[Beitar Jeruslem league games 2002/2003]


תקחרתמ הפוריא
5 רוזחמ

חתפ יבכמ ןיבל ר"תיב ןיב קחשמה םות ירחא תועש שמח ,וישכע - רבוטקואב 19 ,ידט ןוידטצא
ןיב ,תורחואמה ברעה תועש .ידטמ םישקה םימשרה לע בותכל רתוי המיאתמ הריוואה ,הווקת
רבכ ןמיונ ינד .תויצלוקפסו םילבה תשודג ,הצוחל ,תיתיזזת תרושקתב תושודג ,תוצחל עשת
ןהכ ילא תא רקבמ ,הדעו םע לבק ,ףרש המלש ,ר"תיב ןומיאל היצפואכ ומצע תא תונבל הסנמ
,ןמאמה ןהכ ילא עגרכש רמוא ל'גינפ ריאמ .תונוחצנל קר יארחא היהי ןמאמהש ןכתיי אלש ןעוטו
תא םילאוש םלוכ .הפוחד הליל תבישיל ןהכ תא ןמזמ ףוסבלו "עגרכ" הלימהמ וב רזוח ךכ רחא
לש תלבלובמה הנגהל טידרק תתל אלש שקעתמ יאווקת חתפה ןמאמהו ,ולש דוסה המ ןוזול איג
טעמכ שי םמצע םיחטשב ,םיחטשב תפותהמ קלח ומכ םיעמשנ הווקתה תנוכשמ םיחווידה .ר"תיב
ןהבש תועש ןניא הלא ,אל .תומוסרפה לש תולפיתה תגיגח הכישממ הלא לכ ןיבו םיחא תמחלמ
.םילשורי לש לגרודכה לכיהב תוכיבמה םייתעשה תא ומצעל םכסל תוסנל ר"תיב דהוא לוכי
םירוכמו ןופורקמ יבאת לש קסופ יתלבה שערה ,םיעבצהו תועיבצה ,תושפיטה תוברעמ ,הלומהה
הסובתה ירחא ,ושקובמ לכש דהוא לש םינידעה הבשחמה ירוק תא םימרופ הלא לכ - המלצמל
ןואכידב עוקשלו ,הבורקה הנועל הנבש תויפיצה לכמ תונלבסב קרפתהל אוה ,הווקת חתפ יבכמל
.םימח
וידרבו רתוי םיענ ךפוה ריוואה ,םיבכ םיתבב תורואה ,םינקורתמ םישיבכה ,תוצח ירחא ,וישכע
םישנא ,בל ירובשו לרוג יכומ םע סאייס יסוי חחושמ 'ב תשרב .הקוצמו בצע לש תוינכת םירדשמ
תוחישה .הלחמב וא תויתחפשמ תובירמב ,תויפסכ תויוכבתסהב ,תבזכנ הבהאב וצפונ םהייחש
וידר תונחתב םג .תוימתס ,תוקיר המחנ תולימו תוצע ןדבוא ,בצע לש םינוטב ,ןמזה בור תוטקש
תוברקב םיידי ומירהש ירחא וידרה לע םבהי תא םיכילשמש םיניזאמ םע תוחיש םיעימשמ תורחא
ר"תיב דהוא .תוינבבי תוניק-תודלב ןיבל םידבכ-םייחרזמה ןיב םיענ תוחישה ןיבש םירישה .םייחה
.התיבה עיגה אוה - דימ ןיבמ וידרה תא הלאה תועשב קילדמש

הדירי ךכ רחאו םילק םירעש השולש ,העוער הנגה .לזמ שיב ומכ הארנ היה הז ,הדוהי ינב דגנ
רעש דצל ,קחשמ ותואב רהוז לש םירעשה ינש .אשדה לעש ר"תיב ינקחש לש תובהלתהב תנבומ
ןויזבה אב ךכ רחא .תרחא רמגיהל היה לוכי לכהש ןימאהל ונתוא ופחד היטע לש לוספה ןויוושה
:ןוצר יעבש טעמכ תויהלו הנותחתה הרושב דקמתהל ונלוכי הזה קחשמב םג לבא ,דליפמולבב
םעפה .םחנתהל המב ןיא ,לומתא ירחא .חמשמ טעמכ ,דבוכמ 0:2 םע ונאציו הלפשהמ ונששח
הביחה לכ םע ,הלהנהה :ךומסל ימ לע ןיא םילשורי ר"תיבלש רורב ,בר ןמז הזמ הנושארה
-ה תונשב תינעוצקמ לגרודכ תצובק להנל המיאתמ הניא ,קורפמ ונתוא הצליחש םידהואה תייעיברל
םיקחשמ טושפ םינקחשה .הצובקה לע הטילש דביא ,תוחכומה ויתולוכיל רשק ילב ,ןמאמה .2000
.תיפוס ילוא ,לומתא רבשנ ר"תיב לש להקה לש סותימהו ,הנושארה הגילל םיאתמ וניא םקלחו ער
לש ותשירל ןמרבלא לג לש ןושארה רעשה ירחא :לומתא קחשמהמ רתויב השקה הבזכאה ילוא וז
תא דביא לומתאש הזה ריעצה רוחבה ,ןוכנ .ןהכ ילא תונגב תוינומה תואירק רבכ ולחה ,ןייפנרוק
ירפ רקיעב היה עיקבה אוהש רעשה לבא ,ר"תיב לש הנגהה זכרמב ןטק רוח ךותל סנכנ ותוינומלא
ךות עומשל היה בוצע המכ .לגרודכה לש ויפוימ קלח הז .הטיעבב קוידו רודכב הטילש ,חור רוק לש
-ה הקדב היה הזה רעשה ."רטפתת ןהכ ילא" רישל הליחתמו תנגראתמ הלהקמה תא תורופס תוינש
- ןוטיבו - ןימימ יולאש-הל-הא המרה - הקיבוק ןיב הפי ףוריצ םע קחשמל ר"תיב הרזח וירחאו 14
טריי הליחכ :תשרב רמגנ הז רתוי רחואמ תוקד המכ .היליבס-הל-הא הצמחהו ריוואהמ הטיעב
םע םדקתה ויר לדו זכרמל רהמ ררחשו לביק ירדא ריפכ ,ר"תיב לש שרגמה תיצחמב רודכ החיגנב
חילצה רעושה .םיקוחרה םירוביחה ןוויכל תקייודמו הפי הטיעב איצוה םרטב םירטמ הרשעכ רודכה
וילע ךשח זא לבא ,תוינש המכ חומשל חילצה ולבפ .תשרב תחנ הז לבא רודכה תא טיסהלו תעגל
לש םונצה ופוגש דע וילע בכרו ובג לע החמשב קניז םידמימה םוצע הקיבוק יי'זדנא רשאכ ומלוע
דועש אלא ,ררועתה להקה םגו הפונתב התארנ ר"תיב ,שדוח קחשמה .אשדל סרק ןכייחה יניטנגראה
הריסמ לביק אוה :הווקת חתפ לש שדחה ןעודיל ךופהל ןמרבלא לגל רשפיא הנגהה זכרמב רוח
םירגוס ר"תיב ינקחש העבראשכ 16-ה וקל דע םדקתה ,רעשהמ םירטמ 25 אוהשכ רמע ליעמסיאמ
ךיא .ןייפנרוק לש ולאמשמ ההובגה תשרל טושפו םכח רודכ טעב זאו ,םיימשה תופנכ עבראמ וילע
."לוג הז הטיעב לכ" ?רהוז קיציא רמא
יפלכ תוללקל םג םירבוע םהשכ ,תילכתה תרסחו תרכומה הלהקמב חצפ בזכאמהו בזכואמה להקה
.42-ה הקדב ,ונתבוחל ישילשה רעשה תעקבה ירחא "ןויזיב ,ןויזיב" תוגאשל ומצעתה הלא .ןהכ ילא
לש הקיהבמה תחרקה .הבחרה ךותב היטע לומ דמע ,הווקת חתפ לש יזלוגנוקה ןקחשה ,ובמוסנא
ןקחשה דציכ האר אוהו ,ונלש יקימ תא ירמגל ולבלב ,תוזירזה ףוגה תויעטה םע דחיב ,ובמוסנא
,קניז ןייפנרוק .הקוחרה תילאמשה הניפל בבוסמ רודכ איצומו הטיעב תדמע ומצעל רדסמ ולומש
זאמ רתויב תוקזחה ילוא ,תורידא זוב תוקירש לוקל תיצחמל הדרי ר"תיב .עישוה אלל לבא ,ןבומכ
רהוז תא .היטע םוקמב רהוז קיציא - הנושמ תצק הארנ ןהכ ילא ךרעש ןושארה ףוליחה .ןמטוג ימי
רעש עיקבהל ידכ סנ שורדש הארנו רוגיפב הצובקהשכ יאדווב ,שרגמל סינכהל םוקמ היה ילוא
תוטטושה תא ךישממ רקלט רפועשכ רקיעב ,שרגמב תובג הברה הפקז היטע תאצוה לבא ,קמצמ
תוקד רשע דוע ירחא .(רופסל םתלחתה יתמ יולת ,הרבעש הנועב וא) ןושארה רוזחמב הלחהש ולש
ןקחשהו רעשה עיקבמ ,ויר לד ולבפ אוה ןברוקה םעפהשכ ,הכרעמל ןוסקילמ רואמ לטוה תורקע
קחיש ןוסקילמ .תוחלצומ קמוע תוריסמ המכ רצייו תוינולבשה תא רבשש ר"תיבב דיחיה
,דבל יוניש איבהל ול השק היה לבא ,ולש םיינייפואה תויעטההו םיבוביסה תא הסינו תובהלתהב
תעה העיגהש ןהכ ילא טילחה הזה בלשב .ילאמשה ףגאה קמועב הנושמה ותרובק םוקממ טרפב
שפנ חפמב הוול הזה יבויחה דעצה םגש אלא .רקלט רפוע - שרגמה לע ולש "סא"ה תא איצוהל
אוה - תינייפוא שפנ תוליצאב ביגה 4 רפסמ .םיינזוא שירחמ זוב רקלטל קרשש ,יר"תיבה להקהמ
- הכרעמל לטוהשה ןקחשה םג .םימעזנה םידהואל םייפכ אחמו םינקחשה תככס ןוויכל וטיאל ךלה
ירמגל ךרפומ היהי אל .קחשמה תמגמ תא ךפה אל - בר לאיצנטופ לעב ןורשיכ ,ימנידה יחרזמ ןתיא
םייח תחמשו היצביטומ ופיסוה אל הווקת חתפ יבכמ לש הריסמ לכ ווילש הל-ואה תואירקש רעשל
שחנל רשפא ךשמהה תא .תימתס ןמז תפסות לש תוקד 3 ירחא םהירוסיימ ולאגנש ,ר"תיב ינקחשל
,"םתשייב" ,סעכ ,סנכנ ןהכ ילא :'ב תשר לש םיפוקסל בישקהל וא םינותיע אורקל ילבמ םג
טעמ דועו ,"םיבשוח השענ" ,"תבשל ךרטצנ" - שאר דינמ ל'גינפ ,תועמדב יול םרבא ,"םתיזיב"
לומ ןופורקמה תא עקתיש ןרותה רדשה אצמיי חטבל ןהבש ,ןושאר םוי לש וידרה תוינכת תועיגמ
."םיילשורתיב" םע השוע היה אוהש המ לע בוש רבדי הזש ידכ ,שדד השמ לש םילגלגעה וינפ

ררועמ טושפש רסוימה ןמאמה ,ןהכ ילא לע םויה ץבור ר"תיבב ץחלה לש ובור בורש וילאמ ןבומ
ושארב רבוע תמאב המ .ויכינח לש ההומתה תלוכיה לע םירבסה תתל שרדנ אוהש םעפ לכב םימחר
םאה .ותצובק לש בזכאמה לגרודכה תא ,ומצע ןיבל וניב ,חתנמ אוה דציכ ?הזה םנפומה שיאה לש
תוינוקלהו תומצמוצמה תויואטבתהה תורמל ?היעבה ישרושל רשאב יהשלכ הנקסמל רבכ עיגה אוה
םיזמר רתאל ,טסקט לש הזילנאל תוינרדומ תוטישב שומיש ידי לע ,רתאה תווצ חילצה ,ןהכ לש
.יר"תיבה ןמאמה לש וביל ישחרל
םאו םינקחשב טושפ היעב וזש תויהל לוכי" :קחשמה ירחא ןושארה ץורעל ןהכ רמאש הממ עטק הנה
ונל ןיא .תונשל ליחתהלו קחשל םהה םינקחשל תתל ךרטצנ םירחא םינקחש לבקנש עגרב ,ךרטצנ
לגסה תכאלמ תא ונמלשה אל ןיידע ,םיריעצ םינקחש המכ ונאבה ,םינקחש םע ונראשנ ,הרירב
".םיבוט רתוי היהנו קזחתנ םיפסונה םינקחשה ינש תא איבנש עגרבש הווקנו


:הדימריפב השלחה הילוחה תא םויה ןמסל הסנמ ,ר"תיבב ןיינעתמש ימ לכ ומכ ,ןהכ ילאש רורב
ילואו ?םידקפתמ אל םינקחשה םאה ?לגסהמ םומיסקמה תא איצוהל חילצמ אל ,ןמאמכ ,אוה םאה
אלא ,ובילב קומע ויתובשחמ תא רמוש יר"תיבה ןמאמה ,םירבדה עבטמ ?הלהנהב תוליחתמ תורצה
חותינ ידי לע רתאל ןתינ ןהידירש תאו וירבד ךותל הלאה תובשחמה תולחלחמ ,יתרכה תת ןפואבש
:םימייוסמ םילימ יקלח תשגדה ךות ,ןמאמה ירבד תא בוש ןאכ איבנ .םילימה לש יתטיש
תתל ךרטצנ םירחא םינקחש לבקנש עגרב ,ךרטצנ םאו םינקחשב טושפ היעב וזש תויהל לוכי"
םינקחש המכ ונאבה ,םינקחש םע ונראשנ ,הרירב ונל ןיא .תונשל ליחתהלו קחשל םהה םינקחשל
םיפסונה םינקחשה ינש תא איבנש עגרבש הווקנו לגסה תכאלמ תא ונמלשה אל ןיידע ,םיריעצ
".םיבוט רתוי היהנו קזחתנ

,'ס' ומכ תאטובמ איהשכ ,'ש' תואה תא תוליכמ ןהכ לש הבושתב םילימ 7-מ תוחפ אל
ומכ ,.ק.ח.ש שרושב תורחא תויתוא קודבנ הבה ?םירקמ ףוריצ ."ןקחש" הלימב ומכ קוידב
:תומיאתמה תושגדהה םע ,טסקטה בוש הנה ."קח" ףוריצה לשמל

תתל ךרטצנ םירחא םינקחש לבקנש עגרב ,ךרטצנ םאו םינקחשב טושפ היעב וזש תויהל לוכי"
םינקחש המכ ונאבה ,םינקחש םע ונראשנ ,הרירב ונל ןיא .תונשל ליחתהלו קחשל םהה םינקחשל
םיפסונה םינקחשה ינש תא איבנש עגרבש הווקנו לגסה תכאלמ תא ונמלשה אל ןיידע ,םיריעצ
".םיבוט רתוי היהנו קזחתנ

לש תיטסיטטס הקידב .המיאתמה הייגהב 'ש' לש הרקמב ומכ - םיעפומ 7 קוידב ,בוש
ילא לש םידבוכמה ויתונויסנ תורמל .תיארקא העפות וזש ךכל יוכיס טעמכ ןיאש הלגמ הזה םאתמה
םהל םיאצומ ובילבש םירעוסה תושגרה ,תויתכלממו תוירחא רדשלו םימותח םינפ לע רומשל ןהכ
.שפחל תעדל קר ךירצ .הצוחה ביתנ

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  וידניא
  הליחכ דוהא
יחרזמ ןתיא רקלט רפוע
  םלסמא דוד
רהוז קיציא היטע יקימ
ןוסקילמ ויר-לד
  בוקינסלט
  ןוטיב השמ
  ירדא ריפכ
  הקיבוק

[Man of the match]
,ויר לד לש הפהפי רעש תורמל
תוקירבמ תוריסמ המכ דועו
אוה ,האצותה לע ועיפשה אלש
ןורשיכב הינשה תיצחמב ףלחוה
המולעתה .יחרזמ ןתיא ריעצה
ןקחש וא לשוכ שכר - תכשמנ
ביצהל שקעתמ ןמאמהש
?המיאתמ אל הדמעב