[Al Hatribuna Logo]
שילש תדועת - ר"תיב

הארית ר"תיב ךיא ונמצעל ראתל ונלוכי אל ,הליחתה הגילהשכ
ויה ןיידע הנחוא ילאו יאולאש ןפטס .ןושארה בוביסה ירחא
,תרבודמ תידרוכב תונושאר םילמ דמל רמאה ןבטשיא ,תואירבה וקב
ףילחמ ןקת לע עיגה יזרח ןולא ,הילצרה יבכממ רזח יאלוזא רמות
יזרח ןנור ,ר"תיב לע ביבא לת לעופה תא ףידעהש ,במוד יסאל
ינוימד הזוח תריגס ינפב דמע רהוז קיציאו ,םולשל וידיב ףנפנ
םאהטסוו לע והשמ גגיה םלסמא דוד םג .תילגנאה סאלפ לאטסירקב
.ןהכ ילא םוקמב עיגה ,ןמאמ ,ןטשק רורד ,ןכ ,הא .תילגנאה
רותב ביבא לת יבכמ לע ורמיה ,ללכהמ אצוי ילב ,םינשרפה לכ
.תופילאל תקהפמה הכרדב ,תודחוימ תויעב ילב הגילה תא ךותחתש תאז
ר"תיב לע .ורוד םיהרביא לש הפיח יבכמ לע והשמ ורמא םידחא
.םייטפקס דואמ ונייה ,ןייצל הבוח ,ונחנא םג .םולכ ורמא אל
הלאשה ךכיפלו ,ריהזמ היה אל םעפ ףא ונלש קנבה ןובשחב בצמה
.דואמ תימויקל הכפה ,אל וא ,הבורקה הנועל יונמ תונקל םא
תיסיסע הללק ונרטפה ,תצק ונחקמתהש ינפל אל ,יונמ ונינק ףוסב
ןיסחויה ןליאב קדקודמ שופיחש ירחאו ,םימתהו ןכסמה יאפוקה רבעל
יסוי ,הנחוא ילאל יתחפשמ רשק םוש ונל ןיאש ,בוש הלעה ונלש
.הפיא ,וניעט הפיא .יאולאש ןפטס וא יול םהרבא ,סיסקובא

השדח הלוע זא ,דודשא ינוריע .העילצב ונלחתה תאזה הנועה תא
ירחא רעש הבנגו ןושארהה רוזחמב ידטל העיגה ,תיצראה הגילהמ
הנועה םורדניס ,ר"תיבל תורקל ךלוה בוש הזש ונבשח .תוקד יתש
ןבטשיא זיא קאפ הד וה .קרפתנ אלש קר ,הגיל דרנ אלש קר ,ירחאש
.ןוויווישה רעש ירחא ונקבחתה ףוסב ?יזרח ןנור הפיא ,רמאה
ינוריע דגנ וקית ,םיעדוי םתא ,תיצראל הדירי לש הנועב יכ
,תופילאל דמעומה ,ביבא לת יבכמ .וב ראפתהל שיש גשיה אוה דודשא
,ששואתהל תדמוע טעמ דוע איהש ונעדי לבא .ןושארה רוזחמב הדיספה
?ר"תיב לע היהי המ ,ר"תיבו

,ןג תמר ןוידטציאל םיניוצמה ונינקחש ואצי ינשה רוזחמב
יבכמ ,תאזה תלבסנ יתלבה הצובקה ,ךרדבש הפולאה דגנ קחשמל
וניניבש םינוהמתה ,ונתיאמ םידחא ,ןג תמרל ונאצי .ביבא לת
יצח תפרח תא קוחמל םיבייחש ךכ לע והשמ ורמא ,תודוהל םא -
יבכמל קינעה ןרוק ינד ובש קחשמ ותוא - הנידמה עיבג רמג
ונמתס ונחנא ,וארבנ אלו ויה אל םויה דעש םילדנפ ינש ביבא לת
םירשע ירחא ספא םייתש התשע יבכמ .ולג רפוס קבד םע הפה תא
תא ונלביק זאו ,םייתש שולשל ונילעה הינשה תיצחמב ,תוקד
ונבה זא לבא ,התיוושה ביבא לת יבכמ םויסל תוקד המכ - הכמה
ןובסיל גניטרופס .םיבוט יכה ןיידע ונחנאש ,גואדל המ ונל ןיאש
ונלביק רבכ ונחנא לבא ,םימי השולש ךות ידטב תוחנל המייא
,גניטרופס קר הז - הרוצה תא םהל עורקל ונעבשנ ,ןוסיח תקירז
םירחאה םינותיעה לכו ,הנובירטה לע לש תישארה תרתוכה הבהבה
.ונלש הקרבהה תא תוקחל ידכ רותב ודמע

התיה ר"תיב ,םירוזחמ הרשע ירחא - םימוכיסה בלשל וישכעו
ר"תיב .תופילאל תיעבטה תדמעומה ,ץראב הבוטה הצובקה הראשנו
,יאלוזא רמות לש םהיתועיצפ לע הכרעה ררועמ ןפואב הרבגתה
יכה ראטס רפוסה ,הנחוא ילא אלל ,בושח יכהו יאולאש ןפטס
.לודג ץולח אוהש חיכוהו לספסהמ הלע היליבס רינ .ץראב לודג
השדחה הטישל דואמ םיאתמ ,דואמ ריהמ ןקחש אוה רמאה ןבטשיא
,דואמ יתילכת ,דואמ רהמ תקחשמ ר"תיב .ןאכ םשיימ ןטשק רורדש
.דואמ ינלטק

,וריכה רבכ םלוכש הטישב הקחיש ר"תיב ןהבש םינש שמח ירחא
לכ אל הז הלחתהב .תמדקתמ רתוי הברה ,תרחא הטיש םשיי ןטשק
,ולש הטישה םע לשכנ ןטשקש בותכל ורהימ םינותיעבו ,ךלה ךכ
רתויב םילודגה םיקפקפמה םג .הטישל רהמ יד הלגתסה ר"תיב לבא
דודל עירפמ רמאה ןבטשיאש ונעטש ויה .עבוכה תא לוכאל וצלאנ
,קחשמהמ ותוא איצומו ותוא לרטנמ אוהש ,ילאמשה ףגאב םלסמא
הזו ,הגילה תא הכתח ר"תיב .תכרפומכ הררבתה תאזה הנעטה םג
.תופילא תנוע ירחא

לש הלאש קר וז לבא ,ןושארה םוקמל התלע אל ןיידע ר"תיב
תימואלה הגילה לש האגה הכילומה תויהל רוזחת ר"תיבש דע ןמז
ר"תיב תא לשנל חילצי אל דחא ףא .תומדא ילע יעבטה המוקמ -
ןורחאה קחשמב דואמ המגמגש ביבא לת לעופה אלש חטב ,םרה האסכמ
,הארנ תוחפל הז ךכ ,הנשה םגש ,הפיח יבכמ אל םג ,ר"תיב לומ
בל המש תוחפו ,הלש בשו רבועה ןובשחב בצמה לע רתוי תלכתסמ
,ונדיצמ ,היהיש ,הזל םיארוק םה תיסנניפ הנש ,אשדה רכ לע השענל
ולוכ חוורה ,יסנאניפ רושע לע וישכעו ןאכ זירכהל םילוכי םתא
לעופה לע םג ןכו ,רבדל המ ןיאש תמאב ביבא לת יבכמ לע .ונלש
תאז אל לבא ,תיטפמיס יד הצובק איה הוקת חתפ לעופה ,הפיח
וחילצה אל םה הוקת חתפב םג ,תופילאה תא ונתיאמ חקיתש הצובקה
.תבשוהו עצפנ הנחוא ילא וב ןברוחמ קחשמ ותואב ,ר"תיב תא חצנל
ילא לש האלפומה תלוכיה ללגב אלו ,הזה קחשמה תא חכשנ אל
.וירבחו לאנברבא

ילוא לבא ,ןכש הארנ וינפ לע ?ץולח ףרצל הכירצ ר"תיב םאה
בוט קודבל ךירצ ,ר"תיבל םיאתהל לוכי ץולח לכ אל .אל םג
ינשה בוביסה תארקל .טילחהל ךכ רחא קרו ,םינקחשה קוש תא בוט
םינקחש לגס הל שי .המצעב החוטבו הננער ,הנכומ תיארנ ר"תיב
,תופילאה תא .תומישמל דואמ םיאתמ - בושח יכהו ,בוט ,לודג
החנהב ,םיפסונ םיקחש אלל םג גישהל ןתינ ,עיבגה תא םג ילואו
יאולאש ןפטסשו ,הנועה ףוס תארקל קחשל רוזחי םנמא הנחוא ילאש
.ןכל םדוק דוע קחשל רוזחי


[Back to cover
page]
ןוילגה רעשל הרזחב