המיא 2002 ינויב 14
טחוש הגייב לש ףפועמה סקרקה 2000 רבמבונב 21
תוביצי לש יא 2000 רבוטקואב 20
!ודחאתה - םלועה לכ תוסרוב 2000 רבמטפסב 27
עגתשה תיבה לעב 2000 טסוגואב 30
וליקב םינקחש - םויה קר 2000 ילויב 13
הלגייבהו ידומח ידוא לש םימיאה עפומ 2000 ילויב 1
! םתסאמנ םיתחשומ 2000 ינויב 18
םיטסילטנמדנופה 2000 ינויב 10
! בער יאפוריא ליצהל ולכות דבלב רלוד 5 תרומת 2000 ינויב 2
ךשמהה טרס - לוו בוחרב טויס 2000 יאמב 27
סמ המשו המרופר 2000 יאמב 18
םהניבש המו רלודה ,המרופרה 2000 יאמב 11
רדנוו יביטס 2000 יאמב 4
!ץווכתה עברא ובאה ,קתומ 2000 לירפאב 26
?הנתשנ המ 2000 לירפאב 19
היקוקה ןק 2000 לירפאב 13
היצפוא ומכ גהנתמ םלועב דבכה קושהשכ - ףוסה 2000 לירפאב 6