2000 יאמב 4 רדנוו יביטס

לפונ הרבעש הנשב קשוהש יפוריאה עבטמה .ללותשמ םלועהו רבע שדח עובש
לש תוסרובהו ,האובאבמיז לש עבטמה היה הז וליאכ ,םירוצעמ אלל טעמכ
רגסש ןוסטרבור ןאילו'ג תובקעב ב"הראב .תודחאתמ טרופקנרפו ןודנול
יוניש לע עידוה ,עיקשמ לש הדגא ,סורוס 'גרו'ג םג ,רגייט תונרק תא
הכמה רחאל היגולונכטמ םיחוטב רתוי תוזוחמל םוטנווק תונרק לש ןוויכ
עודיש ,ב"הרא תונרקה ילהנמו יעיקשמב םיעודיהמ ,טפאב ןראוו .השקה
ןיבמ וניאש רמא יכ היגולונכטב דחא רלוד םש אלו ,ךרע יפל עיקשמכ
רקובו הרבעש הנשב חיורה אלש תורמל יכ ךויח םע תיתנש השיגפ ךרע ,הזב
.הנורחאל םיבוט םימי האור בוש ולש הינמה ,ל"נה תוינידמה לע תושק
תורמוא תועומשה) ינסיד ןיבל רנרוו-םייט ןיב םיקנע ברק לחה םג ב"הראב
רבכ אוה בוט ונ - ףועמ רסחו ןדמח תויהל ךפה סואמ יקימ הנקז תעלש
ב"הראב םיבר םיחרזא לש היזיולטה יכסמ דחא םוילו , (60 ליג תא רבע
,("םויה תוינכות ןיא ,החילס") ער םויב ונלש ןושארה ץורעה יכסמ ומכ וארנ
גוזימל רושק ןיינעהו ,החיתפ תיירי קר וז ינמזה ןורתפה תורמלש קפס ןיא
.חוודלו בוקעל חיטבמ שירכה .ןיילנוא הקירמאל רנרוו-םייט לש
עובשה הרבע ונלש הסרובה .טקש ידימ רתוי םצעב וא ,טקש אל ונלצא םגו
תומרל ולפנש רחסמה ירוזחמל ללכ רזוע אלש המ ,ךורא רתוי רחסמ םויל
תצק .חספ דעומה לוח תא םישאהל רשפא יא רבכו ,חוכשל רבכ ונקפסהש
סמב המרופרה םג .ושאר תא תצק םירמ ילואש רלודהמ ונלביק ילוא ןשקא
וליפא .םוסרפה ינפל דוע הילע וצפק םלוכו ןחלושה לע םויה החנוה הסנכה
הארמש המ ,אל שממש רבתסמ ,םירוגס וארנש יבאז דג םע םיניינעה ר"תיבב
.םעפ ףא יפוס אל רבד םוש שדד םעש בוש

יתחטבה רעצה הברמל .ןמז טעמ ךכ לכו םהילע בותכל םירבד הברה ךכ לכ
רופיסה ,היגולונכטה םלועב סבו'ג ביטס לש ולעופ לע רפסל תוזיזפב
.תוכחל וכרטצי םירבדה ראש לכש ךכ ,אליממ הז ילב םלש אל סטייג לע
ס'בוגל םישישה תונשב ב"הראב םיטנדוטס רותב
ףרטצהל רשאמ תושעל םיבוט רתוי םירבד ויה קאינזוו
תריואמ קלחכ .םילוטסמ תויהלו המחלמה דגנ תונגפהל
תולקב שמתשהל ולכי םה ןמז ותוא לש תוחיתפה
,בושחמה םוחתב םירחא לש םיחותיפו תונויערב
הארנש ןושארה בשחמה תא ונב םה ןטק 'זארגבו
.םויה דע ולש הרוצתה תא רידגהו ישיא בשחמ ומכ
יעצמאו ךסמ ,הבחרה יצירח םע םא חול ,תדלקמ
.תוינמב םידבועל ומליש םה זא ףסכ םהל היה אל .פ/ק
קוניזב רקיעב אלא תואבל ןמיס היה הזב קר אל
.רצק ןמז ךות הרבחה לש ףרוטמה

האיצומו הספסיפ איה הפיא ןיבהל הסנמ מ.ב.י דועב
הנכותו לטניא לש פי'צ ביבס .יס.יפה לכ םא תא
הנכותו םיפי'צ םוקמב) סטייג םשב ינומלא לש
סבו'ג ביטס ,(כ"חא ןהילע וטרחתיש תויועט ,םהלש
ישיאה בשחמה תא הנוב ,ירמגל רחא םוקמב רבכ
בשחמ הליחת .21 ה האמה לש תויגולונכט ביבס
כ"חאו בושח ןויסנ תריבצל םרג ךא לשכנש הסיל
,םיטירפת ,תונולח ,יפארג קשממ ,רבכע .שוטניקמה
,ןכ ןכ) םירדלופו (םיטנופ) םינפוג ,םירלורקס
םיבשחמב שומישב היה אל קסיד לש יכרריה הנבמ וליפא
סטייג ליב ."ךרדה ףוס" םויהל וליפא ןוכנ ,(םיישיא
הצימאו הנטק הרבח םעו דיתעה הז ךכ וא ךכש ןיבמ
.קמה לע רומיה חקול זאל ןוכנ
סבו'ג ביטס
הרבחל איבה ומצעב אוהש הלהנהה יכ לפאל םולש רמוא תאז תמועל סבו'ג
ןימאהל ברסמ אוה יתימא ןמולגמ ומכ .והומכ הרבחה לש דיתעה תא האור אל
דבלמ ויתוינמ לכ תא רכומו ,תלד תקירטב בזוע ,וידיב אל ולש יבייבהש
הטודקנא י"ע תוריהבב ראתל ןתינ סבו'ג ילב הרבחה תא .תילמס תחא הינמ
רתויב בוטה ,יסור תנכתמ םע םיבשחמ תרבחב יתדבע םינש המכ ינפל : הנטק
תפוקתב תיסור תיתלשממ הרבחב ותיא דבעש היסורמ ולש רבח .ריכמ ינאש
לפאב דובעל הז ךיא ותוא לאש אוהשכ .לפאב דבעו ב"הראל רבע מ"הירב
"... הב ונדבעש הרבחה תא רכוז התא" רמא אוה
קאינזוו אלל םעפה ,טסקנ תרבח תא םיקמ סבו'ג
תכרעמ הנוב אוה וז הרבחב .םיבשחמה תיישעתמ אציש
םימצע החנומ תונכת תרהט לע הלעפה תכרעמ םע בשחמ
הקיזחמו תדרוש הרבחה .סקינוי לש סיסב ביבס
החלצהל הכוז אל םלועמ לבא רתויב יתוכיא א"כ
איבמ אוהו סאמנ ביטסל .תדחוימ בל תמושת וא
עוצעצ" תא תבשחוממ הרוצב הקיפהש ראסקיפ תא םלועל
.םיעודי םיטרס דועו "רופיס לש

ןובשח לע הדות בוט היח לפא ,טעמכ ןמז ותוא לכ
קיפסמ אל לבא ,קוש חתנ הדמתהב תדבאמו שוטיקמה
האיצומ איה םעפ ידימ .חיורהל קיספהל ידכ רהמ
הז לבא תונטק תויגולונכט תוקרבה םלועה ריואל
תלוכיה אלל רקיעבו ידימ רחואמ וא ידימ םדקומ וא
.םינכרצה קושל תונויער ףוחדל סבו'ג לש האלפומה
ךותו ,קנעב תחצנמ ,תונולח תא האיצומ טפוסורקימ
הליחתמ ,תוומ רורחסל תסנכנ לפא תורופס םינש
ןורחאה דע םלוכלו ףסכ לש תומוצע תויומכ דיספהל
,בורקב תומת הארנכו תילושל הכפה איהש רורב
.לבח המכ
קאינזוו ביטס
םיקוחרה םימיה לע תונויאר קינעהל לכי ,לפאמ קוחרו קתונמ ,סבו'ג ביטס
ךירצש רמא לבא ,ולש ויה םיקירבמה תונויערה לכ אלש הדוה אוה .םהה
םינמא ,םיקחמ םיער םינמא" - ךוג ןאו תא טטיצ אוה ) תחקל ךיא תעדל
,םתחלצה םע היעב ול ןיאש רמא אוה טפוסורקימ יבגל .("םיבנוג םילוגד
,םינוירוטסה ודבע לפאבש .הלמה לש קומעה ןבומב ןונגס םהל ןיאש לבא
תוכזבו ,םיבוט יכה םיתנכתמה םג ויה הרקמבש םיאקיסיפו ,םיפוסוליפ
.םינפוג ומכ םירבד ורשפאתה לשמל םירפס םע םהלש תורכהה
.תינרדומ רתוי הלעפה תכרעמ הכירצ התיה לפא זאו
תא עתפל ואצמו וקדבו וקדב ,תונקל המ וקדב םה
המל ? שירכה אלפתה טסקנ אקוד .סבו'ג לש טסקנ
בטיה וישכע רבכ הצר ,הלחא תדבוע ? לשמל Be אל
המרופטלפ הוהמו ,תינרדומ רתוי ,קמ לש םיפי'צה לע
תירקיעה השינה קוידב וזש תובר תויפרג תויצקילפאל
םע דחיב ונק םה יכ םעפה ועט אל םה .קמה לש
,(בגא ךרד רלוד ןוילמ 400 לש האיצמ ריחמב) טסקנ
תא ולביק רקיעבו ,הרבחה לש םיתנכתמה תא םג
ףילחיש והשימ ואצמיש דע ינמז להנמ רותב סבו'ג
שיו ינמז הזש שיגדה ביטס .םדוקה וילימא תא
תצעומ ינש דצמו ,תושעל םיבוט רתוי םירבד ול
.ףילחמ ול אוצמל אל ץמאמ לכ התשע לפא לש םילהנמה
תרבח ,לקארוא לש שארה ,ןוסילא הפוקת התואב
ינפב לוגד להנמ ,םלועב הלדוגב הינשה הנכותה
תא קרפמ היה לפא ילהנמ םוקמב אוהש רמוא ומצע
לפאל ןכאו .תוינמה ילעבל ףסכה תא ריזחמו הרבחה
לעמ ,םיבוטה םימיהמ וראשנש םיסכנ הברה קר ויה
םע הדובא המחלמו ,םידספה ,הינמה יוושל רבעמו
טול דיתע רמולכ לטניא-תונולח לש המרופטלפה
השע סבו'ג ביטסו הינמה תא הנק שירכה .לפרעב
.רפס תיב םלוכלו ןוסילאל
הסיל בשחמ
ןושארה שוטניקמה
יתלב םיאנת דימעה אוה .לופונומל בוש לפא תא ךפה סבו'ג הלחתה רותב
לופונומ ? לפא) םתוא קליס לעופבו ,תושרב קמה ימאות ינרציל םיירשפא
דעצה .(טפוסורקיממ עורג רתוי וליפאו ןכ ןכ - הרבחה ינמאנ וקדטצי ?
.סטייג ליב - קיתו דידי םע תיגטרטסא תופתוש תושעל היה ינשה
לש חותיפה ךשמה תא חיטבה אוה ךכב .קירבמ טושפ ךלהמ
98 סיפואש ךכ ידכ דע) המרופטלפל טפוסורקימ ירצומ
יוריע לביק ,(תונולחל ליבקמה ינפל אצי קמל
לבא ,תוינמה תירישעמ תוחפ תרומת ףסכ לש ףסונ
לפאש םשורה תא דימתלו תחא קליס - לכהמ רתוי
הנק סטייג ליב"ש םשורה םלוכל רצונ טושפ .תומת
סטייג ליבל .םיחצנמה םע איהש ךכ ,"לפא תא
סרטניאה .אל וא לופית לפא םא הניש שממ אל הז
םינוילמ תואמ ליגרכ חיורהל ךישמהל היה ולש
ולש ןפדפדה תא ידכ ךות ליחשהלו ,קמל הנכותמ
יאדווב הז .ולש םיאנושה לש רתויב השקה זועמל
םיטפוסורקימ-יטנאה םיטאנפה לכב תחנב תופצל םג קיזמ אל
תופתושה לע סבו'ג עידוה וב סנכב םעזמ םיצצופתמ
חיורת לפאש ידכש בושחל קיספנש ןמזה עיגה")
ומכ זא הארנ סטייג .("דיספהל הכירצ טפוסורקימ
,סלאח טוסבמ ואסכב בשוי ,םיקתממ תונחב דלי
לכ דועב שארה ירוחאמ םיידי םע רוחאל חוורתמ
ויניעב היהש ימל זוב קעוצו וילגר לע דמוע םלואה
המקנה ,םלשומה ןוחצנה .טסירכ-יטנאהמ תוחפ אל
רתויש ןיבה סטייג ובש עגרה ילוא היה הז .הקותמה
דוחפל יממ ןיא .תאזה הישעתב ול היהי אל רבכ ףיכ
? אל ,לכה הז חצנלו .חצנל ימ תא ןיאו
ןקז ילב סבו'ג
ןוילמ 50 "קר" .חיורהל הליחתמ איהו ,הרבחה תא שדחמ ןגראמ סבו'ג
,"ינמז הז" .תענכושמ תויהלמ הקוחר טירטס לוו .ןושארה ןועברב רלוד
בוש עבק דחוימב שפיט והשימו ,"תוליעפ תנטקה ללגב קר םיחיורמ םה"
,םלעתה טושפ סבו'ג ביטס ."הליהתה תוקד 15 רבכ ורבע" לפאלש תוצרחנ
ומכ הארנש תשר בשחמו ישיא בשחמ לש בוליש ןיעמ ,קמ-יאה םע ץיצפה
החיורמ לפא .הנש יצחב ךרעב תוכיתח ןוילמ רכומו הירכוס וא עוצעצ
לוו .תחמוצ קר זאמו םיאבה םינועברה ינשמ דחא לכב רלוד ןוילמ 100
םיעיגמ םינש 3-מ תוחפ ךות הינמל רלוד 13 לש לפש ריחממ .תענכתשמ טירטס
תונתמ לבקמו ,עובק ר"ויכ ומצע לע זירכמ סבו'גו ,אישב 140 מ רתויל
לש רשואמ תעמודה םילהנמה תצעוממ יטרפ סוטמו תויצפוא תרוצב בורל
.הרבחה
סטייג לש ונורגמ תרבדמש האנקה וזש םיחוטב ויהת
,קמ-ייאה לע תינצקוע תורעה ררחשמ אוה רשאכ
לפאלש רמאו ולש םיעבצ תייגולונכט גיצהשכ לשמל
לש הירכוסה יעבצל זמר) .םיעבצ השולש קר שי
חילצמ היה אלש ול םג רורבש חוטב ינא .(קמ-ייאה
ישוקב שי םויה דע ולשו ,השע סבו'גש המ תושעל
סבו'ג לש תרוקיבה ןכש ,יוהד חפ עבצב תומרופטלפ
.םוקמב קוידב התיה טפוסורקימ לש ןונגסה רסוח לע
תדיינה הסריגה - iBook
iMac-ה לש
.תטהול טנרטניא תפוקתב טנרטניא תרבחכ הרבחה תא בצימ סבו'ג ביטס
.תושינב העוקת התיה םינשש ירחא יתיבה קושל הרבחה תא ריזחה קמ-ייאה
שירכה .טסקנ תייגולונכט תוססובמ תושדחה הלעפהה תוכרעמ ואצי בורקב
תורמל ידימ יטיאו םילותיחב קר הזש האורו םיחתפמל תכרעמ ןיקתהל הכז
אוה הלאה הלעפהה תוכרעממ הלועש רתויב בוטה שוחינה .היפהפיה הרוצתה
לומ יוכיס הברה םש הל ןיאש תורמל ,םירברסה קושל סנכהל הסנת לפאש
ןיאש תעכ לודג ןורתי שי הרבחל תאז לכב .ראשה לכו ,תונולח ,סקוניל
,םיניינעה לע תשרה ידיצ ינשמ הטילש הל שיש אוהו טפוסורקימ ללוכ דחא ףאל
.יס.יפב טפוסורקימל הזכש ןורתי .המרופטלפה קפס םגו טנרטניא קפס םג איה
רותב שי תעכו וספסיפ םהש קר ,טנרטניאב הלש תטלחומ הטילשל איבמ היה
.ןיילנוא הקירמא תא ירקיע קפס
קאינזוו) םויכ אוהש ומכ קמהמ בהלתמ אל סבו'גש שירכל רורב דחא דצמ
רבכ אוה ינש דצמו ,(ידימ רתוי סקאס קמהש בשוח סבו'גש ןמזמ אל רמא
םיישיאה םיבשחמה קושמ 70% לע טלתשיש תויארחא אל תורימאב סבו'ג תא ספת
ןנכתמ אוהש וא ,שארל ול התלעש קמ ייאה לש החלצהה קר וז םאה ההותו
הרוקש המ הז .דואמ השק ,השק ? האלה םשמו םירברסל הסינכ ילוא .והשמ
...מ רתוי םכחו רתוי ריהמ ,רתוי רשכומ אוהש שיא בבותסמ חטשבשכ
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]