[Al Hatribuna Logo] [Istvan Salloi]

םע ןויאר

יאולש ןפטס

םידבכה םיחתותה תא תדבאמ ר"תיב .תפרוטמ הנוע תויהל תכלוה וז
ונלביק אלו ,יזרח ןנור תא ונדביא ץיקב .גיאדמ בצקב הלש
הנחוא ילא ךכ רחא .ונל וחטבוהש רלוד ןוילימה תא הקנמלסמ
תשולש ילב ,ר"תיב .יאולש ןפטסל הרק הז עובש ינפלו ,עצפנ
.תופילא דועב תוכזל הסנמ ,ץראב םיבוט יכה םיצולחה

יאולש ןפטס ,הגאדמ םיינרופיצ םיססוכ ר"תיבבש דועב לבא
רמא אוה ,"םיישדוח ךות קחשל רוזחאש יל רורב" : עיגרהל רהממ
.היהי ךכש ןימאמ ינאו ,יל ורמא םיאפורהש המ הז" .עובשה
."לגרודכל עגעגתמ רבכ ינא ,קחשל רוזחל הצור דואמ ינא ,הזמ ץוח
.הזה ןיינעב םירחתמ ול ןיא .ץראב םכח יכה ןקחשה אוה יאולש
אוה םידדוחמה וישוחבו ,חתמב םיאצמנ ר"תיב ידהואש עדוי אוה
תפכא המ זא .להקה ריקיל תחאב ךופהל הרידנ תונמדזה חירמ
.הירגנוה דעו ןאכמ תוימיטפוא תורהצה רזפל ול

.ולש תוחידבהמ תחא דוע וזש ובשח ר"תיבב ,עצפנ יאולששכ
,עובשמ רתויל ךתוא התיבשמש העיצפ ומכ הארנ אל הז קוחרמ
?עדי אוה ךיא .רבש הזש שקעתה יאולש לבא .םייעובש םומיסקמ
.לגרודכ תצובק לש םידמ ןאכ שבלש םכח יכה שיאה הז - םכל ונרמא
.אפור היה חטב אוה ,ןקחש היה אל אוה םא

,הטימהמ זוזל לגוסמ אל יאולש .םינקחש ינש הרמג תאזה העיצפה
.תומחנ אוצמל השקתמ ,ןומיאב וב סנכנש שיאה ,הליחכ דוהאו
הליחכש םושמ .לפטל ךירצ והשימ הזב םגו ,טלחומ םלהב הליחכ
בושח ,הפקתהב רוכמל המ ר"תיבל ןיאש םימיב .בושח ןקחש אוה
המ יאולשל שי הזה ןיינעב םג .הנגה ינקחש הל ויהי תוחפלש
דחא םיסנכנ ןומיאבש הרוק .םיבוט םירבח ינאו הליחכ" : רמול
תצק םע .יתעצפנ תאז לכב לבא ,הקזח הסינכ התיה אל וז .ינשב
."עצפנ יתייה אל ללכב לזמ רתוי

?וילע סעוכ אל התאו
ר"תיב לש םינומיאב .בוט רוחב אוה .וילע סעכא ינאש םואתפ המ
ינא .עצפנ אל דחא ףא ןהמ לבא ,תוקזח רתוי הברה תוסינכ שי
ונרביד אקווד .הזה ןיינעה ללגב ער שיגרמ אל דוהאש הווקמ
קחשל ךישמהל לוכי אוה .סעוכ אל ינאש ול יתרמאו ,ךכ רחא
קחשל לוכיש יביסרגא ןקחש םיכירצ ונחנאו ,ימדק םלב אוה .קזח
.דחא םתס אל .תאזה הדמעב החושק הרוצב

?ךמוקמב רחא ץולח איבהל הכירצ ר"תיבש בשוח התא
דגנ תונעט יל ןיא .תאזה הלאשה לע תונעל המ עדוי אל ינא
.ףילחמ ול םישפחמ הכורא הפוקתל עצפנ והשימשכש רורב .ר"תיב
.םידמעומ םהל שי ללכב םא ,איבהל םיצור םה ימ תא עדוי אל ינא
דוע תחקל ר"תיבל רוזעלו ,רהמ רוזחל ידכ לכה תא השעא ינא
,םינקחשה קוש תא הקדב ר"תיב עצפנ הנחואש ירחא רבכ .תופילא
ליעוי הז םא .יעבט הז .והשימ ושפחי םה וישכע םגש רורב זא
ותיא דדומתא ילואש עדוי ינאש תורמל ,דעב וליפא ינא ,ר"תיבל
תורחת תייעב םוש יל ןיא לבא .קחשל רוזחאשכ בכרהב םוקמ לע
,ןיינעהמ קלח הז תועיצפ .ילש תלוכיב חוטב יד ינא .םינקחש םע
.ןתיא דדומתהל תעדל ךירצ

ר"תיבל קיפסי יחכונה רדאקהש בשוח התא
?תופילאב תוכזל

.םיניוצמ םינקחש הברה םע הבוט הצובק ר"תיבל שי םויה םג
ליבוהל לוכי טנושיפ .יטסאטנפ טושפ קחשמ אוה ,טנושיפ לע לכתסת
דוד ,היליבס רינ ,סיסקובא יסוי םג .אוה קר אלו ,הצובקה תא
ינא לבא ,םיניוצמ םינקחש םה ראשה לכו יול קילומש ,םלסמא
וסחייתה ר"תיבבש ןייצל הצור ינא .תופילאל קיפסי הז םא עדוי אל
ורשקתה ,ללכהמ אצוי ילב ,םינקחשה לכ .העיצפה ירחא ןיוצמ ילא
סחי יל וקינעה ןמאמהו הלהנהה םג .יתוא רקבל ועיגה וא ילא
.החפשמ וז ר"תיב .םח

,הירגנוהב שפוחל עוסנל ןנוכתמ התא ךלש העיצפה ןמזב
?ץראב ראשיהל וא

הרקמ לכב לבא ,ילש בצמה היהי קוידב המ עדוי אל ינא עגרכ
רוקיבל ץופקל הצרא ינאש יעבט .הזה ןיינעה לע יתבשח אל דוע
קלח ינא העיצפ ללגב קחשמ אל ינאש ןמזב םג לבא ,הירגנוהב
,הרצק השפוחל הירגנוהל עסא אליממ ינא ראוני שדוחב .ר"תיבמ
םירושק דואמ יתשיאו ינא .קחשל רוזחאש ןימאמ ינא הירחאו
ץראב ראשיהל ונבשח וליפא .םילשורי תא םיבהוא דואמו ,ץראל
.ןיוצמ ןאכ שיגרמ ינא .קחשל רומגא ינאש ירחא

.םירעשה ךלמ ראותב תוכזל תלוכי תעצפנ אל וליא
קר ונחנא ,עיקבי ץולח לכ םירעש המכ ךירעהל דואמ םדקומ
שובכא ינאש ןימאמ ינאו ,םירעש השימח רבכ יתשבכ .הנועה ליחתב
,יתוא ןיינעמ תוחפ םירעשה ךלמ ראות ,ללכב .םירעש טעמ אל דוע
תויהל דגנתא אל חטבש תורמל ,תופילאב ר"תיב םע תוכזל יל ףידע
.לודג דובכ הז ,םירעשה ךלמ


[Back to cover
page]
ןוילגה רעשל הרזחב