.ןייפנרוק קיציא לש תובושתהו תולאשה רודמל םיאבה םיכורב
"לאש" רותפכה תועצמאב התוא םיחלושו הלאש ןאכ םידילקמ םתא .1
.רתאה לש תולאשה רגאמל תסנכנ הלאשה .2
.ותוא תוניינעמ רשא תולאשה תא רחובו רגאמה לע רבוע ןייפנרוק קיציא .3
.רודמה לש תובושתה דומעב תומסרפתמ תובושתה .4

.בשחמ ותואמ םויב תחא הלאש תשגה רתויה לכל רשפאמ רתאה :בל ומיש
:היקנ ןושלו רורב חוסינ לע הדפקה ךות ,ךתלאש תא י/דלקה אנא
לאושה םש