמ
7 הפיח לעופה 1
7 םילשורי ר"תיב 2
6 ת"פ יבכמ 3
6 ןולוח םירירפצ 4
6 םילשורי לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,חלש ,ןייפנרוק
(ןבואר) רכב ,במוד
סיסקובא ,בוקינסלט
רודנש, רמאה ,(ןמכייר)
תירטשו (יול) יולאש


2 רוזחמ
[Down] [Up]
!הקיפנב תא וריזחת
2:2 ןושאר - ר"תיב
[Beitar Lamp]
90-ה הקדב תוושהל החילצה ר"תיב - טסוגואב 29,ידט ןוידטצא
,תיצחמה ינפל הוושה תירטש רפוע ,1:0 הכילוה ןושאר .בזכאמ קחשמ ירחא
80-ה הקדב לדנפ טעב תירטש רפוע ,הינשה תיצחמב ןורתיל התלע ןושאר
תקדב רטמ 25-מ הרידא הטיעבב הוושה סיסקובא יסויו ,ףדה רעושה לבא
.וב ונייה אלש ללגב ילוא ,ר"תיב לש שלח קחשמ .םויסהתימואלה הגילה
2 רוזחמ
6 ןולוח םירירפצ 1
6 םילשורי לעופה 2
4 הפיח לעופה 3
4 הפיח יבכמ 4
4 םילשורי ר"תיב 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,חלש ,ןייפנרוק
רכב ,במוד ,
,סיסקובא ,בוקינסלט
רודנש, רמאה ,ןמכייר
תירטשו (הנחוא) יולאש

1 רוזחמ
[Up]
סעוכ ייגרסשכ [Beitar Lamp]
טסוגואב 22 ,הווקת-חתפ
,תימואל המרב םיצולח השימח הנשה ללוכ םילשורי ר"תיב לש לגסה
,הלש ירוחאה םלבה לש הקרבהל השרדנ לגרודכב הנידמה תפולא לבא
הנשה וז) התיבב הווקת-חתפ יבכמ תא חצנל ידכ ,קאיטרט ייגרס
דיספהל ידכ םיצוריתה לכ םויה ויה ןטשק רורדל .(תופיצרב תישילשה
תא עובשה חריא וליאכ הארנ הווקת-חתפב אשדה חטשמ :קחשמה תא
המכ רבכ םייורש הלהנההו םינקחשה ,םיליפ ףוליאב ץראה תופילא
דורי הצובקב לרומה ,ןודעומה תשיכרל עגונב תואדו-יאב תועובש
ףגאב םלסמא דודל ףילחמ אוצמל תונויסנהו ןובסילב הסובתה זאמ
.יביטנרטלא לגרודכ לש םישאיימ םיגצימ םיייתניב םיקיפמ לאמש
ורחב (הבוט תויפכ רמול אלש) תינייפוא תושקיעב ,ויכינחו ןטשק
.קחשמה תא חצנלו הזה עפשהמ םלעתהל
ינקחש לש יביסרגא ץחלל תואה תא הנתנ יול ריאמ לש החיתפה תקירש
בוהצה סיטרכה ףנוה תישילשה הקדב רבכ .םיר"תיבה לע הווקת-חתפ
תומוד תוריבע לבא ,יולאש ןפטס תא רוחאמ לישכהש ימוקמ ןקחש רבעל
וליאכ הארנ היה הליחתב .המוד תוסחייתהל וכז אל תואבה תוקדב
תקירש הברקתהש לככ םלוא ,תולקב ץחלה לע םירבגתמ םימלשוריה
תויונמדזה שולש ויה ר"תיבל .םיחראמה ילגרל הטילשה הרבע תיצחמה
הטיעבה לבא ,הבחרל ץרפו רודכ ףטח רודנש שאמאט :עיקבהל תוניוצמ
,רמאה לש הטיעב רעושה ףדה ךכ רחא .רעושה לש ופוגל התיה ולש
תטיעבו ,ןגמ לש ודימ ףדהנ רודכהו רעשה ןווויכל ךישמה רודנש
תא האצמ רכב ןליא לש ההבגה .רעשה לעמ הרבע יולאש לש םויסה
חגנ ביבא-לתמ שכרה ןקחש לבא שמחה תביתב תירטש רפוע לש ושאר
יינשה דצהמ .רעשה דומע לש ןוכנ אלה ודיצב רבע רודכהו הדיצה
תיצחמה לש תונורחאה תוינשכ .לדבנ לשב יסנארב לש רעש טפושה לספ
לדנפה תא טעב יסנארב .רוחאמ לשכוהו הבחרל יאווקת-חתפ ןקחש רדח
,ר"תיב ידהוא לש זובה תוקירש לוקל הקספהל ודרי תוצובקהו המינפ
.ןוידטצאב םיפוצה בור תא וויהש
ףטח סיסקובא יסוי .ר"תיב התוושה הינשה תיצחמב תוקד יתש ירחא
.החוטש הטיעב טעבו ןימימ הבחרל ץרפש יולאשל רסמו םדקתה ,רודכ
הרוכבה רעש תא שבכ תירטש רפועו רעשה דיל ץפק רודכה ,עגנ רעושה
קאיטרט ייגרס סנכנ ךכ רחא תוקד עבש .98/99 תנועל ר"תיב לש
ףילחה ,הדשה זכרמב רודכה םע ץר ,ולש תונלבסה רסוח יפקתהמ דחאל
קחרממ הנוילעה תשרל רעושה לעמ אלפנ טעבו סיסקובא םא תוריסמ
ינוג דחה לגרודכה תאשכ ,םמעשמ היה קחשמה ךשמה .םירטמ הרשעכ לש
תא הנחוא ילא ףילחה 80-ה הקדב :םיינועבצ םיעוריא ינש םירטעמ
וב שרגמב הגילב ולש הרוכבה תעפוה תא השוע אוהשכ ,תירטש רפוע
םיעשתה הקדב .המלש הנש ךשמ ותוא תיבשהש ןפואב הרבעש הנשב עצפנ
הרבע לע בוהצ סיטרכ גפסש ןקחשהו ,רוחאמ יולאש ןפטס לשכוה בוש
- תיבירה תא םג הבגו ,ריחמ ותוא תא םליש הנושרה תיצחמב וזכ
.הקחרה
השקה שרגמב ןוחצינל רבעמ חומשל תוביס טעמ ידהואל ויה ללככ
קיודמהו יארחאה וקחשמ התיה הדיחיה המיענה העתפהה .הווקת-חתפ לש
רובעיש הארנ ,הרבעש הנשב ומכ .יתנגהה קלחב תוחפל ,חלש רימא לש
רורד לש השדחה קחשמה תטיש תא ומינפי םינקחשהש דע המ ןמז דוע
ינקחש השולש לש םתורדעה תורמלש תוארל חונ היה ,ינש דצמ .ןטשק
ר"תיב הדימעה - יערד ןנערו היליבס רינ ,יול קילומש - בכרה
.קחשמ תדמע ףאב הרשפ ללכ אלש יתוכיא לגסתימואלה הגילה
1 רוזחמ
3 הפיח לעופה 1
3 הפיח יבכמ 2
3 ןולוח םירירפצ 3
3 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
רכב ,במוד , חלש
,סיסקובא ,בוקינסלט
רודנש,(ןמכייר) רמאה
(הנחוא) תירטשו יולאש