2000 רבוטקואב 20 תוביצי לש יא

ינא .ונלש האלפנה הלשממה תוכזב לכה .הטילש תחת לכה" :הגייבה רבד
".לצינש לוכאל ךלוה


ןימינב ,(?דיתעבו) רבעשל הלשממה שאר עבט "תוביצי לש יא" גשומה תא
תועובש ךותב םילקש 4.4 ה רוזאל 3.8 ה רוזאמ ץפק רלודה רשאכ ,והינתנ
םגו) ןפיו היסא חרזמב תונידמל דוגינבש הדבועה לע עיבצה והינתנ .םידדוב
רבשמה לע רבדמ אל ינאו תויקנ ירמגל ואצי אל הדנקו הילרטסוא ומכ תונידמ
לש תילכלכה הרעסה לומ הרובגב דמע לארשי לש עבטמה ,(ללכב היסורב
רשאכ תוביצי לע רבדמש ,והינתנ לע קוחצלו גלגלל היה לק .הפוקת התוא
רשאכ ,םויה דחוימב לבא ,רצק ןמזב רלודב 10% לעמ לש תוחיפ עיפומ
שממ רשפא ,םייתנשמ תוחפב 30% טעמכ ,דועו דוע דרוי הפוריא לש עבטמה
קשמ לש םינממס םע קשמ ולש םיידיל לביקש שיאה ינפב עבוכה תא ריסהל
אלו ,תיטילופ השק ,קומע ץוציק תוכזב ,הלודגה הרעסבו יתאיסא חרזמ
.השק תימלוע הפוקתב תילארשיה הלכלכה לש תוביציה לע רמש ,יראלופופ

לש תואתשמה ויניע דגנל שחרתמש המ תמועל םולכ טושפ הז לכ לבא
היצלפניאה הנשה תליחתמש הארה ןורחאה דדמה .תילארשיה הלכלכב שירכה
רתויב קזחה עבטמה םויכ אוה ילארשיה עבטמה ,ספא השעמל איה תילארשיה
ןמזב 15% מ תוחפ כ"הסב אישה רוזיאמ הלפנ הסרובהו ,(!!) םלועב
הז לכו ,תודוקנה 10000-ל תחתמ הפצינ ואדהו םיינש יפ ףטוח ק"דסנהש
םידגסמ לע רבדל אלש ,םלועמ הפ היה אלש יטילופ והובו והות לש הפוקתב
םייגולויב םיימיכ םיליט ללוכ ,תישילש םלוע תמחלמל תוששחו םיפורש
םע ,סונימ - היצלפניא השעמל וא) קוי - היצלפניא - בושו .ףיכב םיימוטאו
תיספא הילע - רלוד ,(םינורחאה םישדוחה ינשמ דחא לכב היצלפניא -0.6%
ער הפיט םויב הרוקש המ ,הספילקופא םורט לש תועובש המכב 3% הזיא לש
.םלועב רתויב םישקה תועבטמה ןיב

רש הזיא לש ספיפ לכ םהב םימיב היגלטסונב רכזיהל שירכל םרוג הז לכ
תא רוכזת םאה ,יחא .הטמל הסרובה תאו ,הלעמל רלודה תא חלוש היה רצוא
ןה בורק םוזי תוחיפ לע תועומשלש ףקותב רמוא היה רצואה רש םהב םימיה
?םירלוד תונקל םיקנבל סט רבכ רוביצה יכ דיימ ותוא תושעל ץרו ,תויוטש
היה אלש הסרובה סמ לע הזרכהה וא ,לקנרפ לש םיזילעה העובה ימי תא רכוז
?םינש המכל התוא הרבקו דחא םויב 10% ב הסרובה תא הליפהש ,הגייב לש
... םינמז ויה ,היגלטסונה חא


ןכ ,המרופר אל ,המרופר ןכ !הבאושה תיב תחמש ?ונלש תיטילופה תכרעמהו
,!רבוטקוא ףוס רבכו רבדל המ לע ןיא ללכב ביצקת לעו ,תוריחב אל ,תוריחב
תלכלכ לש חיר ,תסנכה לש םויה רדס לע םיפרוטמ םייטסילופופ םיקוח
תוינמחול תורהצה םע, שא תחת לכהו ,יארפ םיסימ לוטיבמ הלועש תוריחב
זאמ הנושאר תיברע ללכ הדיעו ,השודק המדא רורחש לע םיניתשלפה לש
.לארשי לש יארשאה גוריד תא רטמילימב זיזמ אל הזו ,ץרפמה תמחלמ
רלודה וליאו ,היזנורקימב יאבצ רדסמ ומכ תרדוסמ ונלש תיטילופה תכרעמה
היצלפניאהמ רתוי הכומנ ונלש היצלפניאה ,ח"ש 4.1 רוזאב טקשב ול שדשדמ
רגו ,הילרוטספ ,הבאבס ,ביצקתב םיפדוע ,החימצ תצק שי וליפא ,ב"הראב
.ןוכיתה חרזמה לש ץייוש שממ ,לצינש םע הגייב

םימיה דחאב ומרגש הסרובב תוליפנה .לכה תורמל ביצי ךכ לכ לכה אל
,תודיריב םילודגה םירוזחמהו ,8% לש הליפנ בקע הרצק רחסמ תקספהל
.םיילגרב ועיבצה רבכ םירזה םיעיקשמהמ םיוסמ קלחש ךכ לע םיעיבצמ
ליזנהל לקש תועקשהה לש תיזחב ןכל ,ןדחפ ףסכהש תרמוא ירה הרמיאה
לע רזחוי רדסה םא םגש ןימאמ ינאו ,הכמ ילארשיה קשמה לביק רחמל םויהמ
קר וניארש םיאישל רוזחתש דע הברה קבאת דוע ונלש הסרובה בורקב ונכ
קוש לכ תא הכעמש הדח הכמב רבודמ אל ינש דצמ .תועובש רפסמ ינפל
יקנעב הרוקש חבטה רואל דחוימב - תיסחי הנידע הכמב אלא ונלש ןוהה
.ב"הראב הלא םימיב הישעתו היגולונכט

ינוחטבה ששחה לע הסרובה לש הבצממ הברה דומלל רשפא - והשמ דועו
בצמה ללגב ץראב עיקשהל םירז וענמנ תובר םינש .לארשי תנידמ יפלכ
ןאכל ואבש ולא תאז תמועל .תמיוסמ הדימב םייק ןיידעש ששח - ינוחטיבה
קחמית לארשי הב היצאוטיסמ םיששוח אל םהש רכינו םיפי םיחוור ושע
הסרובב תולודג אלה תודיריה .הב םהלש תועקשהה לכ םע דחיב ןיטולחל
יספא יוכיס לש סוחי לע תוארמ (םיסכנה לש ילאטוט ןדבוא לש ןוכיסל סחיב)
תאז לכב ךירצ ינש דצמ .םיקדוצ םהש דואמ הוקנו ,םיעיקשמה דצמ ךכל
תולודג יכה תוינמב םירוזחמה ,הליזנ דאמ הנניא ונלש הסרובהש רוכזל
קלחש תויהל לוכי .האיצמ אל תאזו ,םויב םילקש ינוילמ תורשע ידכל םיעיגמ
רבכ הזו ,רוכמל ימל םהל ןיא טושפ יכ םיחרוב אל תולודגה תוקזחאה ילעבמ
.ירמגל רחא רופיס
.הזוזת טעמכ ןיא ולאכ הארנ ,תוליזנ תוחפ תועקשה יבגל
וא ,םירזו םיימוקמ י"ע ן"לדנ לש תירטסיה הריכמ ןיא
ןיידע ןיא .ריבסמ רתוי בצמהש ךכ ,תויסנניפ תוקזחא תקירז
לבא ,ילש תאזה תומשרתהה תא ססבל ידכ םיימשר םינותנ
ןוה תחירב ןיאש םיארמ וב רחסמה יפקיהו רלודה רעש
.(םיעדוי םתא ןדחפ ףסכה ,אלפה הברמל ,בוש) תיביסאמ
םיסכנה תא שממל השקש ללגב הז םא תעדל השק ןאכ םג
תמרב םירדח 6 תריד" ןונגסב הירטסיה ,הרקמ לכב .הלאה
ץוציפ לגרל רלוד ףלא םירשעב הריכמל למיג ביבא
תועקשהה םרזב התחפה לע תועומש שי .ןאכ ןיא "ימוטא
םיעיקשמהו ,םיאקירמאהש השוחת םע דחיב ,קטייהב
השוחת שי כ"הסבו ,בצמהמ ולהבנ אל ןיידע םיקיתוה
.ליגרכ (טעמכ) םיקסע לש הריבס

אל םילארשיהש ןכתי .תאזכ היצאוטיסב ףסכ לע בושחל קיחצמ תצק הזש ןוכנ
תילאטוט תוכרעמ תסירק לש הרקמבו ,ןאכ אליממ םהש םיעדוי םה יכ םילהבנ
ימש ןאכמו ,(תוגאדל טלחומ ףוס ילוא וא) תושק רתוי תוגאד םהל ויהי
לוכי הז הפיא .שמשה תחת חוטב םוקמ לע רתוי חטב בשוח גאדומ תמאבש
תועיגפו םימלסומ לש תומוהמה יפל טופשל םא ?הקירמא ?הפוריא ?תויהל
,הפוריא דע םיעיגמ םיינאריאה םיליטהש הז לע רבדל אלש ,םש םג םידוהיב
אוה רתויב חוטבה םוקמה וליאכ הארנ ,םינימז טוירטפו ץח יליט ןיא הלש
...לש ובשומ םוקמ ,םימל תחתמ
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]