[Salloi and his kids]
*יולאש ןפטס
םילשוריב ירגנוה

םילוחה תיבב
'97 רבמצד

וליפא .םילוחה תיבב תויהל בהוא אל ינא םישנאה בור ומכ
ילש הריירקה ךלהמב .ירובע המיענ אל היוח אוה םש רוקיב םתס
ינאש ךכ ,היגלבב םגו הירגנוהב ,םיחותינ המכ רובעל יתצלאנ
תיבב רקבל יתצלאנ ,ילזמ עורל .זפשואמ תויהל הז המ עדוי
תא יתרבש וב ןומיאב לוקית תובקעב לארשיב יתויהב םג םילוח
עובש תוחפל תויהל יתיצר םילוחה-תיבל יתעגהשב רבכ .ידי
לכואה ,תוחונה רסוחמ יתששח לבא חותינהמ יתדחפש אל .ירחא
דוע םע יתייהש ךכ יטרפ רדח יתלביק אל .ירחאש םילופיטהו
ירחא לבא הצורמ יתייה אל הליחתב .תוטימ 6 םע רדחב םישנא 3
יתלוכי יל םמעששכ .םתיא חונ יתשגרה רדחל ינכש תא יתרכיהש
םה .ןוליוה תא רוגסל יתלוכי תויטרפ יתיצר םאו םתיא רבדל
םא אלא לגרודכ יניינעב יתוא ודירטה אלו ,המיענ הרבח וויה
ךכ לע יתחמשו בר היה םהמ דחא .יעבט ןפואב החישב הלע הז
שאר" םע לבא ידרח היה אוה .תד יניניע לע ותיא רבדל יתלוכיש
יתועידי תא ביחרהל יתלוכי ותרזעבו (...חותינה ללגב אל) "חותפ
.תודהי אשונב
ריבעהל רשפיאש המ ,ןופלטו היזיולט טלקמ רוכשל יתלוכי הזמ ץוח
תונוכנ ,תוליעיו תודומח ויה תויחאה .ןינע רתיב ןמזה תא
ןותנ יתייה וב חונ אלה בצמהו באכה תורמל .עגר לכב רוזעל
תעכ .הזכ בצמב שיגרהל ןתינש לככ בוט םילוחה תיבב יתשגרה
עתפומ יתייה .עובשב םימעפ 3 ,היפרתויזיפ ילופיט ליחתמ ינא
הנתמה רדח שי .בטיה ןגרואמ לפוטמ ינא וב םוקמה המכ דע תולגל
תולאשה לכל תובושתו הפקו לכוא םילבקמ ,החונמל תוטימ םע
לושיבב תונמאתמ ,העיגפ ירחא םישנ םש יתיאר .לופיטל תועגונה
ודעונש תורחא תויוליעפו ,םיילמרונ םייחל רוזחל ידכ
םש םיבשוח .הרגישל רוזחלו תוריהמב םילחהל םישנאל רשפאל
העיצפל רשקב דרטומ ינאש ףא לע .יתוא םיהדה הז - לכה לע
ושעי יב םילפטמש םישנאהשו תובוט םיידיב ינאש חוטב ינא ידיב
הווקמ ינא בוטה ןויסנה תורמל .בורקב שרגמל רוזחאש ידכ לכה
...רחא וא ילארשי ,םילוח תיבל עיגמ ינאש הנורחאה םעפה וזש
!םיאירב היהנש
[To top] [Prev.]
םירמאמה תמישרל םדוקה רמאמל
תבותכל יולאש ןפטסל בותכל םינמזומ םיארוקה
salloi@beitar-jerusalem.org.il


[Beitar Separator]

December 1 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]