םילשורי ר"תיב לש םיראתה ןורא [Right Banner]

[Championship]
תופילא
[National Cup]
הנידמה עיבג
[Champ of Champs]
ףולא
םיפולאה
[Toto Cup]
וטוטה עיבג
רקיעב המחלינש הצובק ר"תיב התיה 1976 דע
תנועב .תימואלה הגילב הלש םויקה תוכז לע
הלצינו הגיל תדרל הרומא התיה איה 1974/75
םיריעצה תסנכה ירבח לש םתוברעתה תוכזב קר
וצילמה רשא ,דירש יסויו טרמלוא דוהא (זאד)
תועפות תפישח בקע הדיריה תא איפקהל
התכז ןכמ רחאלש הנשב.םיקחשמ תריכמו תותיחש
העבש דוע ואב זאמו ,ןושארה עיבגב ר"תיב
תויונגסה ,וטוטה עיבג תא רופסל ילבמ ,םיראת
םכינפל ."םיפולאה ףולא" ומכ םיירטוזא םילעפמו
יפל וא םינש יפל ,ר"תיב לש םיראתה תמישר
.(לאמשמש הלבטב) ראותה גוס

[Soccer 3D]
םינותנה לע ןמרקוצ דעלגלו ןואיד ינורל הדות
ר"תיב לש םיראתה
םינשה ךרואל םילשורי

[National Cup]
[Champ of champs]
[National Cup] [National Cup]
[National Cup]
[Champ of champs]
[Championship] [National Cup] [Championship] [Championship] [Championship]
[Toto Cup]
1976 1979 1985 1986 1987 1989 1993 1997 1998
(1998-כ המושר 97/98 תנוע) םויסה תנש יפל תורפסוממ תונועה
ראותה גוס יפל ר"תיב לש םיראתה
[ תויופילא ] [ הנידמה עיבג ] [ וטוטה עיבג ] [ םירחא םיראת ][Championship]
תויופילא
[Championship Years]


1986/87 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
(15) ןאילימלמ ירוא ,הנחוא ילא :םירעשה ךלמ
[Championship]
םידספה 2 ,וקית 9 ,תונוחצנ 19
(החלצה 73.3%) תוירשפא 90 ךותמ תודוקנ 66


1992/93 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
(15) יזרח ןנור :םירעשה ךלמ
[Championship]
םידספה 6 ,וקית 5 ,תונוחצנ 22
(החלצה 71.7%) תוירשפא 99 ךותמ תודוקנ 71


1996/97 :הנוע
ןהכ ילא :ןמאמ
(14) רהוז קיציא ,הנחוא ילא :םירעשה ךלמ
[Championship]
םידספה 3 ,וקית 6 ,תונוחצנ 21
(החלצה 76.6%) תוירשפא 90 ךותמ תודוקנ 69


1997/98 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
(16) יולאש ןפטס :םירעשה ךלמ
[Championship]
דחא דספה ,וקית 9 ,תונוחצנ 20
(החלצה 76.6%) תוירשפא 90 ךותמ תודוקנ 69

[National Cup]
הנידמה עיבג
[Championship Years]


1975/76 :הנוע
רכב םיסינ :ןמאמ
.ביבא-לת יבכמ לע 1:2 ןוחצינ :קחשמה
ןאילימלמ ירוא ,ןמיונ ינד :םירעש
[National Cup]


1978/79 :הנוע
רהנש ןועמש :ןמאמ
.ביבא-לת יבכמ לע 1:2 ןוחצינ :קחשמה
ימהרבא יסוי ,ןמיונ ינד :םירעש
[National Cup]


1984/85 :הנוע
רציווש דוד :ןמאמ
.הפיח יבכמ לע 0:1 ןוחצינ :קחשמה
הנחוא ילא :םירעש
[National Cup]


1985/86 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
רחאל ביבא-לת ןושמש לע 1:2 ןוחצינ
.(תוקד 90 םותב 1:1) הכראה
:קחשמה
ןאילימלמ ירוא ,הנחוא ילא :םירעש
[National Cup]


1988/89 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
הערכה תוטיעבב הפיח יבכמ לע 3:4 ןוחצינ
.קחשמב 3:3 ירחא רטמ 11-מ
:קחשמה
ןאילימלמ ירואו (2) ןהכ יבא :םירעש
[National Cup][Toto cup]
וטוטה עיבג

1997/98 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
רחאל ביבא לת יבכמ לע 1:3 ןוחצינ
.(תוקד 90 םותב 1:1) הכראה
:קחשמה
היליבס רינו (2) טנושיפ ןווטשיא :םירעש
[Toto cup]
.קחשמה רואית תא ןאכ ואריק


םירחא םיראת

הפולאה דגנ עיבגה תקיזחמ - םיפולאה ףולא :ראות
(30.6.1976) 1975/76 :הנוע
רכב םיסינ :ןמאמ
.2:3 עבש-ראב לעופה הפולאה לע הרבג ר"תיב :קחשמה
[Champ of champs]

הפולאה דגנ עיבגה תקיזחמ - םיפולאה ףולא :ראות
(16.9.1986) 1985/86 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
.1:2 ביבא-לת לעופה הפולאה לע הרבג ר"תיב :קחשמה
[Champ of champs]

ןאיליל עיבג :ראות
(10.9.1985) 1985/86 :הנוע
ןטשק רורד :ןמאמ
.1:3 הווקת-חתפ יבכמ לע הרבג ר"תיב :קחשמה
[Soccer 3D]

לגר-טקב ץראה תופילא :ראות
(24.5.1988) 1987/88 :הנוע
רפוע והילא :ןמאמ
.3:5 רמגה קחשמב הדוהי ינב לע הרבג ר"תיב :קחשמה
[Soccer 3D]