.לע תונעל דעונ רודמה .רתאה לש תובושתהו תולאשה רודמל םיאבה םיכורב
יטוביחל דעו היווירט יניינעמ - םילשורי ר"תיב אשונב תולאש לש בחר ןווגמ
.הלפכה-'ץאפ ןיבל ה'צאפ רוטקיו ןיב רשקה ןיינעב שפנ
"הלאש חלש" רותפכה תועצמאב התוא םיחלושו הלאש ןאכ םידילקמ םתא .1
.רתאה לש תולאשה רגאמל תסנכנ הלאשה .2
.תוסחייתהל תויוארה תולאשה תא רחובו רגאמה לע רבוע רתאה תווצ .3
רודמה לש תובושתה דומעב תומסרפתמ תובושתה .4

.בשחמ ותואמ םויב תחא הלאש תשגה רתויה לכל רשפאמ רתאה :בל ומיש
.חצנל דעו תורופס תועשמ עונל לוכיו הנתשמ הבושתה ןמז
:היקנ ןושלו רורב חוסינ לע הדפקה ךות ,ךתלאש תא י/דלקה אנא
לאושה םש