םיבוהצל םולש

םינטק םיעגר לש תחטבומה תכסמה םע ןאכ ליחתהל יתנווכתהש תמאב
,הילאוטקאה לבא (ןומיל ביטרק לש לקמ לכ לע בותכש ומכ) רשוא לש
תחא הרוחב הזיא לע תעמוש ינאשכ .הניפל יתוא הקחד , תושעל המ
העש עבר תב םלוע תליהתל הכוז ,הבוהאה ונתצובק לש םשה לע תטלתשמש
,תוכבל יל השוע הז ..תוארונו תומויא תויוטש תרמוא תונמדזה התואבו
.תמאב

..הרצק התעדו ךורא המשש תחא הרוחב לע

קוידבש חינהל ריבסו ,תויהל לוכי .הבוט הרוחב איהש תויהל לוכי
הבוצע איה ינומכ קוידב קוידבו ,םימעפל הבערו ,הפייע איה ינומכ
לש ףסונ לוג לכמ באוכ הפהש דע תכייחמו ר"תיבל ךלוה אלשכ תוומ
.הצובקב ךיתח יכה ןקחשה ימ תועד יקוליח ונל שיש ןכתי .יולאש
דאמ תלדתשמ ינא .םדאנב אל איה ,תונוש חוטב ונחנא דחא רבדב לבא
.תויהל
ךותמ הז תא השע אוה הנאילימלמ ולש תבל םעפ ארק דחא ףורש דהואשכ
הז ,הבהא ךותמ םירבד םישועשכ .ולש תבל הבהאו ןקחשל הבהא .הבהא
.הפי הז ,אירב הז ,ןוכנ הז ,בוט
תפרוטמ האנשו תפרוטמ הצרעה ךותמ ,םילשורי ר"תיב המצעל תארוק איהשכ
חצורל ,העונצ רתוי יכ םא ,הצרעה תצק דוע ילואו ,םדא ינבל תוחפ אל
היכנחמל ,ךוניחה דרשמל ףיטהל םוקמה ןאכ אל .םילימה יל תולזוא -
הטושה בשעה תא ורתאיו םיניעה תא וחקפיש ,תימלשורי התוא לש הירוהו
ינב רתוי םהש םיבשוחש םישנא םנשיש בלה באוכ לבא ,לגנו'גה ךותב
לכ וא הלשממ שאר הז םא בושח אלו) םישנא לש חצרשו ,םירחאמ םדא
ר"תיב תרבג ,ךיילא הנופ ינא .ונממ לעפתהל רשפאש עצבמ אוה (רחא דחא
.דחא .םדאנב תויהל ידמלתש הווקמ ,תומש 11 דוע ךמצעל תפסוה :ם-י

תורונמו םיבכמ לע

דוע .חמש רתוי והשמל רובענ אלא הזכש קורי חור בצמב םייסנ אל
םהינימל םיבכמה םמצע םילשמ הנש ידמ .בוטה הכונח גח ונילע אב ,טעמ
.םהלש םיילגרב ןוחצנה ,םישרושלו הירוטסהל דובכ תצק םע ,הזה גחבש
.הרונמה רעבת קוידב הזח הזיא לעו תמאה תא םיעדוי ירה ונחנא לבא

הסיבמ אל א"ת יבכמו ,םירבח לסרודכ אל הז הפ ,חכשש ימ לכל זא
,לגרודכ הז הפ .תילוגו דוד לש השגרה םעפ דוע ונל תתל ידכ םינוויה תא
תורשע .הכונח לש ןוחצנכ קותמ ןיא .עיקבת -יולאשכ גהנתה לגרודכבו
.תורנ קילדהל התיבה םיצר םינקחשה הז ירחאו .ול תוותשמ אל תוינגפוס
ירחא הכונח תורנ םיקילדמ יסויו ילא ,ירוא לש הנשי הנומת יל שי
התוא וקחש זא .(?!הנש הזיא ,ונ ונ) הוקת-חתפ יבכמ לע םיהדמ ןוחצנ
.האבה הביבלב תוארתהלו ,םיאנומשח

:האבה תבותכב ילופל בותכל ןתינ
polly@beitar-jerusalem.org.il