2000 ינויב 2 ! בער יאפוריא ליצהל ולכות דבלב רלוד 5 תרומת

םירהל וננכת דעס ינוגראש םישדחה תוצוחה יטלש לע וססונתה תרתוכבש םילימה
הליפנש ןימאהל השק .תררחסמה ותליפנ תא ךישממ היה יפוריאה עבטמה םא
,םלועב הלדוגב תישילשה הלכלכה תא גציימש עבטמל תורקל הלכי תאזכ
.חכוותהל השק תודבוע םע לבא
ךכב ןמיסו ,ורויה - שדחה יאפוריאה עבטמה קשוה יצחו הנשכ ינפל
ורויה .תחא תילכלכ הדיחיל יאפוריאה שוגה תכיפהל עירכמ דעצ דוע
לבא ,תועבטמו תורטשב אל רמולכ ,"השק" הריבצ בצמב ונניא ןיידע
דיתעב .םהל הרמה רבו םייפוריאה תועבטמה לכ תא הנמאנ גציימ אוה
.הפוריא יבחר לכב הזה דחאה עבטמב שמתשהל היהי ןתינ
,$1.17 היה הקשהה תעב רלודה לומ ולש רעשה .'99 תליחתב קשוה עבטמה
השלוח עבטמה הארה הלחתההמ רבכ .םירלוד 117 ונתנ וריא 100 לכ רמולכ
.רלודה ןיבל וניב ןויושה רוזאל םישדוח רפסמ ךות עיגהו ,הלודג
לפנ עבטמה תוהמהמתהה תורמל לבא ,"ןויוש תוביסמ" זא וננכת םישנא
ןווי תופרטצה םע ,ןמזמ אל .הביסמל הביס אל ,רלודל תחתמ הברה לא
.ירמגל קסרתמכ הארנו םירלוד 0.9 ל תחתמ לא עבטמה לפנ ,ורויה דוחיאל

םינימאמ םיאפוריאה ,בטיה םיריכמ ונאש תוננב תוקילבופר רפסמל דוגינב
.רלודל םירצומ ראשו םהלש תורידה יריחמ תא םידימצמ אלו םהלש עבטמב
אוביב םייולת םניא ןכלו ,לכה טעמכ רציימש קשמ םג שי םיאפוריאל
,הפוריאב רלודל הדמצה התיה םא .ונומכ תומלש תורזגב ח"טמב ןכלו
תא רתוי דוע רדרדמ היהש ינויצלפניא קוניזל םרוג היה הזכ עוזעז
.תיבירה ירעש תא םיפוריאה םילעמ ךכ וא ךכ .וניתומוקמב גוהנכ ,עבטמה
.ב"הראב םילועש תיביר ירעש תוושהל וא ,עבטמה תא קזחל ידכ ןיב

לודג ךכ לכ קשמש ינויגה אל ירה הז ? הזכ בצמל איבהל היה לוכי המ
גצויי ,היצלפניא לוטנ טעמכ ,םיאקירמאל דואמ הברה רכומש ,קזחו
המירז התיה רתויב יתועמשמה םרוגהש דשוח שירכה .שלח ךכ לכ עבטמ י"ע
.רקיעב תוינמל ,טירטס לוול ,ב"הרא יפוחל ,הברעמ יפוריא ףסכ לש דואמ הקזח
[ Mini Shark ]
לומתא היה עבטמה .תולעל יפוריאה עבטמה לחה ןמזמ אלש תוארל ןיינעמ
הזש תויהל לוכי .ןורחאה עובשל הפי הילעב $0.93 לש ריחמב רקובב
לע תויבירב תינמז הילעלו ב"הראב תוסרובב םירעשה תדיריל םג רושק
,ב"הראב םייסנניפ םיסכנ לש הלודג הריכמ לע םיעיבצמ ולא לכ .םש ח"גאה
ןוה תרזחה .רבדב התיה םיאפוריא טעמ אל לש םדי םג םא אלפתא אלו
.הפוריאב תועבטמה קזוחל תמרות הפוריאל ב"הראמ
[ Mini Shark ]
תמושת רתיב בישקהל ןתינ הלחתה רותב ? הז לכמ ונל תפכא המ זא
עיצהל םיחמשש ,ןאורטיס ומכ םייאפוריא בכר ינרצי לש תומוסרפל בל
הפוריאל םיינש וא לויט ןנכתמ םג שירכה .רתוי םיכומנ םיריחמב תוינוכמ
הרוצב דוע קזחתי אל עבטמה םא ,עצבמ יריחמב םידיליה ותוא ותרשי םש
חרזמב עבטמה תוליפנ ןמזב ץראב ראשיהל רעצמ דואמ היה הז .תיתועמשמ
תונוז ,ה'רבח" : יאבצה רשקב םיניוצמה ונירוחב תואירק תודהדהמ דוע)
.םיאפוריאה ןובשח לע גוגחנ תוחפל זא ,("! דנליאתב ריחמ יצחב

םילקש המכ םכל שיו ,םיאפוריאה לש בצמהמ םיגאדומ ךכ לכ אל םתא םאו
...ל םתוא םורתל ולכות דימת ,הרטסקא
שירכה יפר
cool_maniac@hotmail.com
[ The Shark ]