2000 לירפאב 19 ?הנתשנ המ

?קאדסנה ינוקית לכמ הזה ןוקיתה הנתשנ המ

לעמ הכמב דדמה דרי אל התע דע םיברה םינוקיתה לכבש
.(םירוטקידניאה דחא י"פע םיבוד קושל הסינכ הוהמש המ) 20%
הדיריל המוד וליפאש והשמ וניאר אל םינוקיתה לכבש
.(... תחא םעפ וליפא ,תחא םעפ וליפא) אישהמ 35% לש
לעמב וקחמנ תומיוסמ תוינמש הרק אל םינוקיתה לכבש
.(! 90% לעמ) 90%
םויב 5% לעמ לש תויתדונת וניאר אל םינוקיתה לכבש
ללכב םצעבו - (הליל רחא הליל םצעבו) םוי רחא םוי
.הארנ אל םג ילואו וניאר אל
זכרמ" לש היגולוכיספב יוניש היה אל םינוקיתה לכבש
,והשמש וטלקש ,היגולונכט תונרק ילהנמ ןוגכ "קושה
.הנתשנ והשמ ןכא

ונייה םימדה ץחרמ ינפמ דעומ דועב ונריהזמ שירכה היה אל םאו
.הזה םויה םצע דע וניתובוחל םידבעושמ וניינב ינבו ונינב ונא

םויב רבכ רודמה תא רגוס שירכה ןכלו תעכ חספ ברע ,ייתובר ןכבו
תובתכה תרשרש המלשנ אלו המת ןכ ומכ .ליגרכ ישימחב אלו יעיבר
ונל רייטצמש יפכ בצמה לע ןלהל תונורחא תורעה דבלמ ,קאדסנה לע
ןטק שירכב לרוגה יעותעת לע בלל תעגונ הידגרט לש הרופיסו ,תעכ
.םירומיש תספוקב ומוי ןב ןידרסכ ותורייטצה ידכ דע ,ויתומולחבו

ירחא ,דחא עובשב 25% לש הדירי םילשה קאדסנה רבעש עובשה ףוסב
ךרעב ,ץרמל 10 ב עבקנש אישל תחתמ םיזוחא הנהכו הנהכ היה רבכש
.3300 ה תומר לא 5000 לש איש תומרמ הדירי לכה ךסב .ינפל שדוח
תונמדזהה תא ספסיפ בוש אוה יכ ינבצע תצק היה שירכה תמאה תא רמול
רשיו טושפ שיא שירכהו ,ולשמ םולח דחא לכל .קושב תלופממ חיורהל
.שפחמ אוה וכרי לע רעש תורענו ,הררש ,ראפ תוינוכמ אל .בבל רבו
ןעמל אל .אקוד םירעש תודירי לש ןמזב לודגב התוא איבהל לכה ךסב
תא םיאשונ רשא ,םיקידצ ו"ל םתוא ומכ .ןבומכ ,ותיב וא ,ומצע
ראפתהל ךכב הכזתש ותדלומ לע אוה בשוח ,םהיפתכ לע םלועה דבוכ אולמ
האירק יא תאפמ אלו ,הז ונוזח דבלמ שירכה םישגה לכה ןכבו .הינבב
.רבתסמ ,קושה לש הנוכנ

תורחסנ ןוהה קושב .םיסקדניאו תוינמ לש תודירימ חיורהל ךרד שי
םירישכמהמ דחא .םיפסונ םייסנניפ םירישכמ םג אלא תוינמ קר אל
םיוסמ תוינמ סקדניא וא תמיוסמ הינמ רשאכ תולועש תויצפוא ןה ולאה
דציכו םלועל תואב ןה דציכ יבגל םיינכט םיטרפל סנכינ אל .דרוי
רוביצה תא ריהזנ קר ,(תוכורא תואצרה רפסמל רמוח) תוגהנתמ ןה
ןתביתכ) ןתקפנהב ךכמ רתויו ,ןתשיכרב ברה ןוכיסהו תויתדונתהמ בחרה
איבה ןהב ינלשר לופיטש ,ןכוסמ קוסיעה ךכ ידכ דע .(הגעה ןושלב
םינש בר יאקנב קנע ,םינש רפסמ ינפל יטירבה סגניראב קנב תריגסל
.ןיטינומו

םינומ תואמו תורשע העקשהה תלפכה רשפאתש תקיודמ הכמ רשפאל ידכב
הסינכב םג ) ןוכנה םוקמבו ןוכנה ןמזב קוידב תאז תושעל ךירצ
ליפכהל שירכה חילצה ןהב "ןויסנ תוסיט" ויה רבכ .( האיציב םגו
ושענ תונויסנה ריהז ותויהב ךא ,הלאכ םיכלהמב המכ יפ ותעקשה תא
בוביסל ןכומ היה לכה .ץוציפ הכמ ובינה אלו תיסחי םינטק םימוכסב
.הרקי לכה לירפאב יכ הרמאו הנשה ראוניב דוע האצי לוק תב .הזה
השלחה הינמה ירחא ובקע םייניעהו ,ץרמב דוע לחה דומצה בקעמה
לירפא תליחתב .טפוסורקימ איה אלה ,תינכט הניחבמ הביבסב לכמ
הקיספה תא ןתי אל טפושה" רמא שארה לבא ןופלטל וששיג רבכ םיידיה
."ביצקהש ןמזה רמגיי זאש ,עובש דוע קר אלא וישכע םהלש ןיינעב
ףוס ותואב רבכ ןיבה ,רנזופ רמ ,ןיינעל הנומש ךוותמה .העט שארה
טפוסורקימש ושארב ויניעש דחא לכל הליחתכמ רורב היהש המ ,עתפל ,עובש
ךכו .ןמז לע תקחשמ רקיעבו ,רשפתהל הלוכי אל ,רשפתהל הצור אל
טימיל וליפאו ,ןמזב קוידב התוא איבהל ידימ רחואמ היהנו רופה לפנ
.םתוא םיאנושש םיאלפתמ טפוסורקימ כ"חא .קפדנ לטניא לע ףסונ
.םיעדוי אל םה מ"ומב םייניצר וליאכ התוא קחשל וליפא

םיכלהמל רוזחנ ,בלל עגונו ישונא ךמסמב תועמדהו תוכפתשהה רחאל זא
קנזמ עתפל עובשה רחסמה לש םינושארה םיימויב .ק"אדסנב םינורחאה
,םעפ יא רתויב םילודגה תודוקנב םהש םירועשב הלעמל סקדניאה ול
ןיעמב רבודמ בושש הרואכל הארנ .םימיהמ דחא לכב םיזוחא העבש ךרעב
ידח .םיפסונ רהוז ימיל הנוכנה ךרדב ונאשו ונילע רבעש ןוקית
םייתימא םיחוור םע הלאכ ,תויניצר רתויה תוינמהש ךכב וניחבי ןייעה
םוטמטה לובגבש רתוי תושולקהו ןמצעל תורזוחש ולא ןה לטניא ומכ
ימיטפואהו בחרה ךויחה תא רקיעב סכנ רותב הכ דע וגיצהש םוק טוד
תובקעב ןובשחב ןמוזמל רקיעב תורושקש תוביס ול שיו) ל"כנמה לש
.םישרקה לע תוממדמו תוטוחש ןבורב ורתונ ,(ךייחל ידכ הקפנהה
הרקמב ורבעש םידלי ינש הנה ייה" ה תפוקת לש הפוס תא ןמסמ רבדה
."םתוא קיפננו ףסכ תצק םהל ןתינ ,םתוא ףוטחנ אוב ,פוטפל דיל
העוב תורבחל ףסכ תמרזהל עגונב תויפש רתוי רצוי רצונש שדחה בצמה
תא תונוב תיזיפש ,וקסיס ומכ תורבח לע עיפשהל רומא אל הרואכלו
יתימאה ףסכהש איה הרצה .יתימא ףסכ לש תונוט הזמ תושועו ,תשרה
בצקה םא .תוקפנהמ יתימא אל ףסכ לש לוגליג םימעפ הברה אוה הזה
,( ןוחבל דוע שיש המ ) תיתועמשמ הרוצב טאוי תוקפנהה קוש לש
םימיהדמ םירועש םתואב חומצל לכות אל וקסיס ומכ החילצמ הרבח םג
רודמ ןכל .דרת איה וזכש החימצ לע יונב הרבחה לש ריחמהו תויהו
תורבח יבגל רצוויהל דמועש אבה ירוושה ןועיטהמ רהזיהל ץילממ הז
םייתימא םיחוור םע תורבח ולא וטחשנש תורבחל דוגינבש - הלאכ
רוכזל שי ."תוחוטב תוינמ" ןה הרוק תמאב טנרטניאהש ןוויכמשו
לבא ,םהלש תויחורה תא ולידגיו ורמשי םיליבומה םינקחשה םנמאש
דואמ ההובג החימצ םיתיעל ,החימצ לש ריחמ יפל םירחמותמ םה םג
.תעכ קפסל רתוי השק היהי התואו ,וקסיס ומכ

ר"תיבב העקשהל יבאז דג לש ותסינכ לע םילמ המכ ילב רשפא ךיאו
הטילשה תא וידיל לבקל דמוע יבאזש העדוה הנתינ ןמזמ אל .םילשורי
יבאז דג .תמדוקה םיעיקשמה תצובק תא ףילחמ אוה רשאכ ,הצובקב
הלודגל היילע לש רבע םע ,חלוממ םיקסע שיאכ וניתומוקמב עודי
םדוק" לש הוה ,הקירפאב קשנ תואקסעב (... שששש ,לכל עודי) יוסח
םע החלצהב היהיש בוט ונ - דיתעו, "תולאש לאשנ כ"חא םתוא הנקנ
תוכמסה לש הקנפשורג לביק אלא ,ומוקמ לע רתונש קר אלש אלפומה שדד
הצובקה יסכנ לכ תא רוכמל םוקמב ,בגא ךרד) תיעוצקמ הניחבמ הנורחאה
ףוא ןיפס תושעל טושפ ךירצ היה תובוח תוסכל ידכ הנשה תליחתב
ילא םעו ,(! קיפנהלו םוק טוד שדד תרבחב סטייג שדד אלפה דלי לש
רזומ תצק ךכיפל הארנ והשמ .ןמאמה םייתניב ראשנש הנח-הנח-הנח-וא
ךרוצ היהיו תאזה השיכרב יבאז דג לש תולהנתהב רתאה תווצלו שירכל
ןווכתמ ל"נה םיקסעה שיא ךיא ןיבהל ידכב תויושחרתהה ירחא בוקעל
תצובק םע ורק אלו ורקי ןכש םירבדה דחא םתסה ןמ .הקסעהמ חיורהל
קפנות הצובקהש אוה ,אלפה דלי םע תורצ ללגב תמדוקה םיעיקשמה
קלחב וטרופש תוביסה ללגב) טנרטניא תרבחכ אל רבכ םנמא ,ףוס ףוס
ףסונ קיפא חתפיי ךכו ,רבד לכל הצובקכ לבא ,(הבתכה לש ןושארה
דע .םהמ קר אל ,בוט רתויש המו ,םינכסמה םידהואהמ ףסכ תלבקל
דמעומ ונניאש הצובקל ןמאמ תאבה רתיה ןיב הנכותש השדח העדוהל
תוארוה ןתי אלש דחא םדא תוחפל שי 2020 תנשב סקימוק יטרסב בוכיכל
...ליגרכ אוה אלה ,ר"תיב תצובק לש הינמל הינק

שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]