[Left Banner] סיסקובא יסוי םע ןויאר
לקנרפ דודו ינהוכ ובנ ,טרמלוא לואש :ונייאיר
13/11/97 םילשורי
[Right Banner]

לש טרופסה רודמ תובידאב הז דומעב תונומתה
בירעמ ןותיעל תורומש תויוכזה לכ .בירעמ
.ןורמ ינדו ישיבא ידע םימלצלו

?לגרודכל תעגיה ךיא ,יסוי
.ביבא-לת לעופה לש םידליל יתפרטצה עשת ליגב
לעופה לש םינומיאה שרגמ לע שממ הרג ילש החפשמה
תוצובקה תא תיבהמ תוארל יתלוכיו הילע תעבגב
הנוכשב יתקחיש הצובקל יתפרטצהש דע .תוקחשמ
ינממ םילודג םידלי םע יתקחיש - בוט יתייהו
קחשל יל ונתנ אל םה דחא םוי .15 ,14 ינב -
לש שרגמל יתכלה ןובלעה לש םיבצעה םעו םתיא
ןמאמה תוקד המכ ירחא .םידליל ןחביהל לעופה
תונומת יתש איבהלו התיבה רהמ ץורל יל רמא
....ז.ת רפסמו

[Yossi]
?יביסנפד רשק תייה דימת
ינאש האר יול ימר הדוהי ינבב לבא ימדק דיקפתב יתלחתה ,אל
.הזה דיקפתב יתוא ביצהו רוחאמ קחשל םיאתמ רתוי

ןקחש תויהל ךלוה התאש תשגרה יתמ רכוז התא
?בכוכ וליפא ,לגרודכ

.ןטק יתייהש זאמ ,חילצהל יתיוויק דימתו בוט יתייה דימת
קחשמ ינא ךיא ,דלי יתייהשכ יל ויהש תומולח רכוז וליפא ינא
,ילש םשה תא קעוצו יתוא דדועמ להקהו םיאלמ םינוידטצאב
לוכי ינא ...םולח קר הזש בזכאתמו ררועתמ יתייה ךכ רחאו
םולחהש קר אלש הזל המרג םילשורי ר"תיב םע החלצההש רמול
.ונממ הבוט רתוי תואיצמהש אלא םשגתה

היהו לעופהב תונושארה םינשה תא השעש ןקחשכ
תראשנ אל ,וירוגמ םוקמב וליפא ןודעומל בורק
?הצובקל רושק

יתבשח ,הדוהי ינבב ,לעופהל ץוחמ יתקחישש הנושארה הנשב
בוש יתבזעשכו יתרזח ךכ רחא .ךירצש ומכ ךישמי לכהו רוזחאש
השמ) ןמאמה םע תויעב יל ויה - הבוט הריואב היה אל רבכ הז
.ןודעומה יפלכ םיילילש תושגר יל ויהו הלהנהה םעו (יניס
המכ דע .ר"תיבל יתעגה ךכ רחא הנועו םירירפצב קחשל יתרבע
וליאכ שיגרמ ינא םויהש רמול קר לוכי ינא האשילק עמשינ הזש
.ותיא ההדזמ ינאש דיחיה ןודעומה הזו ר"תיבב יתלדג

?ר"תיב םע רשקה רצונ ךיא
יול םהרבא ר"תיב תא בזע היצמאש ירחא ,94/95 תנועב רבכ
.הנועה ףוס דע םש םותח יתייה לבא םירירפצב ששגל ליחתה
יתארקשכ יתחמש ךיא רכוז ינא ר"תיב ןמאמל ןהכ ילא תא ונימשכ
.ינא הז איבהל הצור אוהש ןושארה ןקחשהש ןתנ אוהש ןויארב
,וללגב לח ילש הריירקב הנפמה לכ - ןהכ ילאל ןומה בייח ינא
תוצובק הזיאב עדת ךל ר"תיבל יתוא איבהל ולש הריחבה אל םאו
.םויה לגלגתמ יתייה

אקווד תרמא רבעש עובשב תועידיב ךתיא ןויארב
...ןטשק ומכ ןמאמ תשגפ אלש

הז דחא ןמאמל האמחמ וליאכ הז תא םישרפמ םישנאש יתעמש
יתימאו םח ןטשקש יתרמא .תוטש וזו ,ינש ןמאמ לע תרוקיב
,יתרמאש ומכ ...יתימא אל ןהכ ילאש רמוא אל חטב הז לבא
.תיתועמשמ דואמ הרוצב יתוא םדיק ןהכ ילא

ןמאמ דוע ,יניס השמ םע ךלש םיסחיה ויה ךיא
?ךלש הריירקב בושח

םגש תויהל לוכי .ותוכז וזו ,בוט קיפסמ ינאש בשח אל יניס
.תכרעמה לכו יניס םע יל היהש טקילפנוקב רדסב יתייה אל ינא
ידמ רתוי יתיא יתאבהש תויהל לוכי לבא הפצוחב יתגהנתה אל
.יתוא ךנחל םיצור םהש וטילחה םהשו םיבצע

איבמ היה אל ןהכ ילא םא
ןיידע תייה אל ,ונילא
התוא םע ,סיסקובא יסוי ותוא
?'וכו הריסמ התוא ,הטיעב

יתייהש ןקחש ותוא אל שוריפב ינא .אל
הניחבמ םג .רתויו םינש שולש ינפל
היצביטומ תניחבמ םג ,ןומה יתדמל תיעוצקמ
.ר"תיב ינפל "ןעיקשמ" הזכ יתייה אל -
ףשחיהל ידכ לזמ ךירצ לגרודכ ןקחש
יתעגהש היה ילש לזמהו ,תונמדזה לבקלו
הזיא םיעדוי םתא .םילשורי ר"תיבל
יתעמששכ יתלביק היצביטומו ןוחטיב
תבש ינפל ןומיאב רמוא ןהכ ילא תא
?יכרד רובעי קחשמהש הצור אוהש

היהש רמוחה םע ךלה ןהכ ילאש ורמאש הלאכ ויה
.תורירב הברה ול ויהש וליאכ אל הזש ,ול

ומכ םיבכוכ האלמ הצובקש ורמא םישנא הברה .םיכסמ אל ינא
חילצה ןהכ ילא .דחיב קחשל חילצת אל הרבעש הנשב ונל התיהש
- םישק םירגתא ול ויהו השיגרו תכבוסמ דואמ תכרעמ להנל
.םיגברונל הסובתה ירחא רבשמהמ ונתוא איצוה אוה ךיא לשמל וארית
.ול עיגמה דובכה תא לביק םג יתעדלו ,הלודג הדובע השע אוה
.תישיא םגו תיתואירב הניחבמ םג ,םינקחשל דואמ גאד ןהכ ילא
רשקתה אוה ךיאו אפורל יתיא ךלה אוה חספ ברעב ךיא רכוז ינא
.עוצפ יתייהשכ םויב םימעפ שמח ילא

?תעגהש ינפל ר"תיב לע תבשח המ
ויה םה דימתו ופיב םירגש ר"תיב ידהוא םירבח המכ יל שי
ר"תיבב קרש ,םילשורי ר"תיבל עיגהל בייח ינאש יל םירמוא
.םידהוא הז המ הארא ינא

ידטב להקה לש העפשהה המ ?הנשמ תמאב להקה
?ר"תיב דגנ קחשל האבש הצובק לש ןקחש לע

תוצובק לש ןקחשכ ילש ןויסנהמ םג ,םכל דיגהל לוכי ינא
םיקחשמ םינקחשש קחשמ ידכ ךות וא דצהמ יתיארש הממ םגו תורחא
.הינודקממ סקליס תא אמגודל וחק .ידטל םיעיגמ םהשכ תרחא
היה - דואמ הקזח הצובק ונל וארינ םה ץוחב םדגנ ונקחיששכ
.רודכ קיזחהל ונחלצה אל ללכב ונחנאו 0:4 םג םש רמגיהל לוכי
ונחנא - הקזח תוחפ הברה ,ירמגל הנוש הצובק ויה םה ידטב
דגנ םיקחשמב םג הרק הז .םתוא ונצחלו קחשמ לש בצקב ונטלש
תוריהמו תוקזח תויאפוריא תוצובק - גניטרופס דגנו 'זורב
תושעל וחילצה אל שרגמה לכ לע (ץחל) סרפ תושעל תוליגרש
ונלש רמולכ ,ינשה ןוויכב םג דבוע הזש רורב .ידטב הז תא
להקה לומ םיקחשמ ונחנאשכ תובהלתה רתויו היצביטומ רתוי שי
.ידטב ונלש

החילצמ אל ר"תיבשכ להקה לש העפשהה ךיא
?האצותב תרגפמ וא ,עיקבהל

תא ריכזהל אקווד הצור ינא לבא ,ץיחלמ הז ,תושעל המ ןיא
להקה קחשמה ףוסב .הרבעש הנשב עבש-ראבל ונדספה ובש קחשמה
ונטלשו ונעקשהש ואר םה יכ םייפכ ונל אחמו םיילגרה לע דמע
,ונטעבש רודכ לכל עיגהש הזה רעושה ונל אב הפיאמ עדוי אל ...ו
תצרפתמ הפקתה היה אל וליפא הז .תצרפתמב לוג ומש םה דועו
ינא ללכ ךרדב .רודכהמ קוחר יתייהו לאמש דצב הריבע התיה -
לבא תרזוח הצובקהש דע הריבעה ירחאש הטיעבה תא בכעל גאוד
.לוג ונלביקו ריהמ רודכ ואיצוה םה איהה םעפב

רמאש הצובקה לש דהוא םע ןויאר ונכרע עובשה
הזיא .םילשורי ר"תיבב רתויב דוהאה ןקחשה התאש
תויהל ידכ םירחא םינקחשל תתל לוכי התא הצע
?ר"תיב לש להקה לצא םיירלופופ

םיאור יכ יתוא םיבהואש בשוח ינא
אל ינא - יל תפכיאשו עיקשמ ינאש
הסנמ ,שידא תויהל הז המ עדוי
חצנל הצורו םידובא םירודכל עיגהל
.ןמזה לכ

ינפל םג הככ תייה
?ר"תיבל תעגיהש

םינתונ םידהואה .תאזכ המצועב אל
יתילע .םירחא תומוקמב ןיאש חוכ יל
לעופה דגנ) הנורחאה תבשב שרגמל
התא התיהש הריואה םעו (ביבא-לת
וזש בשוח ינא .םחליהל אלש לוכי אל
קחשל הצורש ןקחשל ילש הצעה
לבא בוט קחשל בייח אוה - ר"תיבב
.םחליהל בייח הדימ התואב

חטב תעמש - תולובג ילב ןקחש לש תימדת ךל שי
."לגר ונל איבי יסוי" םירש םידהואה תא

ינא .תודבועה לע לכתסהל הז הבוט יכה הבושתהש בשוח ינא
דחא םודא סיטרכ לכה ךסב יתביקו תישילש הנש רבכ ר"תיבב
יטיהר לכ לע תושיקנ תרדיסב חתופ) .ינש בוהצ לע היה אוה םגש
ירחא שרגמהמ ןקחש יתדרוהש הרק אל םויה דע - (ותביבסב ץעה
דחא קחשמב ילע םחיר דחא טפוש םא םגש ןימאמ ינא .לוקית
תימדתהש הארמ תונוע שולש לש הזכ דרוקר ,םיקחשמ המכב וליפא וא
.הנוכנ אל וזה

.ןוכנ רתוי היה הז ךלש תומדוקה תוצובקב
יתקחיש תמאבו יתוא וקיחרה ביבא-לת לעופהבו ןולוחב ,ןכ
,ינכט רתוי הברה ,הנוש ילש קחשמה ר"תיבב ללכב .תרחא
.תוירחא רתוי

רתוי ילוא .תומדוקה תונועבמ רתוי וליפא הנשה
?הנגה םג ,קחשמ לוהינ םג - תוירחא ידמ

יתייהש ינפמ רקיעב השק היה תמאב הז םינושארה םיקחשמב
ףרטצה ןא'זש זאמ לבא הדשה זכרמב דיחיה יביסנפדה ןקחשה
יתרזח יכ לק אל הליחתה ללכב וזה הנועה .יל לק רתוי רושיקל
םיאפורהש דעומה ינפל השולש-םייעובש קחשל יתילע השעמלו ,העיצפמ
.יל וצילמה

דגנ הינשה תיצחמה) ...ךל התיה הרזח וזיאו
רוגיפמ רוזחל ר"תיבל רזע סיסקובא ,א"ת יבכמ
.(3:3 רמגינ ,2:3 לש הלבוהל 2:0

שיבליש ןטשקמ יתשקיב קחשמה ינפל .דחוימ קחשמ היה הז ,ןכ
דוע 0:1 ונרגיפשכ .םיכסה אוה תוקפס ול ויהש תורמלו יתוא
הקדהמ רבכ יתממחתהו הז תא תונשל רוזעל לוכי ינאש יתנמאה
הינשה תיצחמב יתסנכנ .השק דואמ הארנ הז 0:2-ב לבא ,30-ה
.90-ה הקדב ונלביקש הזה לוגה לע לבח ,הלודג תמאב התיה איהו

.ר"תיבב ךלש בוט יכה קחשמה היה הזש ורמא
רבד ותוא ורמא ידטב גניטרופס דגנ קחשמה ירחא לבא ,ןכ
,הז תא ורמא בוש ביבא-לת לעופה לע ןוחצינה ירחא עובשהו
.יניצר הז המכ עדוי אל ינא זא

םיצור םיזגוטרופהש ורמא וליפא גניטרופס דגנ
.ךתוא םיתחהל

םיבתוכש ןקחשש וזכ המגיטס שי .תוניצרב יתסחייתה אל לבא ,ןכ
ןותיעב הלודג הבתכ וילע םישועש וא הפוריאב וב םיניינעתמש
הלודג הבתכ ילע התיה רבעש עובשב לבא ,קחשמב ךכ רחא בוט אל
ינאש ךכ ,א"ת לעופה דגנ קחשמה אב םיימוי ירחאו "תועידי"ב
.ילע םיעיפשמ אל הלאה םירבדהש שיגרמ

?תיעוצקמ הניחבמ רפשל ךירצ התאש בשוח התא המ
אל רבכ ינא תיזיפ .תוריהמ הז רפשל ךירצ ינאש דחא רבד
הנורחאה הנשבש שיגרמ ינא לבא ריהמ רתוי תויהל ךופהל לוכי
רהמ טילחהל ,רהמ רתוי רודכ ררחשל - רהמ רתוי קחשל יתדמל
דגנ ונלש ןושארה לוגהו הנשה ר"תיבל ינייפוא הז .תושעל המ
- םהלש ןקחשמ רודכ יתאצוה - הבוט אמגוד אוה א"ת לעופה
תחא העיגנ דוע ,ןמכיירל הריסמ קט ,טנושיפל הריסמ קיט
.לוגו הבחרל רודכ

לוגה ?םינומיאב הלאכ םיליגרת לע םידבוע םתא
ומכ הארינ לשמל עבש-ראב לעופה דגנ ךלש
.ןנכותמ ליגרת

זיזהל יל רמא (םלסמא) דוד - םינומיאהמ היה אל הז אקווד
םינומיאב הברה םידבוע ונחנא .הפי ליגרת הזמ אציו המינפ ול
.תוריהמ לעו םיליגרת לע

.עיציהמ רדהנ הארינ םלסמא םע ךלש הלועפה ףותיש
יתעדישכ .םיקחשמב םגו םינומיאב םג ,ותיא קחשל בהוא דואמ ינא
הצובקל דמעומ דוד םגש יתעמשו םילשורי ר"תיבל עיגמ ינאש
ר"תיב ינפל דוע ותוא ריכמ ינא .רדתסי הזש יתיויק דואמ
.שרגמל ץוחמ םג םירבח ונחנאו

יברדהש שיגרמ התא םילשוריב לדג אלש ןקחשכ
?דחוימ קחשמ אוה

םיבוהצ ללגב קחשל יל אצי אל וזה תבשב
התואב קחשמה תארקל שגרתמ אל ינא זא
תורמל יתשגרתה הרבעש הנשב .הרוצ
התא .םימלשורי םיברד לע יתלדג אלש
,ריעב הריואהמ םלעתהל לוכי אל
.םוקמ לכב האור התאש תושגרתההמ
קחשמ הז םש םגו יביבא-לת יברדב יתייה
םירשעה לכש יל ןימאת לבא ,דחוימ
שער םישוע אל דליפמולבל םיעיגמש ףלא
םיפוצ םיפלא-תשמח ומכ ןגלבו
.יחרזמה עיציב

בתכ םערב םייח הרבעש הנשב
ינקחש ןיב לידבהל רשפא היהש
תופילאה יברדב ץוח ינקחשל תיב
הנחואש בתכ אוה .28-ה רוזחמב
תמרה התאו ףוסה דע םחלינ
קר היהש תורמל החמישב םיידי
.וקית

אוהש המ בושחלו בותכל ותוכז ,בוט
,תופילא קחשמ היה הז ,קאבר ,לבא הצור
אל רומא ינא זא ,ילש םייחב ןושארה
,וקית אנוש ינאש יל ונימאת ?חומשל
.םינומיאב וליפא ,םידספה לע רבדל אלש
וליפא בירל עיגהלו ןבצעתהל לוכי ינא
םינומיאב לגר-סינט םיקחשמ ונחנאשכ
הככ סחייתמש ר"תיבב דיחיה אל ינאו
.חצנל קר םיצור ונלצא םלוכ .דספהל

ירחא הנחוא ילאו סיסקובא
.ילא לש רעש

ינפל .ךתוא םיפילחמשכ םג ןבצעתמ התאש הארינ
65-ה הקדב ךתוא איצוה ןטשק הילצרהב םייעובש
...השבלהה ירדחל רשי תדריו

יתדרי אוהה קחשמב .רפשל הצור יתייהש והשמ דוע הז ,ןכ
אל יתפדעה זא םיבצע בורמ יתוטש והשמ תושעל יתיצר אל יכ
תובהלתהו שגר עיקשיש ןקחשמ תופצל השק ינש דצמ .לספסל עיגהל
קחשמה תא חקול ינא .דרוי אוהשכ תחא תבב הז תא הבכיו קחשמב
.הליבח תקסיע וזו ימצעמ הברה ןתונ ,בלל

?לגרודכ תקחיש אלמלא השוע תייהש בשוח התא המ
.שחנמ םתס ינא לבא קסע חתופ יתייהש םייוכיסה בור ,עדוי אל
.הזה ןוויכב לכה יתעקשהו לגרודכל ךלוה ינאש יתעדי תודלימ
םירגובל יתוא ולעה יצחו הרשע-עבש ןב יתייהשכ ב"י התיכב
לעופה לש רקובה ינומיאל ךלוה ינא םא טילחהל ךירצ יתייהו
.רוחבל המ קפס יל היה אלו רפס-תיבב ראשנ וא

יכה ןורכיזה היהי בשוח התא המ םויהל ןוכנ
?לגרודכב ךלש הריירקהמ ךלש קזח

הווקמ ינא לבא ,תופילאה םג .ר"תיבל ילש רבעמה קפס ילב
.ר"תיב םע תויופילא המכ דוע יל ויהיש