[Al Hatribuna Logo]
םע ןויאר
יחרזמ יסוי

,בלהו המשנה לכ םע קחשמ ,רוסמ - ידגא רעוש היה יחרזמ יסוי
םעפ ףא יחרזמ .והומכ ןיאמ בוט ,שרגמה לע לוכה תא ןתונ
,רתוי הברה וחיוורה ותמרב םיבכוכ ,ר"תיבמ ףסכ הברה לביק אל
אוה ,רצקל םא ,יחרזמ .ותמרב םינקחש הברה ויה אלש תורמל
,ןאילימלמ ירוא - ר"תיבב וקחישש םילודג יכה םיבכוכה תשמחמ דחא
רדסה - יחרזמ יסויו הנחוא ילא ,ץיבובור ידוא ,ןמיונ ינד
.הנשמ אל

הפוקתל אלא ,ר"תיב תא ךירדהל ,רעצה הברמל ,הכז אל יחרזמ
עגרש ,ץיבוקבל היצמא לש ינמזה ופילחמ ןקת לע ,דואמ הרצק
הגילל הרזחב ר"תיב תא רדרידו טעמכ ,ןומיאמ שרפש ינפל דחא
,ןורחאה םוקמב התיה איהשכ ר"תיב תא לביק יחרזמ .תיצראה
םוקמל העיגה איה ותיא דחי .תיטסאטנפ הנועל התוא ליבוהו
יכה אלה םינקחשה רמוחל רשי סחיב - דבוכמ דואמה ,יעיברה
העיגה איה ןכ ,הנוע התואב יחרזמ יסוי לש ותושרל דמעש קירבמ
לש הפיח יבכמ ידי לע החדוה זאו ,הנידמה עיבג רמג יצחל
לבקל הכזיש ומותל בשח יחרזמ .ץיבוקרב לייאו וביבר םייח
לבא ,תופסונ םייתש וא הנועל ר"תיב לש ןומיאה טיברש תא
איבהש ,ןהכ ילא תא ןאכ םיתחהל אוה וילוקישמ ףידעה שדד השמ
,לעופה ןמאמ ןקת לע ,תיצראה הגילל דרי יחרזמ .תופילא ר"תיבל
הגילל לעופה תא ולעה םיינשה .ר'גנמכ שמשמ ןאילימלמ ירואשכ
הרבעש הנועב .דיחי ןמאמכ הצובקב ךישמה יחרזמו ,תימואלה
ךלוה אוה ,הארנ הז ךכ ,הנועה ,הגילב לעופה תא ריאשה אוה
אוהש תווקל שיו ,דואמ חילצמ ןמאמ אוה יחרזמ .תרמצב םייסל
דהוא ,יתימא יר"תיב אוה יחרזמ .ןמאמכ ר"תיבל עיגי דוע
חכוש אל אוה לעופה תא ןמאמ אוהשכ םג ,שפנבו בלב ר"תיב
תא רבע אוה הצובק וזיא לש הידמבו ,דלונ אוה קוידב הפיא
.ולש הרירקב רתויב תופיה םינשה

.הזה יברדה תא חצנל תדמעומ ר"תיב ,יחרזמ
תדמעומ םג איה ןכלו ,רתוי הבוט הצובק ר"תיב - קפס םוש ןיא
הצובקה איה ר"תיב .תודבועה הלא לבא ,ךכ הזש יל לבח יד .חצנל
תדמעומ יעבט ןפואב איה הצובק לכ דגנו ,ץראב רתויב הבוטה
,ביבא לת לעופהל ר"תיב ןיב קחשמה תא היזיולטב יתיאר .חצנל
שדיח אל הז לבא ,ר"תיב לש קחשמהמ יתמשרתה דואמ ,םלוכ ומכו
קחשמה ינפלש קר ,תניוצמ הצובק ר"תיבש יתעדי דימת ,םולכ יל
,שיש המ הז ,תושעל המ ןיא לבא ,םייאמ דואמ הארנ הז ונדגנ
,הנשב יברד יקחשמ ינש ונל שי .דדומתהל ךרטצנ ונחנא הז םאו
תואצותב םתוא םייסל ידכ ונתלוכיבש לכ תושעל לדתשנ ונחנאו
ונלוכיש השגרה ונל היהת אלש ידכ ,איצוהל לכונ קרש תובוט יכה
.ונישע אלו והשמ תושעל

?ר"תיב תא רוצעל רשפא תמאב ךיא
הז ,הבושת יל שי םא םג יכ ,תאזה הלאשה לע הנעא אל ינא
ךרטצת התא .ןותיעב הז תא דיגהל ידיצמ םכח יכה היהי אל
ךכל הבושת יל שי םא ךמצעב חכוויהלו ,ליחתי קחשמהש תוכחל
יפלש ,סיסקובא יסוי ילב הזה קחשמל העיגמ ר"תיב .אל וא
יתלקתנ רבכ לבא ,םיבוהצ םיסיטרכ השולש ול שי עדוי ינאש המ
,הריפסב ועט תודחאתהבו ,םיבוהצ השולש ולביק םינקחשש םירקמב
הז עגרל ןוכנש ,יאלוזא רמות ילב ןכו ,וקחיש תאז לכב םהו
וז לבא ,הנחוא ילא אללו יאולאש ןפטס אלל ,רישכ אל אוה
,ץראב הבוט יכה הצובקה תאז .תנכוסמ דואמ דואמ הצובק ןיידע
םויה קחשמב םג ,רבעש עובשב ומכש חוטב ינא .רבדל שי המ
ופחדיש ,ר"תיב ידהוא ,םתסה ןמ ,םבור ,םיפוצ ףלא 13 ויהי
ונחנא .ןושארה םוקמל םויה רבכ עיגהל הרטמב ,םהלש הצובקה תא
םע הזה קחשמהמ תאצל ידכ ונתלוכיבש המ לכ תא תושעל לדתשנ
.דואמ השק היהי הזש עדוי ינומכ ימ לבא ,הבוט האצות

םויה קחשמב ןייד לשימ לש תורדעיהה המכ דע
?תיתועמשמ היהת

לשימ הז ימ ריבסהל ךרוצ ןיא .דואמ תיתועמשמ הדבוע וז
ןומה םע ,ןיוצמ ןקחש אוה לשימ .ול שיש תובישחה המו ,ןייד
ןירקמו ,םירחאה םינקחשה תא ךירדמ דימתש ,ןקחשכ ןויסינ
יקחשמ ןומהב קחיש ,ולש םייחב הברה רבכ רבע לשימ .םהילע
אל אוה הזה קחשמב אקווד לבא ,םירחא םיבושח םיקחשמו יברד
ונל ןיא ,וידעלב םג רדתסהל ךרטצנ ונחנא לבא ,לבח ,קחשי
.תרחא תורשפא םוש

?תופילאב רבד לש ופוסב הכזת ר"תיבש בשוח התא
ןמאמ לש טידרק יל שיו ,ךל רמוא ינאש המ עמשת ?בשוח ינא
רתוי ,ךכב חוטב ינא ,הפולאה היהת ר"תיב ,תימואלה הגילב
ודמעש םילושכמה לכ תורמל ,ןיוצמ טושפ תקחשמ איה .חוטבמ
.דובכה לכ ,תרדהנ טושפ הדובע ר"תיבב השוע ןטשק רורד ,הינפב

?ר"תיב לע סעוכ אל התא ,דיגת
,המידק םילכתסמ דימת םייחב .היה ,היהש המ .םינפ םושב
תאזו ,לעופה תא ןמאמ םויה ינא .רוחאל לכתסהל םעט םוש ןיא
התאשכ תויעב ךל רסח אל ,יל ןימאתו ,יל שיש הדיחיה הגאדה
.תרחא הצובק ףאב אלו ,לעופהב אל ,לגרודכ ןמאמ

?והשיתמ ר"תיבל רוזחת התא
ןמאל הצור דחא לכש הצובק איה ר"תיב .תויהל לוכי לוכה
,םויכ יתוא קיסעמ אל הז לבא ,החילצמ איהשכ דחוימב ,הב
.הזה קחשמה ינפל אל חטב

?רכוז יכה התא יברד הזיא
היה הז .ילש ןושארה קחשמה תא רכוז ינא ,רחא דחא לכ ומכ
ינא ,םירגובב ילש ישילשה וא ינשה קחשמה היה הז ,74 - ב
ןטיבא םולש , 0:1 ונחצינ ,ןומטקב היה הז - רכוז אל רבכ
.עיקבה


[Back to cover
page]
ןוילגה רעשל הרזחב