2000 יאמב 26 ךשמהה טרס - לוו בוחרב טויס

I'm learning to fly, around the clouds,
what comes up, must come down"
,םיננעל ביבסמ ,ףועל דמול ינא"
"לופיל בייח ,הלועש המ
."ףועל דמול" - יטפ םות

לש תונומת תללכהב ןיא .רבחמה ידי לע ושענ אל הבתכב םירויאה
.הצובקב העקשהה ביט לע העד תעבה םושמ םילשורי ר"תיב ינקחש

,םינורחאה םישדוחב ק"אדסנב עקשומ היהש ימל דחוימבו ,םלוכל רוכזכ
ליבוה והשמו שדוח לש תוששואתה ןויסנ .ןורחאה ןמזב תודחב לפנ סקדניאה
,שירכה לש ורודמ לש םינמאנה םיארוקל עיתפמ אל הז לכ .םותס יובמל
אל וז .תינומה הזוכיספ לכהמ רתוי ףקשמש סקדניאב רבודמש שיגדה רשא
תימויה הדונתה םהב םימיה רפסמש םיאור ונחנא הנורחאה הפוקתב יכ המזגה
תועבצא לע הריפסל םינתינ םינורחאה םיישדוחב 2% מ תוחפ איה ק"אדסנב
םימעפ רתוי ,4% לעמ תודונת לש םימי 15 ל לעמ ויהש דועב ,םיידיה
.(ןא.ןא.יס תובידאב םינותנה) 1999-1990 הפוקתה לכב הרק הז רשאמ
םלוכשכ דחוימב ,תוכרעמ ףוריט לש הדלות ןה הלאכ תוינויגה יתלב תודונת
.םשמ חורבל ךירצש הרכהה הרדח אל ןיידע םיברלו ,הזל ולגרתה

ןיידע ןיאש הארמש המ ,םיכומנ דואמ םירוזחמב הטמל איה המגמה עגרכ
תא ןיבהל רשפא .אובי הז םג ,גואדל אל .ריחמ לכבו הקינאפב תוריכמ
שי שירכל םגו ,ישונא דואמ הז .םידספה ךותחל הצור אלו דיספהש ימ
יקיזחמ לש שארב רבוע לזאזעל המ לבא .םעפ ידימ הלאכ תויעב (ןיידע)
טעמכל המודש הכמ ופטח אל ןיידעש תוינמה ראשו וקסיס ,לטניא תוינמ
תומלעתה ךות) םיחוור םע תורבח ולאש ללגב ,אישהמ הפטח ק"אדסנהש 40%
דחוימב ,חוורומ דוע התאשכ תאצל אל המל ? (חפונמה יוושהמ תנגפומ
ואדהו ,2000 תנש לש םומינימה תא עובשה ישילש םויב הצח ק"אדסנהשכ
.םינורתפ הסרובה יהולאל ? הבושחה 10000 ה תמרמ הקירי קחרמב
Who Knows?
תיאקירמאה הסרובה יניינעב תולאשל הנוע בוקינסלט ןא'ז

לש הדיריה איה ב"הרא יקוושמ ףסכ תאיציל תפסונ תירשפא היצקידניא
הכורא הפוקת רחאל) ,םינורחאה םימיב םייפוריאה תועבטמה לומ לא רלודה
םיסכנ םירכומ םייפוריא םיעיקשמש ךכ לע זמרל הלוכיש ,(המצוע לש דואמ
הבוט הביס םהל שי .ימוקמ עבטמל םירזוחו ב"הראב תוסרובב םייסנניפ
ןודנולו טרופקנרפ תוסרוב תא דחאל עובשה תימשרה הטלחהה םע ,וישכע תפסונ
תווהלו ,תיפוריא הסרובל בחרתהל היושעש ,סקיא.ייאה - תחא הסרובל
תויהלמ םיקוחר םיריחמה םש םגש תורמל ,טירטס לוול תניינעמ הביטנרטלא
.םילוז

םייניע םוקמבו ,דואמ התנתשה קושה לש היגולוכיספה הנורחאה הפוקתב
לע וליפא יתעמש) הריהמ תורשעתהל תויפיצו ,םהב ץצונ רלוד ינמיסש
העיפוה ,(... זאו ,תונקל ךלוה אוה יא הזיא קוידב עדי רבכש והשימ
םיקית להנמ/טסילנאה תא םוי לכ תוארל רדבמ תצק הז .תיללכ םיאכנ תריוא
לבא ,(תודיריל םוקמ) דייס-ןואד תצק דוע שיש בשוח אוהש עידומ ןרותה
ךלה'רבח" קצאי תרמאו ,םפש ,ןוידרוקא הז רסחש המ לכ .בוש הלענ כ"חא
.הצחמל םיקדוצ םלוכ םה ."םקו לפונ דימת ק"אדסנה ,םלועל גואדל אל
"... בוט הזו" ,קצאי רמוא היה הז לע .דייס-ןואד תצק דוע שי דימת

Run MC, run!
טנרטניא תרבח לש הקפנה לע רעתסמ רמאה ןווטשיא
תלופמה ינפלש םיבוטה םימיב

תחתמ לופיי ק"אדסנה םיבורקה םישדוחבש םירמוא םיינכטה םיחתנמה בור
םילד םירוזחמה .םיכסהל הטונ שירכהו ,הברה הז .2500 דע ןכתי ,3000 ל
םירעש תומרב םג סנכהל םירהממ אל םישנאש רכינ .תנכוסמ המרב םירעשהו
רזוחו םויה ךלהמב 6% ללוצ סקדניאה ךיא וניאר ינש םויבש תורמל ,הלאכ
תנש לש לפשל תחתמ 4% ב דרוי אוה ךרדב רשאכ ,ירמגל טעמכ םיתמה ןמ
ויה אל לבא ,הלאה תומרב םינוק לע כ"דב דיעמ הזכש ךופיה ךלהמ .2000
ץורל םהל םרג אל הזה ךופיהה .הנשה תליחת לש איש ירוזחמ םתוא תא
תוששח ללגב הזש תויהל לוכי .6% טעמכב בוש לפנ קושה תרחמלו ,תונקל
המידקה םיכומנה הירוזחמ םע ץיקה תפוקתש ללגב וא ,תפסונ תיביר תאלעהמ
הארנכ והשמ .יסיסב םימעט יוניש לע רמהמ שירכה לבא ,םירמוא קלחש ומכ
.הככ קסרתמש קוש םיאורש םישנאל הרוק

תוקפנהה קוש .ןהינימל היגולונכטה תורבחב רקיעב רכינ יתימאה עוזעזה
השקו ,אפק טעמכ םישדוח רפסמ ינפל קר ץרמה אולמב דבעש ק"אדסנה לש
טנרטניא תורבח רפסמ ךכמ האצותכ .ןוכיס ןוה תונרקמ םג תועקשה גישהל
תורבחמ עבר הנשה ףוס דעש םיפוצ .קנחהל תוליחתמ קלחו ,וטטומתה רבכ
.ינרמש ןדמוא והז ששואתי אל תוקפנהה קוש םא .םייקתהל וקיספי ולא
וחיורי אל ןלוככ ןבורו ,ינויגה יקסע לדומ אלל ןבורב ןה ולאה תורבחה
תגשהב םיישק ךכל ופיסות .ןהימיקמ יפל םג םינש רפסמ דוע קוחש רלוד
ללגב ןומה הלוע םדאה חכ .ןתמשאב אל) ןמאית אלש ףסכ תפירשו ,תועקשה
םוסרפ תואצוהל םרג םירחתמה ינפל גתומ ססבל שאונה ןויסנהו ,תורחתה
.בוצע יד .ליעל הנקסמהמ סונמ ןיאו ,(תופרוטמ

Disaster strikes again
ימלועה קושל ףרוטמה ץורימה לש ינייפא ןברוק

ןהידבוע תא ופיצש טפוסורקימ ומכ תורבח םג .םיעפשומ םיפא טראטס קר אל
העיגה רשאכ .תלופמהמ תולבוס םהל תועיגמש תורוכשמב םוקמב תויצפואב
ותואב תויצפוא לש ףסונ בוביס התשע איה ןמזמ אל $66 ל טפוסורקימ
הררבתה ןמזמ אל .םירמרוממה םידבועה תא תוצפל ידכ תמדוקה תומכבו ריחמ
טפשמה תא האור שירכה רוכזכ) הינמב תודיריל תויתימאה תוביסה תחא
ימיקממ ,ןלא לופ .(לקשמ תודבכ תוביס ןהלש ,תודיריל רגירטכ רתוי
הז .ץרמ-ראורבפב רלוד דראילמ 3 מ רתוי לש יוושב תוינמ רכמ הרבחה
ןומה רבכ תאז םישוע סטייג ליבו אוהש ךכל ףסונב ,דחוימב ההובג בצק
הרקמב תיתימאה הביסה ."תועקשהה קית ןוויג" - תימשרה הביסה .ןמז
ךחוגמ תצק רואב דימעמ הז .תרושקתה םוחתל הרקיו תלשוכ הסינכ - ןלא לש
םינמוזמב דופירה ןוזחכ ררבתהש ,"ןוזח"ה ללגב הינמה תא הנקש ימ לכ תא
.הרבחה ימיקמ לש

םא םגו ,תורוכשמה תא תולעהל ץלאית הרבחה בורקב
תוחפה תא .יתוכיא א"כ לש ןדבואל היופצ איה תאז השעת
תויצפואה יותיפ יכ ריאשהל הארנכ לכות איה םיבוט
בבס םג .רחא םוקמ לכב טעמכ יתועמשמ תויהל קיספי
הדרי הינמה יכ םולכ עגרכ הוש אל יחכונה תויצפואה
,טופ תויצפוא םידבועל תתל םילוכי ויה םה ,לבח .זאמ
.(קיחצמ אל הז ,ייקוא) .הרקמ לכב חטבומ היה חוור ךכו
הדובע שפחלו ,לכה רוכמל ןבומכ יוצר ןנוגתהל ידכב
.םיחוור רתויו פייה תוחפ םע םוקמב
Seeking new job
Microsoft לש םיגאדומ םידבוע

תויצפוא לש הללוס שארמ שירכה ןיכה םג ןוסאה לומ לא
תיטירבה הרוחשה הקהלה לש םריש תא םזמזל גהונו ,בורל טופ
,"עובצ" ,(יתאיסאה סייב דנא םארדה תדוגא) Asian Dub Foundation
: "יפר לש ותמקנ" .יד.יסה ךותמ
"Hypocrites, we gonna get inside your mind,
Hypocrites, you will pay for your crimes,
Hypocrites, we're gonna bleed you dry,
Your pockets will be empty but you won't know why."
םכתבשחמל סנכינ ונא ,םיעובצ"
םכיעשפ לע ומלשת םתא ,םיעובצ
ושביתתש דע םכתא זיקנ ונא ,םיעובצ
"המל ועדת אלו ,ונקורתי םכיסיכ

...י"ע הז ערואמל דחוימב ובתכנ וליאכ תוארנש םילמ ןכא
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]