2000 רבמטפסב 27 !ודחאתה - םלועה לכ תוסרוב

לבקמש ,קוחר רתוי טבמ םעו ימיטפוא רתוי תצק והשמ ,הנשה שאר דובכל
תונידמב םויה םישענש ,ונל םירושק אל הרואכל םירבדמ ולש הארשהה תא
רתוי בורק ונתוא םיליבומ לבא ,םירחאכ םיבישחמ ונאש םישנא י"עו תורחא
ונתיאמ דחא לכו ,ללכב תונידמ ויהי אל יכ תורחא תונידמ ויהי אל וב םויל
ךכ ידכ דע שפיט ךכ לכ אוהש ,ץראה רודכ לש ינשה דצב םדאב םג ריכי
.ויחאכ ,הטמל שארה םע ךלוה אוהש

רתוי תונמואלמ קחרתמו ,דחאל ךפוה ונלש םלועהש םיארמש םירבדה דחא
- הינמרגו הינטירב לש תויזכרמה תוסרובהש הדבועה איה םעפ יאמ
.דוחיא לע תועידומ ,(תורמו תושק תובירי ויה ןמזמ אל דעש תונידמ)
םירבדמ רבכו הרצונ אל ןיידע (IX ארקיהל הרומאש) תפתושמה הסרובה
.הפוריאב תוסרוב דוע םע ילואו ,דגנו דעב ,ק"אדסנה םע תורבחתה לע
והשימש ילב הקד תרבוע אל עגרכ םייח ונא ובש םלועב
,תוינמ .הפיצר הרוצב ,ףסכ הברהבו ,הנוק והשימו רכומ
לכה .טנרטניאב םיישיא םיסכנ םג הנורחאלו ,עבטמ
טפסורקימ לש וז ומכ הינמ .ןועשל ביבסמ הינקלו הריכמל
רצק ןמזו ,ק"אדסנב ב"הראב קר אל תרחסנ םויה רבכ
,טנרטניאה תרזעב םש תויטרדנטסה תועשה ירחאו ינפל
לוכי התא עגר לכב .קוחרה חרזמב םגו ,הפוריאב םג אלא
תועש תא ביחרמ טנרטניאה .הינמה םע קסעתהל טילחהל
,תולמע לש םיפירעת תדרוה הפוכש הז םצעב אוהו רחסמה
ושעי אל םאש תוניבמ תויתרוסמה תוסרובה .היצזילבולגו
.תושעל תוליחתמ ןהו ,תויתורחת תויהל וקיספי ןה והשמ
הפוריאב תדחואמה הסרובה לע הזרכההש ןימאמ ינא ןכל
תוסרובה .םיוסמ רוחיאב עיגהש ןושאר דעצ קר אוה
גשומל דואמ תורושקו תוינרמש ןביטב ןה תויזכרמה
.תוימואל - ןורחאה ןמזב רהמ ההודש

.עבטמה אוה הנידמ לש רתויב םיבושחה םינממסהמ דחא
לש יזכרמה קנבה תא םג יאוול רצותכ ףיסוהל רשפא
תוינידמה לעו עבטמה תקפנה לע יארחאש) הנידמה
ךרעה תורינ םירחסנ הבש) הסרובה תא םגו ,(תירטינומה
.(ימוקמה עבטמב הנידמה לש םייזכרמה םינרצנוקה לש
גשומה ןיבל תולודגה תוסרובה ןיב קודהה רשקה םג ןאכמ
הזה ביציה הנבמה .םואלה תנידמ לש ןהמ קוחר הרואכלה
תקיחמ לש ןוויכל ןורחאה ןמזב דואמ הקזח הלטלט רבוע
.ןוההו רחסמה לע תורחתה תבוטל הלאה םואלה ינממס
תא התרי הארנכו ,ףתושמ עבטמ לע הטילחה םג הפוריא
תיתימא תימלוע הלכלכ לש התריציב הנושארה היריה
תואיצמה לעמ ףאה תא תצק םירהל לגוסמש ימ .תחא
תוארל טלחהב לוכי ,םיפוכת עבטמ יעוזעז לש המוגעה
ןטק אל דעצ דוע ךכבו ,תחא הלכלכ ,דחא עבטמ קפואב
.תחא תושונא לש ןוויכל

ןיטולחל קחמי ימוקמהש בושחלו להביהל ךירצ אל
ושרדיי תימוקמ תוברתו רולקלופ ,תופש .הזכ ךילהתב
םישנאש תורמל לבא .רתוי וליפאו תוחפ אל הזכ םלועב
הפש דומלל םג דובכ רחא וצלאיי םה םהלש הפשב ורבדי
םג ,ןכ) תילגנאה הפשה תויהל תנמתסמש תימואלניב
חישה תא ועדי םישנאש תורמלו .(םיחופנ םיתפרצ ,םתא
םורתלו םינפהל וכרטצי םה םהלש ימינפה יתוברתה
תוברתה לש דוחיה ךותמ תימלועה תוברתל ליבקמב
לש עטקהמ ףוס ףוס תאצל דחוימבו ,םהלש תוישיאהו
- םלועה לכמ םינמואל לש תנומסת) "םלועה זכרמ ונחנא"
.(םיקאריעו םילארשי ,םיתפרצ ,םיטירב ,םיאקירמא

תולטבתההש שיגדהלו דואמ רהזיהל ךירצ ןאכ
דווילוהמ האצומש "תימלוע" תוברת לומ לא תוספאתההו
דחוימבו ,"תוברת" גשומל ךופה .ךופהה רבדה קוידב איה
תוברתה לש היצזיראגלוה לע ."תימלוע תוברת" גשומל
,הינרופילק - קרוי-וינ וקה ישנא לש החולשכ תימלועה
םלוע ישנאו םיאפוריא קר אל הנורחאל עומשל רשפא
רוטילקתה תא האר) םיאקירמא םג אלא ,ונומכ ישילש
.("ןשייקינרופילק" - "סרפפ ילי'צ טוה דר" לש ןורחאה

תובר םינש .הזה רשקהב ימיטפוא תויהל טלחהב רשפא
וטילחהש םהינימל םיצירע לש םתטילש תחת ונייה ידימ
תדלומה ןעמל ברקב תומל" ללכ ךרדבו ,ונליבשב בוט המ
לש יפוסה הלוסיח .ונרובע ורחב םהש המ היה "הבוהאה
תושונאהש ידכ יחרכה אוה ימיטיגל ןויערכ תונמואלה
ללוכ ,הזה רשקהב תונידמה לכ לע ץחלהו ,םדקתהל לכות
רהזיהל בוש ךירצ .דימתמ רתוי רכינ ,ונלש הנידמה לע
ידימ קד הזה וקה .תונמואלל תוימואל ןיב לבלבל אלו
הזש ךכ ,שטשוטמ וליפא אוה בורלו תילארשיה תואיצמב
ידכו ,ןופצה תא םידבאמ ונתיאמ םיבוטו םיברש אלפ אל
דצמ םייטסישאפ םינמואלל םיכפוה הזיחא תדוקנ אוצמל
םיימואל יטנאל וא ,("םבבי םבבי יברע ףורשנ אוב") דחא
שארב המ םושמ יל דהדהמ ןורחאה ןמזב") ךופהה הרקמב
תוקפסו ? היה הז המ ...ילשורי ךחכשא םא - ןשי טפשמ
("? אל וא םולש ליבשב א"ת תא ריזחהל - יב םירקנמ

םע היושע רתוי תויתורחת תויהל תוסרובה לש המחלמה
ימלועה ילכלכה זכרמה לש הינומגהה תא לסחל לזמ תצק
תוריהזל עמשיהל ורחבי םיאפוריאה םא .קרוי-וינ רמולכ
,ב"הראמ תוסרוב םע דוחיאמ הזה בלשב ענמהלו םהלש
קסרתמה ורויה םאו ,קוחרה חרזמב תוסרוב תבוטל יוצר
שי ,ול וננכתש יזכרמה םוקמה תא רבד לש ופוסב סופתי
תעונת לע תיאקירמאה הינומגהל דגנ לקשמ רצוויש יוכיס
ללכ הלכלכב תיאקירמא הטילש ענמיתו ,תימלועה ןוהה
.תידיתע תימלוע

יאקירמאה רלודה ונניאש ימלוע ללכ עבטמ לש ותריצי
תוביציה רסוח לש ףוסה תא ןמסת איה .םלוכל היוצר היהת
לגעמ רוגסתו ,םלועל םיימואלה תועבטמה ואיבהש
קוחר אלה ןמזב ומכ דחא הרמה רב ךרעל רוזחנשכ
בולישל ינורקעה סיסבה .דיחאה דרדנטסה היה בהזהשכ
הנמאה תאז .תיפוריאה טכירטסאמ תנמא איה תולכלכה
תונידמ דומעל תוכירצ םהב םינוירטירק תעבוקש
,היצלפניא תמר) דוחיאל ףרטצהל תוצורש תויאפוריא
םלועב תונידמה ראשל הנמאה לש הבחרה .('וכו ןוערג
חורב תילכלכ תוינידמ לע דיפקהל תושרדנ וישכע רבכש)
לע רומשל תושרדנו ימואלניבה עבטמה ןרק י"ע תאז
אל - ימואלניבה רחסה ןוגרא י"ע תנגוה םיסכמ תוינידמ
.דחא םלועל דחא עבטמ דיתעב רשפאת ,(קדצב דימת

תונידמ לש םייקה רדסה רוערעב תירקיעה "המשא"ה
םיילכלכ םיקוח ,ןהלשמ םלועל הרוגס הלכלכ םע םואל
איה ןהלשמ תוסרובו ,ןהלשמ ימואל ףסכ ,ןהלשמ םייטרפ
הרצונש םיכילומ יאצח תססובמ םיבשחמה תייגולונכט
תליחת הילעמו ,לישבהל הקיפסהו םירושע המכ ינפל
רבכ לבא לישבהלמ הקוחר ןיידעש טנרטניאה תכפהמ
היהש יזיפ םוקימש הריהבהש ךכב הלש תא התשע וישכע
תולע" ומכ םיילכלכ םיגשומו ,םיקסעל יטירק רבעב
שקה" אוה טנרטניאה .םתועמשמ תא ודביא "שופיח
תוסרוב דוחיאל עגונש המ לכב "למגה בג תא רבשש
.הזמ רתוי אל םא ,םיימואל תולובג שוטשטו

ולשכנ (e-cash) יפולח עבטמל םייטנרטניאה תונויסנה
תיגולונכט העפותכ טנרטניאהש רוכזל ךירצ לבא ,םייתניב
קחורמו טשפומל ףסכה תא ךופהל ךרדב ךבדנ דוע ףיסומ
.ונלש תורטשה לע תועיפומש תוימואלה תויומדהמ
הקיזחמש תבשחוממ תיאקנב תכרעמ לש ינלטקה בולישה
תשרו ,תיטנגמ הידמ לע םיטיב תרוצב ףסכה ימושיר תא
םלועה יבחר לכל הלאה םיטיבה תא תרגשמש תרושקת
גשומ תא טישפמ ,םלועב ןחלוש לכמ רותפכ תציחלב
טסקטנוקה תא קחומ חרכהבו ולש תוימשגהמ ףסכה
.תונורחאה םינשה תואמב היה אוה ובש ימואלה

דואמ הרואכל תוסרוב גוזימש שירכל המדנ ךכ
דואמ ןוזח לע רחשה תיילע תא ןמסל יושע דוע יטסילטיפק
עקפות ובש ,יטסיכראנא השעמלו רוקמב יטסינומוק
תלוכיה ןוהה ילעבו םיימואל םיגיהנמ לש םיידיהמ
תא להנל דציכ לאודיבידניאה רובע עובקל תיטסילופונומה
רוציה יעצמא) "םתרזע" רובע םלשל וילע המכו ויקסע
רוחסל ידכ םעפ .(תיטסינומוקה היגולונימרטב םהלש
םידדוב םימרוג ךרד רובעל ךירצ תייה ,לשמל ,תוינמב
ךל ןיאש ןונגנמהו ףסכה תא םהל שיש היה םהלש דוחיהש
םלועה םג וישכעמ .םלשתש וצר םהש המכ םהל םלשלו
הדמ התואב דחא לכל שיגנ - "חוטש"ל ךופהי יקסעה
.טעמכ

קפואב תיפוטואה תורשפאה .ריהז תצק םג תויהל ךירצ
ונל ריכזהל הכירצ ונלש ומכ היפוטואמ חכופמ םלועב
,היגולונכט לכ לש הצומיא םע תויעבו םינוכיס םג שיש
וא .טנרטניאו םיבשחמ ומכ לכ תרדוח היגולונכט דחוימבו
:דיולפ קניפ תקהל לש םהיתולימב
Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
Did you ever wonder why we had to
run for shelter, when the promise of a
brave new world unveiled
beneath the clear blue skies?
? םידחופמה םישנאה תא תיאר םאה"
? תולפונה תוצצפה תא תעמש םאה
,הסחמ אוצמל ונילע היה עודמ תיהת םעפ יא םאה
,ץימאו שדח םלוע לש החטבההש םעפ לכב
"... ? םיריהבה תלכתה ימש תחת העיפוה
."םילוחכ םיימש םולש ויה" , "המוחה"

ןיב םירבחמש םילבכהש בושחלו ימיספ תויהל רשפא
רבעב םהב וטלשש תוחוכל םישנאה תא ולבכי םיבשחמה
ונל וביתכיו ,ונלוכ לש תויטרפה תא וכעמי ,םעפ יאמ רתוי
הז ,םעפ יאמ תולודג תונכסה .הב תויחל המודמ תואיצמ
הפכיש דיחיה רבדה ,ונלוכ לש םיידיב היהת הריחבה .ןוכנ
.רצונש שדחה שפוחה םע דדומתהלו ריכהל אוה ונלוכ לע
תיסיסבה תימויקה הדבועהמ םלעתהל רתוי היהי ןתינ אל
הצרנ םא ןיב - תורודה ךרואל םיטסיכראנאה ועיבצה הילע
לעב אוה היצאוטיס לכב ונתיאמ דחא לכ ,אל םא ןיבו
תויהל םג רשפא ןכל .וכרד תא עובקל תישפוח תורשפא
םילבכה ךותב םהל םיחושש םיטיבה תא תוארלו ,ימיטפוא
לש םייחל ונלוכ ןיב ורבחיש ולא רותב תישפוח הרוצב
םייטסיכראנאה םיטיבה דחוימב .תישפוחו המלש תושונא
...תא םכילא ואיבהו וישכע םכילא ומרזש
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]