[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


! ן ו ש א ר ?יסל'צ
07 רוזחמ

עובשה וכרענ םינרקסמ לגרודכ ישגפמ ינש - רבוטקואב 20 ,ידט ןוידטצא
לש הזמ הברהב תוחנ תחראמה הצובקה לש גורידה היה םהינשב .לארשיב
לכ ךשמ דדועש םיאנק םידהוא תימוקמה הצובקה תא וויל םהינשב .תחראמה
רפוע וליפאש םיבצממ תחראמה הצובקה לש םיצולחה ואיטחה םהינשב .קחשמה
תטיעב תיתיבה הצובקה תבוטל הקספנ םהינשב .םהמ עיקבמ היה תירטש
.תינויצסנס האצותב קחשמה רמגנ םהינשבו ,90-ה הקדב תקדצומ ןישנוע
,יסל'צ לע דליפמולבב ביבא לת לעופה לש ןוחצינה ןיב ןוימדה תודוקנ ןאכ דע
ינוריע ,תימואלה הלבטה תכילומ לע םילשורי ר"תיב לש ןוחצינה ןיבל
המישרב טירפ לכ לבא ,רתוי הרצק םיקחשמה ןיב םילדבהה תמישר .צ"לשאר
לת לעופהש דועב ,ןמואי יתלבה תא התשע ר"תיבש הדבועה תא שיגדמ וזה
.הל תתל הרחב תילגנאה הצובקהש הנתמה תא - ישוקב - הטקיל ביבא
.םהלש ןושארה בכרהה ינקחשמ השיש אלל הילגנאמ םיחרואה ועיגה ,רוכזכ
לכב םישומח םהשכ ידטב לגיפש ארויג לש ויכינח ועיפוה ,ךכל דוגינב
,ימע ןב לייא :םינורחאה םיישדחב הגילה לע םתיתיח תא וליטהש םיחתותה
ןושארמ םיחרואה .םירחאו גבס השמ ,טרבלא ינד ,ןמצלוה יש ,'ץיבולילח דאיס
תקירשל דעו החיתפב הימודה תקדמ לחה הרומג תוניצרב קחשמל וסחייתה
לע תוצילעב הגלידש תילגנא הצובקב ןורחאה ישימח םויב וניזח ,דגנמ .םויסה
גיצהל םיסנמ וליפא םניאו הוואר לגרודכב םחוכ תא םיסנמ הישנאשכ ,שרגמה
.תונתפאש וא הבשחמ ,העקשה ,המחלמ לש ןיע תיארמ

לש ברק ומכ ר"תיב לש קחשמה הארנ ,הלאה םילדבהה לש אצוי לעופכ
וקיפסה םרטש םינקחש ףסוא ןיבל ,תנמוימו תנמואמ הרובח ןיב הברקהו תושיחנ
היה ביבא לתב קחשמה .תוחילש תשוחתב םלוכ םירודח לבא הז תא הז ריכהל
יבכמ םג לבא ,אלפנ וארנ םימודאה - דחא דצ דמעמב הוואר קחשמ רתוי
,לקתל ברסמש בירי הלומ דמע וליא תולעפתה תררועמ התיה חרזמה ןוכיש
השעמ ומכ תיארנ הכורא הריסמ לכ .עיזהל וליפא םצעבו חטתשהל ,ףודרל
תא קיחרהל תוסנל חרוט וניאו הבחרה ןתפמ לע תונדעמ סדהמ םלבהשכ ןמוא
לושיב לכ לעשכ ,םייתעבש השק רודנאש לש המישמה התיה ידטב .רודכה
ומסחו ,בהזה ןוינק תוחוקלבש תיליעה ,םיחושק םימלב השולש וטע ולש ינואג
.ןקחשה לא רודכה לש וכרד תא

קיטסלפמ םירתכ םיבורקה םייעובשב רושקל יאדווב ךישמת המודאה תרושקתה
המכ םיניבמ םגש ר"תיב ידהוא ,ונחנא .םייביבא לתה היריקי לש םהישארל
חתמ לש תוקד 90 .תיתימאה המרדה התיה ןכיה םיעדוי ,לגרודכב םירבד
הבחרב בולבונוק תא תומילאב ףקת ינושארה םלבהש דע םויה ונילע ורבע
.ר"תיב לש ירסומה ןורתיה תא ולש ןוחצינה רעשב אטבל םלסמא דודל רשפיאו
.תילארשיה טרופסה תרושקת לע והשמ דמלמ לדנפ ותואב קוסיעה םג ,בגא
לע הלעפוהש המצועב הפיחד םילטרופה וא םינותיעה יבתכמ והשימ גפס וליא
אוה םא קפס ,90-ה הקדב הבחרל ולש תירוטסה הצירפ התואב בולבונוק ייגרס
וזה הדבועה .קחשמהמ חווידה תמישמ תא אלמלו םוקל חילצמ היה (יאנותיעה)
"קפקופמ"כ לדנפה תא ריתכהל קחשמב וזחש טעב םיכשומה בורל עירפה אל
לש הריבעב ויבגל תקולחמ תויהל הלוכיש דיחיה רבדה ."תקולחמב יונש" וא
ןגמה דגנ תילילפ העיבת שיגהל בולבונוק לש הקדצהה תדימ אוה ,והילא רמות
תחנ זאמ םייעובש וליפא ואצי אל .תורימחמ תוביסנב הפיקת ןוועב ינושארה
תוסגב הצרא ותוא חיטמו שאר חולג ןתרבג וילא לפטנ רבכו ,לארשיב "ונוק"
תוגהנתהה לע יתשייבתה ילארשיכ לבא ,לדנפה לע יתחמש יר"תיבכ .חור
.ןושארמ ןקחשה ןיגפהש השיבמה
ןיינע וניא יאדווב ,ןושאר ןוחצינל תעוושמ ךלש הצובקהשכ ,90-ה הקדב לדנפ
ולש לגסהמ והשימ רהמ רוחבל ךירצ היה יחרזמ יסוי .יפוא ישלח וא בבל יכרל
לע היה וקנלאכימ .ץוחב ויה רבכ ןסחו בוקינסלט .המישמה תא אלמל ידכ
רבכ רודנאש .Jet Lag וא ףרוח תמונתב יורש ןיידע אוהש המוד לבא שרגמה
ךלהמב איטחה ה'צאפ ,8 ליגמ ותלוכיל גוסנ אוה הלאכ םידמעמבש חיכוה
ספואמ הארנ אל בולבונוק ,רטמ 11 תטיעבמ הברהב םיבוט םיבצמ קחשמה
יסאלק טעוב אל ,םלסמא דוד ראשנ .ןוחטיב וא ןויסנ ירסח םה םינקחשה ראשו
הכרדב ץיקב ךלה אל ,ר"תיב לש הבצמ תורמלש ןקחש .יפוא םע ןקחש לבא
ידהואש םדא .םימואת תחפשמ לש םחה הקיחל הטלמנש המודאה תיקיזה לש
הדוקנה לע רודכה תא חינה "דואד" .יחרזמ יסוי םגו ,וילע ךומסל םילוכי ר"תיב
קשנו רעשה וקל זתינ רודכה .ימינפה ףוקשמל טעבו הפונת חקל ,הנבלה
.תשרל

תרעס .רעשה ירחא ידט יעיציב וצרפתהש תושגרה תמצוע תא ראתל השק
עיציב להקה .םויסה תקירש ירחא תוכורא תוקד דוע םש הכישמה םישוחה
,קנעה ןייפנרוק - םילילאה םהילע םיספטמ דגנמשכ ,תורדגל דמצנ יחרזמה
ליחתמש ןסח רונמ ,חור ראשו הברקה אלמו לודג קחשמ ןתנ בושש בוקינסלט
קמחתהל החלצה אלל הסינש םלסמא דודו ,יתימא תיב אצמש שיגרהל
,חלאנה ןרקשה ןמטוג לש תטייוסמה הנועב .םייפתכה לע ותוא ופינהש םידהואמ
תוצרפתהל החמישה הברקתה אל םהמ תחא ףאב .םימעפ 18 ר"תיב החצינ
לכ דגנכ ,השק הדובעב ר"תיב הגישה הזה ןוחצינה תא .ידטב ברעה תושגרה
רמגב רבודמ וליאכ קחשמל סחייתה םהמ דחא לכש םינקחש 14 םע ,םייוכיסה
השולש תויביטקיטסניא תופידהו תוקירבמ תואיציב ענמ ןייפנרוק קיציא .עיבג
גיצהל ידכ השירפמ רזח יאלוזא רמות .(75-ו 30 ,20 תוקד) םיחוטב םירעש
אלל ,תוליעיבו תוטשפב קחיש ןויחוא יטומ .יביסרגאו ןוגה ,יארחא קחשמ
לדתשה וקנלאכימ .ולש ףגאה תא רגסו ולוכ תא ליגרכ ןתנ יערד ןנער .תורמוי
לבא רושיקב קירבה אל ןסח רונמ .הלועפ ףתיש שממ אל ףוגה םא םג ,דואמ
ידטב הכז אוה ,רזעילא תירקב ןואכידה ירחא .ץמאתהו ץצורתה ,לקית
יליצא היה רודנאש .(ץמאממ וא) רשואמ קומס הארנו להקה תואושתל
אלמלא ,תשרל עיגהל םיכירצ ויהש םירודכ םיימעפ רסמו ,דימתכ יטנגילטניאו
ךמת ,לאיצנטופ תוארהל ךישמה בולבונוק .ה'צאפ רבועש הערה הפוקתה
רבוע ,רומאכ ,ה'צאפ רוטקיו .תופי תוצרפתמ המכ איצוהו הנגהל דרי ,הפקתהב
חילצה 45-ה הקדב .לוגל םירודכ לביק אוה םימעפ שולש .םילק אל םימי
רהד ה'צאפו ןושאר לש הליעיה לדבנה תדוכלמ תא ףוס ףוס רובשל רודנאש
הלע ןורחאה הז תא ףוקעל ןויסנה .רעושה לומ דבל אוהשכ הבחרל רודכה םע
ושאר לע ןמא רודכ יחרזמ ןתיא חינה 65-ה הקדב .תונמדזהה ןדבאב ר"תיבל
ינפב לצנתהל ץלאנ לבא "שי" קעצ להקה .רעשהמ םירטמ השולש ,ה'צאפ לש
שמח .תינמיה הרוקה לש ןוכנ אלה דצהמ רבע רודכה ןכש ,ינושארה רעושה
,ןימי ףגאב הציר ידכ ךות ,ינוסכלא בחור רודכ בולבונוק איצוה ךכ רחא תוקד
רבכ וניאר ןורחאה רושעב .יאדוו שוביכ בצמ איטחהו הטיעבב רחא ה'צאפו
.תוצמחה לש הלאכ םיפצרב םיכבתסמ יולאשו הנחוא ,יזרח ומכ םילודג םיצולח
הז םא .הרהמב םלתל רוזחי ונלש ןונ'גמה ינבלאה םג ,םהומכש תווקל רשפא
חינהל רשפא ,ישילשה רוזחמהמ קחשמה תא םילשת ר"תיבש ינפל הרקי
.ןודנולמ תרסמתמה הביריל ועגעגתי דוע ביבא לת לעופהבש

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  יאלוזא רמות
  ןויחוא יטומ
יחרזמ ןתיא יערד ןנער
  םלסמא דוד
ריפוא ןולא בוקינסלט
  בולבונוק
  וקנלאכימ
םחנמ יטומ ןסח רונמ
  רודנאש שאמאת
  ה'צאפ

[David Amsalem]
םלסמא דוד

[Itzik Kornfein]
תגוצת ןתנ בוש ןייפנרוק קיציא
ר"תיב לש רעשב לע