תונומת םובלא -יול קילומש [Right Banner]


[Shmulik Levi]
.רטע ןבואר לש וידעצ תא רצהל ידכ וילגרב שמתשמ יול קילומש
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]