2000 ינויב 18 ! םתסאמנ םיתחשומ

םיליפטה תדעמ םירוחה לכמ ול אצי .סאמנ שירכל
אל .ונלוכ לש םדה תא תצצומ םינש רבכש תאזה
חכ םיוהמ דימת םה ,תרצונ היצילאוק וזיא הנשמ
תויחל םהל םירזועש םיקוח םיריבעמו ,תסנכב טלוש
תאשנתמה השיגה איה הזיגרמ יכה .םל-וכ ןובשח לע
םהלש המורתהשכ םג ,הנידמ ןיא םהידעלבש םהלש
גשומב שומישש עדוי ינא .קפסב תלטומ ןמזמ הנידמל
םילבקמש ,םיבמוז לש המלש הדע ץיפקת דיימ "ליפט"
םיגוגמד לש תפסונ הדעו ,רוערע אלל םהירבד תא
,םדגנ תיסמו תוועמ ינאש ודיגיש םהלש יבולהמ
תרזעבו ,(זיגרמ המכ) ינובשח לע םייח םה דועב
.םיבוט םייחו תולודג תוינוכמ םהל םירדסמ ,ילש שקולה

םתוא ופיעיש רמוא יתייה ! קיפסמ ! סאמנ ! יד
אקוד העיגמ אל םהב הכימתה לבא ,היצילאוקהמ רבכ
תוגלפמב םינטק םיגוגמד שי דימת יכ תחא הגלפממ
זא ,היצילאוקהמ אל הז םא ,םהב םיכמותש תובר
ושעי םא םג ירה .היציזופואה שאר וליפא ילוא
יאלקחה יבולהמ ורטפיי אל תוריחב תוכרעמ רשע
.הזה ליעגמה
בושחל בוט והשמ - יזרח ןולא
הלוע הזירקהשכ וילע

,ןורש לאירא ומכ ןימי שיא םג ,ןומר םייחו ןורוא םייח קר אל ןכ
תוגלפמ הצוחש תחא די םיוהמ םירחבומה ונירחבנ ןיבמ םיבוטו םיבר דועו
.וננובשח לעו ,הברהו ,ףסכ .הצור איהש המ הגישמ דימת טעמכו

תודסומל ןמש ק'צ קר אל הז ףסכש ףוס ףוס וניבי םישנאש הצור ינא
ומכ םיאלקחל םימ לש םיפירעתה תאוושהל םיקוח שוביי הז ףסכ .ךוניח
רשפא ךיא .ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,תסנכב טקשב טקשב ,וישכע הרוקש
םתס הלא ירה .תינרוחהו הנשיה לארשי ץרא ישנא וקעדזי !? תוושהל
םניח יניחב םימ םהל ונתי אל םא ירה !הלחא ינרצי רזגמ הלאו םיבנג
! ץראב תואלקח היהת אל
םיטעמתמה םימב תורספסה חטב זא ,שירכה רמוא ,הלאוו
םידסח תולימג הז לוזב םילבקמ םהש ונלוכ לש
.(תנקותמ קוש תלכלכ לכ ומכ ,שוקיבו עציה ילוא וא)
דואמ בוט ויח רקבה ילדגמש הז ךיא זא ? ורגסיי
תפוקתב םילגע אוביי לע תולבגהה תא ולטיבשכ
יבולה ,רצוא רש בוש היהנ הלגייבה כ"חא ? יביב
תונידמב) .ורזחוה תולבגההו ,תצק וילע ןעשנ יאלקחה
תמגממ שאמ ומכ םירהזנ ,עודיכ ,ונלש ומכ תומדקתמ
םידוהיל המ .םלועב ישפוחה רחסמהו םיסכמה תדרוה
ךכו .(? םילשחנ תולזמו םיבכוכ ידבועלו ונומכ
סיובואקה לש חטשה בכרו תוליוה תא ןמממ ינא
אל תרחא יכ דואמ יילע לבוקמ הז .ןלוגה תמרמ
ךרטצא הלילח ינאו ,תורפ לדגל היצביטומ םהל היהת
.ל"וחמ לוז רתויו בוט רתוי רשב לוכאל
קיחצמ .םילגע ואבייש םילגע אבייל לוז רתוי םא
לכו ,תובטהה ילב רדתסהל םילוכיש הלא אקודש
ליבשב רתוי תצק ודבעי םהש הז םהל הרקיש המ
ךישמהל חכה ילעב םה ,(ולעייתי רמולכ) תוחפ תצק
.םהלש תוליפטה ייחל תובטההו תונגהה תא לבקל
רוזחל בשח אל דחא ףא ורגסנ ליטסקט ילעפמשכ
וכפה הירפירפהמ םידבועה .(קדצבו) םתוא ןממלו
תוישעתל ורבע םיניישעתה .יתפומ טקשב םילטבומ
.םינדרי םילעופ תקסעהל וא ,תויביטקרטא רתוי
הלטבא לע הז תא ףידעמ ינא יל שיש רעצה לכ םע
,לאמשהמ תויטסילאיצוס תולשממ ולהינש המודמ
.ונלוכ ןובשח לע ןימיהמ "תויתרבח"ו

תושעל רשפאש םירבד
אבוימ רשבמ

רזגמה"ש קיפסמ אל .םידראילימ רבכ הזו ,הנידמ תומדא םג הז ףסכ
ויחש םיטסילאיצוס םניח ילכוא לש םלש רוד לדיג יצוביקה "ינרציה
שמש לש וכרדב תכלל ידכ קר ,םיררמצמ קתע ידספהל המרגש םייח ךרדב
עקרקה תא םהל דעייל ךירצ וישכע ,(ודוה םורי ןילאטס ןודאה) םימעה
םזילאיצוס אל וא םזילאיצוס .שוכר תצק ... םהל היהיש ידכ הינבל תאזה
ןיא לבא ."ילש ךלשו ,ילש ילש" : אמסיסה לע םינומא םה רוציקב ?
הל'הרש םע רוביצב הריש ברעב םה ,ינומכ םיחפוקמ םע קסעתהל ןמז םהל
םינכסמה תא ורטריט המכ דע בשוח ינאשכ .ילקיזומה ראפה איש .ןורש
קוחש שורג רבעב ולביק אל םהו) רדסה יצח ולביקש דע ירוביצה רוידהמ
.ררמטצמ ינא ,(ומליש קר ,הנתמב הנידמהמ

,םיחקול םיקזחה .גהונ וגהנמכ םלוע םייתניבו
ןעמל קעוצ וא קתוש ץרפ רימעו ,םילפונ םיינעה
תנומת .ףסכה .םיקוחה .לארשי .הז הנה זא .םיקזחה
,תורדתסהה התיה .םיליפט רתוי תצק ויה םעפ : בצמ
םידראילמ םג ,םיצוביק תובוח ירדסה ,םילוחה תופוק
,תוינמ תצרהב המלש הנידמ וכביסש םיקנב תובוחל
ףסכ לש תונוט ולביקש "ליטסקט יניישעת" םגו
תא ןיידע שי םויה .םילשוכ םילעפמ קיזחהל ידכ
שיו .םיינתמיא םידעוו ראשו ,למשחה תרבח ידבוע
.ראופמ יאלקח יבול םג ונל

םידבועה שמש
םיחקול דימת םיקזחה .רבשמ לכמ תונהל םיעדוי דימת םיקזחה םידעוה
םיצרמה ?ךרעב םינש שש ינפל םיצרמ תתיבש התיהש םירכוז םתא לשמל הנה
הצוחה םיאצוי םהלש םיקירבמה םיטנדוטסה לכ ךיא תולכ םייניעב וארש
תטיסרבינואב לגרתמ יתייה הפוקת התואב .טקשב תבשל אל וטילחה ,םיחיורמו
םיטנדוטסה תא וקפד ,טעמכ םלש רטסמיס ותבש םיצרמה .הצרמ ינימ ןיעמ ,א"ת
רוזחמה םויה דע .רצואה תא ורבש ףוסבו ,דומיל רכש לש יפוי ומלישש
תואלבט הז המ עדוי אל (םינותנ ינבמ סרוק) בשחמה יעדמ ותוא יתדמילש
ךלאש םיטויס יל שי םויה דע ? ויהי םה םיתנכתמ ןמ הזיא (.hash tables ) שאה
אל ונחנא ? המדרח") המדרה ילב ךותחי יסור אטבמב חתנמהו חותינל
תקפוד םודא הז המ קידלו דיגת - הטיסרבינוחב הלאכ םירבד דומלל
(".איצנ אוב זא ? רתוימ הז ? הזח ךותב
.ןיז ... ונלביק םינטקה הארוהה ירזוע ונחנאו ,ולביק םיצרמה ףוסב
הז .והזו םיימויל התיבש התשעש הנטק םיחפוקמ תונגראתה ןיעמ התיה
,םלוכל םידומצ םלוכ יכ קשמב תללוכ רכש תרגסמ תריבשל םגדה קר היה
הגייב" ךכו ? ונחנא המו ,ולביק םה - הנעט שי םלוכל זא אל םאו
לקנרפ תא ץליא ,היצלפניאה תא ץירה .םלווווווכל ףסכ קליח "יל שי
קעצ רטפתהל םוקמבו ,תושלחה תובכשב עוגפל ךכבו תיבירה תא סיטהל
הגייב ךכ רחא .ןויקומ רצוא רש אוהש םשא לקנרפ וליאכ ,לקנרפ לע
.ןפצוחה לקנרפ תא "רטפל" ידכ םידיגנ תוצעומ לש םיפי םיקוחב קמעתה
.םיאפור תתיבש שיש יתרמא .םיאפור תתיבש שי םויה
התא .םיאפור תתיבש שי הככ יילע לכתסת לא ,ןכ
.ןוכנ ,תועידי תא ורגס ,הא .ןותע ארקת ןימאמ אל
28973 דומע ? בותכ אל תרמוא תאז המ .בירעמ ארקת
אמאש זאמש ,לניסקוקל הנוזה ןיב ,ןימי דצמ הטמל
מ"ס ינש .םישלושמ לספמ אוה וילע הניתשה ולש
רבכ .יפוי ? האור ."התיבשה תכשמנ" .שמח לע
םיקיתוה םיאפורה ךרעב םייתנש דועב .םימי האמ ךרעב
םישולשב התוא ואיבי םירישעל האופרמ תוטחוב םישועש
םיחמתמה .(?םיקיתו אל וא םיקיתו) תפסות יזוחא
.תיטאמוטוא יצח 56 ןגאוסלופב עוסנל וכישמי
רשע דועב וטואה תא ורכמי םהשכ ,רדסב הז לבא
יכ םירחאמ רתוי ולבקי םה 66 לדומ תונקל םינש
תונורחא תועידיב ארקת התא כ"חאו ."אפורמ וטוא" הז
לודג יכה אוה ץראב םיינעל םירישע ןיב רעפהש
.ןושלב קצקצתו ,םלועב

ליבומ תסנכ רבח - ןוחמש םולש
ונושלב .תסנכב יאלקחה יבולב
.תוקרי ליבומ - ףרש המלש לש
תרבחב ,יתדבעשכ .ינא וליפא ילוא .םצעב ונלוכ ? םיתחשומה ימ זא
ינש תלבקמ רבכ תססובמ ידה הרבחהש יתעדי םינש המכ ינפל םיבשחמ
לש תויטנטופמיא לע תוסכל ידכ קר ,ישארה ןעדמהמ הנשב לקש ןוילמ
.לשמל ,היגולונכט ויב) יתימא פ"ומל לבא ,ףסכ היה הזל .םילהנמה
.ןיא ,(תושעל המ ,םיבשחמ הז דנרטה לבא םישנא לש יפוי ונל שי

.םינטוב תאמח ומכ םיארנ ס"ש לש םינוילמה תורשע הז לכ לומש ודות
ישנא רקיעב םה ס"ש לש "תונטחס"ב המרוחה תמחלמ יגיהנמש קיחצמ יכהו
ילוא ,םהלש דושהמ בלה תמושת תא טיסהל ידכ ילוא .יאלקחה יבולה
.רתוי דחא ףאל השוב ןיאש ללגב יכ חוטב .לסופ ומומב לסופ תמאב יכ
יאלקח יבול ומכ ןוירוג ןב לש בגנה תחרפהל תועמשמ וזיא תתל םוקמב
תוארל קיחצמ .בקרהל הל תתלו הנומידמ קחרתהל םיפידעמ םה ,יתימא
,תרושקתב ותשרתהו ,תסנכב וססבתה םייתניבש ,לומתא לש םיליפטה ךיא
.תיקנעה הגועב והנשמל דחא סיב ןיב ,םויה לש םיליפטה לע םיקעוצ

יפסכמ כ"חאו ,הינמרגמ םימוליש יפסכמ היח הלחתהבש הנידמב הז הככ
הנידמה ילוא זאמ .ת"הזמב יאקירמא יאבצ סיסבכ השומיש תרומת םס דודה
יליפטה םייחה חרוא לבא ,רתויב הווש היישעת םע ,תגשגשמו היונב הכפה
םילכוא ןיידע ונחנא לבא ,ץראה תא ונשבכ ילוא .ידימ קומע ונב שרתשה
ונתוא איצויש השמה והימ ? היהי המ זא .ונלש שארב תוחפל .רבדמב ןמ
...אל חטב הז לבא ,עדוי אל ? הזמ
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]