2000 טסוגואב 30 עגתשה תיבה לעב

:הגייבה רבד
םא
ןיא
םחל
ולכאי
ואדיו
- ונרכה אלש ינוטלש בצמל (בוש) ונרבע ולא םיפורט םימיב .לארשי בוט רקוב
ןיידע לבא) ודרפנ תקקוחמה תושרהו תעצבמה תושרה וב בצמ והז .תיתמועל תסנכ
םיתיעלו הנוש םוי רדס תולהנמו ,(תויושר יתשל תונידמ יתש לש קוח וריבעה אל
בצמ ווחש תונידמ לש הרושל לארשי תא תפרצמ וזה האלפנה תוחתפתהה .ךופה
.ךורב ןרכז יהי .דוע ונתיא ןניאו הזכ

דוע םייתנש ינפל קר םא .ןבומכ ילכלכה םויה רדס לע הכלשה םג שי הזה ןאגלבל
(!הפצוחה יוא) דועו ץציק וליפאו רדוסמ ביצקת ריבעהל חילצה ,ץרפב ןוטלשה דמע
ונסנכנ תמדוקה הלשממה תא ליפהל טלחוהש עגרמש ירה ,ולש תרגסמה לע רמש
תוכזב רקיעב ביצקת ריבעהל רצואה חילצה הבש ,הרצק הגופה התיה .רורחסל
קיפסמ הלשממל שי וב דיחיה ןמזה דימת איה היצנדק תליחת ןכש ,ירטה ןוטלשה
הלע סמב המרופרל ןויסנהו ,ביצקת קר היה הז םעפה .הנטק הכפהמ תושעל חכ
.ןשעב

ךילהת ,(הגייב ,התוא תקחיש) ביצקת תרבעהב םידקתה תרסח החלצהה תורמל
תא ריבעהל הלוכי אל היצילאוקהש קר אל ,תעכ .ךשמנ ןוטלשה לש תוררופתהה
.הניקת תילכלכ תוינידמ להנל הנוצרב וליפא וא התלוכיב םא קפסש אלא ,המרופרה
ביצקתה רשוא ןמזמ אל .התע תעל ןיא הארנכ אבה ביצקתה תא ריבעהל חכ
וליאכ יתשמ בכרומש "ונירש" םורופ .ידמל בוצע הארמ .קרב "תלשממ"ב
ךירצ אלש זכרמה תגלפמו ,העונכהו תררופתמה "תחא" לארשי תגלפמ ,תוגלפמ
ןחלושל ביבסמ קרב םע דחא רדחב ובשי הלש יטילופה ףקותה לע םילמ ריבכהל
יד ישוקב הב שי תעכש ,הנש ינפל לש הבחרה הלשממה ךרוצל דחוימב ךראוהש
היהי המ םהל םירמוא קרבו הגייב ךיא ועמש םה הצחמל קירה רדחב .ןיינמל םירש
ותמשנ יקמע דע בלענ להק ותוא .התוא דירוהל יתמו דיה תא םירהל יתמ ,ביצקתה
,רקי ארוק ששח לא .דגנתמ התוא קחשמו ("!?ונחנא ?תויטילופ תוטנוירמ ונחנא")
.תסנכב ודעב עיבצי איהה הבישיב להקה אוהש ומכ שגוי ביצקתה םא םג

?תסנכהו .עגרכ הלשממה תיארנ ךכ
תא תגגוח ,תוחפ אל תררופתמה ,תסנכה
הכורא הרוש הריבעמו ןוטלשה ןסר תרתה
םיילאירוטקס ,םיינרזפ םיקוח לש
םיבושח םיקוח המכ םגו ,םייטסילפופו
שי לזמה הברמל .היסולכואה םע וביטייש
יגוס ינש ןיב לידבהל הטושפו הלק ךרד
הגלפמה י"ע רבעומ קוחה םא :םיקוחה
םדקתמו רואנ קוח והזש ירה ,הב תרחבש
,תללוכ תיתכלממ היאר ךותמ אב רשא
הגלפמ העיצהש קוח .ולוכ םעה םע ביטייו
לע בר וקזנו ,רתוימו יטסילופופ אוה תרחא
ןוסא אוה תדגנתמ הגלפממ קוח .ותלעות
יפסכ לש לוצינו לוזלז ,תורודל היכב ,ימואל
םיאקיטילופ לש תויראלופופ תורטמל רוביצה
ימל וליפא קיזי קוחהש םיניבמ אלש םינטק
- ול םיגאוד םהש (!תויניצב) םינעוט םהש
!דיימ הריקח תדעו םקות

האירקב ורבעש הלאכ ןיב ,הקיקח יכילהב עגרכ םיאצמנ ולאכ םיקוח העשת
עבוקש קוח ריבעה רבכ ץרפ רימע .םתקיקח המייתסהש הלאכ דעו תימורט
9 רחאל קיסעמ ידבועל םתכיפהו א"כ ינלבק ידבוע תקסעה יאנת תאוושה
םג ענמנ אל ץרפ לבא ,הלשממל אלו קשמל רקיעב איה ןאכ תולעה .םישדוח
ןרקב הנמלאו ןמלאל תויוכז תאוושהלו ,םומינימה רכש תלדגהל קוח שיגהלמ
.(קשמל תוכלשהה דבלמ) לקש דראילמ 7.5 לש תללוכ תולעב היסנפה

,םידליה תואבצק תלדגהל קוח ףוחדל םיסנמש םייתדה םג םיצור לודג ףסכ
תוכורב תוחפשמל ןהינימל תומורת דועו ישימחה דליהמ הדילה קנעמ תלפכה
ורדסי זא ,םיברעל םג שי םידלי תוכורב תוחפשמש חוכשל אל ,ןכ הא .םידלי
.ינורקע דואמ לכה ,הלילח תינעזג הרוצב אל ,ולבקי אל םהש הככ קוחה תא
אוה) לאילמג הירא תא ריכזהל ילב הז .ונילע ןטק .לקש דראילמ יצח כ"הס
ריבעהל הסנמ הישעו הינב לש ץרפבש ,(רחא הירא הז ,החילס ,הא ...יאאאכז
תללוכ תולעב םינש 10 ב ירוביצה רוידל רויד תודיחי 3000 תפסות לש קוח
םינהנש םייתד הברה שיש הדבועל רשק םוש ןבומכ ןיא .ח"ש דראילמ 14 לש
ןה דבלב ולש רוביצל גאוד לאילמגש שירכה לש תוזימרה .ירוביצ רוידמ ונהיו
.היופ .תינלאמש תרוקשת לש העורפ התסה

!הלילחו סח ?טקשב ובשי םיסורהש םיבשוח םתא זא ,םייתדה התוא וקחיש
תוגלפמה לכמ םיסור י"ע תופחדנ םילקש דראילממ רתויב םילועל תובטה
ןיאש רמא ימ .ודחאתה לארשי לכ ייסור .תחא לארשימ רבדנל הפוס ללוכ
תיטרפ קוח תעצה לש תורעתסה עצבמבו ,תושעל הלידגה הפוס ?םעב תודחא
הלעת תיסורה הליבחה .םידדוב םילועל ד"כש ,ראשה ןיב ,רדסל הסנמ איה
!םניח-יניח - ח"ש דראיליממ רתוי

לאכימו ןוזשריה םהרבא ומכ ,ןטקב םיבשוחש םירזול םיכ"ח המכ םג שי
תבצק תפוקת תכראהו םיצאנה תופידר יכנל םיקוח ריבעהל םיצורש ןמלדונ
.הרוק .תמאב םינכסמל ורזעיו ח"ש ןוילמ 125 קר ולעי דחיב םיקוחה ינש .תוכנה

הכפה המצעב הלשממהש איה םירוטקסה ץראמ תינשדח יכה הרושבהש אלא
יתלב הארנכ ןה תוריחבש הניבמ הלשממה וב בצמב .אוצמ תעל רוטקסל
בושחה יטרפה סרטניאל תגאוד המצעב איה ,האלהו הנממ תוירחאהו ,תוענמנ
י"ע םעל ףסכ תרזחה לע רבכמ הז ונרשבתנ ךכ .תיטילופה התודרשיה - הלש
ןיא .(םיעושעשו םחל - רתוי קייודמה יאמורה םשב וא) הינק יסימ לוטיב
םעפ תוריחב ךירצ םא - אוה ךופהנ .םיסמ תדרוהל תודגנתה םוש שירכל
תא הווש הז ,ונלש סיכמה תופנוטמה וידי תא קיחרי ןוטלשהש ידכ יצחו הנשב
רוזאב אקוד הגייבה ונדידיו ,קרב רמ לש תימואתפה תובידנהש אלא .ריחמה
המכ הלעמ ,חתפב תוארנ תוריחבשכ קוידב ,היזיולטהו ואדיוה לש רצה
.תוגונ תוהימת

המל ,ףסכ הריזחמ תיתרבח המצעל תארוקש הלשממ רבכ םא :הנושאר ההימת
ריחמ רשאכ ואדיו ללכב המלו ,ואדיו ןמצעל תושרהל תולוכיש םייניבה תובכשל
תנש תחיתפ לע םויא שי ,חטבוהש המ תא ןיידע ולביק אל םיכנה ,הלוע םחלה
?הנקז וזיא ...הירהנב הנקזהו ,םידומילה
ונל םינייזמ המלש הנש ?הסנכה סמ אל המל ,סמ דירוהל רבכ םא :הינש ההימת
ךירצ ,המ קר ,הכרב ןכא .וטנה תא ונל לידגתש סמב המרופר היהתש חומה תא
רשפא םואתפ .םירחא םירבד ןומה וסמי זא ,אוהשופיאמ איבהל ףסכה תא
תתל אל המל זא ,היוצר המרופרהו ,תתל ףסכ שי רמולכ "םעל ףסכ ריזחהל"
לש היצקיפהמ ירה .תיקלח וליפא ,ערה דצה ילב המרופרב בוטה דצה תא
.יוסימהמ קלח לע ץרפ רימעל רתיו הגייבשכ ןמזמ רבכ ונדרי "תחא השקמ"
אוה ם"וכע תולכלכו אוביה דודיע רמולכ ,ל"וחמ םלוכש הכירצ ירצומל ףסכ
םויהמ ותוא ריבעהל םיבייחש ךכ ידכ דע ,ץחול וליפא ,ידיימ ,יחרכה עתפל
יאקיטילופכ וימורעמ אולמב ןאכ הלגתה קרבש וא יל המדנ קר הז םאה .רחמל
.הטעמה ןושלב ,ענמנה ןמ אל הז ,ירעצל ?הררש ףדורו ילאירוטקס 'ז גוס


ונל ונינבש תידוחיה תיטילופה תכרעמה לש ףיקמ חותינל ןמזה עיגה וישכע
םעפב ילוא לבא דיגהל המ הברה שירכל שי הז לע םג .הזה בצמל האיבהשו
הז הלשממבו תסנכב םיספאה םוקמב ןוטלשב תויח בולישש תויהל לוכי .תרחא
הרוצב תיאמורה םיעושעשהו םחלה תטיש תא ונצמיא רבכ אליממ .בוט ןויער
היה סוס אמורבש ומכ כ"ח תויהל זע הזיא םג חקינ אלש המל ,רתויב תיראגלוה
...תא חקינ םא הלעת קר חטב המרה זא ,זע אל םאו ?רוטאנס
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]