ךירצ אל) ר"תיב תא תדהוא םצעב ינא המל יתוא םילאוש םישנא הברה
.(וזיא דיגהל ןבומכ
ולו התנק אלש תיביבא-לתל הלק הלאש אל תמאב וז ?דיגא ינא המ
הנקב וליפא תולוע אל תויטילופה היתועדו הדוהי הנחמב דחא שובכ תיז
רוט ןאכ ךונחל תדמוע ינאש תויה לבא .הרונמה ינק תעבש ךותמ דחא
הלענ ךכ רחאו ,םירמואש ומכ "ןחלוש הקננ" םדוקש בוט רתוי עובק
.שרגמל
םינש עבש לש ןעטמ םע , 11 תב יתייהשכ ךרעב םש יאב ליחתה לכה
רובעל םיאבש םוקמ הז א"קמיש בשחש ילילש הלכשה ןעטמו תוימלשורי
דהואו קיתוו ימלשורי ,ןלציל אנמחר ,ילש אבא .לודגה שפוחב הנטיק וב
(םינומטקב רצונש ץובה הבוגו םימשגה סלפמל םאתהב) הצחמל ףורש לעופה
,ליחתמ גולוכיספ לכל עודיכ םידלי לבא ,ר"תיב תבהא לע יתוא ךניח אל
הל וארקש "הבוט יכה" לש גוסהמ הרבח יל התיה .תיבב םיכנחתמ אל
ףוריטב םיפורשו לגרודכ לע םיעגושמ ויה םלוכ לעי לש החפשמב .לעי
.ליחתה הז הככ זא .םילשורי ר"תיב לע
.ימקמו רייהוזמ יתבהלתה רקיעב ,םירעשו םירישל דחי ונזאה תחא תבש
אוהשכיאו קרב ימר ול אורקל ונווכתהש והשימ ומכ יל עמשנ ץרב ימק
רקובהמ .והזו תבשה התואב וחצינ ר"תיבש היה רקיעה לבא ,םהל ספספתה
.'א םוי לכ תוחפל ,טרופסה ירודמ תא תועיבקב אורקל יתלחתה תרחמלש

ינא ,(בוט םכל השעיש ,םילשורי תטיסרבינואמ) תרושקתב BA תלעבכ
יתרכה אלש םימוידמל יתוא האיבה ר"תיב ,הידמ תניחבמש רמול החרכומ
'א םוי לכש "תושדח" ןותעו ,ילע הביבחה תשרל הכפה 'ב תשר .זא דע
וליפא ילש העובקה הבצקההמ קלח היה ןותע תוחפו טרופס רתוי היה
.ןומיל םעטב .ץיקב יצחו ביטרק ןובשח לע
םע ילא אב ילש חא ,הפורש תדהוא תויהל יתלחתהש ירחא םייעובש
דחא ןיבמש ימ לש םיטבמב ונלכתסה ,הננבה עברב ןאילימלמ לש הנומת
...תיבב ןודעומה לש החולש ונחתפ -והזו ,ינשה תא
םיעגר.ר"תיבל ילש תיחצנה הבהאב םיבלשו תויווח ןומה יתרבע זאמ
תונזאהו םיאלפנ םיקחשמ .רעצ לש םימויא םיעגרו ,רשוא לש םילודג
חצמה ביבס ףיעצ יתרשקש םימי ; ןולחהמ רוטסיזנרטה תא ךילשהל יל אבש
תודבועה לבא ,ראווצה לע קורז הככ שייובמ ותיא יתכלהש םימיירהצ ירחאו
אל אוהשכ םג ,ר"תיב לש ףיעצה תא יתדרוה אל םלועמ :ןניעב וראשנ
.יתיא אוה ילע
םג ר"תיב תא תבהוא ינא :םיזיעלמה לכל תיחצנה ילש הבושתה תאזו
הז םהלש דהוא תויהל םא םגו ,תרדהנו תיתצובקו האלפנ הצובק םה יכ
ףא ,לגרודכ דבכמו ומצע תא דבכמש יתימא דהוא :תקולחמב יונש דובכ
דוחייבו םייחב בושח רבד הז תונמאנ .הז הככ .הצובק רבוע אל םעפ
תא םימי המכל תחא ןכדעלו ,הנמאנ תויהל החיטבמ ינא ןכלו לגרודכב
תועמד םגו) רשואה לש םינטקה םיעגרה םתוא לכ לע רפסיש הזה רודמה
.תרמגנ יתלבה הדהאה תונש לכב יתוא ווילש (הסעב לש תונטק
.בורקב תוארתהלו ר"תיב הללאי זא

:האבה תבותכב ילופל בותכל ןתינ
polly@beitar-jerusalem.org.il