תונומת םובלא -יולאש ןאווטשיא [Right Banner]


ןדעה ןגל םיאבה םיכורב

[Salloi]
.ןוירוג -ןב הפועתה למנב הנושארל םיתחונ יולאש ןפטסו הליש
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]