2002 ינויב 14 המיא

היהש עצוממ ילארשי חרזא ,הנש יצח ינפל לש םיקוחר םימי םתואב
תוחפל היה םילקש השימח לש רלוד רעשל הכרעה ךממ עמוש
השולת התארנ רלודה רעשב תוצרפתה .ןוהמיתב הבג םירמ
,תודדוב זוחא תוירישע לש תוימוי תודונת לש עקר לע תואיצמהמ
.תילכלכה הגהנהב תוביציו ,היצלפניאו תוחיפ הז המ חכשש רוביצ
,לדג ןוערג .רלודל וזיזה ישוקב השתה תמחלמ לש הנשמ רתוי
ונייהנש דיגהל היה רשפא .ללכ ול וזיזה אל ,אל המו ,קומע ןותימ
ונילע הנטק הפוריא .וריאל קנע תוחיפ היה אל הפוריאב םא ,הפוריא
עבטמ ןיידע הל שי וריאה תורמלש) ץייושב שממ רבודמ .רבתסה
.ןוכיתה חרזמה לש ץייוש .עבטמה תוביצי תניחבמ (דרפנ
[our lord chancelor, Silvan Shalom]

ויתותוא תא ןתנ בצמה .המלבורפ :תיעוצקמ ןושלב יורקש המ התיה ןבומכ לבא .הלודג החמש ןכא
תוחפ ,תואצוה רתוי ,החימצה תיזחתב השק העיגפ .םיקחש עיקרהש הנידמה לש יביצקתה ןוערגב םישקה
וליפאו הנשה ראוניב רבכ ירמגל רורב היה הז ,ץצקל ךירצ .תרחא האצותל תופצל רשפא יאו ,תוסנכה
תיבירה תא דירוהל דיגנהמ הפי ושקיבו ביצקתב לודג ץוציק תושעל וחיטבה ? רצואב ושע המ .ןכ ינפל
.המלבורפ :ונרמא רבכש יפכ .ןימאה ? דיגנה השע המ .הז ךמס לע

לא ול ףלח רלודהש ןמזב .הזב תמייתסמ אל םיכרפומ םירבדב דיגנה ןתונש ןומאה תייעבש רבתסמו
היטנה רבדב תויטסימ תונומא רתיה ןיב ללוכש ,"םיקווש"ב ןימאהל ךישמה דיגנה ,ח"ש 4.5 ל רבעמ
/היסור חסונ המיאה ירופיס .םיילנויצר שוקיבו עציה ילוקיש ךמס לע לקשמ יוושל עיגהל םיריחמ לש
.דואמ תונותמ תיביר תוילעב קפתסה דיגנה ול ספיט רלודהש ןמזבו םשור הברה וילע ושע אל הניטנגרא

םרוג םתמועל שי .המ תדימב םיבושח םלוכ ,רלודב הילעל םימרותש םימרוג ינימ לכ שי
םויה ןיב רידא רעפב תועקשהב הדירי לע הברה רבדל רשפא .המיא :איה ותועמשמש דחא
.אוציב הדירי לע רבדל רשפא .המוציעב קט-יהה תגיגח התיה דוע זא ,םייתנש ינפלל
והשמ ףיסוהל רשפא .הכומנ התיה תיבירהשכ דואמ ודריש תיבירה ירעפ לע רבדל רשפא
תדעו לע םג .ל"וחב תועקשהל םימוכס תולקב איצוהל תרשפאמש ח"טמב היצזילרביל לע
רלודה תיילעל םיינשמ םיטקפא םג שי .ילקשה קיפאה תא תוסמל הצילמהש 'ץיבוניבר
.'וכו ,תיביטלוקפס תוליעפ ,הפישח ןיטקהל םיצלאנש םירלודב תובוח םע םיקסע ןוגכ המצע
םרוג קר שי .הנורחאל רלודה רעש לע יתרושקת ןויד לכב ועמשתו םתעמש הלא לכ לע
ידהוא םבורב) םימכח יאדווב םישיגרמ םכמ המכ .ןיטולחל סורקל רעשל םורגיש דחא
.לארשי תנידמ לש יארשאה גורד תדרוה :תצצופמה הבושתה םע (הארנכ א"ת לעופה
.םילקשה רה :םיילכלכ םיחנומב וא ."ילארשי רמ" .ונמצע ונב רבודמ .אל לבא ,בורק

.היעבה םע דדומתהל םילכ רפסמ ול שי .לארשי קנב ןמלא אל יכ םיבושח דואמ אל ל"נה םימרוגה
,םירלוד תריכמ :תורוצ יתש ינשה ילכל .עציה תריצי :רתוי ינחוכה ינשהו ,תיביר תאלעה אוה ןושארה
לש גוס לכ טעמכ אכדל םילוכיש ידמל םיקזח םילכב רבודמש שיגדהל דואמ יאדכ .ירלוד ח"גא תקפנהו
ההובג רועש ,2.5% ב תיבירה תא שדוחה הלעה דיגנה .םייללכה םיאנתב היולת תויויטקפאה לבא ,שוקיב
,רלודהו לקשה לש תויבירה רעפ תא הלידגמ תיבירה תאלעה .ותועמשמ תא ןיבהל שי לבא ,תועדה לכל
בוט יכה עיפשמ הז לבא ,עיפשמ דימת הז .תידגנ הרמה תאכדמ םגו ,םילקשל םירלוד תרמה תדדועמ
הז םירלוד תמועל םילקש לע רתוי 5% מ רתוי לבקל לוכי אוהש האור ינוציח עיקשמ םא .ביצי לקשהשכ
אוה זא יכ הנש התואב רלודה לומ 20% ב דרי םילקש םתוא לש ךרעהש דחפמ אוה םא אל לבא ,רדהנ
םע הפוקב רלוד דראילמ 20 לעמ ול שיש ךכב ןורתי םג שי לארשי קנבל .םיענ אל .15% דיספי
טלחהב לוכי רלוד דראילמ לש עציה ,םויה םירלודל םישוקיבה לומ לא .םילקשב רקיעב תויוביחתה
םאו ,ןיפילחה רעש תא תועבוקש תונידמ ךירעמ אל דחא ףא הנותחתה הרושבש איה היעבה .עיפשהל
לכ .לקשלו לארשי קנבל השק הכמ תתל טלחהב םילוכי םה שלח לקשהש וכירעי םיקזח םיטנלוקפס
קיפנהל רשפא ,תורישי רחסמב ברעתהל םיצור אל םאו .ריהזו ףקיה ןטק ךכיפל תויהל בייח הזכ עציה
.םהב שמתשהל תעדל קר ךירצו ,שי םילכ ,רמולכ .המוד ותועמשמש ירלוד ח"גא
.רצואה דרשמ םע תוירי תמחלמב ריבעה אוה ענמה ידעצ תא תושעל קנבה לע היה וב ןמזה תא
אלפתהל השק .םוי דוע ול רבוע ךכו ,שפיט ןושארל ארוק ינשהו ,רומח ינשל ארוק דחאה
,קשמה לע םיבוט אל םירבד בושחל וליחתה ,ץוחבמ םישנא טעמ אלו ,תאזכ הנידמב רוביצהש
ליחתה רבכ רלודהשכ םג תיביר תיחפהל דיגנה לע ץחלש רצואה .ול םיארחאש ימ לע רקיעבו
םג לודג ץוציק ריבעה ףןס ףוסשכ רצואה לע ןיחתור לש תונותיק ךפשש דיגנהו ,םשא סוטל
ל עיגה רלודה םייתניב .םישפיט םהינשש םירמוא םהינששכ םיקדוצ .םיקדוצ םהינש תוחפל .םשא
.המיאה העיגה :רמולכ ח"ש 5
םישענ ויה םא םייוויטקפא רתוי הברה תויהל םילוכי ויה יזכרמה קנבה יכלהמ ,יתזמרש יפכ
ינוויכ השולשמ עבנ רבדהש שחנל רשפא רוחאל טבמב ? תוהמהמתה התיה עודמ .רתוי םדקומ
רעשב תיאוטס היפצ ןכלו) השדח ןוזיא תדוקנ ועבקיש םיקוושב ל"נה הנומאה :םיבכעמ הבשחמ
תויפיצה לע רתי תוכמתסה ,(םיבר םישדוח רתויו תורוגא רשעב שדוח לכ הלועש רלוד
ףוסב תיבירה תזרכה לש ימשרה ןמזל תרתוימ הנתמהו ,לעפי דיגנהש ךכמ ועפשוהש היצלפניאל
רבעש ןמזה .לארשי קנבל המיאה העיגהשכ רמולכ ,ח"ש 5-ב היה רבכ רלודהש דע שדוחה
,םילקשב אוה םויהש ,רוביצה ידיב ןימזה ףסכה והז .םילקשה רה תומדב תקתקתמ הצצפ ליעפה
לוכי לארשי קנבש המל רבעמ הברה הזש ,םילקש לש םידראילמ תואמב רבודמ ? עדוי ימ רחמו
.ןיטולחל תכרעמה תא עזעזל ידכ םירלודל ךופהי הזה ףסכהמ תירישעש קיפסמ .ותיא דדומתהל
:תויהל תכפוה הליבומה הביסה רשאכ הליחתמ היעבה .ונלוכל תועודי םירלודל תורמהל תוביסה
,ח"ש 5 ב רלודהשכ ותוא עיגריש ימ ןיאו ,ח"ש 4.5 ל עיגי רלודהש ןימאה אלש רוביצ .הככ
תוטשפב ,זאו ,םיבר תומוקמב רבכ הרק הזש ומכ ,ירשפא ח"ש 10 לש רעשש ןימאהל םג לוכי
.ולפי םיימשה ,תירזכא

אוה בושח יכה רבדה .חילצי רלודל ח"ש 5 ביבס המילבה ברקשו ,הרקי אל הזש תווקל טלחהב רשפא
לע דחא םיכלכלמ םהשכ םהלש הפה תא ומתסי הלעמל םינודאהש אלא ,רחא וא הז ינכט דעצ אל
תויוטש רבדל םוקמב ,הנורחאה תיבירה תאלעהב ביגה אל רצואה רשאכ וניאר רבכ רוא תדוקנ .ינשה
לזלזל םג יתעדל ןיא .המיא התואל םיבוט םיטקפא המכ םג ךכ םא שי .ךרוצ הב היה אלש ךכ לע
לודג קלחש ןוויכמ תאז .תוטלחה לכ ןהב ויה אל םא וליפא ,תילכלכה תרמצה לש תונורחאה תושיגפב
םידיקפו םיאקיטילופ המכ ריבעהל יוצר ,ןוחטב רתיל .הגהנהב ערקהמ עבונ םיאצמנ ונא וב בצמהמ
אל ועבק 'ץניל-לירמ םא .עוגר רתוי תויהל רשפא ,ןכו .לוגרתה ןעמל קר ולו ,םינקתש רזנמב סרוק
עבטמל ולפטיי אל םירז םימרוגש תווקל רשפא ,ח"ש 4.55 ל עיגי רלודה םישדוח השש ךותש ןמזמ
םילמב .יתועמשמ דואמה ךלהמל םינומה תיירטסיהב ביגהל אל ךישמנ ונחנאש אוה רתונש המו ,ונלש
דיגהל רשפא ,הלא םימיל האיכ "המילב ברק" ןוגכ םייאבצ םיחונימב ונשמתשה רבכ םא ,תורחא
ונחנא אוה רלודה רעשב תמאב עוגפל לוכיש דיחיה םרוגה ,ןאכ יתרבסהש יפכ .ונתודחאב ונחוכש
םג טילחה השקה בצמה לגרל ."ונלש םיידיב הז" :ילאירזע ילדגמ לע בותכ היהש ומכ וא ,ונמצעב
:םילמב רמאמ םייסל אל ימעפ דחו גירח דעצבו ,ותביבסבו תוביסנב בשחתהל שירכה

שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]