תונומת םובלא -יזרח ןנור [Right Banner]


[Ronen Harazi]
יבכמ לע 2:1 ר"תיב ןוחצינב ,רעשה לע םייאמ ןנור
.וטוטה עיבג תרגסמב ,הילצרה
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]