תונומת םובלא -טנושיפ ןאווטשיא [Right Banner]


תחנ לש עגר

[Istvan Pisont]
,ינשה ןאווטשיא ךלמה ויוניכב עודיה ,טנושיפ ןאווטשיא
תובשחמ בושחלו ריוואב תוהבל ידכ קחשמב הגופה לצנמ
.תוגונ
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]