טספינמה - הייהנ המ

"Greed is good. Greed is right. Greed works"

[ The Greedy Shark ]
תרבח לש המיבה לע ערה שיאה דמוע "טירטס לוו" טרסב
םהל ריבסמו "םתבוטל" טלתשהל דמוע אוה הילע הפועת
: הטושפ הרוצב
,הבוט איה ,רתוי הבוט הלמ ןיאב ,תונדמחש ,איה תמאה"
"תדבוע איה ,הנוכנ איה

המ תא רתוי הטושפ הרוצב תצמתמש טפשמ אוצמל השק
,תושונאה העדיש רתויב םילודגה םיעיקשמהמ ,סורוס 'גרו'גש
טעמ חור ךלה ותוא ."קושה לש םזילטנמדנופה" ול ארוק
ישפוח םורזל ול ןת קר .לכה הז ףסכש ןעוטש ינלוח
סורוס הנוג ולאמ תונוש תועד לע .םירשואמ ויהי םלוכו
רבד ןיא .גגרוזמ טסילאיצוס אוהש (ינא םגו ...הא)
םידראילמ הוושה שיאה ,סורוסל אורקלמ ךחוגמ רתוי
,תיצאנ תוומ תבכרמ ץפק וב ילרוג עגר ותואב ספאמ השעש
ןיאש ןיבמ םיינזאה ןיב והשמ םע דחא לכ ."טסילאיצוס"
םמצעל םיארוקש םישנא םיגציימ המ תעדל סורוס ומכ
דואמ יאדכ קיפסמ אל הז םאו ."םיטסילאיצוס לנויצנ"
הפינעה ותוברועמ ללוכ ,םייחב וכרד ירחא תצק בוקעל
החנה ךותמ ,הפוריא חרזמ תולכלכ לש םוקישה תונויסנב
תורבחכ ומייקתיו וססבתיש ידכ והשמ תושעל םיבייחש
.תוילרבילו תוחותפ
[ Mini Shark ]
יוסימ ,הפנע תיתלשממ היצלוגרב ןימאמ שירכהכ םדא אל
לבא .טסיכראנא וחורב אוה שירכה ירהש .םילופונומו
יטנא םיקוח ליעפהל ידכ םשו הפ הנידמ שיש בוט ,המ
ןובשח לע םייחש עצבה יבאתב םחליהלו ,םייטסילפונומ
רתוי הנידמה הוהמ ןיידע שדוקה ץראב ונרעצל .ונלוכ
אקוד ואל) םינוש םיגוסמ םיליפט לודיגל המרופטלפ
יבאת םילופונומ תמילבל רישכמ תוחפו ,(ידרחה ןזהמ
.בוטל תווקלו םדוקממ בוט בצמהש רמול קר רשפא .ןומהה דובעש
[ Mini Shark ]
דחא איה תונדמחש שירכה יניעב אוה יאדו ינש דצמ
היגרנאל קר ותמצועב ליבקמ ,םלועב םיקזחה תוחוכהמ
שירכה הווקמו הצור םלועה תא תונשל םוקמב .תינימה
ל"נה היפוסוליפה ילעב לש תיטנרהיאה תושפטהמ תונהל
.םנובשח לע הדות בוט תויחלו
[ Mini Shark ]
ותמירז לע ולש טבמה תדוקנ תא ואצמת שירכה לש רוטב
םייניע יריאמ םירבסה המכ םג םשו הפ .םלועב ףסכה לש
עדימה תרבעה לכש איה הווקתה .םיילכלכ דוסי יגשומ לע
םג ולכי םיארוקהש ךכ ,הנהמו הלק הרוצה השעית תאזה
הלכלכה יליבשב שירכה לש וכרד תא .ךרדב והשמ דומלל
תומרל ידכ לכה םישוע םיקנבהש ןיבה רשאכ לחה אוה
תוירייארפ לש םייחל ותוא ליבות ותורובש ןאכמו ,ותוא
ןפואב תורוב בעתמ שירכהש שחנל םג ולכות ןאכמ .תכשמתמ
.הלכלכה תנבהב והשמ והשימל םורתל לכוי םא חמשיו ינורקע
.הז לע והשמ םיעדוי ונתיאמ טעמ ,הזל םירושק ונלוכ


:אשונה תובישחל עגונב ץיפהל שירכה גהונש טפשמב םכסנ ןכל
."םייחב הבוח עוצקמ הז ,הבהא ומכ ,ףסכ"

cool_maniac@hotmail.com :שירכה לש ינורטקלאה ראודה

[ The Shark ]