2000 לירפאב 13 היקוקה ןק

םיישונא םייח לש דרוסבאה תא וירפסב עיבהל חילצה סמאדא סאלגד
.ותוא ונל רייצ ןייטשניאש יפכ ,זכרמ אללו ןיטולחל יסחי םוקיב
תוועתמו ,םינבומ םהש םעפ לכ םינתשמש הקיזיפ יקוח י"ע טלשנ הזכ םוקי
ולש העודיה הרדסה ירפסמ דחאב .תושדח תויגולונכט י"ע בושו בוש
ימ לכש ,תיבב יחש ביבח שיא גיצמ אוה "היסקלגל טסיפמרטה ךירדמ"
טלשב לקתנ ,(ונחנא רתיה ןיב םייח וב) בחרה םוקיה לא ונממ אצויש
השוחתה תא בטיה סמאדא תצמית ךכב ."םיעגושמה תיבל הסינכה" רמואש
תא ספותש לודג דחא היקוק ןקב םיפקומ ונחנאש ,ונלוכל םיתעל שיש
םירכזנ ונניבש רתוי םימכחה .ונלש חמה םורקב קר רצענו בחרמה לכ
םוקיה לע ערתשמ היקוקה ןקש הארנכו םידחושמ ונחנאש הלאכ םירקמב
.קוחצלו ןנובתהל אוה רתונש המ לכו ,ללכה ןמ אצוי אלל ולוכ

ולוכ םלועב הנורחאלו ב"הראב היגולונכטה תוינמ קוש לש םידרוסבאה
תברו השדח היגולונכט .יסופיט יסמאדא סאלגד דרוסבא ומכ תצק הארנ
.יוויטימירפו יאלקח ובורב היה ןכל םדוק הנש האמש בכוכב תתחונ המצוע
רבעמ לדוג ירדס תורשעב בושיח חכ וב רצונ תודדוב םינש תורשע ךותב
דחה רבעמה .עדימ לש תפצושו תשעוג תשרב רבחתמ ולוכו וב היהש המל
תוסנמש תושדח תורבח לש ןתורצווהל םרג השדחה היגולונכטב שומישל
םירועשב חומצל ןהמ קלחל רשפיאו הנממ רשפאה לככ לודג חתנ סופתל
יפל תורבח לש יווש תוכרעהל דואמ הרצק התיה ךרדה ןאכמ .םימיהדמ
תורזועש הרבח לש רוחמת ידכ דע ,ןהיתומולחו ןהלש קוחרה דיתעה
קר אלו .םירלוד ידראילמב (תורפב רחסמ הרכשא) רקבה קושב רחסמל
וצר םלוכ ךילהתה ףוסב ,םיזוחא תורשעב הנש רחא הנש ולע תוינמהש
תוחפונמה ,תוינמה ןכלו, ... םלוכ יכ ןתוא םינוק םלוכ יכ ןתוא תונקל
.ררופתהל לחה לכהש ינפל ,הנשמ תוחפ ךותב ןמצע תא וליפכה ,אליממ

: תוטלובה תויומדהמ המכ ריכנו היקוקה ןקב ונל לייטנ הבה זא

ילש תועקשהה ץעוי יל רמא םינש 15 ינפל ךרעב" - תועטב רנוילמה
.לטאיס ,דנומדרב םיישיא םיבשחמל הלעפה תוכרעמ תרציימש הרבח שיש
לטאיסבו ,ותוא ךירצ המ ליבשבו הזה סודה הז המ ךכ לכ יתנבה אל
לש לעפמב ,ישוקב הדובע אוצמל ולכי םישנא יל עודי היהש המכ דע
םיחופת תרבח לע והשמ למלמל ךישמה אוה לבא ,תורפ לודיגב וא גניאוב
טפוסורקימל הרקיש המ הזש ןעטו םיימשל הסטו הקפנהב דואמ החילצהש
.רלוד ףלאב תוינמ יתינק זא קדצ דימת לבא רזומ תצק רוחב .תאזה
םייעובשמ תוחפב םיזוחא םירשעמ רתויב דרי הז וישכע .יתרעטצה אל תמאב
תויעב םהל השועש הזה טפושה לע סעוכ תצק קר ינא .גאוד אל ינא לבא
םעפ דוע ,ספוא ! םיאלפנ טושפ םירצומ םהל שי .שדחל םהל עירפמו
"! רמוא ינא םיאלפנ שממ םירצומ ,בשחמה יל לפנ
רשפאש בוט רפס יל ןת .החידב שממ הז הלאה םיבשחמה לכ" - טסיטילאה
הודח תרמוא תא המ .םיתורשל יתיא ותוא תחקלו םיפדה תא ול חירהל
אל המל זא ? ןוזאמא לש תוינממ השדח וראבוס הנק קנערפה ןכשה ?
השפט וזיא ? תויוטש הז תאזה היגולונכטה לכש יתרמא יכ ? תינק
רבד ןיא םייח ונחנא וב ינרדומ טסופה םלועבש תעדוי אל תא ,תא
.ןוזאמאב לכה םשו ילש תומלתשהה ןרק תא הדופ ינא רחמ ? תויוטש הזכ
ידכ רבדמב םעפ ףא ותיא עסינ אלו ,הודח ףוס ףוס פי'ג הנקא ינא
קנערפהש ! ןגזמו םירוגס תונולח םע ריעב קר ותיא עסינ ,ךרע דבאי אלש
".םיחתופמ אל םה ,יבזע .וראבוסב עסי
תרש רותב דובעל םוק טוד םוקמוקל יתאבשכ" - בהלתמה רנויצפואה
תא הליפכה הינמה זאמ לבא יל ונתנש תויצפואל הברה יתסחיתה אל
תויהל לוכי יקקש יתבשח אל .תונורחאה םייתנשב הנש לכ עברא יפ המצע
פוטפלה תא חקול ינא טירטס לווב רחסמה תליחתב םוי לכ .יחוויר ךכ לכ
איה המכ םיבושיח בורמו הלוע הינמה ךיא האור ,םיתורשל טקשב יתיא
.דובעל לגוסמ אל ינא ,גניטסוה ינפל יל הרתונש הנשב הלעת דוע
"? דובעל המל םצעב
השדח הדובעב ףסכ ןומה השע ילש רבח" -(Day Trader) םויה ןרחס
,המל תעדל ילב םירכומו םינוקו בשחמה לומ םיבשוי םלוכש תאזה
יתחקלו םינש יתכסחש ףסכה תא יתאבה .המגמה יפל םיכלוה קר
.דבלב הנשב םיזוחא תורשע יל הלועש םוקמה לעבמ םלוכ ומכ האולה
ליפכהלו הזה ףסכב ומצעב תונקל םוקמב ,םוקמה לעב בוט שיא
"ותוא הולמ אוה הנש לכ המכ יפ
,היגולונכט תוינמב ילש ףסכה לכ תא קר עיקשהל יתגהנ" - ףנוממה הנוקה
םיזוחא המכ לש תיבירב םוכס ותואב האולה תחקל לקש יל וריבסהש דע
םתוכז תצק דרוי הז םאש םהל םותחל ךירצ קר .התנכשמה תיביר לעמ
השולש ךות ףסכ סינכמ אל ינא םא דספהב וליפא ילש תוינמה תא רוכמל
.ימצעב רכומ וא םימי
םויה םג דרי קאדסנה המ .וקה לע רקורבה .ירלולסה ןפלטמ ,עגר
המ .ייב .רחמ רוכמא ינא ,רדסב ,רדסב ? חוטב התא ?םיזוחא העבשב
חוטב הז רחמ .הלוע לכה ךוראה חווטבש םיעדוי םלוכ ? ץחלנ אוה
תרמוא תאז המ ! םיימוי דוע יל שי לבא ? לכה תא יל תרכמ המ .הלעי
ןופלטל הזל םיארוק הז ללגב ילוא ! קתינ ? ךל רתומ םכסהה יפל
"ןופ-לס הזה
דבאתה ילעב .הרדחמ ןהכ תרבג יל םיארוק" - םימותיהו תונמלאה
לומתאש תורמל תוינמ תונקל אל יתעבשנ זאמ .בוצע דאמ ,94 תלופמב
"... טנרטניאב תורפ תרכומש השדח הרבח שיש רמא ןקריה םייח
שוטניקמ לע יתדבע ,םיבוט םימי ויה .הזה קאדסנהמ יל סאמנ" - שירכה
ינפל ורמאש ומכ םלעתו לופית לפאש ןמזה לכ ורמא םלוכו ,הרקמב
בורמ .זאמ ןמזה לכו התיא תורחתל הסנכנ םא.יב.ייא שכ ךרעב הנש 20
רפוס ריחמב איהש יתיליגו הרבחה לש םינותנה תא יתקדב ושע םהש שער
הלמחה יטבמ תא רכוז ינא .יתינק ךרע יפל עיקשמ ינאש ןוויכמ .קיחצמ
יתינקש ירחא תצק .לפא לש תוינמ יתינקש יתרפיסשכ זא יב ופיעהש
טנרטניאה ןדיעבש ןוויכמ .יטיא תצק היה דימת אוה .ףרטצה סטייג ליב םג
יתלפכה םינש שולש ךותב .הריירקה תא רמג םג אוה יטיא תויהל רוסא
יתרכמ זא קאדסנב ףורטהמ יל רבשנ הרבעש הנשה ףוסב .המכ יפ ףסכה תא
,בוט ונ .בוש ףסכה תא ליפכהל טעמכ יתלוכי ,לבח .הלאה תוינמה תא
.םירחא ומכ םויב 10% וישכע דיספמ אל ינא תוחפל .יתישע ילש תא ינא
חווטבש הלכלכה ימכח ונודמיל רבכ .קוחרה חווטב ןימאמ אל םג ינא
".אישב םינוק אלשכ קר דבוע הז .תומנ ונלוכ קוחרה
לבא הברה ךכ לכ תווש אל תוינמהש עדוי ינא" - םכחותמה הנוקה
חורבלו ןורחאה הנוקל רוכמל גואדל קר ךירצ .םינוק םלוכ יכ הלוע הז
".ןמזב קוידב
ינוילירט תא יל שיש םיחוטב ךכ לכ םלוכ המל" - םמוקתמ ןורחאה הנוקהו
ליגב ,לזמב ,ילוא ? חוורב םלוכ תא איצוהל ידכ ךירצש םירלודה
"... ל ףסכ הברה ךכ לכ היהי ,70
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]