[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


יול יחצ /תבש דוע םתס
29 רוזחמ

עומשל רבכ סאמנ ,תמאה ."םיראשנ ,םויה םיחצנמ םא .ונלש ןורחאה סנא'צה הז"
הפיח לעופה דגנ ,ידטב םיאבה םיקחשמה ינש םגו .בושח קחשמ היה ןכא הז .הז תא
רמוא אל שממ הז הרהנמב רואה הצק תא תיאר םא לבא ,םיבושח ויהי תג-תיירקו
?רודכ לכ לע המחלמ ...דיגנ .ךרדב שחרתהל ךירצ ירה והשמ .ינשה דצב התאש
??םילוג ?זוכיר
םואתפ ,הנועה לכ דבע אלש המש םיבשוח םתא המל ,םירבח .ונרפיס תיבב אל
רבד םושו ,ונניד תא ץרוחש קחשמה הז הנהש עמוש ינא םיישדוח רבכ ?דובעי
שממ אל .אשדה לע אתוחינב הל תטטושמה םינקחשה תרובחל הרוק אל םיהדמ
םע העיתפת הנועה לכ תחצנמ אל טעמכש הצובקש ךכ לע ונבש ולא תא יתנבה
.הגילב תודרשיה לע תומחלנש תוצובק דגנ םיפוצר תונוחצינ השולש
,כ"הסב לבא ,הצובקב םיבוט םינקחש רפסמ םנמוא ונל שי ,תמאה לע תודוהל ךירצ
לכ תא חצנל ר"תיב תבייח הגילב תואדווב דורשל מ"ע .לשוכ דיכלתב רבודמ
תאצוהל לושמ הז ,הנועה הצובקהמ וניארש המל סחיב .םיאבה םיקחשמה תעברא
אל ינא תמאה ןעמל ךא ,ותועטב (החמשב) תודוהל ןושארה היהא .עלסהמ םימ
.יל לבח ךכ לכו ,תדרוש וזה הצובקה תא האור

לש ימינפ ןונגנמ הזיא שי .ןימאהל ברסמ בלה ךא ,רומג הז - רמוא שארה
,ףוצרפה לומו ןחלושה לע תוחנומ תומויאה תודבועה לכש תורמלש ,תוימיטפוא
.ומצע תא תובכל ברסמ טושפ

שוקיב ףדועל יפצה רואלו ,ןושארל תבשב יתעגה םינורחאה הווקתה ידאב שומח
ןושארב קחשמל .תועטה לדוג תא יתנבה זא קר לבא ,םייתעשב יתמדקה םיסיטרכל
5500 ליכמה ןוידטציאש םלועב יוכיס םוש ןיא .ןמזה ינפל תועש 4 עיגהל ךירצ
.(7000 וסחדנ לעופב) ר"תיב לש קחשמל היואר הינסכא תויהל לוכי תומוקמ
לע .חקל דומלל תברסמ הרטשמהו ,םעפ רחא םעפ םמצע לע םירזוח תוארמ םתוא
,תוסינכב כ"חא ,תופוקב םינידרס ומכ קחדיהל ךישמנ ,והשימ הלילח גרהיי אלש
ונל ורגסי סיטרכ שוכרל הכזנש ירחא הקד ,קחשמה ינפל העש קר הלילח עיגנ םאו
!הככ ?המל .ףוצרפב םירעשה תא
לוספ תויהל ךירצ ןושארב שרגמה .תויהל ךירצ אל הז ,הרקי הרטשמ ,"הככ" זא
הקידב לכ אלל שרגמל וסנכנש שיא 1500 .הזה לדוגה רדסב םיקחשמ חוריאל
דחא םויש תוסינכבו תופוקל םירותב קחודה םג ומכ ,םכלש תוירחאה וז תינוחטיב
.רבדמ אל רבכ ינא ,םירספס לע אתוחינב םיפיקשמה םירטוש לע .ןוסאב םייתסי דוע
...םיעדוי םתא ,לארשי תרטשמ וז ,לוכה-תולככ .םיזגהל ךרוצ ןיא

ונקש םידהוא רובע ,ידטב םיקחשמל םיסיטרכ 300 :ןושאר תלהנהל ןטק והשמ דועו
אלו תבש ףרשש דהוא רובע יוציפ אל הז ,קחשמה תא תוארל וחילצה אל ךא סיטרכ
לייח וא דלי רובע יוציפ אל חטב הז .(בוטה הרקמב) קחשמה תליחת תא האר
םירותב שפנה תמגוע לע יוציפ אל חטבו ,עקפומ ריחמב םיסיטרכ שוכרל םיצלאנה
.ושייבתת .םיעיציל תוסינכבו תופוקב

,שרגמל ףוס ףוס סנכיהל םכידבע חילצה ,ל"יעל םיטרופמה םוניהיגה ירודמ ירחא
ילעב ,םידהוא 10-12 תב הצובק המקמתה ידיל .יחרזמה עיציה ימורמב ול לחנתהו
יקחשמל םיעיגמ אל פיצנרפב םה םינש 5 רבכ יכ יל רמא םהמ דחא .ידטב םייונמ
?םויה םתאב המל זא .ר"תיב ידהואל סחיה ללגב ,ץוח
םיגירחה םה תופילא לע הערכה יקחשמו ,ג"רב רמג יאצח .הנוע אוה "םיגירח שי"
טוקננ אלש המל .ער אל ללכב ןויער תויהל לוכי הז ,תמאה .ולאה ה'רבחה לש
?תדבוכמ הרוצב ונתוא חראל תועדוי אלש תוצובק םתוא לכ דגנ םינכרצ םרחב
לגרודכ קחשמ םייקל רשפא רמולכ ,תומייק אל תועפות ןתוא לכ ידטבש הדבוע
הזכב תישפנ דומעל לכונ םא עדוי אל .םידהואה לש םדובכ תא הזבת אלש הרוצב
.םידהואה ןיב ןויד הווש הזש קפס ןיא לבא ,םרח

4 -ל ילוא ,הדש םינקחש 10 ךותימ .הדות ,ארח ?םילאוש םתא קחשמה היה ךיא זא
רוחבה .ר"תיב לש דהוא לכמ לודג קוביח עיגמ בוקינסלט ןא'זל .הצובקהמ תפכא
שי .ירשפא יתלב טושפ הז דבל לבא ,םינקחש 3 דוע רובע המחלמ אשדה לע ןתונ
לכש טלק הנורחאה הפוקתבש רודנאש ,ריעצה 'ץיבומרבא תא םג הבוטל ןייצל
םימעפלש רהוזו תדרל הלולע תמאב הצובקהו םינוכנ ול םירפסמש םירופיסה
.תעדל רשפא יא ולצא לבא ,לספסהמ םעפה הלע ןסח .ץמאמ ינמיס הלגמו ררועתמ
ראשה לכ .ול רבחתמ אל טושפ הז םימעפלו ,שרגמה לע 1 רפסמ אוה םימעפל
.םיקחשמ חצנל השק ,םיעדוי םתא הככו ,תוטטוש לע רצעיהל םיכירצ
יזובזבמ תיתיירורעש תומלעתהמ ץוח ,דחוימ רבד םוש םעפה ונל ללוע אל ןרוק ינד
תפכא ןכש םינקחשהמ קלחו ,םידהואה תא הפירטה טושפש ,ןושאר רעוש לש ןמז
,ןושארמ רתוי רודכב הקיזחה ר"תיב ?םילאוש םתא קחשמב היה דוע המ .ול
הבגוה רשאכ 27-ה הקדב עקבוה דיחיה רעשה .תנכוסמ רתוי תצק התייה הדיצמש
המותכ הצלוח םע והשימ המוהמה ךותימו ,קיציא לש שמחה תבחר יפ לא רודכ
.לדבנב רעש ,תודוהל שי קדצב ,ולספ ונל .המינפ רודכה תא קחד
.רובידה תא ךכ לע ביחרהל לבחש ךכ ,בל באכ םתס הז ,ראשה לכ

,בוט עובש
tzahi_levy@beitar-jerusalem.org.il יול יחצ

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  הרופאפ
  'ץיבומרבא
  רקלט רפוע
ןסח רונמ וקנלאכימ
  םלסמא דוד
  בוקינסלט
  רהוז קיציא
  בולבונוק
םחנמ יטומ רודנאש שאמאת
  ה'צאפ

[Despaired Beitar fan]