2000 ינויב 10 םיטסילטנמדנופה

ךומכו ינומכ םישנא .ב"הרא םורדמ םיפיטמ אלו ,םיכושח םינאריא אל
.תושונאה העדיש רתויב תוינסרההו תוינוציקה תושיגה תחאב םיעוגנ
,ךכמ רתויו ,ילכלכה וכרע יפ לע דדמנ רבד לכש תוטשפב תרמוא השיגה
םיגשיה ,תונמא תוריצי ללוכ הז .ילכלכ ונניאש ךרעל תועמשמ ןיא
.ךתואו יתוא םגו ,םיילאוטקלטניא
איהש תסרוגו ,"ינרדומ םוכחת" ןיעמ לע תנעשנ תאזה השיגהש ןוויכמ
בטיה ויח הל תוידגנו תאזה השיגהש תוארהל ינוצרב ,המדיק לכל חתפמה
.ןיטולחל תונוש תויתרבחו תויתד ,תוטילופ תוביסנ ללגב םא םג ,םינש יפלא ינפל

ךרעב הנש םייפלא ינפל לש הקיתע הפוקתל םיסחיתמש ל"זח תורוקמב
ןיב (העיריה רצוק תאפמ וב קמעתנ אלש) ןונשו קומע גולאיד עיפומ
סונרוט ןיבל ,ונלש םירכומו םיבושח רתויה םידמולמהמ ,אביקע יבר
.("ינוט" הביחה םשב התעמ ארקיש) הפוקתה התוא לש יאמורה ביצנה ,סופור
לבא ,קפסב ל"זח תדגא לכ ומכ תלטומ חוכיוה לש תירוטסיה תופקתה
הפוקתה התואבש קר ריכזנ .תירוטסיהה תותימאהמ ןוידה רתוי בושח
םיקהש תידוהי תכ תומדב התוא ואצמ ףוסבלו ,השדח תד םיאמורה ושפיח
אביקע יברש ריכזנ ,טקילפנוקה תא דדחל ידכב .זאד לארשי ימכחמ ,ושי
.םיאמורה דגנ דרמב םידרומה ישארמ (ןבומכ רתוי רחואמ בלשב) היה
.דרמל המדקה ךכב הוהמו ,תיטילופו תיתד הניחבמ ןועט חוכיוהש ןאכמ


: השק הלאשב "ינוט" חתופ ('א 'מע 'י ףד ארתב אבב) חוכיוה לש תחא אסרג י"פע
תובידאב קוסיפה) ."? םסנרפמ וניא המ ינפמ ,אוה םיינע בהוא םכיהולא םא"
תצקו) תיתד הנעטב ולומ דמוע אביקע יבר .(רוקמב קוסיפ ןיא ,שירכה
הדמע אל ."םונהג לש הנידמ ןהב ונא לוצינש ידכ" (םינוליחל תבזכאמ
ןתנ בידנה לאהש ךרדכ הקדצ אלא ,וייניע דגנל תישונא וא תיתרבח
קעוזו ענכנ אל ונדידי ינוט .םהילע וימחר תא ררועל ידכ וינימאמל
םאש רמול ותילכתש לשמ איבמו ,"! םונהגל ןתבייחמש וז" : ךפהה תא
ירמ השעמל איה הקדצ לכ ,ינע אוה ינעהש עבק ומצעבו ודובכב לאה
לאדיאכ ווק סוטטסה תא גיצהל ינוט לש היצביטומה .לאה ןוצר לומ
רמוא אוהש ומכ ,לועפלמ םידרומה ידי תא תופרל ידכ ןבומכ האב יהולא
רוסיא) ירמוחה דמעמה שודיק דציכ תוארל ןתינ ךכב .כ"חא שרופמב
תתרשמו י"ע תגצוימ איה יכ) תישונאה חורה יוכידל רושק ,(הקדצ ןתמ לע
.(טסילאירפמיאה ונלש הרקמב - קזחה יכרצ תא

םלועה תסיפת ירחא בוקעל הסננו ל"נה ונידידי תא בוזענ הז בלשב
לארשי תרות לע ןומאש אביקע יבר דחא דצמ .םהיתודמעל םתוא האיבמש
לש תרדסומו תרדגומ הקולחו ,ישונאה שפוחה ןורקע םנמא עיפומ הב
יטועמל תונוש םיכרדב רוזעל יתרבחה יוויצה םג לבא ,שוכרהו תומדאה
תוכרעמהמ דעסה אולמל וכזי תושלח תוילוחש ךכל תיבקע השירדו ,תלוכי
ףפוכל לק דימת הרבחב םיקזחלש ,עודי ירה יכ .תויטפשמהו תויתרבחה
,תידדה תוברע ,תיתרבח תודיכל םה םיכרעה רוציקב .םתבוטל קדצה תא
.תילכלכה ותלוכיל רשק אלל םדאה לש יסיסב ךרעו

םהיתומחגו םילאה הבש םלוע תסיפת ךותמ אב ביבחה ינוט ,ינשה דצהמ
.תונשל וליפא תוסנל הרומג תוטש וזו ,םחור לע הלועה לככ םדאב םישוע
םילאה וליפאו ,עקרב דימת דמוע לרוגה .תיטסילאטפ איה תינוויה תדה
בקריהל ולרוג ינעהו ,רישע ולרוג רישעהש ןאכמ .וינפב םידמוע אל
.םילאהו לרוגה וצב הריפכ ןיעמ וליפא וז ,תונשלו תוסנל ןיאש קר אל .דיספהלו

תושונאה תא דיעצמש רבד הרוק 17 ה האמב .םיינרדומ רתוי םינמזל רוזחנ
.הלכלכב ינוט לש ותשיג לש םיערז וב שי לבא ,תוניחב הברהמ המידק
,סטרקוס) םיינוויה םיטסילנויצרה םיגוהה לש םהיכישממ ,םיאפוריא םימכח
עדמה חלצומ ךכ לכ .שדח ילקיזיפ עדמ םלועל םיאיבמ ,('וכו ןוטלפא
םייפלא הטלשש וטסירא לש הקיזיפה תא הנש האמ ךותב קחוד אוהש דע הזה
םיללכ תחת םוקיה תא תחא החבאב דחאמו ,(ושמ אל הקיזיפ) ךרעב הנש
.(םייטסינימרטד םיקוח רמולכ) תישונא בל תלאשמ לכמ םיקוחרו םירורב םיקיודמ

,רתויב המישרמ תיגולונכט תוחתפתהל םג המגרותש המוצעה החלצהה
.םייחה ימוחת לכל שדחה עדמה לש דוסיה תוחנה תא ץמאל םיברל המרג
םישגנתמש םיקיקלח לש יקנע דראיליב קחשמ ומכ םואתפ הארנ םלועה
ךכ םיעובקו םייחצנ םיללכ יפל ,הז תא הז םיחודו םיכשומ ,הזב הז
שארמ עובק היהיו היה לכה .תישונאה חורל תועמשמ םוש רתוי ןיאש
םילאוטקלטניאה םיחוטב ויה ךכ ידכ דע .וניתושגרו וניתובשחממ עפשומ אלו
ךפה ךכב .תכחוגמו תיביטימירפכ םהניעב התארנ הנוש העד לכש ,םמצעב
."םזינרדומה תד" הל ארקי שירכה - השדח תד ןיעמ לש סיסבל תוצרחנהו טהלה
השדחה תיעדמה הדותמהש דע ןמז הברה ךרא אל
ינוטוינה גשומה .הרבחה יעדמ לש םוחתל םג הצמוא
.םיריחמה תרותל םשויו חקלנ "לקשמ יוויש" לש
םיעבקנ דציכ עובקל הסנמש תילכלכה הירואתה יהוז
רכוז שירכה .םינושה םירצומל םיילכלכה םיכרעה
חיכוה תיסחי הטושפ תיטמיתמ החכוה תחבאב דציכ
םלועל דציכ ינש ראותמ הלכלכ סרוקב הצרמה ול
וז דימתו ,לקשמ יוויש תדוקנל םיריחמה םיעיגמ
.תיטסילטיפק-וכראנא היפוטוא שממ .םלוכל הפידעה הדוקנה
הנעי ףסכה ? ינוציח םרוג לש תוסיו ונל המל
םלוכ הנהו םמצעל גואדל םישנאל ונת ! לכה לע
,שירכה לש תיטסיכרנא הפוקת התואב דוע .םיחיורמ
החכוהה סיסבב ודמעש תוחנהה תא לביק שממ אל אוה
.םילודג תעדל ןוויכ יכ עדי אלו ,ל"נה
."המלענה דיה" תיירואית תדמוע ,ןכ םא ,קרפה לע
גוסמ תוחכוה תובקעב הפיכב הטלש תאז הירואית
,יחטש ,ינוציק .םזילטיפק - תחא הנעט ונעטו הז
הקדצהבש תיסיסבה תועטה דבלמ .תורשפ רסחו טלחומ
המכל איבה רבדה ,כ"חא רבדא הילעש ,תאזה השיגל
.הרבעש האמב רתויב תוינסרההו תורעוכמה תועפותהמ
תירואית יגוה ועדי וליא
והשימו אובי םויש לקשמה יוויש
רלוד ףלא תואמ עברא םלשי
שוקשיקה לכ ,רכב ןליא רובע
םמצע תא םיתסוומש םיקווש לע
םלועל אב היה אל

היישעת לכב םייעבט םילופונומ תריציל איבמ ףסכה ןוטלש הלחתה רותב
םע רדסב לכה .ונוה תא רלפקור רמ הנב ךכ ."לדוגל ןורתי" הב שיש
כ"דבש קר ,(םיירנויפאמ םימויא י"ע גשוה אל אוה םא) יעבט לופונומ
,תונשדחו תורחת לכ ךעומו ,המצע תא החיצנמש המצעמל רהמ ךפוה אוה
רתוי היהי והשימש הצור אלו ,ינשדח םוחת לע כ"דב שלוח אוה יכ אקוד
וקרפש ב"הראב טסארט-יטנאה יקוח ואצמוה רלפקור רמ ןעמל דחוימב .םכח
ותוא ךפה ךלהמה ינוריא ןפואב .םינטק םיקיקלחל ולש הירפמאה תא
ךכל המודב .רתוי הטעמ התעפשה לעבל םא םג ,רישע רתוי הברה הברהל
תודוהל הארנכ ךרטצי ,קוח ותוא וישכע לעפומ ודגנש ,סטייג ליבו ןכתי
.טפוסורקימ ןיינעב התוברעתה לע ב"הראב הלשממל

בטיה תדמוע הנידמה ,תיטסילטיפק יכה הנידמה ,ב"הראבש הרוק ךכ
םיתיעלו ,קנע תורבח לש גוזימ (היצלוגר הרכשא) תענומו ,רמשמה לע
בושח יטסילטיפק ךרע לש ומשב השענ רבדה .םילופונומ תקרפמ וליפא
,םישנא יצחו םיינש י"ע תטלשנש הנידמ רותב .תורחתה - והומכ ןיאמ
היצלוגר תצק םימעפל .הזה ןיינעב םיאקירמאהמ תצק דומלל דואמ ונל יאדכ
.םיריחמ תדרוהו קשמה לועיל םיאלפ השוע (ןבומכ תוריהזב)

תחקל םיטונ םייאקנב תודסומש אוה ףסכה ןוטלש לש הלוח הער דוע
ינפל הרקש המ הז .הלבגה אלל םלצא דקפומש ףסכה תא תוולהלו םינוכיס
תולקב תוולל זא תלוכי רלוד לכ לע .1929 תנשב טירטס לווב תלופמה
ןותימ ,תלופמ האב כ"חא .טירטס לוול החמשב תקרז םתוא ,םירלוד העשת
רלטיהו ןילאטס ומכ םידמחנ םיטסילאיצוס ה'רבחו ,ימלוע ללכ רידא
יטסילטיפק רטשמ לכ םויה ןכל .הדבוע ,דבוע אל םזילטיפקש תוצרחנ ועבקש
.םיקנבה תואוולה לע בטיה חקפל גאוד
ןמזב תוארל וניכז ןכלו םשוימ אל הזה חוקיפה תימואל ןיבה המרב
תובושחו תולודג תונידמב ,ןיטולחל טעמכ תוטטומתמ תומלש תולכלכ ןורחאה
.דועו ליזרב ,היסור ,היזנודניא ומכ

םזילאדיאה לומ דמועש רתויב יתועמשמה שיאה
םזילטנמדנופה" ,עלוקה םשה תא ול ןתנו ,הזה
םירגוס ונא ךכ .סורוס 'גרו'ג אוה ,"קושה לש
סורוס 'גרו'ג .רכומו קירבמ ידוהי דוע םע לגעמ
םייחש רתויב םיקירבמה םיפסכה ילהנממ דחא אוה
רבע ,וירבדל ,םש הירגנוהב לדג סורוס .ונניב
ומרגש הלאכ דחוימב ,ולש תובצעמה תויוחה תא
םייטסינומוקהו םייצאנה םירטשמה תא בעתל ול
.םתחת יחש
ןפוד אצוי ץמוא לש עגרב .האושב דמשוה טעמכ ירגנוה ידוהיכ סורוס
שכר אוה יתעדל ךכב .הדמשהה הנחמל הליבוהש תיצאנה תבכרהמ ץפק אוה
תא דומאל דמל אוה : עיקשמה לש תיסיסבה הנוכתה תא הנושארה םעפב
.םהיפ לע ץמואב לועפלו ,וינפלש תויצאוטיסב םינוכיסהו םייוכיסה
וא ,יוכיס םוש ול ןיאש ןיבה הארנכ וב םוקמל עיגהל התיה תורשפאה
ידימ ,דיחפמו ידיימ רתוי הברהו ,המוד הדימב יאדו תוומב ןכתסהל
.תבכרה לעש םילייחה

םות דע לצינ םש ,ב"הראל כ"חאו הינטירבל בזע אוה המחלמה רחאל
תורידא תונרק להינו ,רשעתה אוה .תיטסילטיפקה הטישה לש היתונורתי תא
ולש םוסרפה .תועבטמו םיקווש ליפהלו םירהל םחוכב היהש ,םידמימ
.יטירבה עבטמה לע השעש קנע תקסעמ ,רתיה ןיב ,עיגה ןכא

לש תויתרבחה תוירואתה תא ץמיא אוה
לש בושחה עדמה ףוסוליפ ,רפופ לראק
,סורוס ירבדל .םירשעה האמה
יצאנה רטשמל רבסה ןתנ ... " רפופ
רענכ ירשב לע יתיוחש ,יטסינומוקה רטשמלו
וללה םירטשמל .הירגנוהב רגבתמ
ורמיתה םה : תפתושמ הנוכת התיה
פכ םהו תטלחומה תמאה תא גצייל
תועצמאב םלועה לע םהיתועד תא
הנוש הרוצ עיצה רפופ .חכב שומישה
שיאלש ךכב ריכמה ןוגרא - יתרבח ןוגרא לש
"... תטלחומה תמאה לע תולעב ןיא
רבשמ - הנכסב החותפה הרבחה" ךותמ)
(תונורחא תועידי תאצוה ,"ילאבולגה םזילטיפקה
תטלחומ הרוצב ומצע תא סורוס ההזמ ךכב
.תיטילופה הפמה לש ילרבילה דצה םע
.םידמימ רידאו קודא טסילטיפק ונינפל ןאכ דע
תבכרומ תוישיא שי ונלש 'גרו'גל לבא
גוגחל םוקמב יאלפ חרואב .הברהב
ותוא האיבהש הטישה לש היתונורתי תא
םסרפתה אוה ,ולש המיהדמה החלצהל
תיפורטנליפה תוליעפה תוכזב תוחפ אל
החותפה הרבחה םודיקל ותמורת ,ולש
,הרקה המחלמה ירחא לש תונידמב
הקומעו הדח תרוקיבב ,לכל לעמו
.רשעתה םתרזעב םינונגנמ םתוא לע
תפיטע לע סורוס 'גרו'ג
הכפהש ולש היפרגויבוטואה
ימלוע רכמ ברל
תונומאה לכ תאו ,יתרביד הילע החכוהה תא תטטוממש ולש הדחה הנחבאה
ץרענה רפופ לע םג קלוח אקוד אוה ךכבו) הילע תונעשנה תעדה תורצו
םילח םינוירטירקו תודותמ םתואש ,ןעט רפופ ..." : ךכ תיארנ (וילע
יעדמב : ינויח לדבה יתיליג ינא .דחאכ הרבחה יעדמ לעו עבטה יעדמ לע
םיקסוע עבטה יעדמ וליאו ,רקחנה אשונה ןמ קלח הווהמ הבישחה הרבחה
וא הז םדא ןהילע בשוחש המב תויולת תויהל ילב תושחרתמה תועפותב
"... רחא
םיניפואמ תויהל ןמזמ וקיספה עבטה יעדמ וליפאש ,יתעדל ,רוכזל םג יואר
,ןייטשניא לש םתמורת תא ריכזהל היהי יד .ףרוג םזינאכמו םזינימרטד י"ע
הנבהה תא ולא לע ףיסומ טושפ סורוס .סואכה תיירואתו ,םיטנאוקה תרות
עיפשמש ,וניתולועפ לע עיפשמ םלועה תא ונלש הסיפתה ןפואש הטושפה
םיקווש תובר םימעפש ןאכמ .םלועה תא ונתסיפת לע בושו םלועה לע ורותב
םהב םיכילהת םירבועו ,לקשמ יווישל אלו תוינוציקל אקוד םיעיגמ
.באוכו דח ןוקיתל דע ,תואיצמהמ תקחרתמו תכלוה םלועה לש הסיפתה

.תינרדומה הלכלכל עגונה לכב "ירסומה בורה" םה ינוט יצירעמ ונירעצל
םהו ,תויטילופהו תוילכלכה תודמעה ילעב םה ,הימדקאב םיכנחמה םה
אוה סורוס 'גרו'ג .ימלועה רחסה ןוגראבו תימואלניבה עבטמה ןרקב
לוציפ לעב םדאכ ,טסילאיצוס ןייעמכ םעפ ידימ עקומש ,ללכה ןמ אצויה
וישעמו ויתועד תא ארקש ימ לכש חוטב ינא .הלאב אצויכו ,תוישיא
ךמות אוהש הנעטל םיילגר ןיאש ןיבמ ,יתגצהש החותפה הרבחה םודיקל
,אנוש ךכ לכ אוהש םירטשמה תא ונייפאש) םייזוכירה לפואה תוחוכב
סורוסש תיטאנפה תיותה תא םיקידצמ קר םיישיאה תונובלעה (.קדצבו
תוקוחר הכ םיתעל יכ ,דחוימב חמשמ אשונה לכ .רקבמ אוהש ולאל קיבדה
תא הקומע ךכ לכ הרוצב םיקידצמו םיססבמש ,םילוגד םישנא םיעיפומ
...לש ויתושוחת
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]