2000 יאמב 11 םהניבש המו רלודה ,המרופרה

לש הריכמ וא הינקל יהשלכ הצלמה הז רוטב תוארל ןיא
.םהשלכ םייסנניפ םיסכנ

רמאנ אל רבכ המ .תשעורו תשעוג ץראהו עובש ינפל השגוה סמב המרופרה
לע ולקשמ דבוכ אולמ תא חינהש ,רצואה רש םשארבו םיכמותה ןיבמ הילע
,היצילאוקה ,היציזופואה ברקמ םידגנתמה ןיבמו ,( עודיכ הברה הזו ) ןיינעה
םיניינעה ירחא בקוע שירכה .תועגפנ ןמצע תואורה תוצובקו ,תורדתסהה
ןיידע רורב אלו ,החיתפה תיירי קר וזש רורב יכ ,טעומ תיסחי ןיינעב
רוטב עצבתת אבה עובשבו ןכתי .ןיינעה לש תיפוסה תועמשמה היהת המ
םייתניב לבא ,תעכ תיארנ איהש יפכ המרופרה תויועמשמ לש הריקס הז
לוכיו ,וילא וסחייתה אלש יל המדנש טקפסאל רוקרזה תא תונפהל ינוצרב
לש תוידימה תוכלשהל ןווכתמ ינא .המרופרה לע יתועמשמ םויא תווהל
.טרפב רלודה רעש לע תוכלשהבו ,ללכב ונלש ןוהה הנבמ לע המרופרה תועצה

.תועבטמה קוש לש הנבמו הירוטסיהב יסיסב עקר תתל הליחת הצור ינא
םיוסמ בלשב .תורקי תוכתמב עצבתה רחסמה םיינרדומה תועבטמה תעפוה ינפל
הזה בהזה תא .תע לכב בהזב ורימהל היה ןתינש עבטמ וקיפנה תונידמה
םג ףוסבל .םייזכרמה םיקנבה יפתרמב וקיזחה םה ("בהזה סיסב" ארקנש)
.ימוי סיסב לע םירחסנש םינושו םיבר תועבטמ םע רתונ םלועהו רמגנ הז
.םיפתרמבש בהזהמ אלו ,רציימ קשמהש תורוחסהמ עבטמה תעכ באוש ךרעה תא
םלשל ךירצ תרחא ,ףסכ טעמב הברה תונקל רשפא ,הברה רציימ קשמה םא
.היצלפניא שי רמולכ רבד ותוא רובע רתוי

,בהזה לע תועבטמה תופידע תא הפוריאב ונב דציכ איה תניינעמ הטודקנא
םויוקילוקב הרקמב יתשגפ ותוא ,גרבלוסניא דרפלא ר"דמ עומשל יתיכזש רופיס
תירטמואיג ךרד אצמ גרבלוסניא .רקיה ונמזמ המרועב יתבנגו ,א"ת 'נואב
הב שמתשהו ,םיבר םינתשמ ןיב תולת חותינל תירוקמ
םיחותינל רתיה ןיבו ,תומכחותמ תוימתירוגלא תוטישל רקיעב
,בהזהו םיפוריא תועבטמה ןיב רשקה תא חתינ רשאכ .םיילכלכ
ידכ .הלע בהזה ריחמ תועבטמב תוביצי יא לש םינמזבש רבתסה
םיתפרצה ,םיטירבה ,היקנואל רלוד 450 ל עיגה בהזהש םעפ לכב הזב םחלהל
רשי וק רידגהל היה ןתינש ךכ ידכ דע ןיפילחה רעש תא ומאית םינמרגהו
דע בהזה ריחמ בוש דרי ךכ .גרבלוסניא ירבדל ,םהניב סחיה ךמס לע
.אבה גנועה

ארקנש המ אוה ינשה ינפ לע דחא עבטמ לש קזוחל רתויב יתועמשמה סיסבה
תרכומ איה רשאמ 'ב הנידממ רתוי הנוק 'א הנידמ םא .ירחסמה ןוערגה
ךרע דבאל 'א לש עבטמל םרוגש המ ,הלש עבטמה תא תונקל תצלאנ איה ,הל
לודג ןוערג םע ב"הראל המל ,והשימ לאשי ךכ םא .'ב לש עבטמה לומ לא
םיסכנב תועקשה םגש איה הבושתהו ?םלועב הלועש עבטמ שי לדגו ךלוהו
,הלש עבטמה תא תוקזחמ (לשמל ח"גא וא ,תוינמ ,ן"לדנ תיינק) הנידמ לש
,תגשגשמ הסרוב ןכלו .םירלוד תונקל םדוק ךירצ ב"הראב סכנ תונקל ידכ יכ
.עבטמה קזוחל םימרות םיהובג תיביר ירעשו ,קזח ן"לדנ קוש

תויביטלוקפס תולועפ םג ןבומכ שי יכ ,תיחטשו תיסיסב המרב ,הירואיתב הז לכ
דדועמ תחופמ עבטמ) תוכופה תויולת םג שיו ,עבטמ ייוניש תופצל תוסנמש
ןקלחו תועבטמ יריחמ ןוזיאל תורזוע ןקלחש (לשמל ,ןוערג ןיטקמו אוצי
.עגרכ הזל סנכינ אל לבא ,תומייק תומגמ תוקזחמ
ונלש תיבירה תובר םינשש אוה םויכ לארשי לש בצמה יבגל יטנוולרש המ
תיבירה רעפש ןוויכמו ,ב"הראו הפוריאב תיבירל סחיב דואמ ההובג התיה
ורימהש ,םירז םיעיקשמ י"ע לארשי קנב תפוקל ח"טמ הברה סנכנ ,ההובג היה
עיקשמ :הככ דבע הז .ץראה לש תויבירה תא לבקל ידכב לשמל םירלוד
עיקשה אוה םילקשה תא .םירלוד ול ןתנו לארשי קנבמ םילקש הנק ב"הראב
הנקו םילקשה תא רכמ אוה הנש ירחא .התיהש 13% חיננ לש תיבירב ץראב
הרזחב רימה אוה ביצי דאמ (ןיידעו) היה עבטמהש ןוויכמ .הרזחב םירלוד
רזח אוה ךכו ,3%-ב הנש התואב הלע רלודהש וליפא חיננ .המוד ריחמב
.סמ ללוכ אל ,תיבב ול ונתנש 4% חיננ ,םוקמב ,חוור 10% םע התיבה
,תירלוד תיביר תחקלמ רתוי ןכוסמ .םישפטה םילארשיה ןובשח לע בוט קסע
הווש לבא ,רתוי ךבוסמ חטבו ,יוצר אל ןוויכל זוזל לוכי עבטמה יכ
וצחלו ,רבד ותוא תא ושע הברה דועש ללגב דחוימב ,לוברסהו ןוכיסה תא
.רלודה רעש תא הטמל

תיביר ירעפ ויה הב הפוקתב לארשי קנבב ביבח םירלוד רה ול רצונ ךכ
ללגב קזח היה ןהלש עבטמהש תובר תונידמ לע עודי םלועב .הלאכ םילודג
ליזרבב הרק הז .םיזוחא תורשעב סרק טושפ דחא םויו ,ההובג תיביר
םייתנש ינפל ןפיל וליפאו דנליאתו היזנודניאל היסאבו ,םינש רפסמ ינפל
לש טלחומ ןדבא היה םש היסורב םג כ"חא תצק הרק דירחמ בצמ .ךרעב
לבורל דחא רלוד ןיב לדבהה המ :החידבה םש החוורו עבטמב םיחרזאה ןומא
תורדרדיה .ץמואב ילארשיה עבטמה דמע הפוקת התואב .דחא רלוד - ?דחא
א"כ תיביר 2% לש תופוצר תואלעה יתש י"ע תולקב המלבנ 20%-מ תוחפ לש
תיבירה תואלעה לכ םיסורל .םויה דע הטמל רלודה תא וחלשש ,לקנרפ י"ע
הזו ,ימוקמ עבטמל המוד היהש רבד לכ הקינאפב רכמ רוביצה ,ורזע אל
לש ןומאה .בלש םושב תינומה הקינאפ הרצונ אל ץראב יכ לדבהה רקיעב
תילקשה תיבירה תא לצינ אוה ףאש ךכב םג אטבתה ימוקמה עבטמב רוביצה
.(םילקש ידראילמ תואמ לש לדוג רדסב) ליבקמב קנע םילקש רה רציו ההובגה
,עודיכ ףוס שי רבד לכל לבא .םויה דע רשואב םירהה ינש םהל םייח ךכו
תיבירה ב"הראבו ,תויבקעב ונלצא םידרוי תיבירה ירעש הנורחאה הפוקתבו
יפלכ רלודה ץר הב הפוקתב ויהש תיביר תומרל ונדרי ץראב .הלועו הלוע
תיביר דירוהש ,ןאפסנירג יאקירמאה דיגנה תאז תמועלו ,(סולפ 9%) הלעמ
,ימלוע ללכ רבשמ עונמל ידכב אוהה עבטמה רבשמב םימעפ שולש זוחא עברב
.תחתור ב"הראב הלכלכה יכ ,תויבקעב תיבירה תא תולעהל הנש ינפל זאמ לחה
,ונלשל המוד ,6% רבכ םש תיבירהו ךכמ רתויו ןהה תודיריה תא קחמ אוה
תיוויסרגא האלעה וליפא םיפוצ םיטסילנאה בור .ךשמהל יופצ ךילהתהו
,הטילשמ תאצויכ תיארנ םש הלכלכה יכ יאמל 16 ב זוחא יצח לש
.היצלפניא ףס לעו


ילבו ,סמב המרופרה העיפוה זאו .ומלענ טעמכ ,ךכיפל ,תיבירה ירעפ
םלוש אל רבעב םא יכ ,רעפה תא ןומהב הניטקמ ,ושיגרה םישנאה בורש
.ןומה הזש 2%מ רתויב לבקתתש תיבירה תא הכמב ודירוה וישכע ,תיבירה לע סמ
יאדוב .הסרובל םיפסכ תסינכ וניאר רבכו זוזל ליחתמ ךכיפל םילקשה רה
םגש ןיינעה קוידב הזו ,התוא םיסממשכ הלוע הסרובה ךיא םישנא ואלפתי
ונלש הסרובה .הסרובל םילקשמ רבוע קלח ןכלו התסומ תילקישה תיבירה
יספאה רחסמל דוגינב ,המרופרה תזרכה םע םיפי םירוזחמבו הקזוחב התלע
בצקב תולעל ליחתה רלודה םג ליבקמב .ומדקש תועובשב היהש ךדכודמהו
,תינכט הניחבמ השק בשחנש רוזא ,הציפקב םילקש 4.1 ה תא רבעו הפי
.םש קיזחמו

עיקשמ לכ יכ המצע תא תקזחמ הזכ בצמב רלוד תיילעש ריכזהל ינוצרב
םיבר םידספהל ףשחנו רלודב הילע לכ וטנ דיספמ תילקש תיבירב ינוציח
םורגי הז .תיביר ירעפמ חוור טעמכ ןיא םויה רשאכ קוניז לש הרקמב
ןיפילחה רעשל תינושאר הכמ ןתיו הלאה םיפסכה לכ טעמכ לש האיציל יתעדל
הבוט העקשהל ךופהל יושע העורג העקשה תונורחאה םינשב היהש רלודה ךכו
שירכה דייטצה ןכלו ,המרופרה אלל םג םיפלקב היה הזכ ךלהמ .רתויב
.רלודב יתועמשמ ךלהמ חתפיש שקה תויהל היושע המרופרה .םדוק דוע בורל םירלודב
רוביצו תויצלוקפס תצק םג דימת שי .הלחתהה קר איה וזכ םירלוד תאיצי
ונוה תא השע ומש לע הנידמה תא ריבעהל םא עגרכ לקושש ןמשיפ רמ) ששוח
ךופהי עגנה לבא ,(עבטמ תויצלוקפסמ תילכלכה המיבל ותרזחו רחואמה
ללגב בוש) םילקשב םוקמב םירלודב בוח וחקלש םיבר םיקסע םא קר ןכוסמל
ללגב םיקנבה י"ע בוח ןיטקהל וצלואיו ,ןנוגתהל ידכ ונקי (תיבירה
ךרטצי ןיילקו ,עיגרהל לוכי דיגנה קר הזכש בצמב .עבטמב הדח הילע
רחואמ עגר .לעפי ךיאו ןיילק אוה ימ רורב אל .השע לקנרפש המ תושעל
ןיילק תא האור שירכה .ןוסא ענמי אל רבד םושו ,ןומא דבאי רוביצה ידימ
רתוי הנימאמש תילכלכה הירואיתה תונברק םהש ולאמ תויהל לוכיש דחאכ
.ידמ רחואמ היהיש דע דובעל קושל תתל לוכי ןכלו ,םיקוושה תמכוחב ידימ

תויצלוקפסמ בר ןוה חיורהש ,ב"הראב םיידגאה םיעיקשמהמ ,סורוס 'גרו'ג
שאר י"ע היזנודניאב רבשמה תמירגב תישיא םשאוהו ,יטירבה עבטמה לע
רבשמ - הנכסב החותפה הרבחה" ורפסב ריהזה ,םש הלשממה
תעפשומ הלכלכהש ךכמ תמלעתמש וזכ השיג ינפמ "ילבולגה םזילטיפקה
םהש יפכ םימלענ קוש תוחוכמ רשאמ תוחפ אל התוא םישנאה תסיפתמ
.ילקיזיפ ןונגסב םיילכלכ םילדומ י"ע םיראותמ.
תועבטמה :ךכ תימלועה עבטמה תכרעמ תא ל"נה ורפסב ראית סורוס 'גרו'ג
םינטק תועבטמ םעפ ידימ םיליפמו םיענש םיינוטקט תוחול ומכ םה םילודגה
ב"הראו ,ןפי ,הפוריא לש םיירקיעה תועבטמה רוכזל שי ,ןורחאה ןמזב .רתוי
.בר תוביצי רסוח םילגמ

רבשמ הארנכ רצווי אל .םירבדה וחתפתי ךיא תוארלו תוכחל קר רתונ
,קתונמ הלשממ שאר םע יכ .וליא הרקי המב עשעתשהל יוצרו רשפא לבא ,השק
הנידמבש רצוא רש ,הכומנ תיבירהשכ קר םייקל ןתינ ןתוא תוחטבה חיטבהש
.תורקל לוכי לכה ,רכומ אל דיגנו ,תויקינקנ ןכוד להנמ היה אל תילמרונ
רשאכ ,רצואה רשו הלשממה שארל בתכ ןיב תיפוצרח החיש רואית ןלהל זא
:היסור ןונגסב עבטמ רבשמ חתפתמו ,ח"ש 4.4-ב רבכ רלודה

קוניזה לע רמאל ךל שי המ ,קרב הלשממה שאר דובכ :בתכ
?הנורחאל רלודה לש

... תוצרחנו תושיחנ ,אל ... תושיחנו תוצרחנ (למלממ ומצעל) :קרב
?והשמ תרמא :בתכ
,םכח דאמ ינא ,ילש יטילנאה חמב והשמ ימצעל יתבשח םתס אל :קרב
דימת דימת הפידע השוחנ תוצרחנש הז דיגהל יתיצרש המ ןכבו .עדוי התא
.הגייב םהל דיגת .ןיינעב דאמ ץרחנ ןפוא לכב ינאו ,תצרחנ תושיחנ לע

...רב דימת ךתורשל ,קרב דיגתש המ לכ ,קרב היוללה ,קרב ןכ :הגייב
.םהל דיגת ,ןמש אי רבכ ונ :קרב
ץימאהו לוגדה ונגיהנמ ,הרובגה ירוטיעב ךל קחשל יל ןתית זאו :הגייב
... היהי אלו ,היה אל ,ןיאש

(לודג טושפ ינא ,יילע תמ אוה - ומצעל) !לבמט רבכ רבדתו םותסת :קרב
.םיגאדומה םיחרזאה לכל דיגהל תחא הלמ יל שי ןכבו .ןכ הא :הגייב
.(?הא ,םהל יתסנכה - קרבל ) .והז זא .דואמ ער שיא אוה יביב !יביב
.יביב אל הז קרב הזמ ץוחו

םיצרחנ דואמ ונחנאו ,הז והז זא .(ןמש דובכה לכ - הגייבל) :קרב
!הד-וק-נ .ןיינעב

ורואלש לוגדה ונגיהנמ ,הלולפב ךל קחשל לוכי ינאש רמוא הז זא :הגייב
?םיתוש ונא וימימ תאו םיכלוה ונחנא

.הגייב כ"חא :קרב
?רלודה םע היהי המ זא :(קרבל) בתכ
תירטינומ תוינידמ להנל עדת יתוירחאבו יתושארב יונישה תלשממ :קרב
,תויטנלטא-סנרט תוחיש תרזעב ,תילטנניטנוק-רטניאו תילרטליב תילקסיפו
םיסרטניאה לע הרימש ךות ,הלשממה שאר לש תילבולג תאצוי תוריית תוינידמו
תדקוממ הלועפ וחיטביש ,םינמזו םידעומבו ,םייזכרמה םיקוושב ,םיינויחה
,החימצהו בולבלה ,החירפהו גושגשה ,םולשהו ןוחטבה ףונימל ,תיתריציו
לכו ,ןוחטבל םולש תרימאו ,םולש תחטבה ,םייתרבח םירעפ םוצמצ ךות
,תויביטקלפרו תויגוגז ,תופיקש ,תוריהב ךות המישמב תוקבדב ןבומכ תאז
... תצרחנ ,רמוא יתייה ,וליפאו ,הקזחו הרורב השוחנ הדימע םע

ןווכתמ התא המ ?תואמססב אלו ןיינעל הנעת םעפ ילוא ,קרב תאיחב :בתכ
?רלודה םע תושעל

הנה (לוטיב תעונתב ודי ףינמ ) ?רלודה ?ךל עירפמ רבכ המ :קרב
.ח"ש 3.8 מ תוחפל עיגהל רלודל דעי עבוק ינא

?יתמ לבא ,ןכ :בתכ
םייתנש היהי הז םא הרוה דוקרא אל ינא לבא .קוידב םיימוי ךות :קרב
.םיישדוח דועב הרקי הז םא הרו'גל ץופקא אלו ,םדוק

.םייתנש ינפל 3.8-מ תוחפ היה רלודה :בתכ
?תושיחנ תצק םע תושעל רשפא המ האור התא :קרב
300-ה ומכ הז .ןמזה לכ םידעי עבוק קר התא ?האלה המ לבא ,ןכ :בתכ
.הדובע תומוקמ ףלא

והשמל ןימאהל ידכ שפיט קיפסמ אל ינא וליפא ?תנמאה התאו :הגייב
.הזכ

.היצנדקה ףוס דע תאז תושעל שוחנ ינא ,שותיבח קותש :קרב
.הנשב ףלא 100 הז ,בוטה הרקמב םינש שולש קר וראשנ :בתכ
םא הבאבסב קוק ףינסא אל ינא לבא .הינשה היצנדקה ףוס דע זא :קרב
.ירחא הרקי הז םא הואנ םע בכשא אלו ,ינפל הרקי הז

היצנדקמ רתוי ןיא דוסי קוח יפל !ירחא ןיא ?ירחא תרמוא תאז המ :בתכ
.הינש

ינא לבא ,םירש 18 מ רתוי ויהי אלש דוסי קוח םג היה ?המ זא :קרב
.הבחר היצילאוק יל היהתש שוחנ יתייה

!?הינש היצנדק וזיא .היצילאוק ללכב ךל ןיא !?הבחר הזיא :בתכ
?םעפ דוע ךתוא רחבי ימ

םעה תא ףילחהל ךרוצ היהי םא םג םעפ דוע רחביהל שוחנ ינא :קרב
.תושיחנ תאז המ ןיבמש יטנגיליטניא רתוי םעב

!םילקש 4.6 ה תא רבוע רלודה הלא םיעגרבש וישכע יל םירסומ :בתכ
?תושעל םיכלוה םתא המ ,םישוע המ ,רהמ

.ךדיצמ תושיחנ ידימ רתוי לע דיעמ אל הז ?ירטסיה התאש ךל ורמא :קרב
.יביב אל הז קרב ,ץיחל אל אוה קרב :הגייב

.ןיילק דיגנה סנכנ


?תיבירה תא ףוס ףוס דירומ התא יתמ ,ןיילק ונ :הגייבו קרב
.ללותשמ רלודה ,הלעמ אל ינאש הדות ודיגת ?דירומ :ןיילק
!4.8 ב רלודה !רבכ הלעת ?הכחמ התא קוידב המל :בתכ
.ומצע תא ןקתל עדי קושה .םיקוושב תוברעתהב ןימאמ אל ינא :ןיילק
הפיא ,ספא קרב אי ,ח"ש 5 מ רתוי רבכ רלודה !?לזאזעל יתמ :בתכ
?תחטבהש יונישה

!?יוניש אל הז ח"ש שמח לעמ רלוד :קרב
!יביב אל הז קרב ,יוניש הזש חטב :הגייב
!הערל יוניש הז :בתכ
,הזיא יתרמא אל ,היהיש יתרמא ינא .יוניש שיש הדומ התא זא :קרב
300 יתחטבה ?תיביר דירות יתמ ,ןיילק .תרבדמ אלו השועש הלשממ תאז
.הדובע תומוקמ ףלא

... ךל יתרמא רבכ ?דירוהל םעפ דוע :ןיילק
רש ,ינא ויהי םידיגנה ינגס ,םידיגנ תצעומ ךמוקמב הנמנ זא :קרב
.הלשממה שארו ןוחטבה רש ,הרובחתה


(בוזעל ליחתמו זרוא בתכה)

!ץרחנ תויהל יתרמג אל דוע ?ךלוה התא ןאל ייה :קרב
.םירלוד תונקל :בתכ
!הפ ראשהל ךילע דקופ ינא ,לאמשה דעב תרושקתה תיטרקומד הנידמב :קרב
תונקל ךלוה ינאש ... דיגהל יתנווכתה ... תרמוא תאז :בתכ
!תוצרחנב םירלוד

.ןורדסמב הנקזל ש"ד .תוארתהל ,רדסב הז ,הא :קרב
.התמ איה :בתכ
?המ ,התמ איה :(ףעוז) קרב
התמ איה ,(ףעוז ןיידע קרב) !דקפמה ,התמ איה :(ץחלנ) בתכ
.(ןוחטב רתיל עידצמו חתמנ) !דקפמה ...תושיחנב

?םלועהמ םירלוד תונקל םיבייח ונחנא ,דיגת - ןיילקל) !ישפוח :קרב
(?םירלוד וקיזחהש ונלש םיחרזא ןיא
ללכ עבטמ רבשמ לומ וליפא תוביצי התיה יביב תפוקתב ,אל :ןיילק
.םירלוד קיזחה אל דחא ףא .ןמזב קוידב ביגה לקנרפו ,ימלוע

.יביב אל הז קרב .תוביצי התיה יביב ללגב ,ןכ :הגייב
,םירלוד ול שיש דחא חרזא קר שיש וניליגו ונלש םיבשחמב ונקדב :ןיילק
-ול םיארוק
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]