[Al Hatribuna Logo]
םע ןויאר
הצ ולסל

סיטרכש ,ירגנוהה ןקחשה ,הצ ולסל לש ןושארה יברדה היהי הז
טוסבמ הצ .לעופה קחשמ אוה הנשה לבא ,ר"תיבל ךייש ולש ןקחשה
וירבחל תועבצא קיזחמ םג אוה לבא ,הבוט תלוכי ןיגפמ ,לעופהב
םגש ,יאולאש ןפטסו ,רמאה ןבטשיא ,טנושיפ ןבטשיא - ר"תיבמ
ולסל םא .ןפטס ול וארקיש ףידעמ אוה לבא ,ןבטשיא םיארוק ול
,קאיטרט ייגרס לש ונובשח לע ,ר"תיבב הנשה קחשמ היה הצ
,ונומכש םינונש ,ונאו ,םירגנוה םירז העברא ר"תיבל ויה
לבא ,תועלצ עברא ,תירגנוה היבוק ר"תיבל שיש םיבתוכ ונייה
אנקל םילוכי קר ונחנאו ,לעופהב אקוד קחשמ הצ ולסלש והז
אל ,ר"תיבב אל אוהש לבח תמאבו ,ןיוצמ ןקחש אוה יכ ,םהב
.םילמה קחשמ ונל ךלהש ללגב קר

(יולאש ןפטס :לאמשמ) ר"תיבב הרצקה ותוהש תפוקתב הצ ולסל

.הזה רופיסה םע וגגח םינותיעב ,ר"תיבל עיגה קר הצ ולסלשכ
,הזכ תמאב אוה הצ ,ועט אל םהו ,לע חתות האיבה ר"תיבש ורמא
,רחא ירגנוה ומוקמב האיבהש ,ר"תיבמ ךתחנ אוה רהמ יד לבא
ולסל ,ןמאמה זא היה ןהכ ילא .טנושיפ ןבטשיא ול םיארוק
לש הסאלקה ,ר"תיב םוקמב .ול ארוק ןכא הזש ןימאה אל הצ
ץלאנ ,ץראב ןאכ ירשפא ראות לכל תיעבטה תדמעומה ,הגילה
תויראה לצא אקווד ואלו ,תיצראה הגילב ומצע תא שפחל הצ ולסל
רהזנ אוה לבא ,םאתהב היה ולש חורה בצמ .תאזה הגילה לש
.ר"תיבב עוגפל אל ידכ ,ויתושגר תא ריגסהל אלש

רורד .ר"תיבל רזוח אוה הנהש הצ ומצעל בשח ןורחאה ץיקב
דיקפת ותוא - ילאמש רשק שפחמ אוהש ריהצה ,שדחה סובה ,ןטשק
רבכ ,ריכזהל בושח ,הצו ,תוריסמבו תוליעיב אלממ הצ ולסלש
אלא ,הלאשה ימד ורובע םלשל ךירצ אל םג ןכלו ,ר"תיבל ךייש
.רמאה ןבטשיא ,רחא ירגנוה הזה דיקפתב תוארל ףידעה ןטשקש
ריהצה קר אוה .קותשל ףידעה אוה םעפה םג לבא ,עגפנ טלחהב הצ
רמא ,ותניחבמ .ריחמ םושב תיצראה הגילב קחשל רוזחי אלש
דודנל ץלאי אלש דבלבו ,לגרודכמ שורפל ףידעי אוה ,ויברוקמל
אקווד .תאזה תרשקותמ אלה הגילה לש םיחכשנה תוזוחמל בוש
.ןחביהל אובל ,לעופה ןמאמ ,יחרזמ יסוימ הינפ לביק אוה זא
לש םינומיאה שרגמל עיגהו ,ולש לגרודכה ילענ תא חקל אוה
היה אל רבכ יחרזמ יסויל םינומיא ינש ירחא .א"קמיב לעופה
בשויה תא חלש יחרזמ .הצובקב ולצא הצור אוהש ןקחשה הז - קפס
.שדד השמ םע ןיינעה תא רוגסל - הנוי רוטקיו - ולש שאר
םהרבא ,בורקה ורבחל ןופלט םירה יחרזמו ,שדד תא אצמ אל הנוי
ריבס םוכס - רלוד ףלא 20 לש הלאשה ימד לע ותיא רגסו ,יול
,זאש אלא ,תודחוימ תויעב אלל םלשל לכות לעופה םגש ,טלחהב
םילבוקמ אל םיטרפהש רמאו ,שדד השמ עיפוה ,םוקמ םושמ ירמגל
םוכיס םוששו ,הנועל הלאשה רובע רלוד ףלא 40 שרד אוה - וילע
םיכלוה בוש - ושפנ תא עדי אל הצ ולסל .וילע לבוקמ אל רחא
םישק םימי וילע ורבע ,הלוטמו הנומש תיירקל ותוא חולשל
,םחו יבבל שיא ,שדדש דע ,הניש אלל םיכורא תולילו ,הדרח לש
קר ,לעופהל רובעל ול רשפיאו ,וירוסימ ותוא לואגל טילחה
תא חיכוהל הסני אל אוהש קר ,ר"תיבב םקנתי אל הז םויהש
.םולשב שושמחה תא רובענש ,ןטשק רורדל ומצע

?ר"תיב לע סעוכ התא ,ולסל
הצובקב ילע רבעש הממ רשואמ ירמגל ינאש דיגהל רשפא יא
.קיודמ היהי אל הז והשימ לע סעוכ ינאש דיגהל לבא ,תאזה
תולבקתמש תוטלחהה תא לבקל תעדל ךירצו ,ןעוצקמ ןקחש ינא
טילחמ ינא אל ,תושעל המ ןיא יכ ,הבוט חורב ילש ןיינעב
וישכע ,ןוכנ אל הז סעוכ ינאש דיגהל לבא ,קחשא ינא הפיא
.קחשמה קר יתוא ןיינעמ

?חצנל הצור דואמ חטב התא
,הזה קחשמב חצנל ונל בושח .קחשמ לכב חצנל הצור ינא ,ןכ
תורקי תודוקנהש ללגב םגו ,תוצובקה יתש ןיב תובירי שי יכ
ונחטבה אל ןיידע לבא ,םיבשוח םישנא המ עדוי אל ינא ,ונל
הברה תיסחי ונרבצ וישכע דע םנמא .הגילב ונלש תוראשיהה תא
תוכזל תופיאש ונל ןיא .הדירימ ונלצינ אל דוע לבא ,תודוקנ
.תרמצב הנועה תא רומגל חילצנ םא עדוי אל םג ינאו ,תופילאב
יכ ,ראשינ ונחנאש ןימאמ ינאו ,הגילב ראשינ םא ,לוכה ךסב
.הפי גשיה היהי הז ,הער אל הצובק ונחנא

?ןטשק רורדל והשמ חיכוהל הצרת
אל אוה ,יברדב אל ,רחא קחשמב בוט היהא ינא םא .רבד םוש
?הזה קחשמב אקווד בוט תויהל בייח ינא ?בוט יתייהש עדי
םירבח הברה יל שי ,לוכה תורמל .קחשמ דוע הז ,תאזה הניחבהמ
רשקב ינאש ,םירגנוהה תשולש ,ןבומכ ,םשארבו ,ר"תיבב םיבוט
איהש הצור םגו ,ר"תיב דהוא ללכב ינא הז ללגב ,םתיא ףוצר
.הניבל יניב הרקש המ לכ תורמל ,תופילאב הכזת

?רמאה ןבטשיאמ בוט תוחפ ןקחש התא
אוה םויה .הלאכ תואוושהל סנכנ אל ינא .הז תא יתרמא אל
.יל םגו ,החלצהב ול היהיש - לעופהב ינאו ,ר"תיבב קחשמ
דיגהל לוכי ינא דחא רבד .הז ללגב דחא ףא אנוש אל ינאש תמאב
,תבזכאתמ התיה אל ר"תיב ,אטבתהל תורשפא יל םינתונ ויה םא -
.ר"תיבל רוזחא דוע ינא דיתעב ילוא .הז והז לבא


[Back to cover
page]
ןוילגה רעשל הרזחב