2000 ילויב 13 וליקב םינקחש - םויה קר

תרדס לש תע םרטב (?תינמזה) התריטפ לע שירכה עידומ רדוק ןוגיבו בר רעצב
ןיא : תוומה תביס .קרב תלשממ לש םיילכלכה היללעמ לע תננכותמה תובתכה
םג הארנכו ,הלשממה הצווכתה הז עגרב .בותכל ימ לע ןיא ןכלו ,הלשממ קוידב
שי שירכל .הפ אל אוה םגש ,דדובו ךומנ דחא קרב ידכל הלוכ הנידמה
דחא ונניא תופוגב תוללעתה לבא ,םילבוקמ אלו םיירטנצסקא םיקוסיע הברה
והשמ שדחמ ביכרי קרב רשאכו םא .תויטילופ תופוגב רבודמ םא םג ,םהמ
,תסנכה לש ןומא הל שיש הלשממ רמולכ) תיטרקומד הלשממ ול אורקל רשפאש
רוזחנ דוע ,(םיקית לש ןטק יתרפס דח רפסמב הב קיזחמ הלשממה שארו
.ילכלכה םוחתב הלש םידהדהמה תונולשכל

תרוחרחסהמ הרצק הקספה תושעל ןמזה עיגה ילוא זא
ונימי לש תירורהסה לארשיב תיטפשמהו תיטילופה
.םינופפלמה תנוע : תמאב םיבושח םירבד לע רבדלו
.האבה הנועל םינקחש שפחמ לודגה ףסכה הבש הנועה
תיינק לש קומא תצירל הסנכנ ר"תיבש עגרכ הארנ
תוימואל ילעבו םיסור ,םיטאורק .דיל אבה לכמ םינקחש
וליפא אלא הז קר אל .תויולג ץוביק שממ .ההוזמ אל
הלש תיגולואידיאה הביריה ימוחת לא שממ לש הרידח
יבגל ויתועדב קולח רתאה תווצ .א"ת לעופה איה אלה
יר"תיבה שכרה ילהנמ לש הבידנה תונרזפה רשפ
.("ףירח הברהו התיפב דחא ינאבו'ג יל איבת")
ילכלכ תונותשע דוביאב רבודמש םינעוט םינוליסחה
ןוויכל סארג ןשעמ לש תיטוקרנ תוררגיה ןיעמ ,יללכ
...ל הרצק ךרדה םשמו הטסקא

םנמא רשפא .יללכ ןפואב יטנגוורטסקאה ךלהמה דעב אקוד שירכה
ןמזמ אל ירה .רתוי הבוט הרוצב לצנל ולכי ףסכה תאש דיגהל
תונקל ןתינ הטמו ינוניב ןקחש לכ לעש ןותעב תובתכב ונרשבתה
קייודמה המשב וא) "הנותח" יכרצל תויסור תורוחב לש םלש ןומרה
הנידמב .("תינימ תודבע" תאזה םינשה תכורא העפותה לש רתוי
,םיבושח םיקחשמ ינפל תופיקז הניגפמ תימואלה תרחבנה הבש
.ןיינעה ךרוצל לספס ןקחש הזיא לע רתוול קפס אלל היה רשפא

םירכוז שירכה לש רתוי םינמאנה םיארוקה .תוניצרב רתוי וישכעו
הנחוא למסה יפלכ ןיגפהש והשמ תלזלזמה הדמעה תא
חפוקמה יגולונכטה אלפה דליו ,הצובקה ןמאמכ ודיקפתב
לוהינ גישהל היה רשפא םא תעדל שירכל השק דוע .םוק.שדד
לקש רשעב קיטסלפמ םירזיח י"ע הצובקה לש בוט רתוי
דצמ .תוחפ םילועו םידומח רתוי םה .השדח תיזכרמה הנחתהמ
הנחואו שדד לש הרקמב ,ישילש דצמ .םולכ םישוע אל םה ינש
םיביבחה הנוכשה ישנא םע תירקיעה היעבה .ףידע הארנכ הז
,סותא לע קר אל תנעשנ לגרודכ תצובקש םיניבמ אל םהש איה
הז .שדד ומכ תויטילופ יצח תויתימ תויומדו םיצרענ םינקחשו
הז לבא ,םינקחש איבמש ,ףסכ םיאיבמש םידהוא איבמ הז ,בלה
קסע םג אוה םינומה טרופסש הדבועה תא חיכשהל לוכי אל חטב
רוטטקיד אוה וליאכ ותוא להנל הקדצה םוש שדדל םג ןיאש
לש םנומאב הליעמ אוה הזכ רבד .תישילש םלוע תנידממ רגפמ
.ןוסאל וניארש ומכ איבמו ,םידהואה

ףוס הרק ,ןוכנ רתוי .ןוסא הרקש ןה תובוטה תושדחה
םידהואה ןורחא םגש ידכ לודג קיפסמ ןוסא ףוס
,ותוא ןיבמ הצובקה לש תילטנמ םירגתואמ רתויה
םיביזכמש הנוח'צה ישנאמ דרפיהל ףוס ףוס רשפאו
קיפסמ אל ןוסאה לדוג תא ןיבהל ידכ .םינש רבכ
םימודאש ךכ לעו ,השיבמה הנועה לע לכתסהל
רשפא םיינחורה םהיחא לש לוהינה תואצות תאש)
ןוסאה תא .תוחפ אל ,לבאדב וכז (הבוקב תוארל
ר"תיב דבלמש הדבועה עקר לע שופתל םג םיבייח
אורקל םימתבו תמאב רשפאש ץראב הצובק ףא ןיא
חרזא לכש םש הז םילשורי ר"תיב ."גתומ" הל
לגרודכב ולש ןיינעה םא םג וילא רבחתמ הנידמב
לש תיבה תרזוע לש היללעמב ילש ןיינעל המוד
םילאוטקלטניא לש םדקתמ רקחמ םוחת) והינתנ הרש
היוהה לש םיקד יכה םימינב הרושק ר"תיב .(םימודא
טלאקה ךרד תאז חיכוהל דואמ לק .תילארשיה
וא ,("ןאילימלמ ןטקוא לכ") ןופלח תעבג : ילארשיה
םיריש") םהלש םינוכרעמה דחאב םיששגה
תא הל שיש תרחא הצובק ףא ןיא טושפ .("םירעשו
.םידהוא להק ותואו תילארשיה העדותל הרידח התוא
לעופה וא הפיח יבכמ ומכ תועודיו תולודג תוצובק שי
אלש יהשימ וא והשימ בוחרב לאשת םא לבא ,א"ת
הפיח יבכמ הלודגה הצובקה לע לגרודכב םיניינעתמ
.לסרודכ ללכב הזו א"ת יבכמב רבודמש ושקעתי םה
הז ?ימ לש לעופה" ולאשי םהו לעופה לע ולאשת
רכומ תצק לצלצי ילוא דליפמולב ."?ידנליאת לעופ
רשקי םיניינעתמ אלהמ טעמ קרש יוכיס שי לבא
םיששגה לש ןוכרעמ ותואב ,רוכזכ .לעופהל ותוא
םעפ ידימ אקמיל תכלוה בלה תמושתו ןשקאה לכשכ
יביבא לת ןונח הנועו דליפמולבל ןופלט םימירמ
.תועט ,החילס .ןייטשמולב םשב

יווההמ דרפנ יתלב קלח
ר"תיב לש להקה - ילארשיה
הלועפב

גתומ ול היהיש תמ דחא לכ םינומה טרופס לש םידראילמה תיישעתב
תספדהל הנוכמ תאז םירוסמו םיקודא םידהוא לש תיקנע הצובק .הזכ
לבא ,ה'רבחהו שדד תא הנמימ תאזה ףסכה תנוכמ וישכע דע .ףסכ
.יבאז םשב שדח רוחב הנוכשל אב .רמגנ הארנכ הזה קחשמה םויה
ליחתמ הז וישכע לבא שיאה לש םיעינמה תא יתנבה אל הלחתהב
תא אקוד הנקשכ השוע אוה המ קוידב ןיבה אוהש רורב .רהבתהל
לע ףסכ רתוי הברה איצומ אוהשכ השוע אוה המ רורב .ר"תיב
איה ילש הקזחה ןטבה תשוחת .ול בייוחמ אוה רשאמ הצובקה ביצקת
ץרא לש יחסהו העיזה .תימוקמ הצובקב ללכב ןיינועמ אל יבאז דגש
.וליבשב ןיינעל אל הז ץראהמ תוצובק לומ םיקחשמו םפש םע הנטק
.תימואלניב הצובק לש תוסנכה םע תימואלניב הצובק הצור יבאז דג
שי ץראבש ןמזמ רבכ ןיבה לכש ול שיש דחא לכש ומכ עדוי אוה
קט-יהב ומכ תצק .לוהינ ןיא ,המ קר ,הזמ רתוי וליפאו םיבוט םינקחש
םילבמטה םישנא 200 ל רבעמ הלדג הרבחש עגרמש ונלצא
הכמה דע וא ,יאקירמאה עיקשמה אוב דע התוא םיסרוה הלהנהב
לבקל ידכ .("ילארשיה קט-יהה לש לגדה תניפס" ע"ע) תבאוכה
.רדסב הזו הלאכ תואצוהל עיגהל םייתניב ךירצ תוימואל ןיב תוסנכה
.קיפסמ ול היהיו ול שי ,יבאזל וגאדת לא

עוציבהו ,ןוכנ יבאז לש שארה תא יתטלק םא
דע תונוע יתשמ רתוי חקי אל הז ,ןיקת היהי
עבונש יתימאה לאיצנטופל עיגת ר"תיבש
ומכ תופילא חקית רמולכ ,הלש םידהואהמ
,א"ת יבכמ ,לסרודכב הלש הליבקמהש
תמועל ,בוט לוהינ םג .הנש לכ ךרעב .תחקול
.וישכע רבכ תאז תושעל השקתי ,תאז
קיפסמ אל הזו ,יתצובק טרופס הז לגרודכ
.הצובק שבגל םג ךירצ ,םינקחש תונקל
םג ךירצו ,בוט ןמאמ ךירצ הז ליבשב
שי ,תושעל המ .קחשל רמולכ שבגתהל
.ףסכב םינוק אלש םירבד

- םישירכ םע דקור
יבאז דג

תצובק תא רוחבל לש תועטה תא םישועש םיכרה םידליה לע יביל
."2000 תנשב לבאד" ומכ םיראופמ םיארנש םירבד יפל םהלש תומולחה
יאו ץראב ר"תיב לש תופיצרב םישולשה תופילאה ירחא םישימח ליגב םג
הז לע חמה תא ונייזי םה ימואלניבה שרגמב ר"תיב לש םיגשיה וליא
יבגל וקדצי םה .הזה ףלאב םגו תאזה האמב תוכזל םינושארה ויה םהש
,שערל דוגינב .םירקי םידהוא ,ףלאה תא םהל ונתת לא לבא ,האמה
תנשב אלו 2001 תנשב קר ליחתמ ףלאה תומדקומה תועידיהו םילוצלצה
היהי האמה תצובקל .0 תנש אלו 1 תנשכ תרדגומ ושי תדיל .2000
ר"תיבש תונעטל םינכומ ויהת .השק האמ םג הארנכ .השק ףלא הארנכ
םינקחשה לכ תא הנוק איהש ללגב ימוקמה לגרודכה תא תסרוה
דע םיתיעל ועיגהש) לסרודכב יבכמ דגנ םינעוטש ומכ ,םיבוטה םילארשיה
הכומנ הגרד ,ץוחב לארשי םשב הלש םיקחשמב ץחומ ןולשכ ילוחיא ידכ
איה הלאכ תונעטל הבושתהש ורכזת .(שפנ לעוג לש דחוימב
.תוניינעמ אל טושפ ןה .םידהואה תא ןיא תורחאה תוצובקלש


תוצובק ידהוא ר"תיבל םישחורש לוזליזהו האנישה ילאסקודרפ ןפואב
.הצובקה לש םידהואה סיסב תא םישבגמש םירבדהמ דחא אוה תורחא
םישנא לש הצובק לכש אוה היגולויצוסב םייסיסבה םירבדהמ דחא
איה הזכ ויא םאו ,דגנתמ ינוציח םרוג חכונל רקיעב תשבגתמ
לש הנטק הקירי השועש המ השוע אל יבויח קבד םוש .ותוא האיצממ
םידגנתמ ויהי דימתו ויה ר"תיבל ."ונלשמ" דחא לע דגנתמ
הז .האניש בורמ םיקורי ,האנש יפשונ הז המ ,האניש יפשונ "םיפורש"
אלו יוויטקיבוא אל הז ,אל וא ושעי ר"תיב ידהואש המל רושק אל
ךרדב ןאכ רבודמ .תישיא הרוצב הז תא תחקל ךרוצ ןיאש ךכ ,ישיא
םקלחב םיכיישש םידוריפו תולחמבו םמצע תא םיהזמ םישנא הבש
בוט לגרודכ השועש המ טושפ םקלחו ,יטרפ ןפואב תילארשיה הרבחל
.ידמעמ וא ,יטילופ יוהיז - היקרוט וא הילטיא הילגנאב םג
עתפל וניביש לעופה ידהואל תשומחת ןאכ קפסמ ינאש הנכס ןיא
לע ךלכללו אונשל קיספהל םיכירצ םה ר"תיב תא שילחהל ידכש
ידהוא תושפכה לש ךלהמה ."ר"תיב ידהוא לש הכומנה המרה"
בושח אוה רשאמ לעופה ידהוא לש תוהזל בושח תוחפ אל ר"תיב
דהואה ביטל רושק אל םג הז .ר"תיב ידהוא לש תוהזה שוביגל
תאז םיגדהל ידכ .לעופה ידהוא לש סותאה תוטשפב והז ,שיפכמש
ברע הרמא רוניל תיריע : יטילופה רושימהמ אמגודב שמתשא
המכ דע .יביבל עיבצהל "יטנגיליטניא אל" הזש תונורחאה תוריחבה
רבתסהש דחוימב ,ביחרהל ךרוצ ןיא תאזה הרעהה "תיטנגיליטניא"
לש התונגב בירעמב הבתכ ןמזמ אל הבתכ רוניל תיריע התואש
דחוימב יתרחב .(קרב - ירק) המצע הלש "תיטנגיליטניא"ה הריחבה
לאמשה יעיבצמ לש ןוילעה ףרה תא תגצימש רוניל תיריעב
תעדוי םג איהש "רנוילימ תויהל הצור ימ" ב היעוציב יפל רבתסמו)
יוהיזה ילעב םישנאב םימכחהו םיבוטה םג רמולכ .(היווירט טעמ אל
רבד אוה הזכ ינללוכ גויתש בטיה םיעדויש ,הזה םיוסמה יטילופה
תוסנל תועמשמ םוש ןיאש ןאכמ .הזה חפב םילפונ ,ומצעלשכ רגפמ
אל םדא אוה יביב עיבצמ התניחבמ .ןויגהב רוניל תרבג םע רבדל
שי לשמל םיכ"חה ןיבמש הדבועה לע עיבצהל לוכי התא .יטנגיליטניא
חש קחשמ יביבש וא ,ןימיה ישנאל םימדקתמ םיראת ילעב רתוי
יקסנרש .תוריחבה ינפל יקסנרש לומ וקחיש םהינש) קרבמ בוט רתוי
,הפ תובושח אל תודבועה .(וקית גישה יביבו ,הינש ךות קרב תא ערק
.יאמקו יטבש ןיינע הז

יתאלפתה) הפ יתבתכש המ וארקי לעופה ידהוא לכ םא םג ןכל
םורופב יל וריאשה םהמ המכש תועדוה יפל הלאכ המכ שיש תוארל
.האנש לש רישע ץברמ ותוא תא קיפהל וכישמי םה ,(רתאה לש
ןיב רשקה המ .ןיינעה לכ המ וניבי אל וליפא םבורש חינהל ריבס
םייטבשו םימילא םילטרדנאינ תרובח םה ר"תיב ידהואש הדבועה
"םה"ש "עודי" ירה הזו ,(ןבומכ ,םיקרוטה וא םיטירבהמ רתוי הברה)
לש םימודאה םילילאה יעוציב ןיבל ,(םינגב היעב הארנכ) הלאכ
םהלש האנשהש םהל ריבסהל ולכות אל ?תראופמה תיטסילבאדה
לש יומידב שמתשהל םא .רבדב היולת הנניאו ,תיוויטקיבוא הנניא
ןבאה םג" - התואמצע יבגל תישונאה שפנה לש השוחתה לע הזוניפש
רתוי יומיד ילוא וא ,"המצע תא העינמ איהש תבשוח ריואב תקרזנש
םה הלגי גדהש יופצש ןורחאה רבדה" - רחא ףוסוליפ לש עלוק
הצורמ קיפסמ םג הארנכ אוה ,לשמל םודא גדב רבודמ םא ."םימה
חיגמ ,רועפ הפבו בער ,הרוחאמש בל םישל אל ידכ ומצעמ
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]