2000 לירפאב 6 םלועב דבכה קושהשכ - ףוסה
היצפוא ומכ גהנתמ

ראותה ידומיל ךלהמב יתבנגתה וילא היפוסוליפ סרוקב תואצרההמ תחאב
תותימאה תולגתמ הפוקת לש הפוסבש יל רבסוה ,הטיסרבינואב ןושארה
הפוסב יח אל ינאש לבח יל היה עבשומ תמא בבוח יתויהב .תולודגה
הארנ ןוהה קוש הב המימתה הפוקתב ,זא יתעדי אלש המ .הפוקת לש
רפסמ עיגהל םדא לוכי ןוהה קושבש הז ,רתוימו ךרפומ קוסיעכ יל
.וייח ךלהמב הפוקת לש הפוסל םימעפ

לש הקוריפ לע ב"הראב רגייט תונרק להנמ עידוה ךרעב עובש ינפל
ירחא תאז .הב םיעקשומ ורתונש םיטעמה ידיל היסכנ לכ תרזחהו ןרקה
.טנרטניאה תוינמ ןדיע ץורפ םע ועטקנש תופי תואושת לש תובר םינש
ןיינועמ אל רבכ דחא ףא שממש ךכ לע לבוק ןרקה להנמב תופצל היה הפי
תדימריפ ןיעמ תווהמ טנרטניא תוינמש ,חוורבו יתימא ךרע יפל העקשהב
םירחא יפסכ עיקשהל ודיצמ ןגוה היהי אל הזשו ,טטומתהל הפוסש יזנופ
ןיטינומה לע םתחלצה תא םיססבמש םישנאמ וזכ תונכ .ןיבמ ונניאש קושב
םע תואלמגל םיאצוי םהשכ קר לבקל ןבומכ ןתינ קושה תנבהב םהלש
.הפוקת לש הפוסב - בושח רתויש המו ,סיכב םידראילמ המכ

העבראב ,דחא ישילש םויבו םיזוחא תורשעב דרי רבודמה קאדסנה זאמ
יתיארש רתויב ףרוטמה רחסמה םוי תא יתיאר (2000) הנשה לירפאב
םשור דואמ הברה השע הזש אל .רתוי והומכ הארא אל ילואו ,ייחב
."הינק תונמדזה" וב ואר ףא םתסה ןמ קלח ;קאדסנב םיעיקשמה בור לע
רלוד ןוילירטל בורק דוביא ךות םויה ךלהמב 14% ל בורקב דרויש קוש
,($1,000,000,000,000 : ךכ הארנ הזה רפסמהש םלוכל ריכזהל הצור ינא) קוש יווש לש
קושה תא לבקמ ינא דועב ,םויה ותוא ךלהמב דספהה בור תא ריזחמו
טלוק ,םויה ךלהמב -10.2% האורו ךסמב טיבמ ינא עתפלשכ ,ייח לש
הזיא דוע תחנב ףיסומ קושה ךרעב הקד יצח לכו ,-14% ךרעב היה רבכש
אלו סקדניאב רבודמש הדבועה םע הז תא רבחל ברסמ לכשה רשאכ זוחא
.היצפואב

ונעגה םייטעבש םיכרפומה םינועיטה תרוש תא עומשל לוכי רבכ ינא
,"סנכהל יאדכ יכה שממ וישכע" ש ןועטל ידכב הוולשב םיעמשומ הזה בצמל
רורבש ןוויכ .וז תונמדזהב םתוא ךירפהלו םתוא תונמל ןווכתמ ינניאש
אלו תיגולוכיספ הרוצב חתנל ךירצ הז גוסמ תוגהנתהש ריבס םדא לכל
תילכלכ העדוה לכ אלל ורק היילעה םגו הליפנה םג - הדבוע) תילכלכ
לחה תודיריה ךלהמ יכ טפוסורקימ לש טפשמל רושק אל הזו - תיתוהמ
,(לעופב ותעפוה ירחא עובש אובי ןידה קספש ובשחשכ םדוק םימי המכ
םישנאה יסופט לש תיגולוכיספ הריקסל אבה עובשב שדקוי הז רודמ
ולעופ ללוכ קאדסנב תיחכונה ףסכה תלוברעממ קלח ויהי-םיווה-ויהש
,אוה אלה ןמאנה םכדבע לש


שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]