קחשל יל ונתנ טושפ
2002 ילוי ,'ץיבומרבא ןולא םע ןויאר
[Right Banner]


ןח איגש :ןייארו בתכ


רבשמ - הרבעש הנועב תילפורטסטק הנוע הרבע םילשורי ר"תיב
םינקחש ,הצובקה תא רוכמל ידכ לכה השע יבאז דג וללגבש ילכלכ
אובל וצר אל םינקחש ,ובזע סיסקובא יסויו וסור ינאבו'ג ומכ םיריכב
תנועב םילשורי ר"תיב היהת ללכב םא עדי אל דחא ףאו הצובקל
הצובקה קוריפ לע ורביד םידהואבש םיימיספה .2001/2002
ויה ןבומכ ךא ,דבלב 'א הגילל הדרוה לע ורביד םיימיטפואה ,ןיטולחל
הזה ןגאלבה לכמו ,קותמ אציי זעמש ונימאה הלא :םינקיטנמורה םג
ףוס-ףוס ,הנהש ךכ לע ורביד םה .רתוי תלשוחמו הקזח ר"תיב אצת
ףא ילואו םמצע תא חיכוהל תונמדזה םיריעצה תיבה ינקחש ולבקי
ר"תיבב ץיקה .דחיב וכחיג םיימיספהו םיימיטפואה .ר"תיב תא וליצי
.דימתמ רדוק היה

קר הנועה תא ר"תיב החתפ ,לגר תטשופ הזרכוה טעמכש ירחא
םינקחש ופתוש קחשמב .הפיח יבכמ לומ ץוח קחשמב ,יעיברה רוזחמב
רחא בצמבש ,השמ ימולשו 'ג'גח יתמ ,ןינקעו ימע ,ןבל לאומש ןוגכ
הגיצה ר"תיב .בכרה לע רבדל אלש ,בחרה לגסב םיחוטב ויה אל
,ה'צאפ רוטקיו ילגרמ ינמז ןויווש רעש העיקבה וליפאו יאורה קחשמ
תודלותב םיחמש יכהכ םידהואהמ קלח י"ע וזרכוה וירחא םיעגרהש
םיימיטפואה .הדיספהו בוט התארנ אל - לכה תורמל ךא ,ןודעומה
.תיפוס ר"תיב תא לסחל תכלוה תאזה הנועהש ונעטו ,םיימיספל ורבח
ינקחש קר יחכונה בצמבש ונעט םה .םהלשב וראשנ םינקיטנמורה
ראש לש גלגלמה םקוחצ לוקל ,ןודעומה תא ליצהל םילוכי תיבה
םכותמש ידכ תקפסמ המרב םיריעצ ןיא ר"תיבבש ורמאש ,םידהואה
.עישומה אובי

ןיידעו ,םיריעצ םינקחש םע קחשל הכישמה ר"תיבו ,הכישמה הנועה
הצובקה האצי 2001 רבוטקואל- 6 ב .דיספהלו בזכאל ,ער קחשל
ןולא ריעצה הנושארל חתפ בכרהב .דודשא לומ ץוח קחשמל
ללכנ ןהב םינשה שולשב דואמ תוטעמ תויונמדזהל הכזש ,'ץיבומרבא
תאפמ םג ,הצובקה לכ ומכ ,קחשמב םישרה אל אוה .רגובה לגסב
,תאז תורמל .יטולחל ול רז דיקפת - ינמי ןגמכ קחישש הדבועה
ידמ רתוי ומשרתה אל םידהואה .הנושאר הגיל תדוקנ הגישה הצובקה
היהי אוהש וחינה םקלחו הבר תובישח ול וסחיי אל ,ינומלאה ריעצהמ
.ןודעומה תודלותב תפלוח הדוזיפא קר

ינש ןיב ורשיק םיטעמ ךא ,רפתשהל ר"תיב הלחה ותיאו ,רתויו רתוי קחיש 'ץיבומרבא ,הכישמה הנועה
םללכבו ,תיבה ינקחש ינפ לע ופדעוהש ,שכר ינקחש הברה הצובקל ואבוה הפוקת התואב .תודבועה
לחה יחרזמ יסוי לש ותפוקת ףוס תארקל קר .לספס ןקחש ראשנ הבוטה ותלוכי תורמלש ,'ץיבומרבא
ןהכ ילא עיגה רשאכ .וקחשמב רכינ רופיש הליגו - ימדק םלב - תיעבטה ותדמעב קחשל ןולא
דע הצובקב םיבוטהמ היהש ,ןויחוא יטומ ןובשח לע םג אלמ יוביג ןולאל תתל טילחה אוה ,ןודעומל
,יערד ןנערו הרופאפ םע דחי םלבכ 'ץיבומרבא חתפ צ"לשאר לומ ץוחב ,18-ה רוזחמב .וז הפוקתל
לש םהינפל ךויחה רזח ,הקחרהה תורמל .םויסה תארקל קחרוהש דע - שרגמב םיבוטה דחא היהו
,ונעט םה ;וענכתשה אל םיימיספה .בכרהב הבוט תלוכי גיצמ תיב ןקחש ףוס ףוס וארש ,םינקיטנמורה
אל םינותיעה םג .קחרוה ובש קחשמ אל חטבל ,ריעצ ןקחש טופשל קיפסמ אל דחא קחשמש ,קדצב
.הבוטה ותלוכי תא ומאת אלש םינויצ םע ותוא ולטקו יר"תיבה ריעצהמ ובהלתה
[Alon Abramovic, in the beitar youth team]
1999-ב םירגובל הלע הנממ ,ר"תיב לש רעונה תצובק ידמב 'ץיבומרבא ןולא

אוה הזה דליה םעש טילחה ןהכ ילאש הארנ .בכרהל תורישי 'ץיבומרבא רזח ,ותקחרהמ רזחש רחאל
עיבג רמג יצחב עיגה ואישל .רפתשהו ןולא ךלה קחשמל קחשממ .הב חצנל בייח אוהש המחלמ .המחלמל אצוי
,קחשמב החצינ הפיחש תורמל .הפיח יבכמ לש ינתמיאה ץולחה ,יניבגיא ובוקעי תא קתיששכ ,הנידמה
ידהואל ךא ,ול ןגרפל אל וכישמה םינותיעה .לודג םלב הפ חמוצש זע םשור ריאשה 'ץיבומרבא
,הנועה םויסב האישל העיגה ,רפתשהל הכישמה ר"תיב .ףולב אל אוה הזה ןקחשהש רורב היה ר"תיב
.תוכזבו דובכב הגילב הראשנו
ןולא .םילשוריב הפק תיבב ,םח ישימח םוי יירהצב ןולא תא יתשגפ
אוהש היה רכינו ,תונויארו תובתכ הברה רבעש םדא אל אוה
אל ,תרושקתב ולש הפישחה רסוח ללגב .שגרתמו חותמ טעמ
תוששחה וגגופתה תוינש רפסמ רחאל רבכ ךא ,תופצל המל יתעדי
- קפס ןיא .דמחנו יבויח דואמ םדא בשוי ילומש יל ררבתהו ילש
,ןכ םא ,יהוז .ןקחשה 'ץיבומרבאמ לפונ אל םדאה 'ץיבומרבא
לש תוראשיהב יזכרמה ןקחשה לש הנושארה תיניצרה הפישחה
.(םירחאה לש תיתועמשמה םתמורתב עוגפל ילב) הגילב ר"תיב

תניחבמ תוער תוביסנב לבא ,ר"תיב לש בכרהב תיניצר תונמדזה הנושארל תלביק הרבעש הנועב
?תילילש וא תיבויחכ - הנשה תא םכסת ךיא .ןודעומה

ונלחתה .הצובק היהת םא ללכב ועדי אל הלחתהב .תויעב הברה םע ,עודיכ ,הליחתה הרבעש הנשה
ונילא ףרטצה תורבעהל ןורחאה דעומל דע שממ .הגילה לכ ירחא םירוזחמ השיש וא השימח קחשל
ינקחש ראש לכ ,יחרזמ ןתיאו בוקינסלט ןא'ז ,ןייפנרוק קיציא ,ינממ ץוח .שדח ןקחש עובש לכ טעמכ
.היהש בצמה ללגב אקווד תונמדזהה תא יתלביק ינא .םינומיאה הנחמל וליפא ונתיא ואצי אל בכרהה
בצמב קחשמ יתייה םא עדוי אל .החלצה התייה תאז יתניחבמ ,התייהש העורגה הנועה תורמל ילוא
דמלי דיתעב ילואש ,ןודעומה תניחבמ וליפא ילואו ,יתניחבמ תיבויחכ הנועה תא םכסמ יתייה .רחא
תוצובקמ זא ר"תיבמ אל םא םג ,םיריעצ םינקחש לע תונבל םיליחתמש האור רבכ ינא .םיחקל
.םינש הברהל הבוט הצובק דימעהל ןוכתמה יתעדל הז - לגסב ריעצ דלש םיבייח יכ ,תורחא

הגילב םתראשנ םגו
...קותמה ףוסה הז

?תאזה הלדה תומכל הביסה ךתעדל המ .ןורחאה רושעב רעונהמ ולעש םידדובה דחא התא
התייהש קפס ןיא .ןמזה לכ תוחלצה םיצורו םיראתל םיאמצ דימת המצע הצובקהו להקה ר"תיבב
.עובק ןפואב וקחישו םירגובל םינקחש ולע אל טעמכ םינש 10­ש הדבוע - רעונה תקלחמ לש החנזה
ונייה תיבה ינקחש ראשו ינא הנשה םג םא עדוי אל ינא הנשה תליחתב ןגאלבה לכ הרוק היה אל םא
.רעונה ינקחש לע ךומסל רשפאש ןיבהל םלוכל המרג ילש החלצההש הווקמ ינאו ,םיקחשמ

?ךלש יוקיחל לדומה ימ
.יוקיחל לדומ יל ןיא

"?והומכ תויהל הצור ינא "ךמצעל תרמא דלי תייהשכש והשימ ןיא
,הברה יל רזעו הברה יתוא דמיל אוה .ותיא יתנמאתהש קאיטרט ייגרסמ הברה יתדמל .דחא ףא .אל
.ילש יוקיחל לדומה היהש ךכ ידכ דע והשימ יתצרעה אל םעפ ףא .יל ןיא יוקיחל לדומ שממ לבא

[Alon Abramovic, in the beitar youth team]

ךתוא חקל אל ןמאמ ףאש הדבועה תא ריבסמ התא ךיא ,הרבעש הנועב תגצהש ומכ תלוכי םע
הנשה תליחתב ר"תיב לש השקה בצמה ללגב טושפש וא ,ךלצא םוצע רופיש הז םאה - ןובשחב
?ךמצע תא חיכוהל המבה תא תלביק

.םיסנא'צ הברה תלביק אל ,לספסה לע תבשי םינש 3 :ימצעל יתרמא קחשל יל ונתנשכ ,הארת
ינש תא ותיא איבהו ןמטוג ילא אב כ"חא ,דחא קחשמ קר יתקחיש ,הנחוא לצא ,ילש הנושארה הנועב
לבא ,לק תויהל ךלוה אלש יתנבהו ,ןהכ לארשי תא םגו ',ץיבאסו יקסבונאיוטס ,םירזה םימלבה
יל ןיא יכ ,םיידי ינשב ותוא חקיי ינא סנא'צה תא לבקי ינאש עגרבש יתרמא ,דימת ימצעב יתנמאה
.םיידי ינשב ותוא יתחקל - אב אוהשכו הזה סנא'צל יתיכיח םינש 3 תמאבו ,דיספהל המ

תאזכ תישעש ןימאהל השקו ,קפס אלל ר"תיב לש ןייטצמה ןקחשה תייה הרבעש הנשב ,תאז לכב
.ךלצא רופישה קר אל הזש הככ זא ,הנש ךות ןיוצמ םלבל ינוניב םלבמ הציפק

אל םא בוט התא םא תעדל ולכוי אל םעפ ףא .בוט יתייהו ימצע תא יתחכוהו ,קחשל יל ונתנ טושפ
וא בוט אוה םא ועדייש ידכ םיפוצר םיקחשמ 10 תוחפל קחשל ךירצ ריעצ ןקחש .קחשל ךל ונתיי
ר"תיב ומכ הצובקב דחוימב ,הברהל ונממ תופצלו םיינש וא דחא קחשמ ןקחשל תתל רשפא יא .אל
קרו תיתחתב ונייה ,ןגאלבה אישב היה הז יכ ,השק היה הלחתהב יל םג .הצוחל הצובק איהש
הזו ,להקהמ תורעה ינימ לכ יתעמש םגו רהמ ךכ לכ ונחצינ אל ןכ םגו יתילע ינא םואתפו ,םידיספמ
.קזח יפוא ךירצ ,רבגתהל ךירצ ,תושעל המ ןיא לבא ףיסומ ךכ לכ אל

?הנחוא ילא ,םדוקה ךלמה לע ךתעד המ ."שדחה םילשורי ךלמ "ךתוא םינכמ ר"תיב ידהוא
,דמעמה תניחבמ הנחוא ילא ןיבו יניב ללכב תוושהל המ ןיא לבא ,שדחה ךלמה ינא םא עדוי אל ינא
תניחבמ םג ,עיגה אוהש המל עיגהל השק תמאבו ,הברה ךכ לכ םילשורי ר"תיבל םרת הנחוא ילא יכ
.ונממ הז תא חקיי אל דחא ףאו ,וילא םידהואה לש הבהאה תניחבמ םגו הצובקל המורתה

עיגהל לכותש ןימאמ התא .בכרה ןקחשכ היינש הנש כ"הסב ליחתמ התא ,ךרדה תליחתב קר התא
?להקב דמעמה תניחבמ ותוא ףוקעל וליפא ילואו וילא

וליפא הבוט רתוי הנוע הנשה תתל לדתשא דואמ ינא ,הנוש הפוקתב היה דחא לכ יכ ,עדוי אל ינא
.לובגה םה םיימשה .הרקי הז םא חמשא דואמ ינא לבא היהי המ תעדל רשפא יאו ,הרבעש הנשמ

?ותיא קחשל תינהנ יכהש ןקחשה ימ
הצובק ונחנא יכ דחוימ והשימ יל ןיא .ילש םירבח םלוכ לכה ירחא יכ ,םלוכ םע קחשל ןבומכ יתינהנ
זא םלוכמ בוט רתוי דחא ןקחש שיש עדוי התאש הנוכשב ומכ אל הז .דחיב תקחשמ הצובקה לכו
יכהש םינקחשה ,הרזע תניחבמ .םינקחשה ןיב הפדעה ןיא קחשמב .והזו רודכה תא ול ןתונ התא
ןווכמו יל רזוע תמאב אוהו ,שרגמל ץוחמ ילש בוט רבח םג אוהש ,ןייפנרוק םה שרגמב יל םירזוע
.םיקיתוו רתויה רקיעב .רהוז קיציאו םלסמא דוד םגו ,תויועט השוע ינאשכ יל ריעהל םג עדויו יתוא

?המלו קחשל תישקתה יכה ץולח הזיא לומ
.הפיח יבכממ ובוקעי לע רומשל השק יכה היה

עיבגה רמג יצחב הבוט הדובע וילע תישע לבא
,ולש תוריהמהו ולש קזחה ףוגה הנבמ ללגב רקיעב השק דואמ יל היה לבא ,הבוט הדובע וילע יתישע
חמש ינא לבא ,עגרל ותוא בוזעל רוסאו רעש השוע אוה תונמדזה יצחמ" ,רלוג "אוהש ללגב םגו
הבוט הרוצב וילע רומשל יתחלצהש

?ןקחשכ ךלש הבוט יכה הנוכתה המ
םיבצמ הברה יל ויהו ,רהמ רבשנ אל ינאו יפוא יל שי .יפוא - לכ םדוק איה ילש הבוט יכה הנוכתה
וליפא ןמטוג ילא לצא הנועב .יתרבעש המ לכ םע םהב רבשנ היה אל רחא והשימ םא עדוי אל ינאש
אצוי אל ינאשו ,ילש הדמעב םינקחש הברה ול שיש יל רמאו ןמטוג אב .םינומיא הנחמל יתאצי אל
.וירחא םתיא ןמאתהל רוזחי ינאש לבא םינומיא הנחמל

?הפוקת התואב תרחא הצובקל רובעל לע תבשח אלו
ינא םאש יתרמא לבא ,ילא התנפ ןמז ותואב תיצראה הגילב התייהש םיירעש יבכמ ,רובעל יתלוכי
.יספא טעמכ אוה ר"תיבל רוזחי ינאש יוכיסהש תרמוא תאז ,הלילחו סח םהב לזלזל ילב ,םשל ךלוה
סנא'צה תא לבקא ינאש עגרבש ימצעב יתנמאה דימתו ,ר"תיבב ראשנ ינאש יתרמא .רשק םוש ילב
.קחשל עדוי ינא יכ ,ימצע תא חיכוא ינא

?רפשל ךירצ יכה התאש הנוכתה המו
לכ יכ ,רפשל ךירצ ינאש המ רקיעב הז .קזחתהל ,יזיפה חוכה לע ,ילש ףוגה לע דובעל ךירצ ינא
.םינשה םע אובי הזו ,ןויסינ רקיעב הז ראשה

?רחוב תייה המב ,םלבל טרפ תרחא הדמעב קחשל לוכי תייה םא
תדמעב היעב התייה הרבעש הנע תליחתב לבא ,םידליה תוצובקמ ,םלב הז ילש יעבטה דיקפתה
דיקפתב רתוי טלבתהל יתלוכי לבא ,יתרדתסה .ינמי ןגמכ יתוא דקפת יחרזמ יסוי זא ,ינמיה ןגמה
,ןגמ יתייהשכ הרוק המ ןיבה אל להקה הלחתהב .ולש דיקפתב קחשל ול חונ רתוי דחא לכ .ילש
.יתרפתשה םג םלבכ קחשל יתרבעשכ לבא

?םלועב בוט יכהו ץראב בוט יכה םלבה ךתעדל ימ
.ויסול תא יתבהא יד לאידנומב ...םלועבו ,ןושרג ןועמש אוה םויה ץראב בוט יכה

?רחוב תייה ימב ,הנועה ךתיא דחי קחשיש םלבה תא ,ןויגיהה לובגב ,ךמצעב רוחבל תלוכי םא
,רשק ילב לבא ,קחשי ימ עובקל ילש דיקפתה אל הז יכ ,ללכב הזל סנכיהל הצור אל ינא ,הארת
הווקמ ינאו ,בוט דואמ םלב הארנ אוהו יאליזרב םלב ונתיא קחיש דודשא דגנ לומתא ןומיאה קחשמב
.ינשל דחא רוזענו דחיב רדתסנ אוהו ינאש

?םילשורי ר"תיבב םויה םג קחשל םילוכי ךתעדלו רעונב ךתיא וקחישש םינקחש דוע שי םאה
ולבקיש הווקמ ינאו םיבוט םינקחש םתשולש ,גרבנירג לאויו ןושש ילא תא ,ריגס ןולא תא שי .חטב
יא לבא ,הנועה ךלהמב םיינש וא תונמדזה לביק ריגס ןולאש ןוכנ .םיידי ינשב ותוא וחקייו סנא'צ
סופתיש ,םיקחשמ לש ףצר ול תתל ךירצ .אל וא בוט אוה םא טילחהל תאזכ תומכ יפל רשפא
השוע אוה זאו לוג בנוג םואתפו ,ץולח ילוא ,ריעצ ןקחש הלועש תורידנ םיתיעל הרוק הז .ןוחטיב
יכ םיידי ינשב ותוא תחקל - סנא'צ לבקמ התאשכ הז בושח יכה לבא ,לזמ הברה ךירצ .םש ומצעל
.רוזחל אל לולע הז

ורייהו ןזוקרבלמ ויסול ומכ םימלב האור התאשכ .ללכב טעמכ ףקות אלש יתנגה ןקחשכ עודי התא
?םירעש עיקבהלו הפקתהל םעפ ידמ תולעל קשח ךל ןתונ אל הז ,דירדמ לאירמ

,הרבעש הנשב לבא ,הפקתהל הברה הלוע יתייהו םילוג ןתונ יתייה רעונב - והשמ ךל שדחאו אוב
ןימאמ ינא .לוג לבקנ אלש ידכ הפקתה לע ללכב יתבשח אל היהש השקה בצמה לכ ללגב רקיעב
,ףוקתל עדוי ינא יכ ףוקתא םג ינא זאו הבוט רתוי היהת הצובקה ,ןוחטיב רתוי לבקא ינא ןמזה םעש
ןימאמ ינא ןמזה םע - הפקתהל תונרקב יתילע הרבעש הנשב .רודכ עינהל עדוי ינאו תוריהמ יל שי
.אובי םירגובב ןושארה רעשהש

[Alon Abramovic with Saint Sandor]
.רודנאש לש אלפה ילגרמ רודכ ףוטחל הסנמ 'ץיבומרבא ןולא

?ר"תיב תלהנהל שדד השמ תא ריזחהל ךירצ ,ךתעדל
לש תופי יכה םינשב .הז תא ונממ תחקל רשפא יאו םינשה לכ ר"תיבל הברה םרת השמ ,הארת
םישדח םישכור ואבו ,ךישמהל לכי אל אוהש בצמ רצונ לבא ,הצובקה תא להינש שדד היה הז ר"תיב
ול עובקל לכוי אל דחא ףא קסע חתפי םא רחא םדאנב לכש ומכ ,םהלש תוטלחהה תא םיטילחמ םהו
.ולש ןויסינהו עדיה םע רוזעל לוכי שדדש ןימאמ אקווד ינא .םישכורה לש הטלחה וז .קיסעהל ימ תא

?םיטפושה תשרפו ןהכ לארשי תשרפ לע ךתעד המ
תמאב הז זא ןוכנ הזש ררבתי םא לבא ,תעדל רשפא יא תוריקחה לש תויפוס תואצות ויהי אלש דע
.תודיריה תא איפקהל ךירצ זא םינוכנ תודשחה םאו ,הפרחו השוב

אל יגארט הזכ רופיס ירה ?אריפש יבורל הרקש המ לכ ירחא הפיח לעופהב בשחתהל ךירצ םג ילוא
.םוי לכ הרוק

הצור ינא .תורחאה תושרפה ללגב אלא אריפש יבור ללגב היהי אל הז תודיריה תא ואיפקי תמאב םא
.איפקהל םיבייח - ןכ םא לבא ,ןוכנ אל הזש ןימאהל

?רדסב אל והשמש וא םכל לכנתמ טפושהש ילוא םימעפל תבשח,הנשה ר"תיב לש םיקחשמב
תריכמ לש ןיינעב הזש ןימאמ אל ינא לבא תורזומ תצק תוטלחה לש םירקמ המכ ויה .שממ אל
לבא ,ןימאהל הצור ינא הככ .קרוש אל אוה זא עגר ותואב האור אל טפוש םימעפל .הלאכו םיקחשמ
.ונל יובאו יוא זא הככ אל הז םא

ידטל םיאב אל רבכ ר"תיב ידהוא םג? םויה לש ינוחטיבה בצמב םילשוריב רוגל ךתוא דיחפמ אל
.בצמה ללגב םעפ לש תויומכב

,םילשוריב תורקל לוכי הז ,צ"לשארב םיפוצר םיעוגיפ 2 ויה םיישדוח ינפל .םיקוח ןיא הזה אשונב
דחפמ אל ישיא ןפואב ינאו ,ילש ריעה וז לבא ,ןגאלבלו הללאמרל הבורק םילשוריש ןוכנו ,ביבא לתב
.ונלגרתה תויריל םג ,תושעל המ ןיא לבא ,שאה וקב קוידב ,הליגב םירג ילש םירוהה .ריעב בבותסהל
ינא דוע לכ .ינוחטיבה בצמה ללגב םילשורי תא בוזעי ינאש יוכיס ןיא ,יתניחבמ ינא .לכהל םילגרתמ
.םילשוריב קר זא - ץראב רג

רבכש תורמל ןיטולחל ךממ םלעתהש ,ןמטוג ילאל הצור התאש המ לכ דיגת - המב ךל שי ןאכ
?הנחוא לצא ןכ ינפל תונמדזה תלביק

אוה עיגה אוהשכ .רחא רבד םוש אלו םלעתהש אל ,ןמטוגל דיגהל הער הלימ יל ןיא ,אל ,אל ,אל
לארשי תאו םירז 2 ותיא איבה אוה החלצהה ליבשבו ,םיריעצ םינקחש ותוא ןיינע אל .חילצהל הצר
םא יכ ךכש לבחו ,סנא'צה תא יל ןתנ אל אוה .הז תא ןיבהל רשפאו ,ילע תופידעב ויה םתשולשו ןהכ
"הבוטל הבכע לכ" רמואש טפשמ שי לבא ,בכרהב םוקמ ספות ןמזמ יתייה ילוא סנא'צ יל ןתונ היה
הרושב .רבכ ינממ םלעתי אל אוהש ןימאמ ינא ,ילש ןמאמ היהי ןמטוג ילא דיתעב םא .וב ןימאמ ינאו
.ול רמאל ער והשמ יל ןיא - הנותחתה

- תורחא תופיאש שי ךל םאה לבא ,םינש הברהל בכרה םלבכ ךילע םינוב ר"תיבב - האלה המ
?לארשיב תרחא הלודג הצובק ילוא ,הפוריא ,תרחבנ

,םומיסקמה תא תושעל ,יתוא וצרי דוע לכ הפ ךישמהל הצרא דימת ינא ,ר"תיב תא בהוא ינא
הנועה .והזו תחא הנוע יתתנש אל הז .השק דובעל ךירצ ןיידע ינא לבא ,תרחבנל םג עיגהלו םדקתהל
תויועט לע יל ורתווי אלו ,ילע ולכתסיו יתוא םיריכמ רבכ יכ ,תמדוקהמ השק רתוי הברה היהת האבה
ליבשב השק דבוע ינאו בוט דימת תויהל ףאוש ינאו הזל עדומ ינאו הברהל ינממ םיפצמ .השעי ינאש
בושחל רשפא ילוא ךכ רחאו תרחבנל עיגהל ,ר"תיבב בוט תויהל הצור ינא םדוק ...הפוריא יבגלו ,הז
תתל ךירצ ינא לכ םדוק .םיינש םיינש אל ,תחא תחא םילוע תוגרדמ .טאל טאל לבא ,הפוריא לע
בוט תויהל ךירצ ,רבד םוש יל חטבומ אל לכה ירחא יכ ,ןמזה לכ בכרהב תויהל ,הבוט הנוע הנשה
.המידק רבכ בושחל רשפא ,החלצהב הווקמ ינא ,האבה הנועה םייתסתשכ ,קחשמ לכ ימצע תא חיכוהלו

ופרטצה םיימיספהמ קלח .הווקתב המידק םילכתסמ .המידק םילכתסמ ר"תיב ידהוא םג
לע ריהצהל רהממ אל דחא ףא ,תנזואמ הרוצב תינבנ הצובקהש םיאור םה :םיימיטפואל
.הזה רופיסב םילודג יכה ואצי םה? םינקיטנמורהו .םייתנש ינפל ומכ" תומולח תצובק"
ינקחשל תוניצרב םיסחייתמ ףוס ףוסו הדירימ הצובקה תא ליצה תיב ןקחש תמאב ףוסב
תא םג ךפהש שיאה אוה .'ץיבומרבא ןולא .שדח בוהא ואצמ םה - בושח יכהו ,תיב
,הלאה םיריעצה םינקחשה םע ,תאזה הצובקהש ,קודא ןימאמל םידהואבש רתויב ימיספה
םא ,םינש המכ ךות לבא ,האבה הנועב אל םג ילוא ,הנועה אל ילוא .קוחר עיגהל הלוכי
.דואמ תובוט תואצותו ,תואצות הארנש קפס ןיא ,תאזה ךרדב וכישמי

תוהז תדועת - 'ץיבומרבא ןולא
10/3/1980 הדיל ךיראת
םיגד לזמ
םילשורי, תויפלת תנוכש :םירוגמ
םילשורי ר"תיב לש םידליב םלבכ ,7 ליגב :קחשל לחה
"ילש הרבח איהש דיגהל רבכ רשפא לבא, הלחתהב הז, יהשימ שי" :הרבח
"םויב תועש שולשל אב יתייה, רלנשב תוריש םייתנש יתישע" :יאבצ תוריש
"ימצעל רמוש ינא לבא, שי" :תולפת תונומא
ילש אבא :ךילע עיפשה יכהש שיאה
ןייפנרוק קיציא :ץראב ץרענ ןקחש
ודלאנור :םלועב ץרענ ןקחש
"תיחרזמ רקיעב, לכה" :הבוהא הקיזומ
והינתנ יביב :הבוהא תיטילופ תוישיא
"תרחבנל עיגהלו ר"תיב םע רתויש המכ חילצהל" :ישיא םולח


sagi_chen@beitar-jerusalem.org.il :ביגהל םינמזומ םתא