2000 ילויב 1 הלגייבהו ידומח ידוא לש םימיאה עפומ

,שעמבו המזויב םיספא
,םוכחיתו ןונכתב םיספא
,רשע התיהש ,ןונבל תאיצימ דבלש
.םוחת לכב רתונ ספאה
,רוחאל םינחוב םא רמולכ
,קרב תלשממ לש הכרד תא
- ספא תעש עובקל הל ךחוגמ
....קיודמ רתוי הז ספא תנש

,אובת איה ןכא םא הרשפה תאו
,םיסואמ םירותיו ירחא
,םלשל ךרטצנ ירה ונא
".םיספא דואמ הברהבו

,ןודיס םירפא
23.6.2000 בירעמ ,"ספאה תעש"

הרדס שיגהל שירכה דבכתמ קרב תלשממל הנש דובכל
םכסל ידכ תוקיחצמ אל תויגארט-תוימוק תובתכ לש
.הלשממה לש םיילכלכה היללעמ תא
:היגשיהו הלשממה לש הלעופ לע םירמאמב ליחתנ
הל ןיא ןכלו ,םולכ התשע אל הלשממה
.םיילכלכ םיגשיה
.הלשממה לש םיילכלכה םיגשיהב ונקסעש ירחא
.םיניינעה ראשל רובענ

.ןורדסמב הנקזה :המיאה תרדיסב ןושאר קרפ
(ותביתכ תארשהבו ל"ז ןיול ךונח לש ורכזל שדקומ)

עמש אוה יכ ןופצל םימוחינ רוקיבל אב ידוא
תיבל עיגמ אוה .התמ הירהנ לש ןורדסמב הנקזהש
הנקזהמ ותמשנ יקמע דע עזעדזהו רקיב םש םילוחה
איבהש) הטיד העודיה תרמזה םע דחיב ,הקורזה
ליבומ אוהש ,הלגייבה םעו ,(םילוחה תא דדועל ידכ
.וראווצל םיבלכ רלוק םע

לכ .הנקזה תא שפחמו ודייב םיחרפ קיזחמ ידוא
ףאש ילב הפצרה לע םיקורז םישנאב אלמ ןורדסמה
ליבומ קרב .תובקרנ תויוגו םהילע לכתסמ דחא
לוק עמשנ .הנקזה תא שפחמו רלוקה םע הגייב תא
.הילע וכרדש הנקז לש בביימו שולח

?והשמ תרמא (הלגייבל) :ידוא
?התאו ,אל :הלגייב
.ינשה דצב שפחנ אוב ,אל :ידוא

החווצה תעמשנ בושו ,ינשה דצל םיכלוהו םיבבותסמ
.תסרדנה הנקזה לש

?והשמ תרמא (הלגייבל) :ידוא
?התאו ,אל :הלגייב
.ינשה דצב שפחנ אוב ,אל :ידוא

המכ תועיגמש דע םימעפ המכ דוע םישפחמ םה ךכ
ךורב" םירמואש םיטלש םע ,םולשל םתוא ךרבל תויחא
תונגנמש תורצוצחו "?ףסכה םע המ ,הלשממה שאר ךאוב
.םהירוחאמ

הפיא (תרומזתה לע רבגתהל ידכ חרוצ) :ידוא
?הנקזה
?הנקז וזיא :תויחאה
.(תוקיספמ תורצוצחה) תורצוצחה םע רבכ טקש :ידוא
.הרבעש הנשמ הנקזה
.הילע דמוע התא :תויחאה
?אתבס ךמולש המ ,הללאו ( הטמל לכתסמ) :ידוא
הילע תומשו הטימ תואיבמ תויחאה ,הנממ דרוי)
(הנקזה תא

הנעמל ללפתנ (ויניעב תועמד) :ידוא
,תומל (ןורג אולמב עודיה הריש תא תחרוצ) :הטיד
.הילע תווווומל

להנמ ,יקסלנימרט רמ לע םילכתסמ הלגייבו ידוא
הכומס הטימ דיל דמוע יקסלנימרט רמ .םילוחה תיב
.תוחמתמה תחאמ הציצמ תלבקב קוסעו ,ןורדסמב

?ןורדסמהמ הנקזה תאז (הנקזה לע עיבצמ) :ידוא
!ןכ !ןכ !ןכ (הזטסקאב) :יקסלנימרט
,יטילנא חמ יל שי ,תחא םעפ דיגהל לוכי התא :ידוא
.עדוי התא

אוהש ינפל אל ,החמתמה האפורל םלשמ יקסלנימרט
הלאמשו הנימי ח"ש 20 ה לש רטשה תא הלומ ףינמ
אוה .ותוא סופתל ץמאתהל הל ןתונו תויטסידאסב
.תוכבל ליחתמו שולתה תא הנממ חקול

האמבש ןכתי אל !ןוסא טושפ ,ןוסא :יקסלנימרט
החמתמל) .הככ הארי ילש החמתמ לש שולת 21-ה
ףוטשל יחכשת לאו ,תכלל הלוכי תא ,הכלמ הדות" -
רבדמ אל ינאו (תוכבל ךישממו ".וטואה תא יל
30 ירחא לבקמ ינאש הבולעה היסנפה לע וליפא
.עוצקב הנש

םירבדה דחא התיה היסנפהש עודי הז :הלגייבה
תורוכשמ לבקל ידכ תמדוקה םעפב םהילע םתרתיוש
.תולודג רתוי

,תומל (הנקזה ןוויכל ןורג אולמב תחרוצ) :הטיד
.הילע תוווווומל

הז לע דיגהל דחא והשמ קר יל שי :יקסלנימרט
םיילגרה לע הבמוב איבמו וליק שמח שיטפ איצומ)
בורמ השולחו הנטק הקאנ האיצומ הנקזה ,הנקזה לש
.(תושישת

םיאפורל דובכה לכ !יאופר סנ הז !היח איה :ידוא
!ונלש

.הילע תוווווומל ,תומל :הטיד

ינא וישכע ףסכ יל ונתת אל םאו :יקסלנימרט
דיינה ןופלטה לצלצמ) !הלעמל רתוי הל ץיברא
הזיא ,ןכ ?ןיטרמ ?הז ימ ?ולאה (הנוע אוה ,ולש
ילב ןמוזמ רלוד ףלא 15 היעב ןיא ?בל ?חותינ
לכתסמ) ... דוע קר ךתוא לבקל לוכי ינא .תולבק
ךיא ?ףלא רשע המ .םישדוח יצחו השולש (ןמויב
גדגדמ אל הז ?רתוי הלוע הימוגה קר םא ףלא רשע
הלוע הז יל ,אוהשופיאמ דרגת ,למזאה הצק תא יל
( קתנמ ) !רתוי

!םילוחב בשחתהל חרכומ התא :הלגייב

!סטרקופיה םע המ ךייחב :ידוא

... החמתמה לש שולתה יוא (הכוב) :יקסלנימרט
,יניבת (הנקזל) יל באוכ ךכ לכ הז ... שולתה
זא .דיתעב בוט רתוי תוריש ךל היהיש ידכ לכה
.(ןטבה לע שיטפה תא הל דירומ) ?ונייה הפיא

יייייאאאאא (טקשב) :הנקזה

!הילע תוווווומל ,תומל :הטיד

אאאאאאממממממממממ :הנקזה

ףסכה םע המ - דיגהל תנווכתמ איה :יקסלנימרט
בוש לצלצמ) .םכתומכש םישיגר אל םישיא ילדח אי
!ולה (וקה לע יקסלנימרט לש קנבה להנמ - ןופלטה
ןובשחה םע היעב תרמוא תאז המ ?עמשנ המ ,ןכ
לבא ?ףסכ דועל םוקמ קיפסמ וב ןיא ,הא ?ילש
!דיקפהל בייח ינאש םינמש םיק'צ ינש דוע יל שי
?תושעל המ ,אפור תויהל השק ,בלה בלה יוא .(קתנמ)

יייייייייביל בוהא ,ןוווווובשח חתפת (תחרוצ) :הטיד

רישיב םג ןובשח חתפנ !תינואג תא :יקסלנימרט
(תוכבל בוש ליחתמ) .תוכבל ךירצ םדוק עגר !ןושארה
... שולתה יוא ,שולתה

אאאאאאממממממממממ :הנקזה

ונתת רבכ יתמ - דיגהל הצור איה :יקסלנימרט
.םהל עיגמש המ תא םינכסמה םיאפורל

,תינמי יל תיארנ תאזה הנקזה (הלגייבל) :ידוא
.הבחסה ,רבכ תומתש בוט רתוי ילוא

ריכמ ינא ,עגר (וינפ לע העיפומ הרהנ) :הלגייב
.תדבועה תובשיתההמ איה ,התוא

.הנקזה לע תונמחר ינש דצמ :ידוא

.ס"של העיבצה איה לבא :הלגייב

,ףסכ ונתיאמ טוחסל הצור איהש אלפ אל :ידוא
!רבקיתש

.ךלש תוריחבה עסמל המרת איה לבא :הלגייב

,ןוכנה הלשממה שארל המרת ,הבוט הנקז :ידוא
.התוא ליצהל ךירצ

ושמ ,הלחא הז קרב" תתומע ךרד המרת :הלגייב
שאר היהי ,תוושהל המ ןיא ,ןמזה לע לבח ,ושמ
,יוניש הצורש תחא לארשי תושארב הבאבס הלשממ
םוצמצלו ,החימצהו םולשה םודיקל ,םעב עסשה יוחיאו
ללכב ךלוה אל ףסכה וגאדת לאו ,םייתרבח םירעפ
".קרב לש תוריחבה עסמל

?תותומעה םע יתוא וכביסש תונוזהמ תחא דוע :ידוא
?הזה שיטפה הפיא (בהלתשמ) !אלכל ךלאש חטב הצור
!הבמוב הילע דירוהל יל ןת

לע שיטפה םע הכמ הנקזל דירומ) :יקסלנימרט
.יתדרוה רבכ ,ךרוצ ןיא (הזחה

םייייי :הנקזה

םיאפורל ונתית אל םיייא - תרמוא תאז :יקסלנימרט
.רבכ םהל ונת ,דואמ השק היהי יבצמ ףסכה תא

!אמאה תא הל ץצופל :ידוא

!אבצב םכלש הגולפב התיה איה :הלגייב

!רהמ (יקסלנימרטל) !תוחפ אל !תמחול :ידוא
!טקשב הככ יל דמוע התא המ !התוא ליצהל

.יביב תחת התריש :הלגייב

!גורהל !ונלשמ אל איהש יתעדי :ידוא

.ותוא הלבס אל איה זא רבכ :הלגייב

ינאו ,בוט םעט םע ,תיטנגיליטניא הנקז :ידוא
...וווווווכ לש הלשממה שאר ינא יכ הל םג גאוד

.הנוזה ,ותיא הבכש לבא :הלגייב

!הנממ ץוח ,םלוווווו :ידוא

(בוש הזחה לע שיטפה םע הל דירומ) :יקסלנימרט
ןתית אל םא .םיאפור תתיבש ןאכ שי ,זכרתת ,ידוא
דירומ) יל שיש רעצה לכ םע ,ותומי םישנא ףסכ ונל
דירוהל ךרטצא ינא ,(בגא ךרדבכ ,הבמוב דוע הל
.חוטב תומת איהו שארה לע הבמוב הל

... תווומל תווומל :הטיד

הטיד תרמזה לש הלעב ,ןייטשניילק ימאמ סנכנ
.רישל ליחתמ דיימו

... ישקבתש המ ,יצרתש המ לכ :ימאמ

... הילע תווומל תווומל :הטיד

חדקא איצומ) ... ךליבשב השעא יחוכ לכב :ימאמ
... ךמסקב יובש (הב הרויו
(הנקזה לע תלפונ הטיד)

תוישיא" :לוקב עידומ לוקמרו הקעזא תעמשנ דיימ
,העגפנ הבושח תוישיא ,רזוח ינא ,העגפנ הבושח
דיימ עיגהל םלוכ ,תולטב תושפוחהו תותיבשה לכ
".ןוימל
םימש ,תויחאו םיחאו םיאפור םיעיגמ םוקמ םושמ
םהשכ םשמ התוא םיחקולו ,הקנולא לע הטיד תא רהמ
.ןורדסמב םילוחה לע םיכרוד

םע שארב רוח יל התשע ,ימאמ הדות :יקסלנימרט
ונתת אל םא ?ףסכה םע המ ,ה'רבח .הלש םירישה
אל הז .הנקזה לש שארה לע דירומ ינא דיימ יל
,םכתמשאב לכהו םד הברה היהי ,ללכב הפי היהי
?בל םכל ןיא

ינא םייימ ,םיייאמ ,םייייייאאאאאאאאמ :הנקזה
.האאאמצ

.וחקל םיאלקחה ,םימה ורמגנ :ידוא

םיאפור תתיבש ןאכ שי ,זכרתת ,ידוא :יקסלנימרט
ינא וישכע ףסכ יל ןתת אל םא ,ןמז ןומה רבכ
.התוא לסחמ

ללפתנ .וישכע הזל ףסכ ןיא ,תושעל המ :ידוא
.הנעמל

איה .הלש שארה לע שיטפה תא דירומ יקסלנימרט
.תקתתשמ

!רותב אבה :יקסלנימרט

ךלש תוירלופופהש יל םירסומ ,ידוא :הלגייב
.םירקסב תדרוי

לכתסמש יביב ינא המ !יתוא בילעמ התא :ידוא
,ןוילע דסחב איבצמו גיהנמ ינא ?םירקס לע ןמזה לכ
!יאקיטילופ אל

.שארה לע שיטפה תא טנייצפה לע דירומ יקסלנימרט

!רותב אבה :יקסלנימרט

ךלש תוירלופופה ,קיחצמ אל הז ידוא :הלגייב
םעפ דוע רחבית אל םא .םיזוחא ינש סונימל הדרי
אל ףסכ םהל ןתת אל םא .רצוא רש היהא אל ינא
!הלשממ שאר היהת

תרמא אל המל (ותושידאמ עתפל רענתמ) :ידוא
?רצוא רש היהת אל יללגבש ?הפיו רורב הככ םדוק
!חטשב םיעוצפ םיריאשמ אל !הלילחו סח (בהלתמ)

הרטמב טנייצפה לע שיטפה תא ףינמ יקסלנימרט
.ותלגלוג תא ץצורל

?גורהל המל?השוע התא המ ,םדא ןב עגר :ידוא
?בל ךל ןיא

הלשממה שאר ,הכלמ !יל שי אקוד :יקסלנימרט
תמורת לש רוזאהמ אופק בל ול יאיצות ,בל הצור
?תא הפיא ?הכלמ .םירביא

הכלמ תא םיאור םהש דע ביבסמ םילכתסמ םלוכ
הריאשהש תודבאתהה בתכמב .םיפוקשמה דחא לע היולת
תוסנכההו ,החמתמה לש תרוכשמה ךיא הריבסמ איה
תונש עבשמ תובוחה תא םלשל ידכ וקיפסה אל דצהמ
.הלש םידליל לכואו דומילה

בל יער ,שולתה שולתה יוא (הכוב) :יקסלנימרט
הכלמ .םולכ םישוע אלו הלשממב םיבשוי ,םכתומכש
הללגב קרו ,תב ומכ יל התיהש ,ילש הבוטה החמתמה
תומיטא ללגב לכהו ,הדבאתה הזה בושחה קבאמב יתחתפ
!םכלש בלה

דוע ינא וליפא ,ףסכ ול ןת ,ידוא רהמ :הלגייב
.שייבתהל ילב ךליבשב עיבצהל לכוא אל טעמ

.תלגלוגמ הפיטס יקסלנימרטל ןתונ ידוא

.םלוכל דומצ התא ,ונניב ראשיש לבא חק :ידוא
תא קלחת .וצרי םה םג ינממ תלביקש ועדי םה םא
.טקשב עיגמש ימ לכל ףסכה

הכלמ (לבחה הצקב תדנדנתמש הכלמל) :יקסלנימרט
תונהל ילכות אלש לבח המכ !ךתוכזב לכהו !ונחצינ
ואוב !ילט !הניר (תויחאל ארוק) .ןוחצנה תוריפמ
דדוגתמ והנימל לגסה) .ןוחצנה ללש תא םיקלחמ
לש בושיח יפל עצבתת הקולחה (יקסלנימרט ביבס
עיגמש אצוי .(ןובשחמב קתקתמ) .קתוו תקזחב הלכשה
ימי יוכינב .ראשב םיקלחתמ םתאו ףסכהמ 99% יל
בוש קתקתמ) םלשל ךירצ םכמ דחא לכ םכלש התיבשה
םכל דרי הז וגאדת לא ,ח"ש ףלא 10 (ןובשחמה לע
חוכשל אלו .האבה התיבשה דע שולתהמ םימולשתב
(הכוב) ?ןכ ,האבה התיבשל תרוכשמ ישולת יל ריאשהל
.(אצוי) םיחמתמה לש שולתה ,שולתה יוא

.התיבה םיכלוה ,הגייב אוב :ידוא

םירביא תקסורמ ,הנקזה .םיכלוה הגייבו ידוא
,ןורדסמב הפצרה לע הקורז ,יקסלנימרט לש ויתוכממ
הארנכ ,םולכ תרמוא אל ,ידוא י"ע בוש תסרדנ
.הטימה לע התוא םשו ,תוכרב התוא םיקמ ידוא .התמ

,היצילאוקב תויעב שי ,התיבה רוזחל ךירצ :הלגייב
?בכעתמ התא המל

רורב תויעבה ללגב אקוד ,שותיבח קותש :ידוא
יפלכ הלמח ןיגפהל ךירצו היצנדקה תא רומגנ אלש
ונחטבה הזמ ץוחו .בוש רחביהל ידכ הרבחב םישלחה
דואמ ינא ,םייקל ךירצ תוחטבה .הנעמל ללפתהל
.עדוי התא ,ןימא

הנקזה לש התמשנ יוליעל ללפתמ ,ויניע םצוע ידוא
.זוזל הליחתמ הנקזה עתפל .התמה

םיייימ :הנקז

,שיטפה תא חקול ,תינרות ןיע תא חתופ ידוא
ויניע םצוע ידוא .התמ איה ,שארה לע הל דירומ
אבה תוריחבה עסמב עיפות הנומתה .ללפתמו בוש
."םכנעמל ללפתנ" תרתוכה תחת ידוא לש

לכ הזחמ ותוא הזש ללגב דחוימב .בוצע שירכה םג ?ןוכנ ,קיחצמ אל
דיחיה יונישה .ןוטלשב ימו ,ריכבה ימ ,החמתמה ימ הנשמ אל ,םעפ
.םעפה םג ,שדחמ םעפ לכב יניצ רתוי היהנ הזש אוה
הז תא .הלטבאה תייעב תא םירתופ הגייבו ידוא - האבה םעפב
...לצא קר אורקל ולכות
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]