<

(יר"תיבה טספינמה וא) לעופה דהואל הבוגת בתכמ

לש םילשוריב העודי העפותב לקתנ ינא ןורחאה יברדה קחשמ זאמ
םימודאה לש העודיה תונייכבתהה תעפות איהו,הטמ
.תוימלשוריה יתש ןיב קחשמ לכ רחאל יוטיב ידיל האבש יפכ
לש ובתכמ:ןלהל)ןיינע לש ופוגל ביגהל לדתשא הליחת
.(ןרותה ןייכבתמה
ידהואל םיהדמ ןוימד אשונ ,תרחבש םשה ,יקצורט :רקי ןייכבתמ
הגלפמה ןעמל םיאלנ יתלבה םירוטסיהה ויצמאמ רואל,לעופה
קמעתנ םא .(ןילאטס ךרע האר)ונממ םילודג ידי לע ריהמה ולוסיחו
השיגרמ לעופהש יפכו תדלומ הנוכת איה תוירזולש חכוונו הארנ אשונב
הארנכ ;תרחבש יוניכה רשפל יתאלפתה ןכל .יקצורט ונמזב שיגרה ךכ םויה
תנומסת,ללמואה ךבצמ תא ינממ תוהזל תבטיה תינאידורפ הרוצבש
.םינייכבתמה םירזולה,ךכמ עורג וא םירזולה
רתסב עודיכ איהש,םילשורי ר"תיבב םא יכ ןניקסע םירזולב אל ךא
תימניד ,תחצנמ הצובקל היחה אמגודה ,לכסותמ לעופה דהוא לכ לש וביל
איה םימודאל םיבוהצה ןיב םיתומיעבו םיחוכיוב המגמה,ללכב .תיגשיהו
םירוב לש ףוספסאכ ר"תיב ידהוא תא גיצהל םימודאה לש ללמוא ןויסנ
.חלכה דבא ךכ לע םגו ,תונרק יבשויו
טופיש לש םיטובחה םיקומינה תא ךתרזעל סייגמ התאש הדבועל
ינא ר"תיב לש ריתעה הביצקתו ,(!)תתחשומ הרטשמ,ינדחפ
היצנגילטניאל ןובלע הווהת הבוגת לכש ןוויכמ סחיתהל ברסמ
.ר"תיב ידהוא ראש לשו ילש
וקלוחש ךכב הלפשהה לע ?רבדמ ודובכ לאזאזעל,בואס הזיא לעו
?עיגהל וחרט אל םהמ 500 וליפאו לעופה ידהואל םניח יסיטרכ
,ונינדש קפסב ןיידע ינא?ונינד לש תוינעזגה ויתורימאל ילוא וא
......ןיצק אוה יולאשש בשח ,היהיש לככ ליואו לאונ
לגרודכ - רקיעב רתוי םיזכרתמ ויה הידהוא ץמוקו לעופה םא ילוא
רתוי ךשמב טייפ ונל תתל םילוכי םתייה זא ,לפטב תוחפו - יתוכיא
להק ךושמל םיחילצמ םתייה (הנועה תירחא ןוזח) ילואו תיצחממ
.םכלש םיקחשמל
טוטיצמ רתוי אלו תוחפ אל?ודובכ לש תכתוחה "ה ח כ וה "ה יהמו
רתויב רכמנהו ץופנה ,יעוצקמה ,הלענה ,בגשנה ,בשחנה ןויליגה לש
!!קחשמה םש - םירבח רתוי אלו תוחפ אל !"קחשמה םש",הפוריאב
לע לכב "הלוע" לעופהש יתוא תענכש וישכע,תכתוח החכוה ןכא
.הבוט יל השעת...ר"תיב
לעופהל ןוחצנב םייתסת האבה םעפהש ונל םיחיטבמ םתא יברד לכ
.הבזכאה תומוהתל םיללוצ םתאו תוצפנתמ םכיתווקת יברד לכו
אל םיחוכיוב םכלוכסית תא איצוהל םיסנמ םתא ךרדבש קר לבח
.םי ל כ ס ו ת מו םימחר יררועמ ,םיקמונמ אל ,םידבוכמ
אל יטתפה ךבתכמלש ךכמ קופיסו האנה באשתש הווקמ ינא
.חצנמ הנעמ אב בוש לבא,יברדב ומכ ריהמ הנעמ אב

ריעה שאר יולאש
יקסניטוב'ז
רענש לייא

םינוש הכ םירבד ינש דציכ תוארל יתטלחה תיעבט תונרקס לשב
,רעטצמ) ןלהלו םירדתסמ ( ר"תיב ידהואו ילמשח רישכמ)
:יתונקסמ (םכל ריבסיש יזנכשא הזיאמ ושקבת .תכבוסמ הלימה
םירורהסה םיבתכמה(החריט םכל יתכסח,יפ לע) פ"ע לכ םדוק
אשונה דחא יתימא ר"תיב דהוא קר רקיב הזה רתאב ,יתארקש
דהואה ומצע תא תונכל גהונו יאלוזא לבמט םשה תא הוואגב
םיצפמש ל"וחמ םידוהי םיריית לש םיהדמ ףסוא ונממ ץוח .ףורשה
!תיקינצוביק, "הנידמה לש הצובק"ל הדהא תורהצהב ץראהמ םקוחיר לע
באוסמ ,ןכותה תניחבמ בולע ומצע רתאה .םינוהמת ללשו תחא
הז .דאמ םמעשמו (?הה הלאה תושקה םילמה םע קאינמ ינא)
ףאל ,ןלאמשו יזנכשא דמוע הזה רתאה ירוחאמש ילמיס כ"כ
ףאל לבא ,םיבשחמ םע היעב ןיא םנמא ליגרה ףוספסאהמ דחא
טפוש םע ,שרגימה לעש ןוכנ זא .םיבשחמ ןיא םג םהמ דחא
20-ב חצנל םילוכי םתא קנע ביצקתו םיתחשומ םירטוש ,ןדחפ
בואיסה לבא ,לכה הווש םכל הארי הז םכלש רופיצה חומבו םיברד
םיקופיס לע קר בשוחש ימ יכ ,לכה סורהיו לכהל לחלחמ הזה
תונוחצינה וקיספישכ ןוחצינה ןעמל לכה תושעל ןכומו םידיימ
הבישחל רושקש יברד לכב יתרמאש ומכו .םולכ ול ראשיי אל
ןורחאה ןוילגב "קחשימה םש" ?החכוה ,תולקב םכתוא ןייזנ
.לעופהל קותמ ןוחצינב ,אבה יברדה ומכ ,תמייתסמש האוושה השוע

ריעה שאר ונינד
יקצורט

הבוגת