2000 רבמבונב 21 טחוש הגייב לש ףפועמה סקרקה
'ב קרפ ,סמ המשו המרופר

[Beiga Shohat, latter day coyote] לעמ תולעתהל תעה העיגה :הגייב
.םיינונטק םייטילופ םילוקיש
דסחב םאונ התא !רדהנ !אלפנ :קרב
.הפהמ םילמה תא יל תאצוה !ןוילע
ןיא לבא ,םלשומ ינאש עדוי ינא :הגייב
?הנוב תרוקיב תצק ךל
הדימע לע תצק ףיסומ יתייה ילוא :קרב
.ונינפב םידמועה םירגתאה לומ הנתיא

.םלועבו ץראב תוכרעמה ףוריט לומ םולה דמוע שירכה לבא ,םכתיא המ עדוי אל ינא
םישדוח תנעשנ הלשממ וב בצמל עיגנש יתרעיש אל רתויב םילודגה המיאה תומולחב
םלהב ןיידע ינא .הרזומ ןוחטיב תשר םע תועובש רפסמ ללוכ ,תסנכהמ עבר לע םיבר
יבגל םישקונ תונורקע ללגב אלו ,לאמש תלשממל ץוחמ התיה ץרמש הזמ ילאטוט
ונלש תיטילופה תכרעמה לע החוטב תמא לכ .תוינויצילאוק תופתוש וא/ו תוינידמ
היהי רשפא תוריהמ תוערכהו תוביצי תצקש בושחל היה רשפא רבכשכו ,רהמ הגומנ
... ב"הראב תוריחבהמ לבקל
.תשבוגמ היציזופוא שממ םג ןיא עיתפמ ןפואבו ,היצילאוק ןיא םויה תסנכה לש בצמב
ביצקת ריבעהל ךירצש ינפל יצחו שדוחמ תוחפש איה ונלש הלכלכה לע הכלשהה
ןיד תיל תניחבב םיילאירוטקס םיקוח תרבעהבו ,תויוג תריפסב רתוי םיקוסע םיכ"חה
תסנכה סנכתתש דע ינמז הזש ונבשח םאו .ןאגלב ןאגלב ,םירמואש ומכ .ןייד תילו
רצוויתש וא ,תאזה "הלשממ"ה תא תוחורה לכל ףיעת) רחא ינוטלש בצמ ץלאתו
,המכ עדוי ימל לעופבו ,שדוחל ס"ש לש ןוחטיב תשר האב ,(יהשלכ הריבס היצילאוק
עודיכ תשר .םידוהיה תנידמ לש קנע יטילופ שודיח ,תשר םע היטרקומדל ונתוא הכפהו
.רתוי קומע יתללצ זא םיגד הדיחפמ

ןוכיתה חרזמב םנמא !דובא לכה אל לבא
דיעמ ינא) םי ותוא אל רבכ אוה םיה
םיברע םתוא אל םיברעהו ,(שירכ רותב
לבא ,(המחלמ םיצור אל םינאריאה)
"!?וניעט ונחנא") לאמש ותוא אוה לאמשה
טרפבו ,("!?יתדספה ינא" לקשמ לע
.הגייב ותוא אוה הגייבה
רשפא הגייב לע .ונלש אוה הגייב .ןכ ןכ
שארהש םישנאה בורל דוגינב .ךומסל
ומכ תינמז וב םירבד רפסמב קוסע םהלש
אל ,'וכו הבהא ,םייוליב ,החפשמ ,הדובע
הנושארה םעפב הלע זאמ .הגייבה ןכ
אל חדוקה וחומב הסרוב סמ לש ןויערה
תלשכנ .ולולסממ רבד םוש ותוא זיזי
רש תויהל בוש !ארונ אל ?תחא םעפ
המרופר לע תואמסיס חרפהו רצוא
תצק לש ןיינע לכה .סמה תא תללוכש
תורמתו שאו םד לש םימיב זא .הדמתה
טקשב לכתסהל םילוכי ונלוכ ,ןשע
.הגייב לש ףפועמה סקרקה לע החמשבו
ףסכ הברה .סיטרכ םתמליש - םכל יאדכ
קר ריחמהו ונתיאמ דחא לכל הלעי הז
םיה בושיש דע" רישה רמואש ומכו .הלוע
,ונל הלוע הלוע הלוע ,עדנ אל אל ,ופעזמ
."ונל הלוע הז המכ
[Chasing the ever elusive reform]

רוביג) יגארטו ץימא םחול לע תועמד טחוס רופיס .המרופרה תודלות רוציק ירהו
תוכהל הקיתע חור תנחת ול אצמש ,(לשכיש עודי שארמש רוביג עודיכ אוה יגארט
:תויויססבואב הב תוכהל ךישמי אוה לכה תורמל לבא ,הב

תא ןיטקתו ,תקדקודמ הרוצב יוסימה יטביה לכ תא ןחבתש ,(אל ךיא) הדעו הנימ הגייב
,םימכחו םיבוט םישנא ןומה ואב .הלחא .סמה סיסב תבחרה י"ע הדובע לע סמה
רצואה רש ,לודגה יוסימה החמומ ללוכ) אשונב רבעה ימכחמ ורבצש רמוחב ושמתשה
המרופר .םלועבש המרופר הלחאב התוא ואיבהו ,(םדוקה טושיק ןודה ,ןמאנ רבעשל
.תקדוצ יד המרופר - בושח יכהו .תקתקותמ המרופר .תקיודמ המרופר .תקדקודמ
רשוהו רבוד ,םיברב האלפומה המרופרה רבד תורוהל םוסרפ יעסמו תוגצמ ונכוה
,רחא רבד ןזאמ הב רבד לכ .תוברה היתולעמו התמכוח ,היפוי ,היתונורתי לע רפוסו
ושמ ושמ .המרופרה איה תטרופמו תמלשומ הכו הפיקמ הכ .המרופרה איה הפי המ
רובעל המרופרה לע - קפס לכל לעמ דחא רבד רורב ןכ לע .התלב ןיא ,גונעת
רש ףיסוה ,םכל ועדו !איה תחא השקימ - המרופרה .ללכ רובעל אל וא ,התומלשב
יופצ ,הבש םישדחה םיסימהמ טיעמיו המרופרב תיזכ עגיש ימ לכ - יניצר ןוטב רצואה
.םינמחר (ומצע)ל רזכאתיש ופוס ,םירזכא (םירישע) לע םחרמה תניחבב .וטנב תוחפ חיורהל
[I will pass the tax reform]
םעפ לכב .רמא אוה ,תובוט ונל השעת לא בוט רתוי .ענכתשה שממ אלו רוביצה עמש
תפכא הגייבל ינש דצמ .ןוכסיח תינכות רבוש ינא יל תתל הצור רצוא רש הזיאש
ךא .רצוא ירש םע ער ןויסנ ריתעו תעדמ רעבנ ןומהב בשחתיש הלילחו סח ?רוביצהמ
,ץרפ רימע הז היה הליחת .עיפוהל ולחה םיסרטניא ילעב םיער םישנא ,רבשו דוש
תשורח תיב חתפו) תובעה ומפש תא ץציקש זאמש ,תוינבצעו היגרנא תצצפ
ינבצעו קדוצ ,ץרמנ רתוי היהנ אוהו ,םימרגוליק תורשעב ולקשמ דרי ,(םיאטאטמל
לבא ,רמוא אוה םיבולעו םינקז םירנויסנפ לש םיילקיש תונודקפ תוסמל אלימ .דימתמ
תרבח ידבוע לש תונמשהו תולודגה היסנפה תונרק וה ,היסנפה תונרקב עגפת דציכה
תא םירמוג אלש םינכסמה ללוכ !םלוכ תא תיבשנ !תעדה לע הלעי אל !?למשחה
!ןורקיע הז ןורקיע .שדוחה
[I will pass the tax reform!]
,תחא תחא ,השקימ השקימ ,בוט ונ .למשחה תרבח ידבוע לש דוש רקיעבו ,רבשו דוש
םימי םישועש קזב לש םירוסמה םידבועב עגפנ דציכה .הגייב רמא ,קדוצ רימע לבא
םתוכזבו םדובכב השונא העיגפ איה ךכ לע הבשחמה םצע ?הנידמה ןעמל תולילכ
ידבוע לכל רדיסו דיימ הגייבה טרחתה .רפע דע םדה תא ונלוכל ץוצמל תירוטסיהה
רתוי ריכזהלמ סה ןבומכו .קדוצ קדוצש המ .םינוילימב היסנפו תמדקומ השירפ קזב
.םולשו סח .היסנפ תונרק לש יוסימ
[I will pass the tax reform!!!]
שי דועו ,יניצר ףדוע לקשמ אוה הגייבו תעקוש היצילאוקה תניפס !יובאו ,ןמז רבע
תוזזובו ביצקתב ףדוע תואור תוגלפמהו ,רבדל המ ללכב ןיא ביצקת לעו ,המרופר וילע
רשפא ץרמ דע ?ביצקת רבכ הז המ .תונטקב ןיינעתמ אל הגייב לבא ,הפוקה תא
םיקוח םע ביצקתב רוח ונל ושע ה'רבחה .רבד םוש הרוק אלו ילב ךישמהל
ןוחטיבה תכרעמל תובידנ תופסות תתל חכשנ אלו ,תצק םהילע קעצנ ?םייטסילופופ
,המרופר המרופר המרופר ,הגייבה יניע שא תופשור ,בושח אל הז .השקה בצמה בקע
תרדשמ הלוכ ,תכשומ ,תיטנגלא ?ןכ אל ,המרופר הפי הלמ .ושארב המרופר בושו
.ושמ .המדיקו ןוזח
[I will pass the tax reform.. I think]
םע הנטק הניבמוק םישוע לופית הלשממהש םוקמבו ,הרגפהמ תרזוח תסנכה הנהו
הזש ןוכנ זא .ןמזה לכ םהילע ונרמאש המ ןוכנ אל ללכב ,ס"ש םידמחנ ה'רבח .ס"ש
.רדסב לכהו רבוע ןמזה םייתניב לבא ,הברה וא ,ףסכ תצק ונל הלעי
[I will pass the tax reform - sometime]
סייגל היציזופואה תועיס לא תסנכה בשומ תחיתפ ירחא עובש הגייבה ול ץא ךכו
המרופרה תא םירכוז .לאוש אוה ?םכמולש המ ,םידמחנ םיקינלדפמ .המרופרב הכימת
.אל םלועל וא וישכע הז .םלוכ תבוטל הזש םיעדוי םתאו ,תמאב ,רבד הלחא הז ?
םנקזב ל"דפמה ירבח םיככוח !םיינונטק םייטילופ םילוקיש לעמ תולעתהל תעה העיגה
ונחנאש בושח יכה ףיעסה .הגייבל היציזופוא ונחנא" (יתימא טוטיצ) רמוא בלרואו
לבקי אלו יניצר אל ,ןימא אל אוה .טחוש הגייב ףיעס אוה ,המרופרב ול םידגנתמ
תא שיגרה הגייבל תורסנמש רעתכ תודח םילמ !שורפב ךכ ."הכימתה תא ל"דפמהמ
אל םשג .תחא דועו ,תחא דועו ,וינפב הקירימ עתרי הגייבכ שיא אל לבא !שארה
םהו םיקינלדפמה ימחר ורמכנ !ריבעהל המרופר יל שי .לוקב זירכמ אוה !יתוא עיתרי
.ךומתתש הדיחיה היציזופואה תעיס ויהי אל םא ךכ לע בושחל וחיטבה

סמו ןובזיעה סמ םהל וכלה ךכ בקעש לבח המ ,דואמ הגייב תא דדועמ ןבומכ הז
תוחפ ,הנטק רתוי תצק המרופר ,בושח הז המ .יוניש תעיס תא תוצרל ידכ תונתמה
בוט רתוי .וקמחתי םילודגהו הז תא תובגל השק אליממ .לכה ךסב הבוט לבא ,תטרופמ
!רזג ותואו לקמ תוחפ שי ירה .רובעי חוטב םג הז וישכע .ילב
הז ?סוטמ הז : המהדתב םילאוש םלוכו .ענכשמ ,ףדור ,ץחול הגייבה ול ץר דדועמ
תוימיטפוא רזפמו םתארקל ךליש םלוכל חיטבמ !הגייב רפוס הז !אל ?רופיצ
השעש קרב לע ינבצעה דוכילה םע !וארת םכלוכ רובעי הז ,העבצה בורקב ,תרושקתב
םולש ןבליס ומכ םיקהבומ המרופר יכמות םע וליפא ,רבדל המ ןיא חירסמ ליגרת ול
,הריד רכשב תובטה תצק םהל ןתינ .תונקל רשפא םיסורה תא לבא ,תירטש ריאמו
.תוילרוג תועשב הנטק הקיטילופ לעמ הלעתמש ימ שיש בוט המכ .ונדיצל םה הנהו

העיפומ ןורחאה עגרב ,יובא ךא .המרופרה תא הגייב שיגהל הצור בל בוטו חמש
טימשדלוג ילא םיפסכה תדעו ר"וי ?לאקזחי יבא דבלמ ברועמ ימו !תיבמ היציזופוא
הכימתה תא רדסל רומאש ימ ,(השוב התואל יואו) ךכמ רתויו !ומצעבו ודובכב
רשפא יא ירהו קפואב םיארנ סירמיירפה !היצילאוקה ר"וי ,סניפ ריפוא ,תינויצילאוקה
התא המל ,םיפסכה תדעו ר"וי : ךתוא םילאוששכ בוט םלטצמ אל הז .םיאלמיגב עוגפל
םיאלמגב העיגפמ ענמהל הגייבה חיטבמ ךכו ?תולדו תוירירע תושישקמ ףסכ בנוג
.המרופרה ןעמל לכה .םיפסכה תדעוב םינוידב
[Did anyone say 'reform'?]
ס"שמ ץרפ ריאי עידומ עתפלו ,תושגרתהמ דעור הגייב ,תפסכנה העבצהה העיגמ
,םיצור ונחנא דיימו דיב שק .ןכ תושעמ םהל הלילחו ס"ש .םיכמות אל םה ןמוזמ ילבש
חרואב .תיחדנו ןומא יאל תכפוה העבצהה .הקיקח יכלהמב הכימת אל הז ןוחטיב תשר
.(וטולהמ אל הז ,בגא ) .וירחאלש עובשב ןוילמ 8.6 תלבקמ ס"ש אלפ
דוה ,דירש יסוי תא עמוש ינא םאה .ףצפצמו הפ הצופ ןיא .טקשב רבוע לכה הנה
ויתודימ רהוטו ותויבקע ,ותמכחב םייחב םעפ ולו תוכזל םיצור ונלוכש ,ותוילאוטקלטניא
.רתוי םירבדמ םיגד .הזגפה ירחא תורבק תיבב ומכ טקש !אל ?רבע לכל תוצרפתמה
,בורל תונונשו תודח םילמ ויפבו ,ללכ ךרדב םשה ךורב ול שי הפש יסויב רבודמ ירהו
רמוא ,רזומ .ןיקת אל להנמו ,ס"שו ,ןיקת להנמו ,ס"שו ,ןיקת להנמו ,ס"ש לע רקיעב
היהש ךכ ידכ דע ,המלש הנש תומלוע שיערה אוה םינטק ןוילמ 25 לע .הגייבה ומצעל
םרזה קספי יתמ עדוי ימו םורזל ליחתמ ףסכהשכ וישכעו ,היצילאוקהמ שורפל ךירצ
ןיקת לוהינמ בייחתמש המ לכו םימוצמצ ,הרקב ,תיביצקת תופיקש ,תודעו אלל הזו)
ותרובחו דירש ,(תיעבטו תפטוש תסנכ תדעו תוליעפ ךכ םתס ,יקנה דירשד אבילא
ךרטצנ וישכע ... תואצוה תואצוה ךוא .הבאבסבו תחנב םהיתואסכ תא םיממחמ םלוכ
"תועיבצ"ל םייתעבש הקזח תיפילח הלמ אוצמל ידכ ןושלל הימדקאל דחוימ ביצקת
- ספיל יימ דיר" רמ) דירש לש םלקשמ תא תאשל הנכסמה הלמה לש החוכב ןיא ירהש
הפי הלמ .המרופרה וה ,המרופרה לבא ,וירבחו ("היצילאוקב ס"ש םע בשא אל ינא
.יל רזוע אל דחא ףא ,דבל דיגהל עדוי ינא ,המרופר

לע סממ רוטפה : ןמוש תובכש המכ דוע הגייב לישמ תסנכה ןכוד לעמ
םילועל ל"ניב יוסיממ רוטפ םגו ,ח"ש 4500 ל 3000 מ הלוע ד"כש
יחת - התמ המרופרה .םיסורה תא סייפל ידכ תובר םינשל םישדח
לבא ,(12 םוקמב דראילמ 7) יצחב טעמכ הנטק םנמא .המרופרה
םיקלחה לע יתרתיו אלו יתלפקתה אל" : (יתימא טוטיצ) ולשב הגייבה
.םינטק םינוקית יתישע .שוקשיק שממ הז .המרופרב םיבושחהו םייזכרמה
ןיידע המרופרה בל .תישממ תובישח לכ אלל ,םייטמסוק םינוקית קר הז
"הדובע לע סמה תתחפהו ,ןוהה קוש יוסימ - רתונ

לש הנושארה ותנוהכל הרוחא תובר םינש ונרזח ,בל הברה םישל ילב ,םסק הטמבכ ךכ
ותוא קיתמהל ידכש ןוה יוסימל קוח םצעב איהש ,"המרופר" םיריבעמ ונחנא .הגייב
ףוסב ונלוכש םיטנסרטניאל ףסכ הברה םירזפמ םייתניב לבא ,הדובע לע סמ םידירומ
הגייב לש הנושארה היצנדקהמ םסרופמה הסרובה סמ ?ןוה יוסימ םצעב והמו .םלשנ
הצור התא םא - עמוש אוה םא הגייבל הנטק הצע .תובחרה תצק םע רצוא רשכ
,הזל םימיכסמ רבכ םלוכ אליממ .ומשב דליל ארק ,הסרובה לע סמ ךכ לכ ריבעהל
לקתית אל !המידק ?וטנה תא ונלוכל לידגהל הצור .ןוהה קושו םירישעה ללוכ
.הזב םיכמותש םיכ"ח 120 ךרעב ךל שי .תודגנתה הברהב

וניזקב לודגב הפוקה לכ לע תכלל הגייב לש תושקעתהב בלל עגונ והשמ שי
ןאגלב ,לארשיב םינמזה לכב רתויב לודגה ינוטלשה ןאגלבה אישב .רוכמ
תוקיחרמ תומרופר ריבעמ אוה ,התע דע וניארש המ לכ ריוחמ ותמועלש
םילמל חכ דחא ףאל ןיא ,ןוחטיב ןיא ,םולש ןיא ,תסנכ ןיא ,הלשממ ןיא .תכל
היהת םג היהת הגייבב יולת הז םא לבא ,ביצקת ןיא ,המרופר ומכ תוכבוסמ
אוה הגייב .ולש םוחתב בוט דחא לכ .םלווווווכ לש םתמחו םפא לע ,המרופר
.קנע תומד ,רוטמרופר אוה לבא ,רצוא רש שממ אל וליפא ,רבד םוש אל
אוה .לוג עקות וליפא ילוא ,הפקתהב ותוא הארנ םעפ ידימ .הליחכ ומכ תצק
עגרמ .םלשומ הנגה ןקחש אוה לכהמ רתוי לבא ,ראותב לגרודכ ןקחש
ןיא .רודכה תא קר האור הליחכ ,רעשה לע קוחרמ םייאל ליחתמ רודכהש
תא ףודהל ידכ לכה השעי הליחכ .רעשה תנכסמ ץוח רחא רבד םוש םלועב
אוה םא הנשמ אל הז .ותוא טרייו טויש ליט ומכ רודכה לע תייבתי אוה .רודכה
.ךרדב די וא שאר דבאי אוה םא הנשמ אל הז .םינקחש העברא לומ דבל היהי
הנקסמה .ירשפא קר הז םא ,רעשל םדקתהלמ רודכה תא רוצעי אוה תמ וא יח
,םויה לש הכופהה תואיצמבש איה (!!!רתלאל הליחכ רזחוי דבלמ) הרורבה
המרופר ינימ ריבעי הגייב ,וניארש ררופמ יכה ןוטלשה לש ןמזבש תויהל לוכי
סנכיו ,(המוד טקפאב ריבעהל דאמ לקש םיקוח לש הרוש ריבעהל םוקמב)
.היתורודל לארשי תלכלכ לש הירוטסיהה ירפסל

הגייב לע תצק קעוצ ןומר םייח .ושמ אל ,תונידעב רמאל ךיא ,בצמה ?םייתניב המו
האור ןומר םג) ביצקת הלביק אל תזגפומה הליג תנוכשש תויטסילופופב ןכסמה
ןומרש קעוז הגייב .(םוגעה ובצמ רואל קרב תא ףילחהל יוכיס םג ילואו ,זירמיירפ
.ךפהה תא קוידב ןיגפמ ,םישק םימיב תילאירטסינימ תוירחא ןיגפהל ךירצ רשא
האבה הנשל תוגלפומה םהיתושירדו ,ס"ש לש גולמיתה םא תונידעב תלאוש תרושקתה
תושירדל הנעמ ללכב הז ,ם"דהל ןעוט הגייבו ,ףסכב ןוטלש תיינק אל הז הבוטל ונילע
תועיס תלחנ ןה תויביצקת תושירדש ןבומכ .ביצקתה תארקל תונוש תועיס לש
םולשת ירהש .הלשממה לש הכרד לע תצרחנ הרוצב תוקלוחש תועיס אלו ,היצילאוק
רומג דוגינב הלשממל הכימת וקפסיש ידכ ,תורירמ היציזופוא תועיס לש םיכ"חל
לא לבא .הרדגה יפל ףסכב ןוטלש תיינק קוידב הז םהלש םירחובה רוביצ תעדל
דוגינב ןיינעב תצחול אל םג תרושקתה ,אלפו אלפה .תודבוע םע הגייב תא ולבלבת
הימדקאל ביצקתה תא ונרבעה רבכ ,גואדל המ ןיא ינש דצמ .תמדוקה הלשממל
.תרושקתה לש הרקמב םג שמשל לכות לע-תועיבצל תפסכנ הלמ התוא .דירש תובקעב ןושלל

,רבוע םוי דוע .ונרושי ימ המרופרה לש הפוסו ןמז תצק דוע ול לזונ ךכו
םורזל רוזחי ףסכהש דע המרופרב הכימת תוריסמ תומיוסמ תויברע תועיס
םיביצקתל תופסות ושרדש ירחא הגייב םע קתנב םואתפ ס"שו ,תושרל
המרופרה לש ןומא יאה תעבצהבש םירמואו ,לקש דראילמ 4 ךסב םייתרבח
הלשממהש תורשפאהמ להבנ הגייב .(המרופרהו) הלשממה דגנ ועיבצי
תרפוא .הביצי היצילאוק היהת ובש םויל החדית המרופרהש רמואו ,לופית
,הנשמ הז המ .'ז גוס תוננב תוקילבופרל דומיל רמוח ילוא וא .הבטימב ןובס
ךותמ וא ,המזוי ךותמ וא .םלוכ םיברועמ תאזה תכחוגמה תולהנתהבש רקיעה
,דבלמ םלוכ .העידיו ןיינע רסוח ךותמ וא ,תודגנתה
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]