?ילא - התא םגה

,ישפנ תאונש לעופהל באוכה דספהה ירחא הנחוא תא םיטטצמש שמא יתעמש
.חוטב אל ?דספה ירחא לש יאנותע קיטש .ודיקפתמ שורפל לוקשי אוה יכ
אל והשמ תרושקתל ללכ ךרדב רמוא אלו תוקיטילופה ךלמ ירה אוה ילא
הרימאה םצע . ??םינפבמ תכרעמל תותיא קר הזש וא ??םנמאה זא .בשוחמ
16-12 תב תדהוא התיהש ימכש ןבומ .שיאה יבגל תובשחמ יב התלעה וזה
היה אוה ,הפוריא תא שובכל עסנ םרטב ר"תיבב הנחוא לש רהוזה תונשב
דימת הללגבש תיתימאה הביסה לבא .תבש ירחא תבש ילש ןייטצמה ןקחשה
ללגב איה (רותסי הללא ןהש תויטילופה ויתועד תורמל) ילאל יתנגרפ
יארונ ךכ לכ רבשמ היה הז ירוא םע .ר"תיב תא בזע תמאב אל םעפ ךאש
.ר"תיב לש דימת היה ץראב הנחוא לבא ...יבכמל ולש רתוימה רבעמב
ומכ הז - הנחוא ילא ילב ר"תיב .ולש התיה דימת ,הארנ ךכ ,ר"תיבו
עגעגתהל ליחתהל ךירצש םירבד שי לבא .םישישה תונשמ סלטיבה תא איצוהל
.ןויערל לגרתהל ליבשב קר הככ .םידרפנ םהש ינפל דוע םהיניב רוביחל
.הז לע ובשחת


!!!! בוהצ

העפות .תואשילקה תעפותב וננצראב טרופסה יפסומ ונייפאתה םינש
לגרודכה םוחתבו םלוכ םיאטרופסה ברקב הררש איה ,ןיאמ שי הרצונ אל ,וז
דעבמ עקובש קזחה בוהצה איהו השדח העפותב ונלקתנ הנורחאל .טרפב
אוה בוהצ יכ יבכמ ידהוא םג ומיכסי ,םירבח ןאכו ,תונותעה יפדל
.ךומנ שממ - דרוי אוה םימעפל ,"הלוע בוהצ" דימת אל
קחשמה ינפלש הלילב ןולמה ירדחב הרק אל וא הרקש המב תוקסעתהה
אלא קפסל הדעונ אלש הנושאר הגרדממ הלווע יניעב איה קרמנד לומ
ירחא קר אל ,םייפכ אוחמל הנהנש בחרה רוביצה לש ינציצמה רציה תא
שמח תא םג תריש הז ילואו .ולשכש םיבכוכ ירחא םג אלא םיהדמ לוג
םדקתהל תמ היה םוימויבש רחא וא הזכ טרופס בתכ לש הליהתה תוקד
.טרופסב קר אוה םייתניב לבא "והשמ יניינעל ונבתכ" תויהלו
םיגציימ םהש ןוכנ .םישנא םתס אל םה תרחבנהש ,ןוכנ !תוניצרה אישב
הסינכל דעו ןאכמ לבא .דובכב תאז ושעיש יוארה ןמו לארשי תנידמ תא
דספה ודיספה ?ועציבש עשפה היה לכה ךסב המ יכ .בר קחרמה םהינותחתל
םהיתוטימב הלילה תא תולבמ יוויל תורענ ןתוא ויה אלולו ?ריפחמ
םיאיבמו הרעסב שרגמה תא םישבוכ ונייה יזא םיליבומה םינקחשהמ המכ לש
הפרחה לע תוסכלו תוסנל .תמאה לע הדונ .אל ?ונתבוטל ספא- רשעב התוא
רוסאש קוח ןיא .תובילע טושפ וז - הזה רתוימה ילילה ןימה ץורית םע
וזש ןכתיש ףא ,קחשמה ינפל ברע םהיתושנ םע בכשל לגרודכ ינקחשל
םהילע רסואש (תינכט הניחבמ) קוח לכ ןיא - ןכלו .תלבוקמ המרונ
תוליל םש םישפחמ תויצסנסה יפדור קר .קחשמה ברע השא לכ םע בכשל
...םיסימה םלשמ ןובשח לע וליפא ילוא -עדוי ימו ,תוטתשהו תוללוה לש

וירביאו) ודי םסרפנ אל - הרק הזש םסרפנ :לופכה רסומה אוה לכמ עורג
אוהה תא .לכה תא שיפכהל אלש תנמ לע ךכו .לעמב התיה ימ לש (םירחאה
ותשא לש לודג בהואכ עודיש אוהה תא וא ,השולש וא שדוח ינפל ןתחתהש
.המשאב תודוהלו הטימהמ םמצע תא איצוהל םימשאה וצלאי ...וא ותרבח וא
.היוללה .אלפנ רודיס ןכא
רסומה יקוחל הארנכ ףופכ אל ולא םירבד םיבתכנ ובש טנרטניאה םוידמ
תומש תא תוארל היה לוכי תונורחאה תועשב ותוא קדבש ימו הזה לופכה
.בשח אל דחא ףא דחא רבד לע קר .ונינב בטיממ םג םהינבו "םיעשופה"
ונושלב שמתשנ םא .קחשמה תא ונל ודיספה ,דובכב ונל ועגפ - ןוכנ
הז תא ושע אלש הווקנו) לגדה תא ונל וזיב שממ - ףרש לש תירויצה
םתוא לש גוזה תונבו תוחפשמה לע המ לבא .(ןבלו לוחכ יעבצב ןידס לע
הב דגוב הגוז-ןב יכ הלגת השאש ימיטיגל הז םאה ?םינקשחה םינקחשה
תבשב השע אוהש חלצומ אל ליגרת דוע הז וליאכ ?טרופסה ףסומ יפד לעמ
.הזכ בוהצמ עדנ אלש .הפרחו השוב ?הנורחאה

:האבה תבותכב ילופל בותכל ןתינ
polly@beitar-jerusalem.org.il