2000 לירפאב 26 !ץווכתה עברא ובאה ,קתומ

םעפה .ישימח םוי ינפל שרופ שירכה בושו גח ברע בוש
.הנורחאל טפוסורקימ תיינמ תסירק לגרל תבחרומ הרודהמ

םינורחאה תועובשה לש הלומהה לכ ךותב ,טקשב טקשב
תוארהל לוכי םישנאהמ קלחלש רבד לפנ ,תוינמה יקושב
םירפיסהמ דחא ירוחאמ דמוע אוה לבא ,םירפסמב קחשמ קר
טפוסורקימ - טושפ יד ןיינעה .םיבשחמה תיישעת לש םילודגה
םלועב רתויב לודגה קושה יווש תלעב הרבחה הנניא רבכ
טעמכ ,הז ןבומב הפיכב הטלש איה רפסמ םינשש ירחא
תובקעב תפסונ הכמ הינמה הפטח לומתאו .ןיררוע אלל
(בושח רתוי הברהו) םגו ,טפשמה תואצות לע תויצלוקפס
תידיתע תויחור יבגל הרבחה הרזיפש תורהזאהש ללגב
ןיאש םיעיקשמהו םיטסילנאה לש הנבהל ףוס ףוס המרג
,דיתעב הרבחה לש ההובג החימצ תמרל תופצל תורשפא
ילוא ,החימצ אלל רחמותמ תויהל ךירצ הינמה לש ריחמהו
תוריכמה םדוקה ןועברל סחיב יכ תילילש החימצ וליפא
םישדוח השימח ךותב .הנותחתה הרושה התלע םא םג ,ודרי
(ץואא) 44% ב םינמזה לכ לש אישמ הינמה ריחמ חנצ דבלב
הינמה .םייתש רפסמל ,תינמז ילוא ,תויהל הכפהש קר אלו
,וקסיס ,לטניא .םילודגה תשולשל ץוחמ לא הקרזנ הללמואה
תעדל שירכל השקו ,רפס תיב הל ושע סרוטומ לרנ'גו
התיה אל וזש תורמל הז לכ ,טפוסורקימ תא ףקע דוע ימ
יכה ןיידע סטייג ליב .תיאקירמאה הסרובב הבוט הפוקת
רובעי לקרואמ ןוסילאש תויהל לוכיש הארנש תורמל ,רישע
תווש לקרואב ןוסילא לש תוקזחאה םויהל ןוכנ .ותוא
חצנמ ליב .טפוסורקימב סטיג ליב תוקזחאמ רתוי טעמ
רכמ ,תובהלתהב םינוק םירחא דועב ,םינשה ךרואל יכ
לעמ) םירלודב יתרפס 11 םוכסב טפוסורקימ לש תוינמ
.(רלוד דראילמ 10
העיגה אל םלועמ טפוסורקימ ,רורב היהישו ,בגא ךרד
קר הובגה יוושל התכז איה ,רתויב הלודגה תויחורל
.התוא תונקל ובהא יכ
בשחמה תכפהמ תא םלוכמ רתוי םילמסמש םישנא ינש שי
לש םיצירעמה .סבו'ג ביטסו ,סטייג ליב םהו ישיאה
ראומה דצהו לפאה דצה ומכ גוזה תא רייצל וצרי ביטס
ישנא םה םישנאה ינש .םיבכוכה תמחלמ תרדסמ "חכה" לש
ישנא םה ,יתעדל הזמ רתוי לבא ,הרואכל היגולונכט
תויגולונכט ףוחדלו רוציל ועדיש ,םיקירבמ קווישו לוהינ
,קיסייבה תא תושונאל איבה סטייג ליב .המבה תמדקל
ההוזמ אוהש ררולפסקאו סיפוא ,תונולח) והז םצעבו סודה
.(טפוסורקימב ובתכנש ינפל הברה ינומה ירחסמ שומישב ויה םתיא
ףותישב ומצעבו ודובכב ישיאה בשחמה תא ונל איבה סבו'ג
קירבמה סודניהה תא ותוכזל ףוקזל שיש קאינזוו םע
תיפארגה הלעפהה תכרעמ יבא םג אוה סבו'ג .רצומה לש
,םינושאר וזכ ונב סקוריז) םויה הב םישמתשמ ונלוכש
םלוכ ינפל הברה םיישיא םיבשחמל התוא ץמיא סבו'ג לבא
,(וכו תונולח ,םיטירפת ןוגכ דוסיה יגשומ תא עבקו
טסקנ תרבחב םימצע החנומ תונכת תרהט לע הלעפה תוכרעמ
עונלוקה תיישעתל תויפרג בשחמ תויגולונכטב שומיש ,םיקהש
"רופיס לש עוצעצ" תא ונל האיבהו םיקהש ראסקיפ תרבח)
,ןושארה חילצמה תשרה בשחמ וליפאו ,(ןונגסב םיטרס דועו
.קמ-ייאה אוה אלה
.אבה עובשב סבו'ג ביטס לעו םויה רפסנ סטייג ליב לע
.ךפהלו טפוסורקימ לש רופיסה אוה סטייג ליב לש רופיסה
ליבל תונויערה ורמגנ םינומשה תונש תליחתב םש יא
.הטילש לש קירפ ןיעמל ותבוטב אלש ךפה אוהו סטייג
םלשומה םיבשחמה דרנ ומכ ןיידע הארנ אוה הפוקת התואב
םיסכמש םייקנע םייפקשמו ,היסקרונא ידכ דע שוחכ ףוג :
סיסב לע תופאכ ףטח הארנכש גוסה קוידב .ףוצרפ יצח
לכל הארי רבכ אוה לדגישכש טילחהו רפסה תיבב ימוי
,החפשמ שיא ,םויהו .עדוי אוה המ הלאה םיתבפלאנאה
םייפקשמהו ,סרכ םע טעמכ ,רתוי ןשודמ ףוגה ,תחא סולפ יושנ
םייפקשמה קר אל הארנה יפכ .יפאי לש םידלוגיעל וצווכתה
ןמזמ אל לאש דחא בתכ .ןוטלשה תוואת םג אלא ,וצווכתה
הנע אוהו ריעצה ליב וילע רמוא היה המ סטייג ליב תא
,רתוי ןיינעב אל רבכ אוהש רמוא היה ריעצה סטייג ליבש
הירחתמו היאנוש יפב "עשרה תיירפמיא" .רוק-דראה אל
סטייג לש וייחב רתונש המ לכ .הפא תמשנ תא הדביא
.ותחפשמלו ול הנבש תיגולונכטה קנעה תזוחא וז עברא ובאהמ
ריאשה אוה .ולש יבייבה תא רתוי להנמ אל וליפא אוה
חותפל ול ןתונ ,רמלאב ביטס רבכשמ ודידיל תוחתפמה תא
ךייחמו דצב דמוע כ"דב ,הרבחה לש םיאנותעה תוביסמ תא
ןרוקהו בחרה ךויחהמ הנוש הכ ךויח ,ינוריאו ןטק ךויח
ליב .ולש ירחסמה למסל ךפהש ,"םלועה ךלמ ינא" רמואש
רבעל רתוי תכייש טפוסורקימש ןמזמ עדוי רבכ סטייג
.ול תפכא שממ אלש יל הארנו ,דיתעל תוחפו
זאמו ,ישיאה בשחמה תכפהמ תחיתפ םע הצצ טפסורקימ
טפוסורקימ הליחתב .תוילע רקיעב ,הלש היינמה ומכ העדי
םיבשחמל קיסייבו םא.יב.ייא יבשחמל סודה תא הקפיס
.םינושארה לפאה יבשחמ ללוכ הפוקתה התואב וצצש םיבר
בשיו ,שוטניקמה תכפהמב בלתשהל עדי םג סטייג ליב
זא רבכ .בשחמה לש תמסרופמה הגצהב סבו'ג תולגרמל
קוש חתנ תסיפת ןיא םיבשחמה תיישעתבש סטייג ןיבה
עדיו ,תומל וא יטננימודה תויהל אלא ליגרה ןבומב
לע אלו רשי שארה לע תכלל ,תורחתה תא ץוחמל וילעש
ולבקת אל ולש רצומה תא ונקת םא" .םיילגרה וא םיידיה
.התלב ןיאו הטישה וז "תוחוקלה םיצור ילש תאו ,ילש תא
תויהלו .יס.יפל הפידע סוד תכרעמ ךועמל חילצה אוה ךכ
םייטננימודל םה ףא וכפהש םא.יב.ייא לש םיבשחמב יטננימוד
.המצעמ הצורמו המודר ,סבו'ג ביטס אלל לפא לומ לא
תונולח לש תכרעמ גיצהל ידכ ףסונ רושע ךרעב ול חקל
,היתונויער תבינג לע רתוימ טפשמ הצירמו ,הנשי לפא דועב
המרופטלפל הכפה שוטניקמו ,הכעמנ לפא .חילצה אלש
םיבשחמל תיביטנרטלא המרופטלפכ הדרשש הדיחיה ,תילוש
.בוטל הרוכזה הגימאה םע רודומוק לש התומ ירחא ,םיישיא
ףסכה תנוכמ תא רוצעיש ימ ןיא וליאכ הארנ הז בלשב
המ לכב וידיב ןיטולחל ויה תוחתפמה .סטייג ליב לש
םג תונולח םע רודחל לחהו ,םיישיא םיבשחמל רושקש
תחא הלימ הקיפסה םימס ןוראב ומכ .םיירפ-ןיימה קושל
לכ .דחפמ ודערש םוחתב הישעת יקנע םילעהל ידכב ולש
ןיכסכ תודח תויורשפא יתש ינפב דמע והשמ השעש והשימ
םכחתהל וסינש הלאכ ויה .תומל וא קדנסה י"ע תונקיהל -
הנכות תונויער - םידקתה תא עבק לפא םע טפשמה .וקחמנו
המ לכ תוקחל התיה הרחתמ לסחל הטישה .םיטנטפ םניא
ונ ,כ"חאו ,טפוסורקימ תיבמ "תינשדח" הנכותב השעש
.הל ברסל ןתינ אלש העצה ונלביק ונלוכ כ"חא ,בוט
םיטרדנטסל ביבסמ םיקנע לש תויודגאתה ויה םעפ ידימ
חילצה הז םיתיעלו הב םחליהל ידכ טפוסורקימ לש םניאש
,לפא לש וידוא-ואדיוה תייגולונכט ירוחאמ הדימעה ומכ
.ללכהמ םיאצויה ולא לבא
כ"חאו ב"הראב רישעה שיאה רבכ היהנ סטייג ליבש תעב
לודגה יוושה תלעב הרבחל טפוסורקימו ,ולוכ םלועב
הטיסהש טנרטניאה תכפהמ התווהתה ,טקשב טקשב ,רתויב
ליב .תימלוע ללכה תשרל ישיאה בשחמהמ דבוכה זכרמ תא
בשחמה ךרד אלש םירבד תוארל הצר אלו לכי אלש סטייג
ץלאנו ןיבהשכו ,תשרה תובישח תא הליחתב שיחכה ישיאה
אצי אוה דיימ .רחואמ טעמכ היה רבכ תועטב תודוהל
טפוסורקימ התעמו תולעמ 180 לש תינפת השעש ךכ לע תוזרכהב
.הנתשה אל רבדש איה תמאה .רבד לכל טנרטניא תרבח איה
םעפהש קר ,הלעפה תוכרעמ תרכומש הרבח התוא התיה וז
ןפדפדה תינרצי ,פייקסטנ תא קוחמל הרטמל המש איה
טפשמב תוכבתסהו תואסרג שולש ושרדנ .ירלופופ יכה
לופונומ" הרבחה תא הניכש ןיד קספ הנושארה םעפב ררגש
רושע רבכ תכבוסמש) ,הרבחל תכל תקיחרמ הנכסו "ינסרוד
גישהל ידכב קר ,(דימת תולקב האציו םייטפשמ םיכילהב
תואצוהו תוסנכה ספא םע ,םינפדפדה קושב יתועמשמ חתנ
הפוצרפש הדבועה תירויצ המכ .והשמ אל הקסיע ,בורל
אל ינורטקלא ראוד י"ע אקוד ףשחנ הרבחה לש יתימאה
.תשרה לש הירצותמ דחא דוע - ןגומ
גישהש ישיאה בשחמה לש לופונומה תא תרתוס טושפ המרופטלפכ טנרטניאה
ןהניב רשקתלו תויחל תולוכי וילע קרש דחא דרדנטס םוקמב .סטייג ליב
העודי הלעפה תכרעמ לכ תרבחתמ הל תימרופטלפ סורק תשר שי ,תויצקילפא
םינופלט ,די ףכ יבשחמ םג אלא םיישיא םיבשחמ קר אלו ,ישיא בשחמל
םגמגמו רגפמ דלי ומכו .רבד לכ דואמ בורקבו בשחמ יקחשמ ,םיירלולס
.תונולח - תחא הבושת טפוסורקימל שי ולא לכל דבלב תחא הלמ עדויש
יבשחמ .םיצור םלוכש המ הז תונולח ,אלפנ הז תונולח ,בוט הז תונולח
וילע הצרש ליבקמ והשמ ונל שי ! טולייפ םלאפמ םכתא ובזע ? די ףכ
המ הז יכ הינשב הירטבה תא םכל לולזתש הנטק תונולח תסרג (העתפה)
.האלה ךכו הקזח רתוי המרופטלפ ונקתש ידכ םיישיא םיבשחמל ונישעש
תונולח ,בוט הז תונולח ? תונולחל רושק הז המ לבא ,ןכ ?ירלולס ןופלט
,ספוא ? תשרב דובעל םג עדויש שדח בשחמ קחשמ האיצוה ינוס .אלפנ הז
ץוריש ,ונלשמ בשחמ קחשמ איצונ בורקב ,תרמוא תאז ,ונספספ םעפ דוע
תונולח ,תונולח בושו תונולח תונולח ! תונולח ,בושחנ אוב ,עגר ,הא ,לע
.םיצור םלוכש המ הז תונולח ,אלפנ הז תונולח בוט הז
דיה ףכ יבשחמ תכפהמב םיטלוש טולייפ םלאפ .ידמל תומוגע תואצותה
80%-כ לש תטלחומ תויטננימודו ,הלש המרופטלפל םיתנכתמ ףלא 50 כ םע
החילס ילילש ןויסנ אצי ןמזמ אל .טפוסורקימל םיבולע 10%-כו קושב
אלש ,ריבס והשמ ואיצוה םהש הארנ םעפהו םוחתב טפוסורקימ לש ישילש
.ןיטולחל היצנגיליטניאה תא בילעמ אלו םילדה המרופטלפה יבאשמב רמעתמ
תונולח לש שולש) טפוסורקימ רובע תדבוע שולש אסרג תיתרוסמ הרוצב
קחשמ תונוכמ לע ינוסב םחליהל .לזמב היהיש זא ,(אמגודל ררולפסקא לשו
ימו לוגע ספא לש קוש חתנ םע ,רבכמ הז זרכוהש סקיאה קחשמ םע תויתיב
תוכרעמ קושב וליפא .הבוצע החידב רבכ וז ומצע רצומה תא הארנ יתמ עדוי
.'וכו ,יב ,שוטניקמ ,סקונילל םימיוסמ םיזוחא תונולח תדבאמ הלעפהה
.טנרטניאה י"ע קחשמה יללכ יוניש תובקעב קפס אלל
,("תבחרה" החילס ,החילס) תסירה לש תוקרבה לע עומשל רשפא דוע םשו הפ
המודב) ותיא וצורי תונולח לש תויצקילפא קרש ידכ טנרטניא דרדנטס
דמעומ לעו ,(םייטפשמ םיכילהל הביס דוע - הווא'ג תא "ביחרהל" ןויסנל
טפשמה לע םזילופופב לבוקש ןבה שוב 'גרו'ג ,ב"הרא תואישנל ליבומ
תרוכשמ דיספה טושפה לעופה יכ" רחבישכ ותוא לטביש רמואו טפוסורקימ דגנ
דחאש הלגתמ כ"חא דיימו ,"טפשמה תובקעב הינמב תודירי ללגב עובש לש
ךיא קוחצלו תוארל .הרבחב עובק דבוע אוה ולש םיטלובה ןייפמקה ישנאמ
תוחפ ויה הרבחה ישנא םעפש הדבועה דבלמ ילוא ,םינתשמ אלש םירבד שי
.םיינלשר תוחפ ןכלו ,המצוע תשוחת יפופא
הנושארה הרבחה התיה התושפטב טפוסורקימ ? ןוהה קושל רושק הז לכ המ
תונטק תורוכשמ .הלש הינמה לע תויצפוא תרזעב הלש הדובעה חכ תא הפנימש
הצמואש הטישה התיה וז ,רנוילמל דבועה תא וכפהיש תויצפואו תיסחי
ךרואל בושו בוש הינמה ריחמ תלפכה םע ןכאו .תונטקכ תולודג תורבח י"ע
הנשבו ףוס שי רבד לכל לבא .םיבר םירנוילמ ךכ הרצי טפוסורקימ םינשה
קר אל ! הדרי וליפא איה ,המצע תא הליפכה אל הינמהש קר אל הנורחאה
תופצל שי ,שממל םיצורש םידבוע י"ע הינמה לע ףסונ סמוע ליטמ רבדהש
לש דוקהו תויה .הרבחה תא בוזעל וצרי םיבר םידבוע ךשמיי בצמה םאש
,(!!) דוק תורוש ןוילמ 20 מ רתוי לע ערתשמ הרבחה לש ליבומה רצומה
תורשפא לכ תיפוס לסחי הרבחב ןמוימה םדאה חכמ ירעזמ קלח לש ןדבוא
תונולח ,ילוא 2002 תונולח ,תורחא םילמב .לגדה תניפס לש חותיפה ךשמהל
.הנושארל הז לע םתעמש הפו .שדחמ לכה ובתכי ןכ םא אלא ,הזמ חכשת ,2004
דראילמ םירשע ול שיש ,ראופמה יתיישעתה קנעה לע טבמב ,םויה שחנל השק
,הלוח קנעב רבודמש ,ןועברל רלוד דראילמ ינש ךרעב חיורמו ,הפוקב רלוד
.דיתעב ותוא עיניש יתריצי חכו ,המשל היואר תוגיהנמ אלל ,םינפבמ בוקר
,ומכ םישנא שיש בוט רתיה ןיב הז ליבשבש חינמ ינא
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]