תונומת םובלא -ןייפנרוק קיציא [Right Banner]


[Itzik Kornfain]
היהש הבוג רודכ טלוק ,ביבא -לת ר"תיב ידמב ,ןייפנרוק קיציא
.יזרח ןנורו הנחוא ילא םילשורי ר"תיב יצולח ...ל דעוימ
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]