2000 יאמב 18 סמ המשו המרופר

:הגייבה רבד

םישוע המ ,ונינפל םישקומ הדש האור ינא :הגייב
?שקומ לע םילועשכ

רטמ 10 ץופקל אוה קיודמה יאבצה להונה : קרב
.רשפאה לככ בחרנ חטש לע רזפתהל תוסנלו ,ריואב

הלשממ לכ טעמכ ,רכוז אל/עדוי אלש ימל .קהפמ שירכה ?המרופר םעפ בוש
רובעל ןבומכ הכירצש ,המרופר תעצה השיגה תונורחאה םינשה שמחו םירשעב
תדעו י"ע השגוהש סמב המרופרה זאמ הרק אל רבד םושו ,"תחא השקמכ"
הדובע לע סמה תא הדירוה ,םינש יצחו 25 ינפל התנומ הדעוה .רחש ןב
הביחרהו ,םיתוויע הנקית ,םויה לש 60% ל רתויב ההובגה הגרדמב 87.2% מ
.סמה סיסב תא
הארמ ןויסנה לבא .המרופר ךירצ אלו יוסימה תכרעמב םיתוויע ןיאש אל
תינוטלש תכרעמ לארשיב ןיא ןמזמ רבכ יכ םיחילצמ אל הלאה םירבדהש
ךלהמב חילצהל ידכ ,םייטנסרטניא םירזגממ תקתונמ קיפסמו ,הביצי קיפסמ
.הזכש ינתפאש

המרופרה בל ןכש דושח רתוי הברה לכה הגייב לצא
סמ .הסנכה סמב הדרוהל הרומתב ןוהה יוסימ אוה
?ןוכנ הסרובה לע סמ ומכ תצק לצלצמ ... ןוהה לע
תפוקתב ריבעהל הסינ הגייב ותואש ביבח סמ ותוא
,תורתוימ תואצוה ,ןאגלבל קר םורגל חילצהו ל"ז ןיבר
ןוה קוש קותישו ,דחא םויב 10% לש הסרוב תליפנ
.דחוימב תבאוכ תלופממ ששואתהל הסינ קוידבש
הסינ רבכש ל"ז יעדומ רמ הבוטל דחוימב יל רוכז
רורב אלש רמוא סעוכ ןוטבו וידרל רשקתמ הווכנו
.םרגנ רבכ קזנה לבא ,הז תא ריבעהל לוכי הגייב םא
אוהו ,ולקלקתה ל"ז ןיבר םע ולש םיסחיהש ,הגייב לע םג חספ אל קזנה
תיקנעה הלשאפה תפסותב .יוביגו לקשמ רסחו ,ןויקומ רצוא רשכ גצוה
תא הצליאו היצלפניאה תא ץירהל הליחתהש רכשה תרגסמ תצירפ םע ולש
תורשע ריבעה ובש היסנפה רדסהל ףסונבו ,הלעמל תיבירה תא סיטהל דיגנה
לדחב רבודמש םלוכל רורב היהנ ,קמקו'צמו בוהצ קתפ לע ח"ש ידראילמ
.הפצרל העיגה ותרקויו םישיא
טילחה ,הביקל רתיה תאו בלל הברה חקולש ,שיגרו ביבח שיא ,הגייבו
יונימ רותבו ,רחבנ קרב ,םימי ורבע .רפתשי אוה דיקפתל בוש רוזחישכש
תוחלשמ לכ םשור וילע ושע אל .הגייב תא חקל אוה רצוא רש לש חלצומ
הלוכי תיפוסניא הסאמ דציכ רוקחל ידכ ץראה רודכל ועיגהש םירזייחה
,ץוציפ ושוריפ דחיב רמוח יטנאו רמוח ירהש .תילילש היצנגיליטניא ליכהל
תויהל לוכי !תסנכה תונורדסמב תחנב ול לגלגתהל ךישממ הגייבה לבא
ילוקישל סנכינ אל ואוב לבא ?םירזייח תורייתמ תוסנכה לע הנב קרבש
.ונילע םיפידע םייטילנא תוחומ
ירחא ךרעב םוי יצח .אלפ הז וארו
רצוא רש תויהל דמוע הגייבש םסרפתהש
,ןופורקימ אוצמל חילצה אוה רבכו
ליפהלו הסרובה לע סמ היהיש דיגהל
השעמל רכז .םוי ךות 3%-ב הסרובה תא
ןופורקימ לע הגייבה ץפק דיימ .תישארב
היהי הזש ריהבהו ףסונ עשפמ ףחו םימת
יכ דושח הז .תללוכ המרופר תרגסמב
תכבוסמה הלמה העיגה דציכ רורב אל
שירכה .ולש םילמה רצואל "המרופר"
רשאכ והינתנ לש ונמזב הרק הזש שחנמ
המרופר ריבעהל הסינ ןמאנ זאד רצואה רש
ילוש סמ תדרוה םוקמב ונרעצל .וזכ
חיטבמ הגייב ןמאנ לש תינכותב 35%-ל
.50%-ל הדרוה קר ךילהתה תליחתב דוע
אלו םירפסמ תולעהל עדוי םג הגייב
ל עיגה הסרובה סמש ךכ ,דירוהל קר
20% וא זוזיק אלל 10% ל דוגינב 25%
תפוקתב עיצה ומצעב אוהש זוזיק םע
הגייבה חלש הסרובב קר אלו .ןיבר
.ףסכ ומכ הארנש המ לכב אלא ודי תא
דואמ םישנא םע הדעו םיקה הגייב
ןיכהל םהל ןתנו יוסימב םיניבמו םימכח
בתכב םתסה ןמ .תידוסיו הפיקמ המרופר
ןומה םש וסינכת" בתכ אוה םהלש הנמאה
תא וארי אלש ידכ רתויש המכ ,םירבד
."ריבעהל הצור ינאש אוהה סמה
םישנא תצובק חלושו ,םיוסמ םוקמל לויט ןנכתמש שיאל לושמ הגייב ךכב
תנש דע הגרדהב הסנכהה סמ דריש העבק הדעוה .םישקומ הדש םש ןיכהל
,ןוכסיח תוינכות ,םיילקיש תונודקפ .לכה התסימ תאז ןממל ידכבו ,2003
סמב הדיריו ,היסנפ תונרק דבלמ םצעב לכה .למג תופוק ,תומלתשה תונרק
הריד רכש לע םיחוור וליפא .המופרה לש תומרל 35% לע היהש ח"גא לע
אל עודיכ הז לבא ,תוומ לע סמ) תונובזע םגו ,םיסוממ תויהל םידמוע
.ח"ש ףלא 50 לעמ ,תולודג תונתמ וליפאו ,(ןוה ילעבל אליממ יחוויר

הסרובה לע סמה .הליעי אל איהש איה תאזכ העצה םע הנושארה היעבה
אלא ,תובגל דואמ לקש הריכמו הינק לכב סמ ושורפש רוזחמ סמ ונניא
.דספה לש הרקמב הסנכה סמ לומ םיזוזיקו ,םיחוויד ושורפש חוור לע סמ
שרדו הגייבה תושעל לידגה םגו .תריינ הברהו סמה דיקפ םע עגמ הברה
רתויב תונמאנ תונרק קיזחמ אוה םא הסנכה סמב ח"וד אלמי ןטקה חרזאהש
הנהכו הנהכ דועו ,הינמ וזיאב דחא לקש וליפא עיקשה וא ,ח"ש ףלא 100 מ
.חוויד תובוח

ריעב דומלל ותבל רזועש בא לכש ךכל םרוג תונתמ לע סמה ךכל ףסונב
םנבל ורזעש םירוה וא ,דומיל רכשו תואצוה ,הריד רכש הל םלשמו תרחא
,"הנתמ" וזש וניבה אלו ,רלוד ףלא 20 לש ןטק תיסחי םוכסב הריד תונקל
המושה תוכרעמש ועדי םישנאש יאדכ .סמ ימילעמכ םיעקומ תויהל םייושע
םינקת ףיסוהל ךרוצ היהיש רורב הדעול וליפאו ,אליממ תוסרוק לארשיב
הזכ ךלהמ .ךלהמה תויאדכ תנטקהו תואצוה השוריפ תוליעי רסוח .םיבר
ידכ רשפאש המ לכ השעש ,םדוקמ קוחב תטלשה חורל רומג דוגינב דמוע
גונעתהמ ענמיהל ונבורל רשפאלו ,המושה דיקפל חרזאה ןיב ךוכיח ןיטקהל
.ונתומ םוי דע ידדהה

סינכהלו תנגוה תויהל הדעוה לש תושקעתהה תורמל
ןוהה לכ יוסימ לש םיצרחנה םיללכל םינוש םיגייס
יכ קדצ רסוח דימת ומכ שי ןיידע ,הווש הרוצב
,המגודל .סמ תכרעמב תוויע לכ םותסל רשפא יא
ונלש ןוהה יוסימש רצואה רש לש בהרל דוגינב
המרופרב ןיא ,תומדקתמ תונידמל םימודל ונתוא ךפוה
לשמל םימלשמ ונאש תיבירב סמ יכרצל הרכה ונלש
ףסכ ךל שי : רמולכ .ב"הראב ומכ ,התנכשמ לע
םלש ,ך"שבז - תובוח ךל שי .תיבירה לע םלש -
ךוסחל אל תדדועמ םג המרופרה .תיבירה לכ תא
.םלוכ לש תונודקפו ןוכסיח תוינכות הסממ איה יכ
ןוה ילעב לש אל כ"דבו ,ידילוס קיפאב רבודמ
הטיחשה ירחא סנב םילקש המכ ודרגש םיחרזא לש אלא
תונובשחו ,בכר ,התנכשמ לע תואצוה ,הדובעמ םיסימב
לשמל הרוק דרוסבא .ןבומכ ףסומ ךרע סמ םע םיאבש
ףסכ תצק םע ןמזמ אל שרפש שירכה לש ויבא םע
?ינויסנפ ןוכסח אל הז .תיבירהמ תויחל ךירצו
םינקזל ,רדסב הז לבא ."ןוה לעב" התא .התוא תלכא
.עודיכ תסנכב יבול ןיא


אליממ ףרוטמה יוסימה תא הברהב ןיטקיש ךלהמב רבודמ אלש רוכזל ךירצ
תולעהל םירחבומה ונירחבנל תארוקה הצרפ איה תמיוסמ הרזג יוסימשו ,ץראב
,םמצעל רתוי תונמש תורוכשמ ןממל ידכ) הרזגה התואב סמה ירועש תא כ"חא
(.לשמל

.ןוהה קושל םרות ןוהה לש ףרוג יוסימש רמול רשפא המרופרה תבוטל
לבקל רשפא וב םוקמל וכלי םילקשה ,םילקשב עיקשהל יאדכ תוחפ רשאכ
עינהלו רוביצהמ ףסכ סייגל רוזעיש המ ,הסרובל םג ,רתוי הפי האושת
תששואתמ תוליעפהו הלוע הסרובה תוצלמהה םוסרפ זאמ ןכאו .עוקתה קשמה תא
אלש ןמזב הז לכ .שדוחכ ינפל דע התיהש החמשל הרזח ידכ דע אלש תורמל
םימי השולש הביבסב ויה םוסרפה ןמזב קוידב ירהש ק"אדסנב בוט היה
,תואמצע הזירכה ונלש הסרובה ,ינייפוא אל דעצב .11%-ב ק"אדסנה דרי םהב
.הדרי אלו

תוביס .תומוד תוביסמו הלוע רלודה םג ליבקמב
תונויסנ תויהל תולוכי וניארש רלודב הילעל תופסונ
דימתמה םוצמצהו ,םירז תונובשחל םיסכנ ריבעהל
ןאפסנירג עובשה ישילש םויב קר .תיבירה ירעפב
אלו ,זוחא יצחב םעפהו תיבירה תא ב"הראב הלעה
,תומדוקה תואלעהה שמחב השעש ומכ זוחא עברב
,ונלצא םא רורב אל .ףוסה אל הארנכ הזש ריהבהו
.תיבירב הדיריה תמגמ םלבית ,תויוחתפתהה רואל
רלודהו ,בורקב ורגסי תיבירה ירעפ ךשמית איה םא
.תולעל יופצ
תינמז וב רלודהו הסרובה לש הילעה ךכ וא ךכ
היצלפנאה םג הלוע ,הלוע רלודהשכ .הילמונא איה
הילעל תויפיצה תולועו ,ונלש רלודה תדומצ הנידמב
תושוע תוביצי רסוחו ,היצלפניא ,תיביר .תיבירב
יביטקרטאו הלוע ןוה קוש ינש דצמ .הסרובל תברצ
ךרואלש ךכ ,רלודה תא דירומו ל"וחמ תועקשה ךשומ
וכפהי ,םהינש וא ,םיקיפאהמ דחאש תופצל שי ןמז
.ןוויכ
םירעפה תא ןיטקת המרופרהש תווקתה
הפוקתבש הדבוע .תויוגש ןה הרבחב
ונייה 80% מ רתויל עיגה ילושה סמה הב
םא םג טושפ - םירעפ אלל טעמכ הרבח
טעמכ ךל םיחקול ויה ןומה תחוורה
אלו ,הברה םיחיורמ אל םיינעה .לכה
םה זא ,הדובע לע סמ הברה םימלשמ
.המרופרהמ תיתועמשמ חיורהל םילוכי אל םג
הברה תוחיורמ הרואכל םייניבה תובכש
תודרגמש תובכשה קוידב ולא לבא ,וטנב
םיחקול םה הילע הריד וזיא בר למעב
םירישעהש .תונודקפב ףסכ תצק וא ,ד"כש
תודגנתה םהל שי ,הלילחו סח ?ומלשי
,ןיד יכרועה לכו ,ךכל הקומע תינופצמ
ענמהל ידכ המרופרב תננסמה ירוחו
םיללוע לע תועומש וצופנ רבכ .ךכמ
הזיא לש עתפ תשוריל וכזש םירבועו
תורבח לעו ,הלחא רוזאב הבאבס סואהטנפ
סמ יטלקמב םירזומ םינונקת םע שק
רנוילמל עירפמ המ םצעבו .םהינימל
הבוהאה ונצראב ונניאש ןובשח חותפל
,המ ?תחנב ןוה יחוור לע סמ םילעהלו
?םלשי אוהש ?ח"טמב המרופר התיה אל
!םלשי ןונבש
.קוהיפה לא בוש םירזוח ונא ךכו
אל הזש דע "תושדח אל" הז לכה יכ
הארנכ הז רבוע והשמ םא םגו ,רבוע
רתומ .םויכ עצומש המל המוד היהי אל
סותאפה תא תוניצרב תחקל אל ןבומכ
רימעשכ) "םילעופ"ה לע ןגמש ץרפ רימע לש
ינא םילעופה לע ןגמ אוהש רמוא ץרפ
.(םילעופה קנבל ןווכתמ אוה םאה ההות דימת
תחתה לע תחנב בשוי ץרפ רימע ותוא
ררועתמ לבא ,םישדוח םיתבוש םיאפורהשכ
,תומלתשהה תונרקב םיעגונשכ קעוזו קעוצו
תורוכשמ ילעב םה ןהמ םילודגה םיחיורמהש
תצקש ,למשח תרבח ידבוע ןוגכ תולודג
לק וליפא .הזה סמה םהלש שארב אל
אוה וב ליבקמ םוקיב רימע תא ןיימדל
תצקו קעוצ תוחפ תצק ןכלו ,הלשממב רש
אוה ,וטנה וה ,וטנהש שיגדמ רתוי
.לדגי

,המרופרה תא טורמלו לכסל וסניו םיצחל וליעפי םייטנסרטניא םימרוג דוע
- ןיידע ונעדי אלש בצמל תוריהמב תמדקתמ ונלש תסנכה רשאכ הז לכו
ענומש המ לכש רורבו ,ןמזמ אל השרפ היצילאוק תרבח דוע .תיתמועל תסנכ
וב שיתמ תוריחב קבאמ דוע ינפמ םיכ"חה לש הדרחה איה תושדח תוריחב
שאר ינש דצמ .הצוחה וטעבי םהמ םיברו ,ףסכו ץמאמ הברה ועיקשי םה
תועצהל םיקוח תכיפה לש ינחוכה ףלקב שמתשהל ץלאנו ,םיכמות דבאמ הלשממה
ינימ לכ הריבעמו תגגוח היציזופואה הזכ בצמב .םתוא ריבעהל ידכ ןומא
רבשמהש ינפל דוע ריבעה םולש ןבליסש קוחב וניאר הזל םידקמ ןמיס .םיקוח
םא קדרבה םע רומגל בייח קרב .טלוב ךכ לכ היה יחכונה ינויצילאוקה
רוביד לכ זא דע .רחא יתועמשמ רבד לכ וא סמב המרופר ריבעהל הצור אוה
.ומשל ריוא זובזב אוה תכל תקיחרמ המרופר לע

,יתרושקתה ץילבל דמציהל םוקמבש חוטבש המ הרקמ לכב
עיפשת המרופרה ךיא ןיבהל ידכ ,ילכלכ ןשרפ לכלו
רוטה תא ףיכב אורקל טושפ רתוי הברה ,ונייח לע
...לש יעובשה
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]