.רתאה בר לש תובושתהו תולאשה רודמל םיאבה םיכורב

ונחנאש תעב רידת ןפואב תוצצ רשא תוינרותו תויתכלה תויגוסל הנעמ תתל דעונ רודמה
רשעמל דעו תבשב םיקחשממ .ללכב יאנפה תוברתבו לגרודכב ,םילשורי ר"תיבב םיקסוע
םע דחא הנקב הלועש ןפואב הצובקה תא דוהאל םכל רוזעי רתאה בר - ןוחצינ תוימרפמ
.ר"תיב לש להקה תא דימת ונייפא רשא תרוסמהו תדה
"הלאש חלש" רותפכה תועצמאב התוא םיחלושו הישוק ןאכ םידילקמ םתא .1
.רתאה לש תולאשה רגאמל תסנכנ הישוקה .2
.בישי ןהילע תוישוקה תא רחובו רגאמה לע רבוע ברה .3
רודמה לש תובושתה דומעב תומסרפתמ תובושתה .4

.בשחמ ותואמ םויב תחא הישוק תשגה רתויה לכל רשפאמ רתאה ,ןופצמ ימעטמ:בל ומיש
:היקנ ןושלו רורב חוסינ לע הדפקה ךות ,ךתלאש תא י/דלקה אנא
לאושה םש