תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2002 רבמטפס
רוחש-בוהצה רבמטפס
רבמטפסב 24
תנמא המסרפתה
"תויראה בוג"
רבמטפסב 10
שרפ ר"תיב
!וג דנא
רבמטפסב 10
תחצנהל המרתה
ל"ז םהרבא ןסינ
רבמטפסב 9
!הליחכ
רבמטפסב 1
ןיידע ירבג
תודחאתהה ר"וי
[Guess why they're laughing]
יצורע םע ןתמו אשמ ,תויחד לש תועובש השולש ירחא ,הבוט העשב
.לארשיב לגרודכה תנוע תחתפנ ,סואימ לש תיללכ הריוואו םינושה רודישה
יפכמ הברהב תנמואמו תקזוחמ איהשכ הגילל העיגמ םילשורי ר"תיב
הנשב אדירג תודרשיהמ - םאתהב ונתשה םידעיה .הנורחאה הנועב התיהש
.הנשה הגילה תרמצב תוססבתהו בוט לגרודכ תגצהל ,הרבעש
יקימ ,הנגהב וידניא - םיכרעמה לכב טעמכ הצובקה הלביקש קוזיחל רבעמ
- יוניש םג הנשה שי - הפקתהב הקיבוקו רושיקב ירדא ריפכ ,םיפגאב היטע
ר"תיב לש יאמצעה םידהואה גוח ,"תויראה בוג" .םיעיציב - ירוטסה ילוא
םירוחש םיבוהצ םיפורש תואמ דגאמ רבכו ץיקה יהלשב םק - םילשורי
דחא הז ,יחרזמב קר - יחרזמב ובשיו תידוחיי הרוחש הבוהצ הצלוח ושבליש
תוברעתהל דע וא תוקד 90 םידדועמ םהשכ - בוגה לש דוסיה תונורקעמ
תומזוי לש םינשמ הדלונש תונקפס ללגב םגו ,סחנל אל ידכ .הרטשמה
תכרובמה תונגראתהה לע םיחבש ריתענ אל ,םייח ירצק םיטקייורפו תולשוכ
גושגשו לודיג ילוחיאב אופיא קפתסנ .םיעיציב המצע תא חיכותש ינפל וזה
לגרודכה תצובקלו ,"תויראה בוג"ל םימושר םידהוא ףלא 50 לש ףקיהל דע
.הנשה ונתוא וקפסי - עיבגו תופילא - לבאדש ריכזנ אשדה לעש
םיקחשמ תואצות
תופולאה תגיל
הגילה יקחשמ
רבמטפסב 28
3:2 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב
(2) רהוז - ר"תיבל
רבמטפסב 21
3:1 םילשורי ר"תיב - אבס רפכ לעופה
(2)הקיבוק, רהוז - ר"תיבל
רבמטפסב 14
1:1 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
ןוטיב השמ - ר"תיבל שבכ
וטוטה עיבג

ת ו ש ד ח
תא םויה םסריפ "תויראה בוג" םידהואה גוח - רבמטפסב 24 ,םילשורי
םוסרפ .םדקל גוחה הסניש תונורקעה תא הריהבמ רשא ,ולש הנמאה
,יברעמה עיציהמ םידהוא ןיבל גוחה ימיקמ ןיב השיגפ ירחא השענ הנמאה
תונגראתהה הדעונ וליאכ ,תרושקתב רצונש יוגשה םשורה תא ןקיתו
.ר"תיב ידהוא לכ תא דגאל השדחה
ןיב תבלשמ רשא תונגראתהב רבודמ יכ הריהבמ "תויראה בוג" תנמא
ןושלב הייורקה ,תמייוסמ תיטילופ תוהדזה ןיבל םילשורי ר"תיב תדהא
ראשה ןיב רבודמש הלוע גוחה ימיקמ ונתנש םירבסהמ ."ינמי ןויבצ" הנמאה
.הצובקה ינקחש יבגל תימואל/תיעזג הפדעהב
www.gov-bj.com תויראה בוג לש שדחה רתאב אוצמל ןתינ םיפסונ םיטרפ
[Item!]


רבמטפסב 10 ,םילשורי
םסרופמה ומואנב גניק רתול ןיטרמ רמא ,"םולח יל שי"
םירוחשו םינבל םידלי וב םלוע הזח ובש ,םישישה תונשב
תא םיריכמ םיטעמ קר .הילפא ילבו הדרפה ילב ,דחי םיקחשמ
םיקלח טריפו גניק ךישמה וב ,םואנ ותוא לש אלמה חסונה
רתול לש הפיאשה היה הלאמ דחא .ולש םולחה לש םיפסונ
דייטצהל ,הבחורלו הכרואל תירבה תוצרא רת רשא ,גניק
ןתואב .החשמה תא הכותב הליכמ רשא םייניש תשרבמב
גנורטסמרא לינ :אימפסאב םולח ומכ רבדה עמשנ םינש
לש לדוגב היה רתויב ןטקה בשחמה ,חריה לע תחנ אל דוע
לש ומואנ ."ובוקעי קוח" תא הזח אל דחא ףאו הסיבכ תנוכמ
הברמלו ,תואיצמה ןמ השולת היזהכ ספתנ גניק רתול ןיטרמ
תוזחל קיפסה םרטב שקנתמ ירודכמ ותומ תא אצמ אוה רעצה
,רוע תמוחש ץוח תרש תירבה תוצראל שי םויה .ותומשגתהב
תינשדח ,תחא הרבחו תודחאתהה תא להנמ רחש בוקעי
םייניש תושרבמ שפנ לכל הווש ריחמב תרכומ ,תימאנידו
בוביס תעונת ידי לע החשמב תונעטנ רשא תוללכושמ
תצמאמה איהו ,Fresh and Go םיארוק וזה הרבחל .הטושפ
.2002/2003 תנועל ר"תיב לש השדחה
רשק רצוי ,ובש תילכלכה הכרבל רבעמ ,הזה ץומיאה הזוח
דצמ :םהיניע דגנל הליהקה תלעותש םיפוג ינש ןיב שקבתמ
הדהאל הכוז רשא תיממעה הצובקה ,םילשורי ר"תיב ,דחא
תיקסע הרבח ,ינשה דצה ןמו ,הל הצוחמ םגו ץראה יבחר לכב
םיעסונ לש םהייחב הכפהמל המרג הלש היגולונכטהש
עדוי וניאש ימ לכו םיעושעש ירענ ,לגרודכ ינקחש ,םידימתמ
.םייניש חצחצל ךרטצי יתמו ,אבה הלילה תא הלבי ןכיה
קר םידהואל רתונ ,הזוחה לע תחלצומה המיתחה ירחא ,וישכע
:עיציה ןמ אורקל
!םילשורי Fresh and Go ר"תיב ,וג וג וג
[Yalla Beitar fresh & Go Jerusalem!]
בוביס :תינכפהמה תשרבמה
לש הננער הנמ ררחשמ לק
:הרבחה רתא .הירט החשמ
http://www.freshangousa.com
[Item!]


םילבחמ םע ברקב לפנש ,ל"ז םהרבא ןסינ דהואה לש ותחפשמ
תצובק םע דחיב המתרנ ,ןגמ תמוח תמחלמ תרגסמב םי-חיפרב
לש ודוחיי תא שיגדי הז לעפמ .ורכז תחצנהל תולועפל םירבח
תולועפה ןיב .הקיטמתמה תלחנהו תבהאל ותמורת תאו ןסינ
:תוננכותמה
הלמר ןוכיתה רפסה תיבב בשחמ ידומילל זכרמ תמקה
.ןסינ לש ומש תא אשי רשא ,דול
םינייטצמ םידימלתל תוגלימ תקולחל יתנש עורא
.הקיטמתמב
.הקיטמתמב הרשעה תירפס תמקה

.םירבחהו החפשמה תרזעבו תומורת תועצמאב ל"נה לכ

: תונפל אנ תומורתל

054-674623 ילא רודיל . 1
058-680290 ינח והילא .2
025-314211 הקבר ביבא .3
056-299311 השמ קוטרפ .4
053-219674 לארה ירנה .5
052496248 הקבר ןמרדזייא .6

: ורפסמש קנבה ןובשחל תורישי םורתל ןתינ ןכ ומכ

.דול םילעופה קנב 685 ףינס 699196
[In Memory of Nissan Avraham RIP]
קחשמב ןסינ לע לבאתמ רבח
.ותומ ירחא עובש ידטב ךרענש
[Item!]


םע םוכיסל םויה עיגה הליחכ דוהא - רבמטפסב 9 ,םילשורי
ויתונש תא השע ובש ןודעומל תידיימה ותופרטצה לע ר"תיב
םינורחאה תועובשב ןמאתה הליחכ .לגרודכב רתויב תוראופמה
ול רשפאיש ינפוג רשוכב ר"תיבל עיגמ אוהו א"ת יבכמ ןודעומב
.בורקה הגילה רוזחמב רבכ קחשל
[Kahila and Kubica]
[Item!]