[Beitar Jeruslem league games 2002/2003]


קיטסלפ לכה
6 רוזחמ


,הדעסמ לש טירפתב ןייעמ בער םדאשכ - רבוטקואב 26 ,עבש ראב ,לימרסו ןוידטצא
הוואת ילכאמ לש תונויזח ולצא דילומ בלה ישחר ןיבל הביקה ירוקרק ןיב בולישה
ןוימדהו ,"תוירטפ םע שרוש תוקריו רקב ריזנ" הרושה תא תארוק ןיעה .ךחל םיברע
חוחינב ךימס לזונב השודג ,תטהול סרח תרדק דעוסה האור ,וחור יניעב .גילפמ רבכ
ינונמש רקב הזח לש ,ססומתהל םיכר ,םימוחש םיחתנ םיפצ וכותבש ,שאו המדא
יצימב ,לישבתה ילזונב הגופס ,המלש רעי תיירטפ לש השאר ץבצבמ םשו הפ .חומינו
דחי וכיתה ךשוממה לושיבהו םוחהש םוש ישארו םילצבל תקשונ ,קתקתמ ןייבו תוקרי
.םח ףרוח לילב תירפכ הינסכא ריכזמש םעט לש תועקפל
םינפ תצומח תירצלמ ןחלושל העיגמ ,הביקה יצימ תא שיעגמ טייפתמה ןוימדה דועב
הפייעל םילשובמ תוקריה ,דייוגמו יביס רשבה .שלוג תחלצ דעוסה לומ החינמו
הביקה ,ויפ ךותל לישבתה תא דעוסה הרעמ ףכ רחא ףכ .שגר רסחו םזגומ לוביתהו
בוש ץיצמ דעוסה .תללטצמ הבשחמהו םייניעה תוחכפתמ התיא דחיו תאלמתמ
יכו ."דיזנ"ה תא ןימזהש העשב ושארב רבע קוידב המ ,ומצע ןיבל וניב ,ההותו טירפתב
ירמוח הב ויהיש ,לושירב תנקתומ היהת וזה הדעסמב ול שגותש הנמהש רורב היה אל
םייניעב יד היה אל םאה ?חור ראש תפיט אללו קשח רסוחב ולשובש םיינוניב םלג
םיבשויה ראש לש םילולחה םיטבמב ,ןחלושה לעש תוחנה ןמשב ,תווצה לש תויובכה
תימתס הכיבר הזיא קוידב תוזחל ול רשפאל ידכ ,יאבצ חבטמ ריכזמש חירב ,הדעסמב
ובתכ םיבוטו םיבר ,ןכא ?טירפתב ןובאתה תררועמ הרושה ירוחאמ דומעת תרתוימו
תאז לכבו ,ולש טופישה רשוכבו םדאה חומב הביקה השועש םיפשכה ישעמ לע רבכ
תנמוטש חפב בושו בוש םילפונש םיבער ינומהב םוי ידמ תוינוניבה תודעסמה תואלמ
.ןטבה ןמ הלועה הימהה םהל

תא רבכ התארש וזכ ,תחכופמ ןיעל .עבש ראבב הגיל קחשמל תאצוי םילשורי ר"תיב
רשא לישבתה ,עבש ראב לעופה לש םיקחשמה ירוקיס תאו הנשה תקחשמ ר"תיב
דמצ לש בכרהב ינויצסנסה ץובישה וליפא .יופצו רכומ היה הזה רואיתה ירוחאמ רתתסמ
תויוחתפתהה תא תונשל רומא היה אל ,יערד ןנערו יחרזמ ןתיא ,םירשכומה תיבה ינקחש
בזכא אל רוקמ אוה ,תונוחצנל אמצו לגרודכל בער רשא דהוא לש וחומש אלא .שרגמב
לבאד םיפילחמ היטע יקימו ןומרח ןלוג תא םחור יניעב וארש ויה .םיעותעת תונויזחל
הניפל יטלחהו דח ץיפשב ךלהמה תא םייסמ ןלוגשכ ,הבחרל דע עצמאה לוגיעמ םיספ
יסאל לעמ תונמאב תישקמ ,ירדא ריפכ לש ותומד לע וגנעתה םירחא .הקוחרה
.קחשמה לכ זוב ול קרשש להקל תיסאלקה הקתשהה תעונתב ץרו םימחר
ביהרמה ורעש לע וא ,ירוטסיהה 2:5-המ תונורכז לע וקפרתה םידהוא דוע
םתוא לש רוזחשל תישחומ הווקת םע ,93/94 תנועב לימרסו ןוידטצאב יזרח ןנור לש
.הרבד תא הרמא תואיצמהו ,החיתפל ןניק ףסא טפושה קרש ךכ רחא .הליהת יעגר
לישבתה לש םעטהו ,עבש ראב לעופה התייה עבש ראב לעופה ,ר"תיב התייה ר"תיב
.ויביכרמ לכ ךס ומכ קוידב עורג היה הזה
הבוחה רעש ללגב קר אל ,דחוימב הכיבמ התייה קחשמה לש הנושארה העשה עבר
הפקתה ירחא .בוהצב םירוחבה לש טלחומה םינואה רסוח ללגב אלא תינימשה הקדב
לש דהוא .יצחה וק תא רובעל החילצה אלש טעמכ ר"תיב ,הנושארה הקדב תצרפתמ
ר"תיב וליאכ התייה החיתפה ןימל ולש השוחתהש ,שרגמהמ האיציב יל רמא עבש ראב
שרגמה עצמאב ךרוצל אלש םי'צילג ,תוירטסיה תוקחרה .הסובתמ ענמיהל קר הסנמ
תוקדב ןהכ ילא לש ויכינח ונל ושיגהש םינבאתמה ויה הלא - רעשה דיל ךיבמ לובלבו
ןכומ היה ןוכתמה .8-ה הקדב ונתחלצ לע התחנ הנושארה הנמהש ינפל עגר ,החיתפה
דירוהו החיגנל םמורתה וידניא ,עבש ראב לש הנגההמ זתינ רודכ :םינורחאה תועובשהמ
איצוה םשמ ,הבחרה לש ילאמשה הצקל דע עיגהו רעבמ חתפש םודא ץולחל דואמ הפי
ינש לושיב .המינפ קחד לדבינב קפס ,הצובקל ורבחש תידגנה הניפל תינוסכלא הריסמ
הביריה הצובקה תבוטלש לבח יכ םא ,הנועה וידניא לש
זאו ,םימחר לש הבחרה רוזאל עיגהל ר"תיב החילצה הנושארה תיצחמה ךשמהב
דצמ :שרגמה לעש תוצובקה יתשמ לבקל תופצל היה רשפאש קחשמה קוידב חתפתה
הגילל התרזחמ תשגרתמ ןיידעש הצובק ,שודק אפול לש עבש ראב לעופה ,דחא
תעפושמ אל ,יביטקרטא לגרודכ לע םירעוכמ תונוחצנ - קדצב - הפידעמ ,הנושארה
םע רשק הדביאש םינקחש תרובח ,ינשה רבעה ןמ .הליעיו תשבוגמ לבא ןורשיכב
ובש קחשמ בינה םייתשה ןיב רוביחה .ץחלו םילוכסית תיוורו העוסש ,הלש ןמאמה
תופופצ ויה תונגהה יתש .לזמ וא ביריה לש תועט ירפ ,םיירקמ ויה םיכלהמה לכ טעמכ
ןיגפה רהוז קיציא ,ונתוואגל) שרגמה זכרמב םירודכ דבאל ובריה םינקחש ,תושקונו
ויה אלו (ינשה רעשל ליבוהש רודכה תא דיספה ףאו וזה הירוגטקב הרורב תונוילע
עבנ עבש ראב לש יתועמשמה ןורתיה .םיחיינ םיבצמ טעמל רעשה לע םימויא טעמכ
תנגה ךרד תונשינו תורזוח תוצירפ ורשפיא רשא ,ר"תיב לש םייחה ירסח םיפגאהמ
לש הבונתה לכש אלא .היטע יקימ לש םירחואמה םילוקיתהו םלסמא דוד לש האמחה
וצאוה םשו הפ .רעשה לע םויאל הכפה אל עבש ראבש ןרק ירודכ ויה הלאה תוצירפה
ןוממישה לבא ,רהוז קיציא לש םאו ןבאל ובא לש םא ,ןישנוע תטיעב ללגב בלה תומיעפ
וליאכ ,םיממוד ויה ר"תיב ידהוא .המוגע התייה הנומתה םיעיציב םג .שרגמה לע גגח
םה .הלהנהה םהילע הליטהש יכוניח יביטקלוק שנוע תרגסמב עבש ראבב שרגמל ועיגה
ראב לש ןקחש רשאכ קר ובהלתהו ,וביזכהש םילילאב קחשמה בור ךשמ הממדב ופצ
םודאב םינומהה תא תוארל והשמ ךיבמ היה ,דגנמ .םהלש עיציל ךומס ףלעתה עבש
לקשמב ,ביבא לת לעופה ידהוא חסונב םיריש ןיב וענ םה .תוהז םמצעל שפחל םיסנמ
יפלכ ונווכש ,"האיצי ןיא" לש תוהומת תואירק ןיבל ,להקה בור תא ולבליבש בצקו
ריפכ" :ןויצל יואר תאז לכב דחא טלש .ונממ םיצור המ ןיבה אלש הגונה יר"תיבה להקה
עבש ראב ידהוא ושחש העיגפל תוא - "םילודג םינקחש שי ,תולודג תוצובק ןיא - ירדא
םידהואה לש םתוכזל .וירבדכ ,"לודג ןודעומב קחשל" ידכ ר"תיבל רבע ירדאשכ
דע ,קחשמה לכ ךשמ זוב ול קורשלו ירדא תא ללקל ודיפקה םהש רמאי םימודאה
תיצחמב וסנכנש ןוטיבו ןוסקילמ םע דחי ,ןאיכורבש אלא .ןאיכורב םריבאב ותפלחהל
.קחשמה תמגמ לע ועיפשה אלש טעמכו האצותה תא וניש אל ,הינשה
רעשה לש קתעה טעמכ היהש ךלהמב ,63-ה הקדב הלש ינשה תא העיקבה עבש ראב
אלל םדקתהש ןמרבלא לג הז היה זא .רבעש עובשב הווקת חתפ יבכמ לש ישילשה
םעפהו ,ר"תיב תבחר לש ילאמשה קלחב הצובקל רבח אצמו הדשה זכרמב הערפה
אל הדמעב בצינש ןקחשה טילחה ,רבעש עובשב ומכ .ןבאל ובא דיקפתה תא אלימ
תא סופתל ובמוסנא חילצה רבעש עובשב .בבוסמ רודכ תוסנל הבחרב תילאידיא
תואיחמל ילוא טרפ - תושעל המ רוסמה רעושל היה אל םעפה לבא ,םנמנמ ןייפנרוק
ךותב טעמכ דריו ריוואב הקומע תשק רייצ יקסר'זי לש רודכה .תולעפתה לש םייפכ
ושאר תא תפלו להקל בבותסהש ומצע יקסר'זי ללוכ ,םיחכונה לכ תמהדתל - םירוביחה
.העתפהב
.רעשל ךומס םימעפ המכ העיגהו לגרודכ קחשל ר"תיב התסינ ,חטבוה דספההש ירחא
עקר לע ירמגל יופצ ןפואב ,בוש - תוכייש ויה ר"תיב לש רתויב תובוטה תויונמדזהה
היפהפי הטיעבו ,ףוקשמה תא שגפ ולש ןישנוע רודכ .רהוז קיציאל - הנועה תחיתפ
.םימחר יסא לש יזואוטריו קוניזב הרצענ ,90- הקדה ינפל תצק ,ריוואהמ
קחשמה תא חתינש ,הגילה לש םחה ןמאמה ,שודק אפולל ךייש היה םויסה דרוקא
עבש ראבש ןתניהב .2:8 תויהל הכירצ התייה ולש הריבסה האצותהש ןייצו שאר דבוכב
הכזמ הגילב ישילשה םוקמהש בוש ןאכ חכוה ,קחשמה לכב םימעפ 8 רעשל הטעב אל
.היצנגילטניא תפסותב אל לבא ,הפוריאל סיטרכב וילעב תא ילוא

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  וידניא
  ןומרח ןלוג
ןוטיב השמ יחרזמ ןתיא
  םלסמא דוד
  היטע יקימ
ןוסקילמ רואמ יערד ןנער
  בוקינסלט
  רהוז קיציא
ןאיכורב םריבא ירדא ריפכ
  הקיבוק

Mr. Askatlan
דוד לש ונכוס ,ןלטקסא בוקעי
ול שיש שיאהו םלסמא
שתכמל תיחוליש תוירחא
םויה היהש םיידיה בחר
.לאמש ףגאב ר"תיבל